Poeme : Le Cri De L’oubli

Le Cri De L’oubli

Qui craindre que moi-même,
Dans l’espace que je me suis créé,
Des faux-semblants pour y croire,
Un manque perpétuel,
Qui me retient à toi,
C’est ainsi, mis en quarantaine,
Pour laisser passer le temps.
Je me jette dans le vide,
Ressentir le vertige,
D’une vie qui n’est plus la mienne,
Je vis, je respire, je bois, je mange,
Je me mélange à ces autres qui rient plus fort encore,
Levant le verre à ce futur qui m’engouffre déjà.
Dans l’oubli je vis,
Je m’oublie,
Je n’ai pas trouvé de sens à ma vie,
Que dans les nuits qui réveillent,
À trop rêver d’ailleurs.
Trop entendu petit,
Que tout était tracé,
Que droit devant, j’irai,
Et tout ce qui m’entoure,
Les chemins en biais,
Ça aussi j’oublie,
Des horizons que je ne peux toucher,
Trop d’espace pour moi,
Aurai-je peur de m’y perdre ?
Ramasser ces fleurs qui n’attendent que le soleil,
Sans marcher sur terre minée,
Les boutons d’or n’explosent pas à la figure,
Elles répandent un parfum d’harmonie et de chaleur,
Entre nos doigts.
J’ai pris une route où je marche seul,
J’ai la force de tout regarder en face,
Mais mes rires s’éteignent,
Mes yeux perdent tout de vue,
L’incohérence me surprend,
Je ne connaissais pas cet entre-deux,
Aujourd’hui, je suis un autre,
Un homme cherchant la paix,
Ce que je fais m’appartiens,
Quoi que l’on en dise,
Je sais maintenant que l’homme qui a vu le jour,
N’est autre que moi,
Le fruit d’une expédition,
Qui n’a de cesse de vouloir avancer.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Cri De L’oubli

  qui=crain=dre=que=moi=mê=me 7
  dans=les=pace=que=je=me=suis=créé 8
  des=faux=sem=blants=pour=y=croi=re 8
  un=man=que=per=pé=tuel 6
  qui=me=re=ti=ent=à=toi 7
  cest=ain=si=mis=en=qua=ran=taine 8
  pour=lais=ser=pas=ser=le=temps 7
  je=me=jet=te=dans=le=vi=de 8
  res=sen=tir=le=ver=ti=ge 7
  du=ne=vie=qui=nest=plus=la=mienne 8
  je=vis=je=res=pire=je=bois=je=mange 9
  je=me=mé=langeà=ces=au=tres=qui=rient=plus=fort=en=core 13
  le=vant=le=verreà=ce=fu=tur=qui=men=gouf=fre=dé=jà 13
  dans=lou=bli=je=vis 5
  je=mou=blie 3
  je=nai=pas=trou=vé=de=sens=à=ma=vie 10
  que=dans=les=nuits=qui=ré=veil=lent 8
  à=trop=rê=ver=dail=leurs 6
  trop=en=ten=du=pe=tit 6
  que=tout=é=tait=tra=cé 6
  que=droit=de=vant=ji=rai 6
  et=tout=ce=qui=men=tou=re 7
  les=che=mins=en=bia=is 6
  ça=aus=si=jou=blie 5
  des=ho=ri=zons=que=je=ne=peux=tou=cher 10
  trop=des=pa=ce=pour=moi 6
  au=rai=je=peur=de=my=per=dre 8
  ra=mas=ser=ces=fleurs=qui=nat=tendent=que=le=so=leil 12
  sans=mar=cher=sur=ter=re=mi=née 8
  les=bou=tons=dor=nex=plosent=pas=à=la=fi=gure 11
  elles=ré=pandent=un=par=fum=dhar=mo=nieet=de=cha=leur 12
  en=tre=nos=doigts 4
  jai=pris=une=routeoù=je=mar=che=seul 8
  jai=la=force=de=tout=re=gar=der=en=face 10
  mais=mes=ri=res=sé=tei=gnent 7
  mes=y=eux=per=dent=tout=de=vue 8
  lin=co=hé=ren=ce=me=sur=prend 8
  je=ne=con=nais=sais=pas=cet=entre=deux 9
  au=jourd=hui=je=suis=un=au=tre 8
  un=hom=me=cher=chant=la=paix 7
  ce=que=je=fais=map=par=tiens 7
  quoi=que=lon=en=di=se 6
  je=sais=mainte=nant=que=lhom=me=qui=a=vu=le=jour 12
  nest=au=tre=que=moi 5
  le=fruit=du=ne=ex=pé=di=tion 8
  qui=na=de=ces=se=de=vou=loir=a=van=cer 11
 • Phonétique : Le Cri De L’oubli

