Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Apocope De Léa, Je Provoque La Chute De Ton « A »

Poème Amitié
Publié le 19/07/2016 20:30

L'écrit contient 197 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Forme poétique utilisée

Acrostiche

Poete : Apathique Phoenix

Apocope De Léa, Je Provoque La Chute De Ton « A »

Aphasie, tu es là, les mots me manquent, je te déçois.
Apoplexie, tu me tentes, j’aimerais vivre dans ton coma.
Arythmie, en ta présence, ma maladie, ma préférence.
Asynchrone, mon cœur danse, rempli de toi, renaissance.
Apogée, tu l’atteindras sans moi, si confiance tu as en toi
Aridité de mes pensées, je t’éloigne de la bonne direction.
Absconse, est ton état, je te laisse libre à ta réflexion.
Apraxie, je le ressens, viens effleurer ton bras.
Archange subissant l’orage, intact est ton paysage.
Aquarelle, peinture légère, je te projette sur un nuage.
Aromate d’éclairs, il t’électrise, ton entourage.
Axiome indésirable, je te sais triste et ça me rage.
Accalmie, un bien te ferait, pour ton repos, pour ta santé.
Alcyon souvent blessé, j’aimerai te voir voler.
Alcazar, prendras-tu ton envole vers ce si beau palais.
Avitaminose de vie, cette maladie détestée veut te freiner.
Acoquiné, je resterai à toi en toute circonstance.
Ad vitam aeternam, je t’aimerai sans redondance.
Abhorré, j’aurai, de te perdre à jamais.
Acrostiche de nos « A », comme grande amitié je te garderai.
A toi Léa je t’offre ces « A » délicats.

Guison. F.
 • Pieds Hyphénique: Apocope De Léa, Je Provoque La Chute De Ton « A »

  apha=sie=tu=es=là=les=mots=me=man=quent=je=te=dé=çois 14
  apo=plexie=tu=me=tentes=jai=me=rais=vi=vre=dans=ton=co=ma 14
  aryth=mie=en=ta=présen=ce=ma=ma=la=die=ma=pré=fé=rence 14
  asyn=chro=ne=mon=cœur=dan=se=rem=pli=de=toi=re=nais=sance 14
  apo=gée=tu=lat=tein=dras=sans=moi=si=con=fiance=tu=as=en=toi 15
  ari=di=té=de=mes=pen=sées=je=té=loigne=de=la=bon=ne=di=rec=tion 17
  abs=conse=est=ton=é=tat=je=te=lais=se=li=breà=ta=ré=flexion 15
  apraxie=je=le=res=sens=viens=ef=fleu=rer=ton=bras 11
  ar=chan=ge=su=bis=sant=lo=rage=in=tact=est=ton=pay=sage 14
  aqua=rel=le=pein=ture=lé=gè=re=je=te=pro=jet=te=sur=un=nuage 16
  aro=ma=te=dé=clairs=il=t=élec=tri=se=ton=en=tou=rage 14
  axiomein=dé=si=ra=ble=je=te=sais=tris=te=et=ça=me=rage 14
  ac=cal=mie=un=bien=te=fe=rait=pour=ton=re=pos=pour=ta=san=té 16
  al=cy=on=sou=vent=bles=sé=jai=me=rai=te=voir=vo=ler 14
  al=ca=zar=pren=dras=tu=ton=en=vole=vers=ce=si=beau=pa=lais 15
  avi=ta=mi=nose=de=vie=cet=te=ma=la=die=dé=tes=tée=veut=te=frei=ner 18
  aco=qui=né=je=res=te=rai=à=toi=en=toute=cir=cons=tance 14
  ad=vi=tam=ae=ter=nam=je=tai=me=rai=sans=re=don=dance 14
  abhor=ré=jau=rai=de=te=per=dre=à=ja=mais 11
  acros=tiche=de=nos=a=com=me=gran=dea=mi=tié=je=te=gar=de=rai 16
  a=toi=lé=a=je=tof=fre=ces=a=dé=li=cats 12

  gui=son=f 3
 • Phonétique : Apocope De Léa, Je Provoque La Chute De Ton « A »

  afazi, ty ε la, lε mo mə mɑ̃ke, ʒə tə deswa.
  apɔplεksi, ty mə tɑ̃tə, ʒεməʁε vivʁə dɑ̃ tɔ̃ kɔma.
  aʁitmi, ɑ̃ ta pʁezɑ̃sə, ma maladi, ma pʁefeʁɑ̃sə.
  azɛ̃kʁonə, mɔ̃ kœʁ dɑ̃sə, ʁɑ̃pli də twa, ʁənεsɑ̃sə.
  apɔʒe, ty latɛ̃dʁa sɑ̃ mwa, si kɔ̃fjɑ̃sə ty a ɑ̃ twa
  aʁidite də mε pɑ̃se, ʒə telwaɲə də la bɔnə diʁεksjɔ̃.
  abskɔ̃sə, ε tɔ̃n- eta, ʒə tə lεsə libʁə a ta ʁeflεksjɔ̃.
  apʁaksi, ʒə lə ʁəsɛ̃, vjɛ̃z- efləʁe tɔ̃ bʁa.
  aʁʃɑ̃ʒə sybisɑ̃ lɔʁaʒə, ɛ̃takt ε tɔ̃ pεizaʒə.
  akaʁεllə, pɛ̃tyʁə leʒεʁə, ʒə tə pʁɔʒεtə syʁ œ̃ nɥaʒə.
  aʁɔmatə deklεʁ, il telεktʁizə, tɔ̃n- ɑ̃tuʁaʒə.
  aksjɔmə ɛ̃deziʁablə, ʒə tə sε tʁistə e sa mə ʁaʒə.
  akalmi, œ̃ bjɛ̃ tə fəʁε, puʁ tɔ̃ ʁəpo, puʁ ta sɑ̃te.
  alsiɔ̃ suvɑ̃ blese, ʒεməʁε tə vwaʁ vɔle.
  alkazaʁ, pʁɑ̃dʁa ty tɔ̃n- ɑ̃vɔlə vεʁ sə si bo palε.
  avitaminozə də vi, sεtə maladi detεste vø tə fʁεne.
  akɔkine, ʒə ʁεstəʁε a twa ɑ̃ tutə siʁkɔ̃stɑ̃sə.
  ad vitam aetεʁnam, ʒə tεməʁε sɑ̃ ʁədɔ̃dɑ̃sə.
  abɔʁe, ʒoʁε, də tə pεʁdʁə a ʒamε.
  akʁɔstiʃə də nɔs « a », kɔmə ɡʁɑ̃də amitje ʒə tə ɡaʁdəʁε.
  a twa lea ʒə tɔfʁə səs « a » delika.

