Poeme-France : Lecture Écrit Solitude

Poeme : L’Epouvantail

Poème Solitude
Publié le 24/03/2012 10:25

L'écrit contient 285 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Inglishbob

L’Epouvantail

Depuis bien des années, sans même d’identité
Je suis abandonné au milieu de nulle part
Flanqué sur un piquet en guise de promontoir
Trônant sur la vallée, coiffé d’un vieux bonnet
D’un rouge cardinal à cent lieues repéré
Par l’ennemi emplumé en quête d’un abri
Passereaux en goguette se gouaillant de mépris
Délestant leurs fientes sur mon spectre démuni !
Je hais ces volatiles qui me donne le tournis…
A l’aube de l’automne, je me sens dépouillé
La pluie, le vent, l’soleil m’ont un peu asséché !
J’ai hâte que l’on vienne enfin me libérer
Des caprices du temps, des oiseaux tournoyant
Au-dessus de ma tête piaillant, picorant,
Mon vieux bonnet en laine qui me sert de coupe-vent !
Je je n’ai pas d’âme, je ne suis qu’un errant
Sans mémoire et sans cœur aux dires des paysans !
Un drôle d’épouvantail qui vit de l’air du temps,
Le regard éberlué comme si j’allais pleurer !
Je garderai pour moi mes peines et mes regrets…
L’hiver sera long jusqu’au prochain été
Tant mieux je vais pouvoir enfin me reposer,
Mettre un peu d’ordre dans ma tête d’empaillé ;
J’ai tant de souvenirs, d’histoires à raconter !
J’vous laisse imaginer combien j’ai de secrets
Des plus fous au plus tendres, même désespérés !
Je ne peux vous les dire, de plus je suis muet…
Le paysan arrive, c’est l’heure de vous quitter !
Ah ! J’allais oublier… si un jour vous m’voyez
Au détour d’une prairie ou d’un grand champ de blé
Un p’tit signe de la main je me ferais discret !
 • Pieds Hyphénique: L’Epouvantail

  de=puis=bien=des=an=nées=sans=même=di=den=ti=té 12
  je=suis=a=ban=don=né=au=mi=lieu=de=nul=le=part 13
  flan=qué=sur=un=pi=quet=en=guise=de=pro=mon=toir 12
  trô=nant=sur=la=val=lée=coif=fé=dun=vieux=bon=net 12
  dun=rou=ge=car=di=nal=à=cent=lieues=re=pé=ré 12
  par=lenne=mi=em=plu=mé=en=quê=te=dun=a=bri 12
  pas=se=reaux=en=go=guette=se=gou=aillant=de=mé=pris 12
  déles=tant=leurs=fien=tes=sur=mon=s=pec=tre=dé=mu=ni 13
  je=hais=ces=vo=la=tiles=qui=me=don=ne=le=tour=nis 13
  a=lau=be=de=lau=tom=ne=je=me=sens=dé=pouillé 12
  la=pluie=le=vent=l=so=leil=mont=un=peu=as=sé=ché 13
  jai=hâ=te=que=lon=vienne=en=fin=me=li=bé=rer 12
  des=ca=pri=ces=du=temps=des=oi=seaux=tour=noy=ant 12
  au=des=sus=de=ma=tê=te=pia=illant=pi=co=rant 12
  mon=vieux=bonnet=en=lai=ne=qui=me=sert=de=cou=pe=vent 13
  je=je=nai=pas=dâ=me=je=ne=suis=quun=er=rant 12
  sans=mé=moire=et=sans=cœur=aux=di=res=des=pay=sans 12
  un=drôle=dé=pou=van=tail=qui=vit=de=lair=du=temps 12
  le=re=gard=é=ber=lué=comme=si=jal=lais=pleu=rer 12
  je=gar=de=rai=pour=moi=mes=peines=et=mes=re=grets 12
  l=hi=ver=se=ra=long=jus=quau=pro=chain=é=té 12
  tant=mieux=je=vais=pou=voir=en=fin=me=re=po=ser 12
  met=tre=un=peu=dor=dre=dans=ma=tê=te=dem=paillé 12
  jai=tant=de=souve=nirs=dhis=toi=res=à=ra=con=ter 12
  jvous=laisse=i=ma=gi=ner=com=bien=jai=de=se=crets 12
  des=plus=fous=au=plus=tendres=mê=me=dé=ses=pé=rés 12
  je=ne=peux=vous=les=di=re=de=plus=je=suis=muet 12
  le=pay=san=ar=rive=cest=lheu=re=de=vous=quit=ter 12
  ah=jal=lais=ou=bli=er=si=un=jour=vous=m=voyez 12
  au=dé=tour=dune=prai=rie=ou=dun=grand=champ=de=blé 12
  un=p=tit=signe=de=la=main=je=me=fe=rais=discret 12
 • Phonétique : L’Epouvantail

