Univers de poésie d'un auteur

Poème:Désolé…

Le Poème

Désolé,
Quelle triste fin,
Que d’invoquer, de supplier la Mort,
Quel triste destin,
Que cette mort que j’implore.

Désolé,
Mais l’Amour, vénéfice lent ruisselant au-dedans de mon sang,
Infiltrant lentement mais irrémédiablement tous mes organes,
Est source de mon âme profane,
Artisan de mon affigeante existence en suspens.

Désolé,
Mais désirerai abandonner à jamais cet enfer,
Je désirerai contempler pareillement la lumière,
Fuyant amèrement le passé regretté,
Fuyant egalement l’avenir renié.

Désolé,
Mais je désire ne plus souffrir,
Je désire ne plus haïr,
Je désire périr, pour en finir,
Le néant n’évoque pour moi que de l’espoir,
Essence même de la déchéance de mes noirs désespoirs.

Désolé,
Mais par cette arme assainissante qui me condamne,
Je profère ma fierté retrouvée,
Par cette balle purifiante qui perforera mon crâne,
Je clame mon arrogance écœurée.

Désolé,
Mais face à ce mal cérébral,
Chaque jour croissant,
Face à ces souffrances infernales,
M’annihilant un peu plus à chaque instant.

Désolé,
Mais j’apostasie ce monde morose et malsain,
J’abjure cet univers si crépusculaire,
J’apostasie cette vie emprunte de mals inopportuns,
J’abjure cette amère existence éphémère.

Désolé,
Mais cette arme assainissante qui me condamne,
Sera l’essence du dépérissement de ma déchéance,
Cette balle purifiante qui perforera mon crâne,
Sera l’essence de ma renaissance.

Désolé,
Mais à ce moment précis,
Où tout devant moi s’obscurcit dans ma vie,
Je songe à toutes ces raisons de ne pas le faire,
Mais je n’en ai que faire,
Toutes ces personnes qui ne comprennent pas mes peines et mon mal être,
C’est loin de tout et de tous ces êtres que je désire être.

Désolé,
Mais lorque j’ai perçu cette sépulcrale détonation,
Lorque j’ai discerné cette délectable balle me perforer,
La délivrance était ma sensation,
Puis de moi, mon amère vie s’est affranchie,
C’est à jamais, qu’enfin délivré, je vous ai laissé…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Comme vous avez sans doute pu le remarquer, ce que j’écris est plutôt sombre et triste. . . et c’est pas près de changer. . .

Poeme de Angeloftheshadow 666

Poète Angeloftheshadow 666

Angeloftheshadow 666 a publié sur le site 26 écrits. Angeloftheshadow 666 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Désolé…dé=so=lé 3
quel=le=tris=te=fin 5
que=din=vo=quer=de=sup=pli=er=la=mort 10
quel=tris=te=des=tin 5
que=cet=te=mort=que=jim=plo=re 8

dé=so=lé 3
mais=la=mour=vé=né=fice=lent=ruis=se=lant=au=de=dans=de=mon=sang 16
in=fil=trant=lente=ment=mais=ir=ré=mé=dia=ble=ment=tous=mes=or=ganes 16
est=sour=ce=de=mon=â=me=pro=fa=ne 10
ar=ti=san=de=mon=af=fi=gean=te=exis=ten=ce=en=sus=pens 15

dé=so=lé 3
mais=dé=si=re=rai=a=ban=don=ner=à=ja=mais=cet=en=fer 15
je=dé=si=re=rai=con=tem=pler=pa=rei=lle=ment=la=lu=miè=re 16
fu=y=ant=a=mè=re=ment=le=pas=sé=re=gret=té 13
fu=y=ant=e=ga=le=ment=la=ve=nir=re=ni=é 13

dé=so=lé 3
mais=je=dé=si=re=ne=plus=souf=frir 9
je=dé=si=re=ne=plus=haïr 7
je=dé=si=re=pé=rir=pour=en=fi=nir 10
le=né=ant=né=vo=que=pour=moi=que=de=les=poir 12
es=sence=mê=me=de=la=dé=ché=an=ce=de=mes=noirs=dé=ses=poirs 16

dé=so=lé 3
mais=par=cet=te=ar=me=as=sai=nis=san=te=qui=me=con=dam=ne 16
je=pro=fè=re=ma=fi=er=té=re=trou=vée 11
par=cette=bal=le=pu=ri=fian=te=qui=per=fo=re=ra=mon=crâ=ne 16
je=cla=me=mon=ar=ro=gan=ce=é=cœu=rée 11