  ɡizɔ̃. εf.
 • Pieds Phonétique : Apocope De Léa, Je Provoque La Chute De Ton « A »

  a=fa=zi=ty=ε=la=lε=mo=mə=mɑ̃=ke=ʒə=tə=de=swa 15
  a=pɔ=plεk=si=tymə=tɑ̃=tə=ʒε=mə=ʁε=vi=vʁə=dɑ̃=tɔ̃=kɔ=ma 16
  a=ʁit=mi=ɑ̃=ta=pʁe=zɑ̃=sə=ma=ma=la=di=ma=pʁe=fe=ʁɑ̃sə 16
  a=zɛ̃=kʁo=nə=mɔ̃=kœʁ=dɑ̃=sə=ʁɑ̃=pli=də=twa=ʁə=nε=sɑ̃=sə 16
  a=pɔ=ʒe=ty=la=tɛ̃=dʁa=sɑ̃=mwa=si=kɔ̃=fjɑ̃sə=ty=a=ɑ̃=twa 16
  a=ʁi=di=te=də=mε=pɑ̃se=ʒə=te=lwa=ɲə=də=la=bɔ=nə=di=ʁεk=sjɔ̃ 18
  ab=skɔ̃sə=ε=tɔ̃=ne=ta=ʒə=tə=lε=sə=li=bʁəa=ta=ʁe=flεk=sjɔ̃ 16
  a=pʁak=si=ʒə=lə=ʁə=sɛ̃=vj=ɛ̃=ze=flə=ʁe=tɔ̃=bʁa 14
  aʁ=ʃɑ̃=ʒə=sy=bi=sɑ̃=lɔ=ʁa=ʒə=ɛ̃=takt=ε=tɔ̃=pε=i=zaʒə 16
  a=ka=ʁεllə=pɛ̃=tyʁə=le=ʒε=ʁə=ʒə=tə=pʁɔ=ʒε=tə=syʁ=œ̃=nɥ=aʒə 17
  a=ʁɔ=ma=tə=de=klεʁ=il=te=lεk=tʁi=zə=tɔ̃=nɑ̃=tu=ʁa=ʒə 16
  ak=sjɔmə=ɛ̃=de=zi=ʁa=blə=ʒə=tə=sε=tʁis=tə=e=sa=mə=ʁaʒə 16
  a=kal=mi=œ̃=bjɛ̃=tə=fə=ʁε=puʁ=tɔ̃=ʁə=po=puʁ=ta=sɑ̃=te 16
  al=si=ɔ̃=su=vɑ̃=ble=se=ʒε=mə=ʁε=tə=vwaʁ=vɔ=le 14
  al=ka=zaʁ=pʁɑ̃=dʁa=ty=tɔ̃=nɑ̃=vɔ=lə=vεʁ=sə=si=bo=pa=lε 16
  a=vi=ta=mi=nozə=də=vi=sε=tə=ma=la=di=de=tεs=te=vø=tə=fʁε=ne 19
  a=kɔ=ki=ne=ʒə=ʁεs=tə=ʁε=a=twa=ɑ̃=tu=tə=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃sə 16
  ad=vi=tam=a=e=tεʁ=nam=ʒə=tε=mə=ʁε=sɑ̃=ʁə=dɔ̃=dɑ̃=sə 16
  a=bɔ=ʁe=ʒo=ʁε=də=tə=pεʁ=dʁə=a=ʒa=mε 12
  a=kʁɔs=tiʃə=də=nɔs=a=kɔ=mə=ɡʁɑ̃=dəa=mi=tje=ʒə=tə=ɡaʁ=də=ʁε 17
  a=twa=le=a=ʒə=tɔ=fʁə=səs=a=de=li=ka 12

  ɡi=zɔ̃=εf 3

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/07/2016 20:45Madrigale

Belle manière de dédier un poème ce joli acrostiche

Auteur de Poésie
19/07/2016 22:33Df

Wouah ! Bouche bée je suis, et c’est assez rare pour être dit ainsi ! Très recherché, très travaillé ... Je ferme la bouche, j’en bave.... C’est un délicieux délire !

Auteur de Poésie
19/07/2016 22:38Sétarcos L'Hérétique

Bien dit mon ami, jolie poème mon ami.

Auteur de Poésie
20/07/2016 07:24Bernard Deletang
👍