Poeme-France : Lecture Écrit Parler

Poeme : Oser Le Dire, Oser En Parler

Poème Parler
Publié le 03/11/2011 09:20

L'écrit contient 107 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Dany67

Oser Le Dire, Oser En Parler

Oser le dire, oser en parler,
De ton besoin d’aimer,
De ton envie de vivre,
De l’amour qui t’enivre,
De ton désir d’être libre,
Même si c’est vrai
Que la femme sème sa vie
Aux tempêtes du vent.
En aimant d’une façon unique,
Oser le dire, oser le vivre,
Dommage que chez l’homme,
La fidélité ne se porte en emblème,
A la femme un seul amour suffit.
Elle en fait une élégance suprême,
Comme la parure d’un manteau,
Oser le dire, oser en parler,
De l’envie d’aimer,
De l’envie de vivre,
De l’envie d’exister.
 • Pieds Hyphénique: Oser Le Dire, Oser En Parler

  oser=le=dire=o=ser=en=par=ler 8
  de=ton=be=soin=dai=mer 6
  de=ton=en=vie=de=vi=vre 7
  de=la=mour=qui=ten=i=vre 7
  de=ton=dé=sir=dê=tre=li=bre 8
  mê=me=si=cest=vrai 5
  que=la=fem=me=sè=me=sa=vie 8
  aux=tem=pê=tes=du=vent 6
  en=ai=mant=dune=fa=çon=u=ni=que 9
  oser=le=di=re=o=ser=le=vivre 8
  dom=ma=ge=que=chez=l=hom=me 8
  la=fi=dé=li=té=ne=se=porteen=em=blème 10
  a=la=fem=meun=seul=a=mour=suf=fit 9
  elleen=fait=une=é=lé=gan=ce=su=prême 9
  com=me=la=pa=rure=dun=man=teau 8
  oser=le=dire=o=ser=en=par=ler 8
  de=len=vie=dai=mer 5
  de=len=vie=de=vi=vre 6
  de=len=vie=dexis=ter 5
 • Phonétique : Oser Le Dire, Oser En Parler

  oze lə diʁə, oze ɑ̃ paʁle,
  də tɔ̃ bəzwɛ̃ dεme,
  də tɔ̃n- ɑ̃vi də vivʁə,
  də lamuʁ ki tɑ̃nivʁə,
  də tɔ̃ deziʁ dεtʁə libʁə,
  mεmə si sε vʁε
  kə la famə sεmə sa vi
  o tɑ̃pεtə dy vɑ̃.
  ɑ̃n- εmɑ̃ dynə fasɔ̃ ynikə,
  oze lə diʁə, oze lə vivʁə,
  dɔmaʒə kə ʃe lɔmə,
  la fidelite nə sə pɔʁtə ɑ̃n- ɑ̃blεmə,
  a la famə œ̃ səl amuʁ syfi.
  εllə ɑ̃ fε ynə eleɡɑ̃sə sypʁεmə,
  kɔmə la paʁyʁə dœ̃ mɑ̃to,
  oze lə diʁə, oze ɑ̃ paʁle,
  də lɑ̃vi dεme,
  də lɑ̃vi də vivʁə,
  də lɑ̃vi dεɡziste.
 • Pieds Phonétique : Oser Le Dire, Oser En Parler

  o=ze=lə=di=ʁə=o=ze=ɑ̃=paʁ=le 10
  də=tɔ̃=bə=zwɛ̃=dε=me 6
  də=tɔ̃=nɑ̃=vi=də=vi=vʁə 7
  də=la=muʁ=ki=tɑ̃=ni=vʁə 7
  də=tɔ̃=de=ziʁ=dε=tʁə=li=bʁə 8
  mε=mə=si=sε=vʁε 5
  kə=la=fa=mə=sε=mə=sa=vi 8
  o=tɑ̃=pε=tə=dy=vɑ̃ 6
  ɑ̃=nε=mɑ̃=dy=nə=fa=sɔ̃=y=ni=kə 10
  o=ze=lə=di=ʁə=o=ze=lə=vi=vʁə 10
  dɔ=ma=ʒə=kə=ʃe=lɔ=mə 7
  la=fi=de=li=te=nə=sə=pɔʁtə=ɑ̃=nɑ̃blεmə 10
  a=la=fa=mə=œ̃=səl=a=muʁ=sy=fi 10
  εl=lə=ɑ̃=fε=ynə=e=le=ɡɑ̃=sə=sypʁεmə 10
  kɔ=mə=la=pa=ʁy=ʁə=dœ̃=mɑ̃=to 9
  o=ze=lə=di=ʁə=o=ze=ɑ̃=paʁ=le 10
  də=lɑ̃=vi=dε=me 5
  də=lɑ̃=vi=də=vi=vʁə 6
  də=lɑ̃=vi=dεɡ=zis=te 6

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/11/2011 18:59Ancien Membre

["Nadine Castel","oser le dire"]