Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Une Vie Parfaite

Poème Amour
Publié le 27/03/2006 21:23

L'écrit contient 286 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Anais_28842

Une Vie Parfaite

Le soir je pense a toi
À tout ses moment avec toi
Je ne me souviens plus de ces jours sans toi
Tu tes gravé en moi

Mon amour
Mon ange
Ma raison de vivre
Le plus beau jour de ma vie se fut celui
Ou pour la première fois je te vis
Ce 11 décembre 1971
Cette longue journée
Tu était dans se décors enneigée
Et te regardé à travers les carreaux
Je me cacher derrière ma respiration qui avait tout embuée
Bien sur tu ne m’as pas vue
Puis je sortis de chez moi comme poussée
La porte a grincé
Tu t’es retourné, puis tu ma regardait
J’ai voulu avancée
Et pour la première fois, je venais devant toi, je venais de rater une marche
J’ai dévalée ce long escalier
À tes pieds je fis l’inconsciente
L’innocente
Tu ma donner la main
Tu as cherché de l’aide
Ton regard scrutait ces rues dessertes
Finalement tu ma porté jusqu’a ta voiture et tu tes mis a roulé en vu d’un hôpital
J’avais 15ans et j’en déduisais que tu en avais plus de 18
Une fois arrivé j’ai ouvert les yeux
Comme si je n’avais pas compris se qu’il venais de se passé
Je t’ai dis que j’allais bien
Et quand finalement tu ma ramener je t’ai dis que la seul chose que je regretterai
C’est de ne pas avoir était plus à tes coté
Tu mas sourit
Et tu as proposé qu’on se revoie
J’ai accepté
Puis on est sortit ensemble
A mes 18an nous nous sommes marié
Ma vie est un conte de fée
 • Pieds Hyphénique: Une Vie Parfaite

  le=soir=je=pense=a=toi 6
  à=tout=ses=moment=a=vec=toi 7
  je=ne=me=sou=viens=plus=de=ces=jours=sans=toi 11
  tu=tes=gra=vé=en=moi 6

  mon=a=mour 3
  mon=an=ge 3
  ma=rai=son=de=vi=vre 6
  le=plus=beau=jour=de=ma=vie=se=fut=ce=lui 11
  ou=pour=la=pre=mière=fois=je=te=vis 9
  ceonze=dé=cem=bre=mille=neuf=cent=soixan=te=et=onze 11
  cet=te=lon=gue=jour=née 6
  tu=é=tait=dans=se=dé=cors=en=nei=gée 10
  et=te=re=gar=dé=à=tra=vers=les=car=reaux 11
  je=me=ca=cher=der=rière=ma=res=pi=ra=tion=qui=a=vait=tout=em=buée 17
  bien=sur=tu=ne=mas=pas=vue 7
  puis=je=sor=tis=de=chez=moi=comme=pous=sée 10
  la=por=te=a=grin=cé 6
  tu=tes=re=tour=né=puis=tu=ma=re=gar=dait 11
  jai=vou=lu=a=van=cée 6
  et=pour=la=pre=mière=fois=je=ve=nais=de=vant=toi=je=ve=nais=de=ra=ter=u=ne=marche 21
  jai=dé=va=lée=ce=long=es=ca=lier 9
  à=tes=pieds=je=fis=lin=cons=ciente 8
  lin=no=cen=te 4
  tu=ma=don=ner=la=main 6
  tu=as=cher=ché=de=laide 6
  ton=re=gard=s=cru=tait=ces=rues=des=sertes 10
  fi=nale=ment=tu=ma=por=té=jus=qua=ta=voi=tu=reet=tu=tes=mis=a=rou=lé=en=vu=dun=hô=pi=tal 25
  ja=vais=quinzeans=et=jen=dé=dui=sais=que=tu=en=a=vais=plus=de=dix=hu=it 18
  une=fois=ar=ri=vé=jai=ou=vert=les=yeux 10
  comme=si=je=na=vais=pas=com=pris=se=quil=ve=nais=de=se=pas=sé 16
  je=tai=dis=que=jal=lais=bien 7
  et=quand=fi=nale=ment=tu=ma=ra=me=ner=je=tai=dis=que=la=seul=cho=se=que=je=re=gret=te=rai 24
  cest=de=ne=pas=a=voir=é=tait=plus=à=tes=co=té 13
  tu=mas=sou=rit 4
  et=tu=as=pro=po=sé=quon=se=re=voie 10
  jai=ac=cep=té 4
  puis=on=est=sor=tit=en=semble 7
  a=mes=dix=hu=it=an=nous=nous=sommes=ma=rié 11
  ma=vieest=un=conte=de=fée 6
 • Phonétique : Une Vie Parfaite