dé=so=lé 3
mais=fa=ce=à=ce=mal=cé=ré=bral 9
cha=que=jour=crois=sant 5
fa=ce=à=ces=souf=fran=ces=in=fer=na=les 11
man=ni=hi=lant=un=peu=plus=à=cha=que=ins=tant 12

dé=so=lé 3
mais=ja=po=sta=sie=ce=mon=de=mo=ro=se=et=mal=sain 14
jab=ju=re=cet=u=ni=vers=si=cré=pus=cu=lai=re 13
ja=po=sta=sie=cet=te=vie=em=prun=te=de=mals=i=nop=por=tuns 16
jab=ju=re=cet=te=a=mè=re=exis=ten=ce=é=phé=mè=re 15

dé=so=lé 3
mais=cet=te=ar=me=as=sai=nis=san=te=qui=me=con=dam=ne 15
se=ra=les=sen=ce=du=dé=pé=ris=se=ment=de=ma=dé=ché=ance 16
cet=te=bal=le=pu=ri=fian=te=qui=per=fo=re=ra=mon=crâ=ne 16
se=ra=les=sen=ce=de=ma=re=nais=san=ce 11

dé=so=lé 3
mais=à=ce=mo=ment=pré=cis 7
où=tout=de=vant=moi=sobs=cur=cit=dans=ma=vie 11
je=son=ge=à=tou=tes=ces=rai=sons=de=ne=pas=le=fai=re 15
mais=je=nen=ai=que=fai=re 7
toutes=ces=per=son=nes=qui=ne=com=pren=nent=pas=mes=pei=nes=et=mon=mal=être 18
cest=loin=de=tout=et=de=tous=ces=ê=tres=que=je=dé=si=re=être 16

dé=so=lé 3
mais=lor=que=jai=per=çu=cet=te=sé=pul=cra=le=dé=to=na=tion 16
lor=que=jai=dis=cer=né=cette=dé=lec=ta=ble=bal=le=me=per=fo=rer 17
la=dé=li=vran=ce=é=tait=ma=sen=sa=ti=on 12
puis=de=moi=mon=a=mè=re=vie=sest=af=fran=chie 12
cest=à=ja=mais=quen=fin=dé=li=vré=je=vous=ai=lais=sé 14
Phonétique : Désolé…dezɔle,
kεllə tʁistə fɛ̃,
kə dɛ̃vɔke, də syplje la mɔʁ,
kεl tʁistə dεstɛ̃,
kə sεtə mɔʁ kə ʒɛ̃plɔʁə.

dezɔle,
mε lamuʁ, venefisə lɑ̃ ʁɥisəlɑ̃ o dədɑ̃ də mɔ̃ sɑ̃,
ɛ̃filtʁɑ̃ lɑ̃təmɑ̃ mεz- iʁemedjabləmɑ̃ tus mεz- ɔʁɡanə,
ε suʁsə də mɔ̃n- amə pʁɔfanə,
aʁtizɑ̃ də mɔ̃n- afiʒɑ̃tə εɡzistɑ̃sə ɑ̃ syspɛ̃.

dezɔle,
mε deziʁəʁε abɑ̃dɔne a ʒamε sεt ɑ̃fe,
ʒə deziʁəʁε kɔ̃tɑ̃ple paʁεjmɑ̃ la lymjεʁə,
fyiɑ̃ amεʁəmɑ̃ lə pase ʁəɡʁεte,
fyiɑ̃ əɡaləmɑ̃ lavəniʁ ʁənje.

dezɔle,
mε ʒə deziʁə nə plys sufʁiʁ,
ʒə deziʁə nə plys-ajʁ,
ʒə deziʁə peʁiʁ, puʁ ɑ̃ finiʁ,
lə neɑ̃ nevɔkə puʁ mwa kə də lεspwaʁ,
esɑ̃sə mεmə də la deʃeɑ̃sə də mε nwaʁ dezεspwaʁ.

dezɔle,
mε paʁ sεtə aʁmə asεnisɑ̃tə ki mə kɔ̃damnə,
ʒə pʁɔfεʁə ma fjεʁte ʁətʁuve,
paʁ sεtə balə pyʁifjɑ̃tə ki pεʁfɔʁəʁa mɔ̃ kʁanə,
ʒə klamə mɔ̃n- aʁɔɡɑ̃sə ekeyʁe.

dezɔle,
mε fasə a sə mal seʁebʁal,
ʃakə ʒuʁ kʁwasɑ̃,
fasə a sε sufʁɑ̃səz- ɛ̃fεʁnalə,
maniilɑ̃ œ̃ pø plysz- a ʃakə ɛ̃stɑ̃.

