Poeme-France : Lecture Écrit Déclaration

Poeme : Regarde-Moi.

Poème Déclaration
Publié le 24/05/2016 19:39

L'écrit contient 197 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Anamie

Regarde-Moi.

Les mots dansent au bout de mes doigts
Ces mots que je n’adresse qu’à toi
A toi ma belle, muse nouvelle
Le temps défile et tu m’appelles

Et je délaisse ma promise
A ton profit, au fil des mois
Et je succombe à ton emprise
Tu me possèdes, je suis à toi

Toi ma Belle aux angles raffinés
Tu m’accompagnes, où que je sois
Tombée en esclave de ta beauté
Je ne peux me passer de toi

Je veux plus que ton amitié
Je veux tes lèvres, je veux ta voix
Et elle m’attend, ma femme dévouée
Mais tu m’attires bien malgré moi

Je t’ai aimée une année durant
Je t’aime encore, ne vois-tu pas ?
Je t’ai aimée bien secrètement
Mais aujourd’hui je ne peux pas

Je t’ai guettée du coin de l’œil
Seule, à l’affût de ton passage
Je ne parviens à faire le deuil
De ton amour, mon beau mirage

Je t’aime d’or, ne vois-tu pas ?
Pourquoi diable suis-je invisible pour toi ?
Tu me rends folle, je n’vois que toi
Mon beau secret regarde-moi.

© Anamie
  • Pieds Hyphénique: Regarde-Moi.

    les=mots=dansent=au=bout=de=mes=doigts 8
    ces=mots=que=je=nadres=se=quà=toi 8
    a=toi=ma=bel=le=muse=nou=velle 8
    le=temps=dé=file=et=tu=map=pelles 8

    et=je=dé=lais=se=ma=pro=mise 8
    a=ton=pro=fit=au=fil=des=mois 8
    et=je=suc=combe=à=ton=em=prise 8
    tu=me=pos=sèdes=je=suis=à=toi 8

    toi=ma=bel=leaux=angles=raf=fi=nés 8
    tu=mac=com=pagnes=où=que=je=sois 8
    tom=bée=en=es=clave=de=ta=beau=té 9
    je=ne=peux=me=pas=ser=de=toi 8

    je=veux=plus=que=ton=a=mi=tié 8
    je=veux=tes=lèvres=je=veux=ta=voix 8
    et=elle=mat=tend=ma=fem=me=dé=vouée 9
    mais=tu=mat=tires=bien=mal=gré=moi 8

    je=tai=ai=mée=unean=née=du=rant 8
    je=taimeen=co=re=ne=vois=tu=pas 8
    je=tai=ai=mée=bien=se=crète=ment 8
    mais=au=jourd=hui=je=ne=peux=pas 8

    je=tai=guet=tée=du=coin=de=lœil 8
    seule=à=laf=fût=de=ton=pas=sage 8
    je=ne=par=viens=à=faire=le=deuil 8
    de=ton=a=mour=mon=beau=mi=rage 8

    je=tai=me=dor=ne=vois=tu=pas 8
    pour=quoi=diable=suis=jein=vi=si=ble=pour=toi 10
    tu=me=rends=fol=le=je=n=vois=que=toi 10
    mon=beau=se=cret=re=gar=de=moi 8

    co=py=right=a=na=mie 6
  • Phonétique : Regarde-Moi.

    lε mo dɑ̃se o bu də mε dwa
    sε mo kə ʒə nadʁεsə ka twa
    a twa ma bεllə, myzə nuvεllə
    lə tɑ̃ defilə e ty mapεllə

    e ʒə delεsə ma pʁɔmizə
    a tɔ̃ pʁɔfi, o fil dε mwa
    e ʒə sykɔ̃bə a tɔ̃n- ɑ̃pʁizə
    ty mə pɔsεdə, ʒə sɥiz- a twa

    twa ma bεllə oz- ɑ̃ɡlə ʁafine
    ty makɔ̃paɲə, u kə ʒə swa
    tɔ̃be ɑ̃n- εsklavə də ta bote
    ʒə nə pø mə pase də twa

