Poeme : J’aimerais Tellement Que Tu Sache

J’aimerais Tellement Que Tu Sache

J’aimerais tellement que tu sache
Ce que j’éprouve réellement pour toi
Je resisterais à toutes les tâches
Pour que tu passes du temps avec moi

Je voudrais te montrer
Que je n’hésiterais
A rien pour t’ aider
Et s’il le falllait
Je serais prêt à me tuer

Dit toi que tu ne seras
Jamais seul une seul fois
Je serais toujours là
Juste pour toi…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: J’aimerais Tellement Que Tu Sache

  jai=me=rais=tel=le=ment=que=tu=sa=che 10
  ce=que=jé=prou=ve=réel=le=ment=pour=toi 10
  je=re=sis=te=rais=à=tou=tes=les=tâches 10
  pour=que=tu=pas=ses=du=temps=a=vec=moi 10

  je=vou=drais=te=mon=trer 6
  que=je=n=hé=si=te=rais 7
  a=rien=pour=tai=der 5
  et=sil=le=fa=l=l=l=ait 8
  je=se=rais=prêt=à=me=tuer 7

  dit=toi=que=tu=ne=se=ras 7
  ja=mais=seul=u=ne=seul=fois 7
  je=se=rais=tou=jours=là 6
  jus=te=pour=toi 4
 • Phonétique : J’aimerais Tellement Que Tu Sache

  ʒεməʁε tεllmɑ̃ kə ty saʃə
  sə kə ʒepʁuvə ʁeεllmɑ̃ puʁ twa
  ʒə ʁəsistəʁεz- a tutə lε taʃə
  puʁ kə ty pasə dy tɑ̃z- avεk mwa

  ʒə vudʁε tə mɔ̃tʁe
  kə ʒə nezitəʁε
  a ʁjɛ̃ puʁ tεde
  e sil lə fa εl εl εl ε
  ʒə səʁε pʁε a mə tɥe

  di twa kə ty nə səʁa
  ʒamε səl ynə səl fwa
  ʒə səʁε tuʒuʁ la
  ʒystə puʁ twa…
 • Syllabes Phonétique : J’aimerais Tellement Que Tu Sache

  ʒε=mə=ʁε=tεl=lmɑ̃=kə=ty=saʃə 8
  sə=kə=ʒe=pʁuvə=ʁe=εl=lmɑ̃=puʁ=twa 9
  ʒə=ʁə=sistə=ʁε=za=tu=tə=lεtaʃə 8
  puʁkə=ty=pa=sə=dy=tɑ̃=za=vεk=mwa 9

  ʒə=vu=dʁε=tə=mɔ̃=tʁe 6
  kə=ʒə=ne=zi=tə=ʁε 6
  a=ʁj=ɛ̃=puʁ=tε=de 6
  e=sil=lə=fa=εl=εl=εl=ε 8
  ʒə=sə=ʁε=pʁε=a=mə=tɥe 7

  di=twa=kə=ty=nə=sə=ʁa 7
  ʒa=mε=səl=y=nə=səl=fwa 7
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=la 6
  ʒys=tə=puʁ=twa 4

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/10/2005 19:46Ewilan

Tres joli poème ! j’aime beaucoup 🙂
amitié...ewi