Poeme-France : Lecture Écrit Liberté

Poeme : Devenir

Poème Liberté
Publié le 01/05/2012 17:25

L'écrit contient 344 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : An Parolart

Devenir

J’apprendrai vite,
Les raisons sans importance, j’y ferai face,
Les délais viennent à expiration,
Clairvoyante, j’avancerai,
En tombant dessus,
Pour ne plus rien comprendre du sens auquel je me suis attachée.
J’imagine cet oiseau que l’on met en cage pour l’écouter chanter,
Sans s’apercevoir que son unique chant vient d’ailleurs…
En lui rendant sa liberté, il retrouve toute la grâce dont on a voulu le privé.
Dès lors, il continue sa route,
En oubliant les raisons qui l’on amené à ce piège,
Son essentiel redevient évident,
Et fait de son envol, une figure qu’aucun peintre n’a su réalisé.
Comme lui, j’ai appris,
À oublier les raisons,
À me défaire de ce qui nous tient coller au sol,
À cette prison qui nous envahit l’esprit,
Qui nous empêche de croire à un ailleurs,
À une multitude de choses qui nous ait proposé,
Par le simple fait d’exister.
Exit les lamentations, les déboires, les déceptions, les ratés, les échecs,
Ils ne deviennent que des freins à l’existence,
En ne cherchant aucune victoire, on leurs enlève toute emprise.
Faut-il comprendre qu’à chaque chose désirée,
Ce qu’il faille craindre n’est autre que la peur de la perdre ?
En voulant obtenir, posséder,
Quelque chose en nous se meurt ?
En aimant,
Peut-on privé l’autre d’être soi-même ?
Les conditions deviennent absurdes,
Il n’y a aucune limite à l’être,
À l’individu,
À celui qui devine,
Que peut-être tout ce qui se vit n’est autre que la continuité de ce que l’on est,
Ainsi notre passage prendrait tout son sens,
Quant à s’acharner à tout vouloir préserver,
Pendant que d’autres bataillent à tout raser,
Sans raison, ils avancent comme moi,
Le cap est différent,
Nos directions à l’opposé,
Mais je reste persuadée que leurs chemins ne pourront jamais rejoindre les miens,
Nord et Sud ne se confondent pas,
J’apprendrai simplement à oublier,
Qu’un jour,
Ils ont pu se croiser…
 • Pieds Hyphénique: Devenir