    ʒə vø plys kə tɔ̃n- amitje
    ʒə vø tε lεvʁə, ʒə vø ta vwa
    e εllə matɑ̃, ma famə devue
    mε ty matiʁə bjɛ̃ malɡʁe mwa

    ʒə tε εme ynə ane dyʁɑ̃
    ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə, nə vwa ty pa ?
    ʒə tε εme bjɛ̃ sεkʁεtəmɑ̃
    mεz- oʒuʁdɥi ʒə nə pø pa

    ʒə tε ɡεte dy kwɛ̃ də lœj
    sələ, a lafy də tɔ̃ pasaʒə
    ʒə nə paʁvjɛ̃z- a fεʁə lə dəj
    də tɔ̃n- amuʁ, mɔ̃ bo miʁaʒə

    ʒə tεmə dɔʁ, nə vwa ty pa ?
    puʁkwa djablə sɥi ʒə ɛ̃viziblə puʁ twa ?
    ty mə ʁɑ̃ fɔlə, ʒə nvwa kə twa
    mɔ̃ bo sεkʁε ʁəɡaʁdə mwa.

    kɔpiʁajt anami
  • Pieds Phonétique : Regarde-Moi.

    lε=mo=dɑ̃=se=o=bu=də=mε=dwa 9
    sε=mo=kə=ʒə=na=dʁε=sə=ka=twa 9
    a=twa=ma=bεl=lə=my=zə=nu=vεl=lə 10
    lə=tɑ̃=de=fi=lə=e=ty=ma=pεl=lə 10

    e=ʒə=de=lε=sə=ma=pʁɔ=mizə 8
    a=tɔ̃=pʁɔ=fi=o=fil=dε=mwa 8
    e=ʒə=sy=kɔ̃bə=a=tɔ̃=nɑ̃=pʁizə 8
    ty=mə=pɔ=sεdə=ʒə=sɥi=za=twa 8

    twa=ma=bεllə=o=zɑ̃ɡlə=ʁa=fi=ne 8
    ty=ma=kɔ̃=paɲə=u=kə=ʒə=swa 8
    tɔ̃=be=ɑ̃=nεs=klavə=də=ta=bo=te 9
    ʒə=nə=pø=mə=pa=se=də=twa 8

    ʒə=vø=plys=kə=tɔ̃=na=mi=tje 8
    ʒə=vø=tε=lεvʁə=ʒə=vø=ta=vwa 8
    e=εllə=ma=tɑ̃=ma=famə=de=vu=e 9
    mε=ty=ma=tiʁə=bjɛ̃=mal=ɡʁe=mwa 8

    ʒə=tε=ε=me=ynəa=ne=dy=ʁɑ̃ 8
    ʒə=tεməɑ̃=kɔ=ʁə=nə=vwa=ty=pa 8
    ʒə=tε=ε=me=bjɛ̃=sε=kʁεtə=mɑ̃ 8
    mε=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=nə=pø=pa 8

    ʒə=tε=ɡε=te=dy=kwɛ̃=də=lœj 8
    sə=lə=a=la=fydə=tɔ̃=pa=saʒə 8
    ʒə=nə=paʁ=vjɛ̃=za=fεʁə=lə=dəj 8
    də=tɔ̃=na=muʁ=mɔ̃=bo=mi=ʁaʒə 8

    ʒə=tε=mə=dɔʁ=nə=vwa=ty=pa 8
    puʁ=kwa=djablə=sɥi=ʒəɛ̃=vi=zi=blə=puʁ=twa 10
    ty=mə=ʁɑ̃=fɔlə=ʒə=nvwa=kə=twa 8
    mɔ̃=bo=sε=kʁε=ʁə=ɡaʁ=də=mwa 8

    kɔ=pi=ʁajt=a=na=mi 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/05/2016 05:22BK Gogoi

J’aime beaucoup l’écrit. Merci pour le partage.

Auteur de Poésie
26/05/2016 23:06Anamie

De rien c’est avec plaisir !