dezɔle,
mε ʒapɔstazi sə mɔ̃də mɔʁozə e malsɛ̃,
ʒabʒyʁə sεt ynive si kʁepyskylεʁə,
ʒapɔstazi sεtə vi ɑ̃pʁœ̃tə də malz- inɔpɔʁtœ̃,
ʒabʒyʁə sεtə amεʁə εɡzistɑ̃sə efemεʁə.

dezɔle,
mε sεtə aʁmə asεnisɑ̃tə ki mə kɔ̃damnə,
səʁa lesɑ̃sə dy depeʁisəmɑ̃ də ma deʃeɑ̃sə,
sεtə balə pyʁifjɑ̃tə ki pεʁfɔʁəʁa mɔ̃ kʁanə,
səʁa lesɑ̃sə də ma ʁənεsɑ̃sə.

dezɔle,
mεz- a sə mɔmɑ̃ pʁesi,
u tu dəvɑ̃ mwa sɔpskyʁsi dɑ̃ ma vi,
ʒə sɔ̃ʒə a tutə sε ʁεzɔ̃ də nə pa lə fεʁə,
mε ʒə nɑ̃n- ε kə fεʁə,
tutə sε pεʁsɔnə ki nə kɔ̃pʁεne pa mε pεnəz- e mɔ̃ mal εtʁə,
sε lwɛ̃ də tut- e də tus sεz- εtʁə- kə ʒə deziʁə εtʁə.

dezɔle,
mε lɔʁkə ʒε pεʁsy sεtə sepylkʁalə detɔnasjɔ̃,
lɔʁkə ʒε disεʁne sεtə delεktablə balə mə pεʁfɔʁe,
la delivʁɑ̃sə etε ma sɑ̃sasjɔ̃,
pɥi də mwa, mɔ̃n- amεʁə vi sεt- afʁɑ̃ʃi,
sεt- a ʒamε, kɑ̃fɛ̃ delivʁe, ʒə vuz- ε lεse…
Syllabes Phonétique : Désolé…de=zɔ=le 3
kεl=lə=tʁis=tə=fɛ̃ 5
kə=dɛ̃=vɔ=ke=də=sy=plj=e=la=mɔʁ 10
kεl=tʁis=tə=dεs=tɛ̃ 5
kə=sε=tə=mɔʁ=kə=ʒɛ̃=plɔ=ʁə 8

de=zɔ=le 3
mε=la=muʁ=ve=ne=fisə=lɑ̃=ʁɥi=sə=lɑ̃=o=də=dɑ̃=də=mɔ̃=sɑ̃ 16
ɛ̃=fil=tʁɑ̃=lɑ̃tə=mɑ̃=mε=zi=ʁe=me=dja=blə=mɑ̃=tus=mε=zɔʁ=ɡanə 16
ε=suʁ=sə=də=mɔ̃=na=mə=pʁɔ=fa=nə 10
aʁ=ti=zɑ̃=də=mɔ̃=na=fi=ʒɑ̃=tə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=ɑ̃=sys=pɛ̃ 16

de=zɔ=le 3
mε=de=zi=ʁə=ʁε=a=bɑ̃=dɔ=ne=a=ʒa=mε=sεt=ɑ̃=fe 15
ʒə=de=zi=ʁə=ʁε=kɔ̃=tɑ̃=ple=pa=ʁεj=mɑ̃=la=ly=mjεʁ=ə 15
fy=i=ɑ̃=a=mε=ʁə=mɑ̃=lə=pa=se=ʁə=ɡʁε=te 13
fy=i=ɑ̃=ə=ɡa=lə=mɑ̃=la=və=niʁ=ʁə=nj=e 13

de=zɔ=le 3
mε=ʒə=de=zi=ʁə=nə=plys=su=fʁiʁ 9
ʒə=de=zi=ʁə=nə=plys-aj=ʁ 8
ʒə=de=zi=ʁə=pe=ʁiʁ=puʁ=ɑ̃=fi=niʁ 10
lə=ne=ɑ̃=ne=vɔ=kə=puʁ=mwa=kə=də=lεs=pwaʁ 12
e=sɑ̃sə=mε=mə=də=la=de=ʃe=ɑ̃=sə=də=mε=nwaʁ=de=zεs=pwaʁ 16

de=zɔ=le 3
mε=paʁ=sε=tə=aʁ=mə=a=sε=ni=sɑ̃=tə=ki=mə=kɔ̃=dam=nə 16
ʒə=pʁɔ=fε=ʁə=ma=fjεʁ=te=ʁə=tʁu=ve 10
paʁ=sε=tə=ba=lə=py=ʁi=fjɑ̃=tə=ki=pεʁ=fɔ=ʁə=ʁa=mɔ̃=kʁanə 16
ʒə=kla=mə=mɔ̃=na=ʁɔ=ɡɑ̃=sə=e=ke=y=ʁe 12