  ki kʁɛ̃dʁə kə mwa mεmə,
  dɑ̃ lεspasə kə ʒə mə sɥi kʁee,
  dε fo sɑ̃blɑ̃ puʁ i kʁwaʁə,
  œ̃ mɑ̃kə pεʁpetɥεl,
  ki mə ʁətjɛ̃ a twa,
  sεt- ɛ̃si, miz- ɑ̃ kaʁɑ̃tεnə,
  puʁ lεse pase lə tɑ̃.
  ʒə mə ʒεtə dɑ̃ lə vidə,
  ʁəsɑ̃tiʁ lə vεʁtiʒə,
  dynə vi ki nε plys la mjεnə,
  ʒə vis, ʒə ʁεspiʁə, ʒə bwa, ʒə mɑ̃ʒə,
  ʒə mə melɑ̃ʒə a sεz- otʁə- ki ʁje plys fɔʁ ɑ̃kɔʁə,
  ləvɑ̃ lə veʁə a sə fytyʁ ki mɑ̃ɡufʁə deʒa.
  dɑ̃ lubli ʒə vis,
  ʒə mubli,
  ʒə nε pa tʁuve də sɑ̃sz- a ma vi,
  kə dɑ̃ lε nɥi ki ʁevεje,
  a tʁo ʁεve dajœʁ.
  tʁo ɑ̃tɑ̃dy pəti,
  kə tut- etε tʁase,
  kə dʁwa dəvɑ̃, ʒiʁε,
  e tu sə ki mɑ̃tuʁə,
  lε ʃəmɛ̃z- ɑ̃ bjε,
  sa osi ʒubli,
  dεz- ɔʁizɔ̃ kə ʒə nə pø tuʃe,
  tʁo dεspasə puʁ mwa,
  oʁε ʒə pœʁ də mi pεʁdʁə ?
  ʁamase sε flœʁ ki natɑ̃de kə lə sɔlεj,
  sɑ̃ maʁʃe syʁ teʁə mine,
  lε butɔ̃ dɔʁ nεksploze pa a la fiɡyʁə,
  εllə ʁepɑ̃de œ̃ paʁfœ̃ daʁmɔni e də ʃalœʁ,
  ɑ̃tʁə no dwa.
  ʒε pʁiz- ynə ʁutə u ʒə maʁʃə səl,
  ʒε la fɔʁsə də tu ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə,
  mε mε ʁiʁə setεɲe,
  mεz- iø pεʁde tu də vɥ,
  lɛ̃kɔeʁɑ̃sə mə syʁpʁɑ̃,
  ʒə nə kɔnεsε pa sεt ɑ̃tʁə dø,
  oʒuʁdɥi, ʒə sɥiz- œ̃n- otʁə,
  œ̃n- ɔmə ʃεʁʃɑ̃ la pε,
  sə kə ʒə fε mapaʁtjɛ̃,
  kwa kə lɔ̃n- ɑ̃ dizə,
  ʒə sε mɛ̃tənɑ̃ kə lɔmə ki a vy lə ʒuʁ,
  nεt- otʁə kə mwa,
  lə fʁɥi dynə εkspedisjɔ̃,
  ki na də sεsə də vulwaʁ avɑ̃se.
 • Syllabes Phonétique : Le Cri De L’oubli