  lə swaʁ ʒə pɑ̃sə a twa
  a tu sε mɔmɑ̃ avεk twa
  ʒə nə mə suvjɛ̃ plys də sε ʒuʁ sɑ̃ twa
  ty tε ɡʁave ɑ̃ mwa

  mɔ̃n- amuʁ
  mɔ̃n- ɑ̃ʒə
  ma ʁεzɔ̃ də vivʁə
  lə plys bo ʒuʁ də ma vi sə fy səlɥi
  u puʁ la pʁəmjεʁə fwa ʒə tə vis
  sə ɔ̃zə desɑ̃bʁə milə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə e ɔ̃zə
  sεtə lɔ̃ɡ ʒuʁne
  ty etε dɑ̃ sə dekɔʁz- εnεʒe
  e tə ʁəɡaʁde a tʁavεʁ lε kaʁo
  ʒə mə kaʃe dəʁjεʁə ma ʁεspiʁasjɔ̃ ki avε tut- ɑ̃bye
  bjɛ̃ syʁ ty nə ma pa vɥ
  pɥi ʒə sɔʁti də ʃe mwa kɔmə puse
  la pɔʁtə a ɡʁɛ̃se
  ty tε ʁətuʁne, pɥi ty ma ʁəɡaʁdε
  ʒε vuly avɑ̃se
  e puʁ la pʁəmjεʁə fwa, ʒə vənε dəvɑ̃ twa, ʒə vənε də ʁate ynə maʁʃə
  ʒε devale sə lɔ̃ εskalje
  a tε pje ʒə fi lɛ̃kɔ̃sjɑ̃tə
  linɔsɑ̃tə
  ty ma dɔne la mɛ̃
  ty a ʃεʁʃe də lεdə
  tɔ̃ ʁəɡaʁ skʁytε sε ʁy desεʁtə
  finaləmɑ̃ ty ma pɔʁte ʒyska ta vwatyʁə e ty tε miz- a ʁule ɑ̃ vy dœ̃n- opital
  ʒavε kɛ̃zə ɑ̃ e ʒɑ̃ dedɥizε kə ty ɑ̃n- avε plys də diz- ɥit
  ynə fwaz- aʁive ʒε uvεʁ lεz- iø
  kɔmə si ʒə navε pa kɔ̃pʁi sə kil vənε də sə pase
  ʒə tε di kə ʒalε bjɛ̃
  e kɑ̃ finaləmɑ̃ ty ma ʁaməne ʒə tε di kə la səl ʃozə kə ʒə ʁəɡʁεtəʁε
  sε də nə pa avwaʁ etε plysz- a tε kɔte
  ty mas suʁi
  e ty a pʁɔpoze kɔ̃ sə ʁəvwa
  ʒε aksεpte
  pɥiz- ɔ̃n- ε sɔʁti ɑ̃sɑ̃blə
  a mε diz- ɥit ɑ̃ nu nu sɔmə maʁje
  ma vi εt- œ̃ kɔ̃tə də fe
 • Pieds Phonétique : Une Vie Parfaite