  jap=pren=drai=vi=te 5
  les=rai=sons=sans=im=por=tan=ce=jy=fe=rai=face 12
  les=dé=lais=vien=nent=à=ex=pi=ra=ti=on 11
  clair=voy=an=te=ja=van=ce=rai 8
  en=tom=bant=des=sus 5
  pour=ne=plus=rien=compren=dre=du=sens=au=quel=je=me=suis=at=ta=chée 16
  ji=ma=gine=cet=oi=seau=que=lon=met=en=ca=ge=pour=lé=cou=ter=chan=ter 18
  sans=sa=perce=voir=que=son=u=ni=que=chant=vient=dailleurs 12
  en=lui=ren=dant=sa=li=ber=té=il=re=trouve=tou=te=la=grâ=ce=dont=on=a=vou=lu=le=pri=vé 24
  dès=lors=il=con=ti=nue=sa=rou=te 9
  en=ou=bliant=les=rai=sons=qui=lon=ame=né=à=ce=piège 13
  son=es=sen=tiel=re=de=vient=é=vi=dent 10
  et=fait=de=son=en=vol=une=fi=gu=re=quau=cun=pein=tre=na=su=ré=a=li=sé 20
  com=me=lui=jai=ap=pris 6
  à=ou=bli=er=les=rai=sons 7
  à=me=dé=faire=de=ce=qui=nous=tient=col=ler=au=sol 13
  à=cet=te=pri=son=qui=nous=en=va=hit=les=prit 12
  qui=nous=em=pê=che=de=croi=re=à=un=ail=leurs 12
  à=une=mul=ti=tu=de=de=cho=ses=qui=nous=ait=pro=po=sé 15
  par=le=sim=ple=fait=dexis=ter 7
  exit=les=lamen=ta=tions=les=dé=boi=res=les=dé=cep=tions=les=ra=tés=les=é=checs 19
  ils=ne=de=vien=nent=que=des=freins=à=lexis=ten=ce 12
  en=ne=cher=chant=au=cune=vic=toi=re=on=leurs=en=lè=ve=tou=teem=prise 17
  faut=til=compren=dre=quà=cha=que=cho=se=dé=si=rée 12
  ce=quil=faille=craindre=nest=au=tre=que=la=peur=de=la=perdre 13
  en=vou=lant=ob=te=nir=pos=sé=der 9
  quel=que=cho=se=en=nous=se=meurt 8
  en=ai=mant 3
  peut=ton=pri=vé=lau=tre=dê=tre=soi=mê=me 11
  les=con=di=ti=ons=de=vien=nent=ab=sur=des 11
  il=ny=a=au=cu=ne=li=mi=te=à=lê=tre 12
  à=lin=di=vi=du 5
  à=ce=lui=qui=de=vi=ne 7
  que=peut=têtre=tout=ce=qui=se=vit=nest=au=tre=que=la=con=ti=nui=té=de=ce=que=lon=est 22
  ain=si=no=tre=pas=sa=ge=pren=drait=tout=son=sens 12
  quant=à=sa=char=ner=à=tout=vou=loir=pré=ser=ver 12
  pen=dant=que=dau=tres=ba=tail=lent=à=tout=ra=ser 12
  sans=rai=son=ils=a=van=cent=com=me=moi 10
  le=cap=est=dif=fé=rent 6
  nos=di=rec=ti=ons=à=lop=po=sé 9
  mais=je=res=te=per=sua=dée=que=leurs=che=mins=ne=pour=ront=ja=mais=re=joindre=les=miens 20
  nord=et=sud=ne=se=con=fon=dent=pas 9
  jap=pren=drai=sim=ple=ment=à=ou=bli=er 10
  quun=jour 2
  ils=ont=pu=se=croi=ser 6
 • Phonétique : Devenir