  dəpɥi bjɛ̃ dεz- ane, sɑ̃ mεmə didɑ̃tite
  ʒə sɥiz- abɑ̃dɔne o miljø də nylə paʁ
  flɑ̃ke syʁ œ̃ pikε ɑ̃ ɡizə də pʁomɔ̃twaʁ
  tʁonɑ̃ syʁ la vale, kwafe dœ̃ vjø bɔnε
  dœ̃ ʁuʒə kaʁdinal a sɑ̃ ljø ʁəpeʁe
  paʁ lεnəmi ɑ̃plyme ɑ̃ kεtə dœ̃n- abʁi
  pasəʁoz- ɑ̃ ɡɔɡεtə sə ɡuajɑ̃ də mepʁi
  delεstɑ̃ lœʁ fjɛ̃tə syʁ mɔ̃ spεktʁə demyni !
  ʒə-ε sε vɔlatilə ki mə dɔnə lə tuʁni…
  a lobə də lotɔmnə, ʒə mə sɑ̃s depuje
  la plɥi, lə vɑ̃, lsɔlεj mɔ̃ œ̃ pø aseʃe !
  ʒε atə kə lɔ̃ vjεnə ɑ̃fɛ̃ mə libeʁe
  dε kapʁisə dy tɑ̃, dεz- wazo tuʁnwajɑ̃
  o dəsy də ma tεtə pjajɑ̃, pikɔʁɑ̃,
  mɔ̃ vjø bɔnε ɑ̃ lεnə ki mə sεʁ də kupə vɑ̃ !
  ʒə ʒə nε pa damə, ʒə nə sɥi kœ̃n- eʁɑ̃
  sɑ̃ memwaʁə e sɑ̃ kœʁ o diʁə dε pεizɑ̃ !
  œ̃ dʁolə depuvɑ̃taj ki vit də lεʁ dy tɑ̃,
  lə ʁəɡaʁ ebεʁlye kɔmə si ʒalε pləʁe !
  ʒə ɡaʁdəʁε puʁ mwa mε pεnəz- e mε ʁəɡʁε…
  livεʁ səʁa lɔ̃ ʒysko pʁoʃɛ̃ ete
  tɑ̃ mjø ʒə vε puvwaʁ ɑ̃fɛ̃ mə ʁəpoze,
  mεtʁə œ̃ pø dɔʁdʁə dɑ̃ ma tεtə dɑ̃paje,
  ʒε tɑ̃ də suvəniʁ, distwaʁəz- a ʁakɔ̃te !
  ʒvu lεsə imaʒine kɔ̃bjɛ̃ ʒε də sεkʁε
  dε plys fusz- o plys tɑ̃dʁə, mεmə dezεspeʁe !
  ʒə nə pø vu lε diʁə, də plys ʒə sɥi mɥε…
  lə pεizɑ̃ aʁivə, sε lœʁ də vu kite !
  a ! ʒalεz- ublje… si œ̃ ʒuʁ vu mvwaje
  o detuʁ dynə pʁεʁi u dœ̃ ɡʁɑ̃ ʃɑ̃ də ble
  œ̃ ptit siɲə də la mɛ̃ ʒə mə fəʁε diskʁε !
 • Pieds Phonétique : L’Epouvantail

