Poeme : Kelke Poeme

Kelke Poeme

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Kelke Poeme

  att=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=att 17

  non=je=ne=veux=plus 5
  je=ne=sais=plus 4
  où=jen=suis 3
  je=suis=per=due 4
  qui=je=suis=je=li=gnore 6
  en=co=re 3
  je=ne=vois=que=la=mort 6

  att=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=att 17

  tu=joues=la=ba=lan=ce 6
  entre=la=hai=neet=la=mour 6
  tu=fais=jouer=la=ca=dence 6
  de=mon=cœur=en=ces=jours 6
  et=je=joue=la=mal=chance 6
  des=pé=rer=ton=re=tour 6
  tu=es=par=ti=pour=tou=jours 7

  att=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=att 17

  où=est=le=bon=heur 5
  je=ne=vis=que=mon=malheur 6
  tu=règnes=en=core=sur=mon=cœur 7
  en=un=re=gard=hyp=no=ti=seur 8
  une=im=pres=sion=je=meurt 6

  att=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=att 17

  au=lar=ge 3
  les=va=gues=cla=quent=sur=le=ré=cif 9
  des=ro=chers=aus=si=mas=sif=s 8
  la=co=lè=re=du=monde 6
  tom=be=i=ci=en=trombe 6
  ima=gi=ne=le=fu=tur 6
  trans=per=ce=tous=ces=murs 6
  ou=blis=donc=toute=cette=tor=ture 7

  att=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=att 17

  etran=ge=si=len=ce 5
  qui=se=lit=a=mon=exis=tence 7
  igno=ran=ce 3
  sans=pru=den=ce 4
  naï=ve=té 3
  ex=hi=bée 3
  ou=blis=la=ré=a=li=té 7
  les=faits=sont=ca=chés 5
  la=vie=nest=pas=un=jeu 6
  pau=vre=mal=heu=reux 5

  att=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=att 17

  dans=ce=mon=de=cru=el 6
  pour=quoi=se=bat=treen=duel 6
  la=hai=ne=vit 4
  la=mour=aus=si 4
  lais=se=vi=vre=les=poir 6
  sors=du=noir 3
  eloigne=toi=de=cet=en=fer 6
  ap=pro=che=et=es=père 6
  un=jour=en=co=re 5
  u=ne=vie=en=or 5
  un=pa=lais=de=gla=ce 6
  re=gar=de=la=mort=en=face 7
  ne=fais=pas=le=lâche 5
  né=vi=te=pas=la=marche 6
  af=fron=te=le=mal 5
  sur=un=pied=des=tal 5
  re=viens=vain=queur 4
  et=ou=blis=tes=peurs 5

  att=as=té=ris=queas=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=ris=que=att 17
 • Phonétique : Kelke Poeme

  at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

  nɔ̃… ʒə nə vø plys
  ʒə nə sε plys…
  u ʒɑ̃ sɥi
  ʒə sɥi pεʁdɥ
  ki ʒə sɥi ʒə liɲɔʁə
  ɑ̃kɔʁə
  ʒə nə vwa kə la mɔʁ

  at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

  ty ʒu la balɑ̃sə
  ɑ̃tʁə la-εnə e lamuʁ
  ty fε ʒue la kadɑ̃sə
  də mɔ̃ kœʁ, ɑ̃ sε ʒuʁ
  e ʒə ʒu la malʃɑ̃sə
  dεspeʁe tɔ̃ ʁətuʁ,
  ty ε paʁti puʁ tuʒuʁ.

  at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

  u ε lə bɔnœʁ ?
  ʒə nə vis kə mɔ̃ malœʁ !
  ty ʁεɲəz- ɑ̃kɔʁə syʁ mɔ̃ kœʁ,
  ɑ̃n- œ̃ ʁəɡaʁ ipnɔtizœʁ
  ynə ɛ̃pʁesjɔ̃ ʒə məʁ

  at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

  o laʁʒə,
  lε vaɡ klake syʁ lə ʁesif,
  dε ʁoʃez- osi masif.
  la kɔlεʁə dy mɔ̃də
  tɔ̃bə isi ɑ̃ tʁɔ̃bə.
  imaʒinə lə fytyʁ
  tʁɑ̃spεʁsə tus sε myʁ !
  ubli dɔ̃k tutə sεtə tɔʁtyʁə

  at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

  εtʁɑ̃ʒə silɑ̃sə
  ki sə li a mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə
  iɲɔʁɑ̃sə
  sɑ̃ pʁydɑ̃sə
  najvəte
  εɡzibe
  ubli la ʁealite
  lε fε sɔ̃ kaʃe
  la vi nε pa œ̃ ʒø
  povʁə maləʁø