  ʒapʁɑ̃dʁε vitə,
  lε ʁεzɔ̃ sɑ̃z- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə, ʒi fəʁε fasə,
  lε delε vjεne a εkspiʁasjɔ̃,
  klεʁvwajɑ̃tə, ʒavɑ̃səʁε,
  ɑ̃ tɔ̃bɑ̃ dəsy,
  puʁ nə plys ʁjɛ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁə dy sɑ̃sz- okεl ʒə mə sɥiz- ataʃe.
  ʒimaʒinə sεt wazo kə lɔ̃ mεt ɑ̃ kaʒə puʁ lekute ʃɑ̃te,
  sɑ̃ sapεʁsəvwaʁ kə sɔ̃n- ynikə ʃɑ̃ vjɛ̃ dajœʁ…
  ɑ̃ lɥi ʁɑ̃dɑ̃ sa libεʁte, il ʁətʁuvə tutə la ɡʁasə dɔ̃ ɔ̃n- a vuly lə pʁive.
  dε lɔʁ, il kɔ̃tinɥ sa ʁutə,
  ɑ̃n- ubljɑ̃ lε ʁεzɔ̃ ki lɔ̃n- aməne a sə pjεʒə,
  sɔ̃n- esɑ̃sjεl ʁədəvjɛ̃ evide,
  e fε də sɔ̃n- ɑ̃vɔl, ynə fiɡyʁə kokœ̃ pɛ̃tʁə na sy ʁealize.
  kɔmə lɥi, ʒε apʁi,
  a ublje lε ʁεzɔ̃,
  a mə defεʁə də sə ki nu tjɛ̃ kɔle o sɔl,
  a sεtə pʁizɔ̃ ki nuz- ɑ̃vai lεspʁi,
  ki nuz- ɑ̃pεʃə də kʁwaʁə a œ̃n- ajœʁ,
  a ynə myltitydə də ʃozə ki nuz- ε pʁɔpoze,
  paʁ lə sɛ̃plə fε dεɡziste.
  εɡzi lε lamɑ̃tasjɔ̃, lε debwaʁə, lε desεpsjɔ̃, lε ʁate, lεz- eʃεk,
  il nə dəvjεne kə dε fʁɛ̃z- a lεɡzistɑ̃sə,
  ɑ̃ nə ʃεʁʃɑ̃ okynə viktwaʁə, ɔ̃ lœʁz- ɑ̃lεvə tutə ɑ̃pʁizə.
  fo til kɔ̃pʁɑ̃dʁə ka ʃakə ʃozə deziʁe,
  sə kil fajə kʁɛ̃dʁə nεt- otʁə kə la pœʁ də la pεʁdʁə ?
  ɑ̃ vulɑ̃ ɔptəniʁ, pɔsede,
  kεlkə ʃozə ɑ̃ nu sə məʁ ?
  ɑ̃n- εmɑ̃,
  pø tɔ̃ pʁive lotʁə dεtʁə swa mεmə ?
  lε kɔ̃disjɔ̃ dəvjεne absyʁdə,
  il ni a okynə limitə a lεtʁə,
  a lɛ̃dividy,
  a səlɥi ki dəvinə,
  kə pø tεtʁə tu sə ki sə vit nεt- otʁə kə la kɔ̃tinɥite də sə kə lɔ̃n- ε,
  ɛ̃si nɔtʁə pasaʒə pʁɑ̃dʁε tu sɔ̃ sɑ̃s,
  kɑ̃ a saʃaʁne a tu vulwaʁ pʁezεʁve,
  pɑ̃dɑ̃ kə dotʁə- bataje a tu ʁaze,
  sɑ̃ ʁεzɔ̃, ilz- avɑ̃se kɔmə mwa,
  lə kap ε difeʁɑ̃,
  no diʁεksjɔ̃z- a lɔpoze,
  mε ʒə ʁεstə pεʁsɥade kə lœʁ ʃəmɛ̃ nə puʁʁɔ̃ ʒamε ʁəʒwɛ̃dʁə lε mjɛ̃,
  nɔʁ e syd nə sə kɔ̃fɔ̃de pa,
  ʒapʁɑ̃dʁε sɛ̃pləmɑ̃ a ublje,
  kœ̃ ʒuʁ,
  ilz- ɔ̃ py sə kʁwaze…
 • Pieds Phonétique : Devenir