de=zɔ=le 3
mε=fa=sə=a=sə=mal=se=ʁe=bʁal 9
ʃa=kə=ʒuʁ=kʁwa=sɑ̃ 5
fa=sə=a=sε=su=fʁɑ̃=sə=zɛ̃=fεʁ=na=lə 11
ma=ni=i=lɑ̃=œ̃=pø=plys=za=ʃa=kə=ɛ̃s=tɑ̃ 12

de=zɔ=le 3
mε=ʒa=pɔs=ta=zi=sə=mɔ̃=də=mɔ=ʁo=zə=e=mal=sɛ̃ 14
ʒab=ʒy=ʁə=sεt=y=ni=veʁ=si=kʁe=pys=ky=lεʁ=ə 13
ʒa=pɔs=ta=zi=sε=tə=vi=ɑ̃=pʁœ̃=tə=də=mal=zi=nɔ=pɔʁ=tœ̃ 16
ʒab=ʒy=ʁə=sε=tə=a=mεʁ=ə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=e=fe=mεʁ=ə 16

de=zɔ=le 3
mε=sε=tə=aʁ=mə=a=sε=ni=sɑ̃=tə=ki=mə=kɔ̃=dam=nə 15
sə=ʁa=le=sɑ̃=sə=dy=de=pe=ʁi=sə=mɑ̃=də=ma=de=ʃe=ɑ̃sə 16
sε=tə=ba=lə=py=ʁi=fjɑ̃=tə=ki=pεʁ=fɔ=ʁə=ʁa=mɔ̃=kʁa=nə 16
sə=ʁa=le=sɑ̃=sə=də=ma=ʁə=nε=sɑ̃=sə 11

de=zɔ=le 3
mε=za=sə=mɔ=mɑ̃=pʁe=si 7
u=tu=də=vɑ̃=mwa=sɔp=skyʁ=si=dɑ̃=ma=vi 11
ʒə=sɔ̃=ʒə=a=tu=tə=sε=ʁε=zɔ̃=də=nə=pa=lə=fεʁ=ə 15
mε=ʒə=nɑ̃=nε=kə=fε=ʁə 7
tutə=sε=pεʁ=sɔ=nə=ki=nə=kɔ̃=pʁε=ne=pa=mε=pε=nə=ze=mɔ̃=mal=εtʁə 18
sε=lwɛ̃=də=tu=te=də=tus=sε=zε=tʁə=kə=ʒə=de=zi=ʁə=εtʁə 16

de=zɔ=le 3
mε=lɔʁ=kə=ʒε=pεʁ=sy=sε=tə=se=pyl=kʁa=lə=de=tɔ=na=sjɔ̃ 16
lɔʁkə=ʒε=di=sεʁ=ne=sε=tə=de=lεk=ta=blə=ba=lə=mə=pεʁ=fɔ=ʁe 17
la=de=li=vʁɑ̃=sə=e=tε=ma=sɑ̃=sa=sj=ɔ̃ 12
pɥi=də=mwa=mɔ̃=na=mε=ʁə=vi=sε=ta=fʁɑ̃=ʃi 12
sε=ta=ʒa=mε=kɑ̃=fɛ̃=de=li=vʁe=ʒə=vu=zε=lε=se 14

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Mya..

c super emouvant et beau. . . . . meme si c triste trop triste meme. . . . . mais bon sa c ton choix. . . que j’approuve dailleurs. . . . . . . 🙂
continue

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Petit Coeur

tu a un réel talent pour écrire bravo. J’espere de tout coeur ke ca ira mieu pour toi
courage
amicalement
petit coeur

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Angeloftheshadow 666

Mici beaucoup pour vos commentaires. . . . ça me touche énormément. . .

Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Angeloftheshadow 666

Mici beaucoup pour vos commentaires. . . . ça me touche énormément. . .

Auteur de Poésie
15/07/2004 00:00La Haine

Bé je pense que tout le monde a bien raison!! en tout cas le talent tu la vraiment!! pour un bon début en plus faut le faire!! c’est un trés bon début!! moi quandjcommencée a écrire mes débuts, mes poémes et tout c’est pas moi qui écrivait tout ce que técrit la maintenant! et oué ce poéme la il es tout jolie, tout bo, méme si c’est vrai c’est triste mais c’est jolie a lire en tot cas j’aime bien ce que técrit alors jte dit bonne continuation!! tu vois que quan on retrouve son inspiration le résultay lol. . . . .

Poème - Sans Thème -
Du 04/07/2004 00:00

L'écrit contient 324 mots qui sont répartis dans 10 strophes.