Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Abime

Poème Amour
Publié le 01/05/2012 17:15

L'écrit contient 298 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : An Parolart

L’Abime

Je remonte le drap sur toi,
Ton esprit vagabonde ailleurs dans la nuit,
Je panse tes blessures,
Je soigne ton âme,
Tu ne me vois pas,
Mais je suis là.
Sur le quai d’une gare, tu m’as laissé,
Je suis dans le même wagon,
Tout près de toi.
Pourtant, un jour on s’est juré fidélité,
Pourtant… un matin… un enfant a vu le jour.
Tu as toujours froid et je te couvre,
Même si tu ne le sens pas,
Même si tout te semble étrange,
Ou normal, je ne sais pas.
Mon amour, j’ai cru que toujours je te couvrirais,
Mais c’est ton hiver qui me recouvre.
Mes larmes coulent du pays où tu es partis,
Du pays où tu te réfugies,
Du pays qui brise nos liens,
Et mon amour,
S’en va lui aussi…
Mon amour…
Je pars moi aussi.
Comment venir à bout ?
D’avoir tout essayer,
Puisque tu descends toujours avant…
Avant que j’arrive.
Toutes ces années à remonter le drap,
Pour que tu n’es pas froid,
Ton soleil s’est caché,
C’est moi qui prend le relais mon ange.
Mais rien ne t’apaise,
Tu es loin, trop loin maintenant,
Et moi, je ne mesure plus les distances,
De toi à moi,
Un monde de souffrances,
Oui mon amour, un univers de pénitences.
Ta douleur s’est emparée des secondes,
Et le temps s’effondre,
Ton mal me ronge,
Il te dévore,
Il t’a pris à moi,
Et si je reste, il aura aussi raison de moi.
Sur le quai d’une gare,
Je prends le dernier train,
Chercher un soleil pour me réchauffer,
Une âme pour me sauver.
Mais tu me retiens,
Car tu sais que jamais, le tien, ne pourra s’arrêter.
 • Pieds Hyphénique: L’Abime

  je=re=monte=le=drap=sur=toi 7
  ton=es=prit=va=ga=bondeailleurs=dans=la=nuit 9
  je=pan=se=tes=bles=sures 6
  je=soi=gne=ton=â=me 6
  tu=ne=me=vois=pas 5
  mais=je=suis=là 4
  sur=le=quai=dune=gare=tu=mas=lais=sé 9
  je=suis=dans=le=même=wa=gon 7
  tout=près=de=toi 4
  pour=tant=un=jour=on=sest=ju=ré=fi=dé=li=té 12
  pour=tant=un=ma=tin=un=en=fant=a=vu=le=jour 12
  tu=as=tou=jours=froid=et=je=te=couvre 9
  même=si=tu=ne=le=sens=pas 7
  même=si=tout=te=sem=bleé=trange 7
  ou=nor=mal=je=ne=sais=pas 7
  mon=a=mour=jai=cru=que=tou=jours=je=te=cou=vri=rais 13
  mais=cest=ton=hi=ver=qui=me=re=couvre 9
  mes=lar=mes=coulent=du=pa=ys=où=tu=es=par=tis 12
  du=pa=ys=où=tu=te=ré=fu=gies 9
  du=pa=ys=qui=brise=nos=liens 7
  et=mon=a=mour 4
  sen=va=lui=aus=si 5
  mon=a=mour 3
  je=pars=moi=aus=si 5
  com=ment=ve=nir=à=bout 6
  da=voir=tout=es=say=er 6
  puis=que=tu=des=cends=tou=jours=a=vant 9
  avant=que=jar=ri=ve 5
  toutes=ces=an=nées=à=re=mon=ter=le=drap 10
  pour=que=tu=nes=pas=froid 6
  ton=so=leil=sest=ca=ché 6
  cest=moi=qui=prend=le=re=lais=mon=ange 9
  mais=rien=ne=ta=pai=se 6
  tu=es=loin=trop=loin=mainte=nant 7
  et=moi=je=ne=me=sure=plus=les=dis=tances 10
  de=toi=à=moi 4
  un=mon=de=de=souf=frances 6
  oui=mon=a=mour=un=u=ni=vers=de=pé=ni=tences 12
  ta=dou=leur=sest=em=pa=rée=des=se=condes 10
  et=le=temps=sef=fon=dre 6
  ton=mal=me=ron=ge 5
  il=te=dé=vo=re 5
  il=ta=pris=à=moi 5
  et=si=je=res=te=il=au=ra=aus=si=rai=son=de=moi 14
  sur=le=quai=du=ne=gare 6
  je=prends=le=der=nier=train 6
  cher=cher=un=so=leil=pour=me=ré=chauf=fer 10
  une=â=me=pour=me=sau=ver 7
  mais=tu=me=re=tiens 5
  car=tu=sais=que=ja=mais=le=tien=ne=pour=ra=sar=rê=ter 14
 • Phonétique : L’Abime

  ʒə ʁəmɔ̃tə lə dʁa syʁ twa,
  tɔ̃n- εspʁi vaɡabɔ̃də ajœʁ dɑ̃ la nɥi,
  ʒə pɑ̃sə tε blesyʁə,
  ʒə swaɲə tɔ̃n- amə,
  ty nə mə vwa pa,
  mε ʒə sɥi la.
  syʁ lə kε dynə ɡaʁə, ty ma lεse,
  ʒə sɥi dɑ̃ lə mεmə waɡɔ̃,
  tu pʁε də twa.
  puʁtɑ̃, œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sε ʒyʁe fidelite,
  puʁtɑ̃… œ̃ matɛ̃… œ̃n- ɑ̃fɑ̃ a vy lə ʒuʁ.
  ty a tuʒuʁ fʁwa e ʒə tə kuvʁə,
  mεmə si ty nə lə sɑ̃s pa,
  mεmə si tu tə sɑ̃blə etʁɑ̃ʒə,
  u nɔʁmal, ʒə nə sε pa.
  mɔ̃n- amuʁ, ʒε kʁy kə tuʒuʁ ʒə tə kuvʁiʁε,
  mε sε tɔ̃n- ivεʁ ki mə ʁəkuvʁə.
  mε laʁmə- kule dy pεiz- u ty ε paʁti,
  dy pεiz- u ty tə ʁefyʒi,
  dy pεi ki bʁizə no ljɛ̃,
  e mɔ̃n- amuʁ,
  sɑ̃ va lɥi osi…
  mɔ̃n- amuʁ…
  ʒə paʁ mwa osi.
  kɔmɑ̃ vəniʁ a bu ?
  davwaʁ tut- esεje,
  pɥiskə ty desɑ̃ tuʒuʁz- avɑ̃…
  avɑ̃ kə ʒaʁivə.
  tutə sεz- anez- a ʁəmɔ̃te lə dʁa,
  puʁ kə ty nε pa fʁwa,
  tɔ̃ sɔlεj sε kaʃe,
  sε mwa ki pʁɑ̃ lə ʁəlε mɔ̃n- ɑ̃ʒə.
  mε ʁjɛ̃ nə tapεzə,
  ty ε lwɛ̃, tʁo lwɛ̃ mɛ̃tənɑ̃,
  e mwa, ʒə nə məzyʁə plys lε distɑ̃sə,
  də twa a mwa,
  œ̃ mɔ̃də də sufʁɑ̃sə,
  ui mɔ̃n- amuʁ, œ̃n- ynive də penitɑ̃sə.
  ta dulœʁ sεt- ɑ̃paʁe dε səɡɔ̃də,
  e lə tɑ̃ sefɔ̃dʁə,
  tɔ̃ mal mə ʁɔ̃ʒə,
  il tə devɔʁə,
  il ta pʁiz- a mwa,
  e si ʒə ʁεstə, il oʁa osi ʁεzɔ̃ də mwa.
  syʁ lə kε dynə ɡaʁə,
  ʒə pʁɑ̃ lə dεʁnje tʁɛ̃,
  ʃεʁʃe œ̃ sɔlεj puʁ mə ʁeʃofe,
  ynə amə puʁ mə sove.
  mε ty mə ʁətjɛ̃,
  kaʁ ty sε kə ʒamε, lə tjɛ̃, nə puʁʁa saʁεte.
 • Pieds Phonétique : L’Abime

  ʒəʁə=mɔ̃tə=lə=dʁa=syʁ=twa 6
  tɔ̃=nεs=pʁi=va=ɡa=bɔ̃dəa=jœʁ=dɑ̃=la=nɥi 10
  ʒə=pɑ̃=sə=tε=ble=syʁə 6
  ʒə=swa=ɲə=tɔ̃=na=mə 6
  ty=nə=mə=vwa=pa 5
  mε=ʒə=sɥi=la 4
  syʁ=lə=kεdynə=ɡa=ʁə=ty=ma=lεse 8
  ʒə=sɥi=dɑ̃lə=mε=mə=wa=ɡɔ̃ 7
  tu=pʁε=də=twa 4
  puʁ=tɑ̃=œ̃=ʒuʁ=ɔ̃=sε=ʒy=ʁe=fi=de=li=te 12
  puʁ=tɑ̃=œ̃=ma=tɛ̃=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=a=vylə=ʒuʁ 11
  ty=a=tu=ʒuʁ=fʁwa=e=ʒə=tə=kuvʁə 9
  mεmə=si=ty=nə=lə=sɑ̃s=pa 7
  mεmə=si=tutə=sɑ̃=bləe=tʁɑ̃ʒə 6
  u=nɔʁ=mal=ʒə=nə=sε=pa 7
  mɔ̃=na=muʁ=ʒε=kʁykə=tu=ʒuʁ=ʒə=tə=ku=vʁi=ʁε 12
  mε=sε=tɔ̃=ni=vεʁ=kimə=ʁə=kuvʁə 8
  mε=laʁmə=ku=le=dy=pε=i=zu=ty=ε=paʁ=ti 12
  dy=pε=i=zu=tytə=ʁe=fy=ʒi 8
  dy=pε=i=ki=bʁizə=no=ljɛ̃ 7
  e=mɔ̃=na=muʁ 4
  sɑ̃=va=lɥi=o=si 5
  mɔ̃=na=muʁ 3
  ʒə=paʁ=mwa=o=si 5
  kɔ=mɑ̃=və=niʁ=a=bu 6
  da=vwaʁ=tu=te=sε=je 6
  pɥiskə=ty=de=sɑ̃=tu=ʒuʁ=za=vɑ̃ 8
  a=vɑ̃=kə=ʒa=ʁi=və 6
  tutə=sε=za=ne=zaʁə=mɔ̃=te=lə=dʁa 9
  puʁ=kə=ty=nε=pa=fʁwa 6
  tɔ̃=sɔ=lεj=sε=ka=ʃe 6
  sε=mwa=kipʁɑ̃lə=ʁə=lε=mɔ̃nɑ̃ʒə 6
  mε=ʁjɛ̃=nə=ta=pε=zə 6
  ty=ε=lwɛ̃=tʁo=lwɛ̃=mɛ̃tə=nɑ̃ 7
  e=mwa=ʒə=nə=mə=zyʁə=plys=lε=dis=tɑ̃sə 10
  də=twa=a=mwa 4
  œ̃=mɔ̃=də=də=su=fʁɑ̃sə 6
  ui=mɔ̃=na=muʁ=œ̃=ny=ni=ve=də=pe=nitɑ̃sə 11
  ta=du=lœʁ=sε=tɑ̃=pa=ʁe=dεsə=ɡɔ̃də 9
  e=lə=tɑ̃=se=fɔ̃=dʁə 6
  tɔ̃=mal=mə=ʁɔ̃=ʒə 5
  il=tə=de=vɔ=ʁə 5
  il=ta=pʁi=za=mwa 5
  e=siʒə=ʁεs=tə=il=o=ʁa=o=si=ʁε=zɔ̃=də=mwa 13
  syʁ=lə=kε=dy=nə=ɡaʁə 6
  ʒə=pʁɑ̃=lə=dεʁ=nje=tʁɛ̃ 6
  ʃεʁ=ʃe=œ̃=sɔ=lεj=puʁmə=ʁe=ʃo=fe 9
  ynəa=mə=puʁ=mə=so=ve 6
  mε=ty=mə=ʁə=tj=ɛ̃ 6
  kaʁ=ty=sεkə=ʒa=mε=lə=tjɛ̃=nə=puʁ=ʁa=sa=ʁε=te 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2012 19:58Rivière

C’est beau ! c’est triste ! Bien écrit !

Auteur de Poésie
01/05/2012 20:07An Parolart

Je te remercie Rivière !
Cordialement,
An Parolart

Auteur de Poésie
01/05/2012 22:59Skrame2014

Je découvre la, une âme bien sensible...Merci pour ce partage!
Amicalement,
Skrame

Auteur de Poésie
02/05/2012 07:49An Parolart

Je t’en prie Skrime ! Avec plaisir !
Amicalement,
An Parolart