  ʒa=pʁɑ̃=dʁε=vi=tə 5
  lε=ʁε=zɔ̃=sɑ̃=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=ʒi=fə=ʁε=fasə 12
  lε=de=lε=vj=ε=ne=a=εk=spi=ʁa=sj=ɔ̃ 12
  klεʁ=vwa=j=ɑ̃=tə=ʒa=vɑ̃=sə=ʁε 9
  ɑ̃=tɔ̃=bɑ̃=də=sy 5
  puʁnə=plys=ʁjɛ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=dy=sɑ̃s=zo=kεl=ʒə=mə=sɥi=za=ta=ʃe 16
  ʒi=ma=ʒinə=sεt=wa=zo=kə=lɔ̃=mεt=ɑ̃=ka=ʒə=puʁ=le=ku=te=ʃɑ̃=te 18
  sɑ̃=sa=pεʁsə=vwaʁ=kə=sɔ̃=ny=ni=kə=ʃɑ̃=vjɛ̃=da=jœʁ 13
  ɑ̃=lɥi=ʁɑ̃=dɑ̃=sa=li=bεʁ=te=il=ʁə=tʁuvə=tu=tə=la=ɡʁa=sə=dɔ̃=ɔ̃=na=vu=ly=lə=pʁi=ve 24
  dε=lɔʁ=il=kɔ̃=tinɥ=sa=ʁu=tə 8
  ɑ̃=nu=bljɑ̃=lε=ʁε=zɔ̃=ki=lɔ̃=namə=ne=a=sə=pjεʒə 13
  sɔ̃=ne=sɑ̃=sjεl=ʁə=də=vj=ɛ̃=e=vi=de 11
  e=fεdə=sɔ̃=nɑ̃=vɔl=y=nə=fi=ɡy=ʁə=ko=kœ̃=pɛ̃=tʁə=na=sy=ʁe=a=li=ze 20
  kɔ=mə=lɥi=ʒε=a=pʁi 6
  a=u=blj=e=lε=ʁε=zɔ̃ 7
  amə=de=fε=ʁə=də=sə=ki=nu=tjɛ̃=kɔ=le=o=sɔl 13
  a=sε=tə=pʁi=zɔ̃=ki=nu=zɑ̃=va=i=lεs=pʁi 12
  ki=nu=zɑ̃=pε=ʃə=də=kʁwa=ʁə=a=œ̃=na=jœʁ 12
  a=ynə=myl=ti=ty=də=də=ʃo=zə=ki=nu=zε=pʁɔ=po=ze 15
  paʁ=lə=sɛ̃=plə=fε=dεɡ=zis=te 8
  εɡ=zi=lε=la=mɑ̃=ta=sjɔ̃=lε=de=bwaʁə=lε=de=sεp=sjɔ̃=lε=ʁa=te=lε=ze=ʃεk 20
  il=nə=də=vjε=ne=kə=dε=fʁɛ̃=za=lεɡ=zis=tɑ̃sə 12
  ɑ̃nə=ʃεʁ=ʃɑ̃=o=ky=nə=vik=twa=ʁə=ɔ̃=lœʁ=zɑ̃=lε=və=tu=təɑ̃=pʁizə 17
  fo=til=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=ka=ʃa=kə=ʃo=zə=de=zi=ʁe 12
  sə=kil=fajə=kʁɛ̃dʁə=nε=to=tʁə=kə=la=pœʁ=də=la=pεʁdʁə 13
  ɑ̃=vu=lɑ̃=ɔp=tə=niʁ=pɔ=se=de 9
  kεl=kə=ʃo=zə=ɑ̃=nu=sə=məʁ 8
  ɑ̃=nε=mɑ̃ 3
  pø=tɔ̃=pʁi=ve=lo=tʁə=dε=tʁə=swa=mε=mə 11
  lε=kɔ̃=di=sj=ɔ̃=də=vj=ε=ne=ab=syʁ=də 12
  il=ni=a=o=ky=nə=li=mi=tə=a=lε=tʁə 12
  a=lɛ̃=di=vi=dy 5
  a=səl=ɥi=ki=də=vi=nə 7
  kə=pø=tεtʁə=tu=sə=ki=sə=vit=nε=to=tʁə=kə=la=kɔ̃=tin=ɥi=te=də=sə=kə=lɔ̃=nε 22
  ɛ̃=si=nɔ=tʁə=pa=sa=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=tu=sɔ̃=sɑ̃s 12
  kɑ̃=a=sa=ʃaʁ=ne=a=tu=vu=lwaʁ=pʁe=zεʁ=ve 12
  pɑ̃=dɑ̃=kə=do=tʁə=ba=ta=je=a=tu=ʁa=ze 12
  sɑ̃=ʁε=zɔ̃=il=za=vɑ̃=se=kɔ=mə=mwa 10
  lə=kap=ε=di=fe=ʁɑ̃ 6
  no=di=ʁεk=sj=ɔ̃=za=lɔ=po=ze 9
  mεʒə=ʁεs=tə=pεʁ=sɥa=de=kə=lœʁ=ʃə=mɛ̃=nə=puʁ=ʁɔ̃=ʒa=mε=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lε=mjɛ̃ 20
  nɔʁ=e=syd=nə=sə=kɔ̃=fɔ̃=de=pa 9
  ʒa=pʁɑ̃=dʁε=sɛ̃=plə=mɑ̃=a=u=blj=e 10
  kœ̃=ʒuʁ 2
  il=zɔ̃=py=sə=kʁwa=ze 6

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/02/2014 14:36Melly-Mellow

L’écrit, pris par petits paquets est très beau et les images foisonnent de nombreuses perles.. Mais je trouve que le rendu global est trop large.. Il s’étend beaucoup déjà et mêlent énormément de choses.. Peut-être aurait-il fallu privilégier la prose sur cet écrit. Pourtant, plusieurs phrases me font penser que votre plume a un très bon talent qui aurait mérité plus de rigueur pour recevoir des lauriers..
Merci pour le partage, amicalement-