  ki=kʁɛ̃=dʁə=kə=mwa=mε=mə 7
  dɑ̃=lεs=pasə=kə=ʒə=mə=sɥi=kʁe=e 9
  dε=fo=sɑ̃=blɑ̃=puʁ=i=kʁwa=ʁə 8
  œ̃=mɑ̃=kə=pεʁ=pet=ɥεl 6
  ki=mə=ʁə=tj=ɛ̃=a=twa 7
  sε=tɛ̃=si=mi=zɑ̃=ka=ʁɑ̃=tεnə 8
  puʁ=lε=se=pa=se=lə=tɑ̃ 7
  ʒə=mə=ʒε=tə=dɑ̃=lə=vi=də 8
  ʁə=sɑ̃=tiʁ=lə=vεʁ=ti=ʒə 7
  dy=nə=vi=ki=nε=plys=la=mjεnə 8
  ʒə=vis=ʒə=ʁεs=piʁə=ʒə=bwa=ʒə=mɑ̃ʒə 9
  ʒə=mə=me=lɑ̃ʒəa=sε=zo=tʁə=ki=ʁje=plys=fɔʁ=ɑ̃=kɔʁə 13
  lə=vɑ̃lə=ve=ʁəa=sə=fy=tyʁ=ki=mɑ̃=ɡu=fʁə=de=ʒa 13
  dɑ̃=lu=bli=ʒə=vis 5
  ʒə=mu=bli 3
  ʒə=nε=pa=tʁu=ve=də=sɑ̃s=za=ma=vi 10
  kə=dɑ̃=lε=nɥi=ki=ʁe=vε=je 8
  a=tʁo=ʁε=ve=da=jœ=ʁə 7
  tʁo=ɑ̃=tɑ̃=dy=pə=ti 6
  kə=tu=te=tε=tʁa=se 6
  kə=dʁwa=də=vɑ̃=ʒi=ʁε 6
  e=tu=sə=ki=mɑ̃=tu=ʁə 7
  lε=ʃə=mɛ̃=zɑ̃=bj=ε 6
  sa=o=si=ʒu=bli 5
  dε=zɔ=ʁi=zɔ̃kə=ʒə=nə=pø=tu=ʃe 9
  tʁo=dεs=pa=sə=puʁ=mwa 6
  o=ʁε=ʒə=pœʁ=də=mi=pεʁ=dʁə 8
  ʁa=mase=sε=flœʁ=ki=na=tɑ̃=de=kə=lə=sɔ=lεj 12
  sɑ̃=maʁ=ʃe=syʁ=te=ʁə=mi=ne 8
  lε=bu=tɔ̃=dɔʁ=nεk=splo=ze=pa=a=lafiɡyʁə 10
  εllə=ʁe=pɑ̃=de=œ̃=paʁ=fœ̃=daʁ=mɔ=ni=e=də=ʃa=lœʁ 14
  ɑ̃=tʁə=no=dwa 4
  ʒε=pʁi=zynə=ʁutəu=ʒə=maʁ=ʃə=səl 8
  ʒε=la=fɔʁsə=də=tu=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=fasə 10
  mε=mε=ʁi=ʁə=se=tε=ɲe 7
  mε=zi=ø=pεʁ=de=tu=də=vɥ 8
  lɛ̃=kɔ=e=ʁɑ̃=sə=mə=syʁ=pʁɑ̃ 8
  ʒə=nə=kɔ=nε=sε=pa=sεt=ɑ̃tʁə=dø 9
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=sɥi=zœ̃=no=tʁə 8
  œ̃=nɔ=mə=ʃεʁ=ʃɑ̃=la=pε 7
  sə=kə=ʒə=fε=ma=paʁ=tj=ɛ̃ 8
  kwa=kə=lɔ̃=nɑ̃=di=zə 6
  ʒə=sε=mɛ̃tə=nɑ̃=kə=lɔ=mə=ki=a=vy=lə=ʒuʁ 12
  nε=to=tʁə=kə=mwa 5
  lə=fʁɥi=dy=nə=εk=spe=di=sjɔ̃ 8
  ki=nadə=sεsə=də=vu=lwaʁ=a=vɑ̃se 8

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/05/2012 15:15Ancien Membre

["Mehdi Tebani","excellent"]

Auteur de Poésie
01/05/2012 20:05An Parolart

Je te remercie Medhi !
Cordialement,
An Parolart

Auteur de Poésie
01/05/2012 23:07Skrame2014

Bien construit,beau poème...Bravo!
Amicalement.
Skrame

Auteur de Poésie
02/05/2012 07:46An Parolart

C’est gentil Skrame.
Amicalement,
An Parolart