  lə=swaʁʒə=pɑ̃=sə=a=twa 6
  a=tu=sε=mɔ=mɑ̃=a=vεk=twa 8
  ʒə=nə=mə=su=vjɛ̃=plys=də=sε=ʒuʁ=sɑ̃=twa 11
  ty=tε=ɡʁa=ve=ɑ̃=mwa 6

  mɔ̃=na=muʁ 3
  mɔ̃=nɑ̃=ʒə 3
  ma=ʁε=zɔ̃=də=vi=vʁə 6
  lə=plys=boʒuʁdə=ma=vi=sə=fy=səl=ɥi 9
  u=puʁ=lapʁə=mjε=ʁə=fwa=ʒə=tə=vis 9
  səɔ̃zə=de=sɑ̃=bʁə=milə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=e=ɔ̃zə 12
  sε=tə=lɔ̃ɡ=ʒuʁ=ne 5
  ty=e=tε=dɑ̃sə=de=kɔʁ=zε=nε=ʒe 9
  e=tə=ʁə=ɡaʁ=de=a=tʁa=vεʁ=lε=ka=ʁo 11
  ʒə=mə=ka=ʃe=də=ʁjεʁə=ma=ʁεs=pi=ʁa=sjɔ̃=ki=a=vε=tu=tɑ̃=by=e 18
  bjɛ̃=syʁ=tynə=ma=pa=vɥ 6
  pɥiʒə=sɔʁ=tidə=ʃe=mwa=kɔ=mə=puse 8
  la=pɔʁ=tə=a=ɡʁɛ̃=se 6
  ty=tεʁə=tuʁ=ne=pɥi=ty=ma=ʁə=ɡaʁ=dε 10
  ʒε=vu=ly=a=vɑ̃=se 6
  e=puʁ=lapʁə=mjε=ʁə=fwa=ʒə=və=nε=də=vɑ̃=twa=ʒə=və=nε=də=ʁa=te=y=nə=maʁʃə 21
  ʒε=de=va=le=sə=lɔ̃=εs=ka=lje 9
  a=tε=pje=ʒə=fi=lɛ̃=kɔ̃=sjɑ̃tə 8
  li=nɔ=sɑ̃=tə 4
  ty=ma=dɔ=ne=la=mɛ̃ 6
  ty=a=ʃεʁ=ʃe=də=lεdə 6
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=skʁy=tε=sε=ʁy=de=sεʁtə 8
  fi=nalə=mɑ̃=ty=ma=pɔʁ=te=ʒys=ka=ta=vwa=ty=ʁəe=ty=tε=mi=za=ʁu=le=ɑ̃=vy=dœ̃=no=pi=tal 25
  ʒa=vε=kɛ̃zəɑ̃=e=ʒɑ̃=ded=ɥi=zε=kə=ty=ɑ̃=na=vε=plys=də=diz=ɥ=it 18
  ynə=fwa=za=ʁi=ve=ʒε=u=vεʁ=lε=ziø 10
  kɔmə=si=ʒə=na=vε=pa=kɔ̃=pʁi=sə=kil=və=nε=də=sə=pase 15
  ʒə=tε=dikə=ʒa=lε=bjɛ̃ 6
  e=kɑ̃=fi=nalə=mɑ̃=ty=ma=ʁa=mə=ne=ʒə=tε=di=kə=la=səl=ʃo=zə=kə=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=ʁε 24
  sεdə=nə=pa=a=vwaʁ=e=tε=plys=za=tε=kɔ=te 12
  ty=mas=su=ʁi 4
  e=ty=a=pʁɔ=po=ze=kɔ̃sə=ʁə=vwa 9
  ʒε=ak=sεp=te 4
  pɥi=zɔ̃=nε=sɔʁ=ti=ɑ̃=sɑ̃blə 7
  a=mε=diz=ɥ=it=ɑ̃=nu=nu=sɔmə=ma=ʁje 11
  ma=vi=ε=tœ̃=kɔ̃tə=də=fe 7

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/03/2006 22:54Evangelista

Beau poème, c’est joliment dit.