  dəp=ɥi=bjɛ̃=dε=za=ne=sɑ̃=mεmə=di=dɑ̃=ti=te 12
  ʒə=sɥi=za=bɑ̃=dɔ=ne=o=mi=ljødə=ny=lə=paʁ 12
  flɑ̃=ke=syʁ=œ̃=pi=kε=ɑ̃=ɡizə=də=pʁo=mɔ̃=twaʁ 12
  tʁo=nɑ̃=syʁ=la=va=le=kwa=fe=dœ̃=vjø=bɔ=nε 12
  dœ̃=ʁu=ʒə=kaʁ=di=nal=a=sɑ̃=ljø=ʁə=pe=ʁe 12
  paʁ=lεnə=mi=ɑ̃=ply=me=ɑ̃=kε=tə=dœ̃=na=bʁi 12
  pasə=ʁo=zɑ̃=ɡɔ=ɡε=tə=sə=ɡu=a=jɑ̃=də=me=pʁi 13
  de=lεs=tɑ̃=lœʁ=fjɛ̃tə=syʁ=mɔ̃=spεk=tʁə=de=my=ni 12
  ʒə-ε=sε=vɔ=la=tilə=ki=mə=dɔ=nə=lə=tuʁ=ni 13
  a=lo=bə=də=lo=tɔmnə=ʒə=mə=sɑ̃s=de=pu=je 12
  la=plɥi=lə=vɑ̃=lsɔ=lεj=mɔ̃=œ̃=pø=a=se=ʃe 12
  ʒε=a=tə=kə=lɔ̃=vjεnə=ɑ̃=fɛ̃=mə=li=be=ʁe 12
  dε=ka=pʁi=sə=dy=tɑ̃=dε=zwa=zo=tuʁ=nwa=jɑ̃ 12
  o=də=sy=də=ma=tε=tə=pja=jɑ̃=pi=kɔ=ʁɑ̃ 12
  mɔ̃=vjø=bɔ=nε=ɑ̃=lεnə=ki=mə=sεʁ=də=ku=pə=vɑ̃ 13
  ʒə=ʒə=nε=pa=da=mə=ʒə=nə=sɥi=kœ̃=ne=ʁɑ̃ 12
  sɑ̃=me=mwaʁəe=sɑ̃=kœʁ=o=di=ʁə=dε=pε=i=zɑ̃ 12
  œ̃=dʁolə=de=pu=vɑ̃=taj=ki=vit=də=lεʁ=dy=tɑ̃ 12
  ləʁə=ɡaʁ=e=bεʁ=ly=e=kɔmə=si=ʒa=lε=plə=ʁe 12
  ʒə=ɡaʁdə=ʁε=puʁ=mwa=mε=pε=nə=ze=mε=ʁə=ɡʁε 12
  li=vεʁ=sə=ʁa=lɔ̃=ʒys=ko=pʁo=ʃɛ̃=e=te 11
  tɑ̃=mjø=ʒə=vε=pu=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=mə=ʁə=po=ze 12
  mεtʁə=œ̃=pø=dɔʁ=dʁə=dɑ̃=ma=tε=tə=dɑ̃=pa=je 12
  ʒε=tɑ̃də=su=və=niʁ=dis=twa=ʁə=za=ʁa=kɔ̃=te 12
  ʒvu=lεsə=i=ma=ʒi=ne=kɔ̃=bjɛ̃=ʒε=də=sε=kʁε 12
  dε=plys=fus=zo=plys=tɑ̃dʁə=mε=mə=de=zεs=pe=ʁe 12
  ʒə=nə=pø=vu=lε=di=ʁə=də=plys=ʒə=sɥi=mɥε 12
  lə=pε=i=zɑ̃=a=ʁivə=sε=lœʁ=də=vu=ki=te 12
  a=ʒa=lε=zu=blj=e=si=œ̃=ʒuʁ=vu=mvwa=je 12
  o=de=tuʁ=dynə=pʁε=ʁi=u=dœ̃=ɡʁɑ̃=ʃɑ̃=də=ble 12
  œ̃=ptit=siɲə=də=la=mɛ̃=ʒə=mə=fə=ʁε=dis=kʁε 12

PostScriptum

Tous mes textes sont en copyright, merci et bonne lecture…

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.