Poeme : Un Dernier Reve Avant La Nuit…

Un Dernier Reve Avant La Nuit…

Un prés, une foret, un espace de pure beauté. Un lieu vert et naturel, où la nature a encore ses droits. Un soleil dans le ciel, du bleu dans les cieux, des etoiles ponctuent la toile, une chaude soirée d’été.
Toutes ces fleurs, le bonheur, la beatitude d’un interlude, celui d’une vie qui file vers sa nuit, c’est a peine la soirée que se meurt la journée.
Trois brins d’herbe comme une Trinité, trois nuages pour l’éternité, un animal pour tout animer ; un lapin, un chevreau sous un sapin près d’un ruisseau, des pommes de pins qui tombent dans l’eau.
Ce tableu est plus plaisant qu’il sorte de l’ere du temps, magie fictive et primitive, tableau d’osmose où je prend pose.
Au beau milieu de cet espace où rien ne se passe, superbe fille, ange d’amour, mon oeil se vrille, mon cœur n’est point sourd.
Dans le calme de cette prairie, au crépuscule d’une vie, dans la pénombre du début de nuit, tu te tiens droite et me regarde aussi.
Ce tableau serait sublime mais non parfait sans ta présence pour le magnifier, tu l’embellis de mille et un feux, je te veux, fille parfaite du merveilleux ;
Tu es l’unique oblet de mon unique voeux…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Dernier Reve Avant La Nuit…

  un=prés=une=fo=ret=un=es=pa=ce=de=pu=re=beau=té=un=lieu=vert=et=na=tu=rel=où=la=na=tu=re=a=en=co=re=ses=droits=un=so=leil=dans=le=ciel=du=bleu=dans=les=cieux=des=e=toi=les=ponc=tuent=la=toi=le=u=ne=chau=de=soi=rée=dé=té 60
  tou=tes=ces=fleurs=le=bon=heur=la=bea=ti=tu=de=dun=in=ter=lu=de=ce=lui=du=ne=vie=qui=fi=le=vers=sa=nuit=cest=a=pei=ne=la=soi=rée=que=se=meurt=la=jour=née 41
  trois=brins=d=her=be=com=me=u=ne=tri=ni=té=trois=nu=a=ges=pour=lé=ter=ni=té=un=a=ni=mal=pour=tout=a=ni=mer=un=la=pin=un=che=vreau=sous=un=sa=pin=près=dun=ruis=seau=des=pom=mes=de=pins=qui=tom=bent=dans=leau 54
  ce=ta=bleu=est=plus=plai=sant=quil=sor=te=de=le=re=du=temps=ma=gie=fic=ti=ve=et=pri=mi=ti=ve=ta=bleau=dos=mo=se=où=je=prend=po=se 35
  au=beau=mi=lieu=de=cet=es=pa=ce=où=rien=ne=se=pas=se=su=per=be=fi=lle=an=ge=da=mour=mon=oeil=se=vril=le=mon=cœur=nest=point=sourd 34
  dans=le=cal=me=de=cet=te=prai=rie=au=cré=pus=cu=le=du=ne=vie=dans=la=pé=nom=bre=du=dé=but=de=nuit=tu=te=tiens=droi=te=et=me=re=gar=de=aus=si 39
  ce=ta=bleau=se=rait=su=bli=me=mais=non=par=fait=sans=ta=pré=sen=ce=pour=le=ma=gni=fi=er=tu=lem=bel=lis=de=mil=le=et=un=feux=je=te=veux=fi=lle=par=fai=te=du=mer=veil=leux 45
  tu=es=lu=ni=que=o=blet=de=mon=u=ni=que=voeux 13
 • Phonétique : Un Dernier Reve Avant La Nuit…

  œ̃ pʁe, ynə fɔʁε, œ̃n- εspasə də pyʁə bote. œ̃ ljø vεʁ e natyʁεl, u la natyʁə a ɑ̃kɔʁə sε dʁwa. œ̃ sɔlεj dɑ̃ lə sjεl, dy blø dɑ̃ lε sjø, dεz- ətwalə pɔ̃ktɥe la twalə, ynə ʃodə swaʁe dete.
  tutə sε flœʁ, lə bɔnœʁ, la bəatitydə dœ̃n- ɛ̃tεʁlydə, səlɥi dynə vi ki filə vεʁ sa nɥi, sεt- a pεnə la swaʁe kə sə məʁ la ʒuʁne.
  tʁwa bʁɛ̃ dεʁbə kɔmə ynə tʁinite, tʁwa nɥaʒə puʁ letεʁnite, œ̃n- animal puʁ tut- anime, œ̃ lapɛ̃, œ̃ ʃεvʁo suz- œ̃ sapɛ̃ pʁε dœ̃ ʁɥiso, dε pɔmə də pɛ̃ ki tɔ̃be dɑ̃ lo.
  sə tablø ε plys plεzɑ̃ kil sɔʁtə də ləʁə dy tɑ̃, maʒi fiktivə e pʁimitivə, tablo dɔsmozə u ʒə pʁɑ̃ pozə.
  o bo miljø də sεt εspasə u ʁjɛ̃ nə sə pasə, sypεʁbə fijə, ɑ̃ʒə damuʁ, mɔ̃n- ɔεj sə vʁijə, mɔ̃ kœʁ nε pwɛ̃ suʁ.
  dɑ̃ lə kalmə də sεtə pʁεʁi, o kʁepyskylə dynə vi, dɑ̃ la penɔ̃bʁə dy deby də nɥi, ty tə tjɛ̃ dʁwatə e mə ʁəɡaʁdə osi.
  sə tablo səʁε syblimə mε nɔ̃ paʁfε sɑ̃ ta pʁezɑ̃sə puʁ lə maɲifje, ty lɑ̃bεlli də milə e œ̃ fø, ʒə tə vø, fijə paʁfεtə dy mεʁvεjø,
  ty ε lynikə ɔblε də mɔ̃n- ynikə vø…
 • Syllabes Phonétique : Un Dernier Reve Avant La Nuit…

  œ̃=pʁe=ynə=fɔ=ʁε=œ̃=nεs=pa=sə=də=py=ʁə=bo=te=œ̃=ljø=vεʁ=e=na=ty=ʁεl=u=la=na=ty=ʁə=a=ɑ̃=kɔ=ʁə=sε=dʁwa=œ̃=sɔ=lεj=dɑ̃=lə=sjεl=dy=blø=dɑ̃=lε=sjø=dε=zə=twa=lə=pɔ̃k=tɥe=la=twa=lə=y=nə=ʃo=də=swa=ʁe=de=te 60
  tu=tə=sε=flœ=ʁə=lə=bɔ=nœʁ=la=bə=a=ti=ty=də=dœ̃=nɛ̃=tεʁ=ly=də=səl=ɥi=dy=nə=vi=ki=fi=lə=vεʁ=sa=nɥi=sε=ta=pε=nə=la=swa=ʁe=kə=sə=məʁ=la=ʒuʁ=ne 43
  tʁwa=bʁɛ̃=dεʁ=bə=kɔ=mə=y=nə=tʁi=ni=te=tʁwa=nɥ=a=ʒə=puʁ=le=tεʁ=ni=te=œ̃=na=ni=mal=puʁ=tu=ta=ni=me=œ̃=la=pɛ̃=œ̃=ʃε=vʁo=su=zœ̃=sa=pɛ̃=pʁε=dœ̃=ʁɥi=so=dε=pɔ=mə=də=pɛ̃=ki=tɔ̃=be=dɑ̃=lo 53
  sə=ta=blø=ε=plys=plε=zɑ̃=kil=sɔʁ=tə=də=lə=ʁə=dy=tɑ̃=ma=ʒi=fik=ti=və=e=pʁi=mi=ti=və=ta=blo=dɔs=mo=zə=u=ʒə=pʁɑ̃=po=zə 35
  o=bo=mi=lj=ø=də=sεt=εs=pa=sə=u=ʁjɛ̃=nə=sə=pa=sə=sy=pεʁ=bə=fi=jə=ɑ̃=ʒə=da=muʁ=mɔ̃=nɔ=εj=sə=vʁi=jə=mɔ̃=kœ=ʁə=nε=pwɛ̃=suʁ 37
  dɑ̃=lə=kal=mə=də=sε=tə=pʁε=ʁi=o=kʁe=pys=ky=lə=dy=nə=vi=dɑ̃=la=pe=nɔ̃=bʁə=dy=de=by=də=nɥi=ty=tə=tj=ɛ̃=dʁwa=tə=e=mə=ʁə=ɡaʁ=də=o=si 40
  sə=ta=blo=sə=ʁε=sy=bli=mə=mε=nɔ̃=paʁ=fε=sɑ̃=ta=pʁe=zɑ̃=sə=puʁ=lə=ma=ɲi=fj=e=ty=lɑ̃=bεl=li=də=mi=lə=e=œ̃=fø=ʒə=tə=vø=fi=jə=paʁ=fε=tə=dy=mεʁ=vε=jø 45
  ty=ε=ly=ni=kə=ɔ=blε=də=mɔ̃=ny=ni=kə=vø 13

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/10/2005 16:55(F)Fleurlune Mimi(F)

joli poeme
bonne continuation

la fleur de lune (f)

Poème Reve
Publié le 30/09/2005 09:20

L'écrit contient 221 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Assouan

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs