Poème-France.com

Poeme : Une Autre Qu’ElleUne Autre Qu’Elle

Quelle est cette fille qui m’observe ?
Cette fille qui me ressemblait avant toi,
Qui regardait la vie,
Comme on voit un horizon,
Avec tellement de rêves et sans plus de doute.
Se pourrait-il que ce soit moi ?
Moi avant toi ?
Les fées lui avaient prédit un bel avenir,
Elles s’étaient penchées sur sa vie,
Quand avant de croiser ton chemin,
Les autres regards lui donnaient de l’importance !
Elle avait cette foi que l’on accorde aux hommes,
Ce murmure au creux de l’oreille qui appelle à l’amour.
Elle ne savait pas…
Elle apprendra…
Qu’un seul homme pouvait tout détruire sur son passage…
Qu’un seul homme,
Pouvait couper les ailes,
D’un papillon en devenir !
Petite fille deviendrait femme,
Mais pas sans mal !
Dans son élan, elle se ramasse,
Écorche ses genoux et se noie de larmes.
Elle voit s’éloigner celle qu’elle a anéanti en ouvrant son cœur au maudit.
Toute petite fille, je ne t’oublie pas,
Tu vis à travers moi.
Je te montre celle qui est moi aujourd’hui,
Forte et fragile à la fois,
Mais toujours tes bras m’ont manqué,
J’ai dû tout apprendre seule,
Privée de ton sourire, de ton éclat, de l’amour qui te brûlait l’âme.
Tu étais mon importance,
Ce que l’on voyait en moi, c’était toi,
Ma promise !
J’ai senti plusieurs fois ton regard me rappeler à toi,
Ta main dans la mienne,
Quand tout volait en éclat,
Me chuchoter à l’oreille, ma foi en l’humanité,
En l’homme malgré tout !
Et si mon sort était celui-là ?
Espérer et croire même quand la vie vous brise,
Vous vole tout !
Sa jeunesse, son idéal, ses rêves,
Jusqu’à vous priver de la chair de votre chair !
A vous sentir encore plus seule au monde que la peau d’un orphelin,
Mortifiée,
À prier pour ne pas mourir au détour d’une nuit,
Quand son cœur n’en peut plus…
J’ai gardé ton étincelle,
Comme on garde un instinct de survie,
Pour avancer coûte que coûte !
Non,
Je ne suis pas devenue papillon,
On m’a donné des épreuves, des coups, des trahisons pour m’affranchir de ma peau,
Pour me permettre le passage…
Le passage de ton cœur à mon âme…
An Parolart

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kεllə ε sεtə fijə ki mɔpsεʁvə ?
sεtə fijə ki mə ʁəsɑ̃blε avɑ̃ twa,
ki ʁəɡaʁdε la vi,
kɔmə ɔ̃ vwa œ̃n- ɔʁizɔ̃,
avεk tεllmɑ̃ də ʁεvəz- e sɑ̃ plys də dutə.
sə puʁʁε til kə sə swa mwa ?
mwa avɑ̃ twa ?
lε fe lɥi avε pʁedi œ̃ bεl avəniʁ,
εllə setε pɑ̃ʃe syʁ sa vi,
kɑ̃t- avɑ̃ də kʁwaze tɔ̃ ʃəmɛ̃,
lεz- otʁə- ʁəɡaʁd lɥi dɔnε də lɛ̃pɔʁtɑ̃sə !
εllə avε sεtə fwa kə lɔ̃n- akɔʁdə o ɔmə,
sə myʁmyʁə o kʁø də lɔʁεjə ki apεllə a lamuʁ.
εllə nə savε pa…
εllə apʁɑ̃dʁa…
kœ̃ səl ɔmə puvε tu detʁɥiʁə syʁ sɔ̃ pasaʒə…
kœ̃ səl ɔmə,
puvε kupe lεz- εlə,
dœ̃ papijɔ̃ ɑ̃ dəvəniʁ !
pətitə fijə dəvjɛ̃dʁε famə,
mε pa sɑ̃ mal !
dɑ̃ sɔ̃n- elɑ̃, εllə sə ʁamasə,
ekɔʁʃə sε ʒənuz- e sə nwa də laʁmə.
εllə vwa selwaɲe sεllə kεllə a aneɑ̃ti ɑ̃n- uvʁɑ̃ sɔ̃ kœʁ o modi.
tutə pətitə fijə, ʒə nə tubli pa,
ty vis a tʁavεʁ mwa.
ʒə tə mɔ̃tʁə sεllə ki ε mwa oʒuʁdɥi,
fɔʁtə e fʁaʒilə a la fwa,
mε tuʒuʁ tε bʁa mɔ̃ mɑ̃ke,
ʒε dy tut- apʁɑ̃dʁə sələ,
pʁive də tɔ̃ suʁiʁə, də tɔ̃n- ekla, də lamuʁ ki tə bʁylε lamə.
ty etε mɔ̃n- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə,
sə kə lɔ̃ vwajε ɑ̃ mwa, setε twa,
ma pʁɔmizə !
ʒε sɑ̃ti plyzjœʁ fwa tɔ̃ ʁəɡaʁ mə ʁapəle a twa,
ta mɛ̃ dɑ̃ la mjεnə,
kɑ̃ tu vɔlε ɑ̃n- ekla,
mə ʃyʃɔte a lɔʁεjə, ma fwa ɑ̃ lymanite,
ɑ̃ lɔmə malɡʁe tu !
e si mɔ̃ sɔʁ etε səlɥi la ?
εspeʁe e kʁwaʁə mεmə kɑ̃ la vi vu bʁizə,
vu vɔlə tu !
sa ʒənεsə, sɔ̃n- ideal, sε ʁεvə,
ʒyska vu pʁive də la ʃεʁ də vɔtʁə ʃεʁ !
a vu sɑ̃tiʁ ɑ̃kɔʁə plys sələ o mɔ̃də kə la po dœ̃n- ɔʁfəlɛ̃,
mɔʁtifje,
a pʁje puʁ nə pa muʁiʁ o detuʁ dynə nɥi,
kɑ̃ sɔ̃ kœʁ nɑ̃ pø plys…
ʒε ɡaʁde tɔ̃n- etɛ̃sεllə,
kɔmə ɔ̃ ɡaʁdə œ̃n- ɛ̃stɛ̃ də syʁvi,
puʁ avɑ̃se kutə kə kutə !
nɔ̃,
ʒə nə sɥi pa dəvənɥ papijɔ̃,
ɔ̃ ma dɔne dεz- epʁəvə, dε ku, dε tʁaizɔ̃ puʁ mafʁɑ̃ʃiʁ də ma po,
puʁ mə pεʁmεtʁə lə pasaʒə…
lə pasaʒə də tɔ̃ kœʁ a mɔ̃n- amə…