  at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at

  dɑ̃ sə mɔ̃də kʁyεl
  puʁkwa sə batʁə ɑ̃ dɥεl
  la-εnə vit
  lamuʁ osi
  lεsə vivʁə lεspwaʁ
  sɔʁ dy nwaʁ
  əlwaɲə twa də sεt ɑ̃fe
  apʁoʃə e εspεʁə
  œ̃ ʒuʁ ɑ̃kɔʁə
  ynə vi ɑ̃n- ɔʁ
  œ̃ palε də ɡlasə
  ʁəɡaʁdə la mɔʁ ɑ̃ fasə
  nə fε pa lə laʃə
  nevitə pa la maʁʃə
  afʁɔ̃tə lə mal
  syʁ œ̃ pje dεstal
  ʁəvjɛ̃ vɛ̃kœʁ
  e ubli tε pœʁ

  at asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə at
 • Syllabes Phonétique : Kelke Poeme

  at=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=at 16

  nɔ̃=ʒə=nə=vø=plys 5
  ʒə=nə=sε=plys 4
  u=ʒɑ̃=sɥi 3
  ʒə=sɥi=pεʁdɥ 3
  ki=ʒə=sɥi=ʒə=li=ɲɔʁə 6
  ɑ̃=kɔ=ʁə 3
  ʒə=nə=vwa=kə=la=mɔʁ 6

  at=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=at 16

  ty=ʒu=la=ba=lɑ̃=sə 6
  ɑ̃tʁə=la-ε=nəe=la=muʁ 6
  ty=fε=ʒu=e=la=ka=dɑ̃sə 7
  də=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=sε=ʒuʁ 6
  e=ʒə=ʒu=la=mal=ʃɑ̃sə 6
  dεs=pe=ʁe=tɔ̃=ʁə=tuʁ 6
  ty=ε=paʁ=ti=puʁ=tu=ʒuʁ 7

  at=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=at 16

  u=ε=lə=bɔ=nœ=ʁə 6
  ʒə=nə=viskə=mɔ̃=ma=lœʁ 6
  ty=ʁεɲə=zɑ̃=kɔ=ʁə=syʁ=mɔ̃=kœʁ 8
  ɑ̃=nœ̃=ʁə=ɡaʁ=ip=nɔ=ti=zœʁ 8
  ynə=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃=ʒə=məʁ 6

  at=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=at 16

  o=laʁ=ʒə 3
  lε=vaɡə=kla=ke=syʁ=lə=ʁe=sif 8
  dε=ʁo=ʃe=zo=si=ma=sif 7
  la=kɔ=lε=ʁə=dy=mɔ̃də 6
  tɔ̃=bə=i=si=ɑ̃=tʁɔ̃bə 6
  i=ma=ʒinə=lə=fy=tyʁ 6
  tʁɑ̃s=pεʁ=sə=tus=sε=myʁ 6
  u=bli=dɔ̃k=tutə=sεtə=tɔʁtyʁə 6

  at=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=at 16

  ε=tʁɑ̃=ʒə=si=lɑ̃=sə 6
  kisə=li=a=mɔ̃=nεɡ=zistɑ̃sə 6
  i=ɲɔ=ʁɑ̃=sə 4
  sɑ̃=pʁy=dɑ̃=sə 4
  naj=və=te 3
  εɡ=zi=be 3
  u=bli=la=ʁe=a=li=te 7
  lε=fε=sɔ̃=ka=ʃe 5
  la=vi=nε=pa=œ̃=ʒø 6
  po=vʁə=ma=lə=ʁø 5

  at=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=at 16

  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=kʁy=εl 6
  puʁ=kwasə=ba=tʁə=ɑ̃=dɥεl 6
  la-ε=nə=vit 4
  la=muʁ=o=si 4
  lε=sə=vi=vʁə=lεs=pwaʁ 6
  sɔʁ=dy=nwaʁ 3
  ə=lwaɲə=twa=də=sεt=ɑ̃=fe 7
  a=pʁo=ʃə=e=εs=pεʁə 6
  œ̃=ʒuʁ=ɑ̃=kɔ=ʁə 5
  y=nə=vi=ɑ̃=nɔʁ 5
  œ̃=pa=lε=də=ɡla=sə 6
  ʁə=ɡaʁdə=la=mɔʁ=ɑ̃=fasə 6
  nə=fε=pa=lə=la=ʃə 6
  ne=vi=tə=pa=la=maʁʃə 6
  a=fʁɔ̃=tə=lə=mal 5
  syʁ=œ̃=pj=e=dεs=tal 6
  ʁə=vj=ɛ̃=vɛ̃=kœ=ʁə 6
  e=u=bli=tε=pœ=ʁə 6

  at=as=te=ʁiskəas=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=at 16

PostScriptum

rein a dire de plus

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/08/2005 04:48Tite_Rose

super poeme 🙂 😉 ... continue ainsi je reviendrais te relire c’est sur ... et si sa te dit viens jeter un p’tit coup d’oeil sur mes poeme 🙂 il manque de comm 😢 ....
xoxoxoxo
tite_rose

Poème - Sans Thème -
Publié le 31/07/2005 16:17

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 20 strophes.

Poete : Aurelie(U)

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs