Poeme : Nostalgie

Nostalgie

Bien des années déjà, mon cœur reste brisé
Depuis je ne compte plus les nuits, les jours fanés !
J’ai baissé les persiennes de ma vie amoureuse ;
Le bruit de son silence, inertie douloureuse,
A capturé mon âme, bousculant mes pensées
Regimbant tour à tour, infâmes destinées
Martelant mon esprit comme pour me faire expier
De l’avoir laissé fuir de peur de la séduire !
Combien je l’ai aimé sans oser le lui dire,
Lui avouer ma passion, légende de mes désirs ;
Transporterv mon amour aussi loin que la vie
Me permettrait de vivre sans jamais défaillir !
Le désespoir me hante et me fait tréssaillir,
Songeant à son visage impalpable souvenir !
Qu’il est dur de vieillir, sacrifier ses envies
Vivre sans amour, c’est vivre sans harmonie !
Ais-je besoin d’un autre âge pour faire des folies ?
Des folies à mon âge ! Probablement la nuit…
Losque j’suis dans le noir face à mes insomnies !
Tout le monde y passe même mon pire ennemi ;
Les amours de jeunesse, les chagrins, les amis
Les pleurs de mes conquêtes, les soupirs de désirs ;
Désinvoltes maîtresses aux amours sans lendemain
Ténébreuses jalouses, aux fous-rires du matin !
Candides amoureuses aux sourires calins…
Mes yeux se brouillent alors d’un voile cristallin
Je sens mon cœur brûlé d’un amour lointain
Je ne peux oublier la douceur de ses mains
Caressant mon visage, m’appelant chérubin ;
Dieu qu’elle était belle au regard divin !
Tandis que la nuit passe, mes songes prennent fin
Mes paupières s’alourdissent, soudain je m’assoupis
Entraînant songes et rêves dans l’abysse de la nuit…
L’amour dans cette histoire, c’est comme au paradis
Il faut seulement y croire, sans cesse, sans répit !
C’est une étrange histoire que l’amour d’une vie
Je me sens beaucoup mieux de vous avoir tout dit !
Encore un simple mot et se sera fini :
Ne laissez pas s’enfuir l’amour de votre vie
Sinon, comme moi vous vivrez d’insomnies !

Esteban serdan

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Nostalgie

  bien=des=an=nées=dé=jà=mon=cœur=res=te=bri=sé 12
  de=puis=je=ne=comp=te=plus=les=nuits=les=jours=fa=nés 13
  jai=bais=sé=les=per=siennes=de=ma=vie=a=mou=reuse 12
  le=bruit=de=son=si=lence=i=ner=tie=dou=lou=reuse 12
  a=cap=tu=ré=mon=â=me=bous=cu=lant=mes=pen=sées 13
  re=gim=bant=tour=à=tour=in=fâ=mes=des=ti=nées 12
  mar=te=lant=mon=es=prit=comme=pour=me=fai=re=ex=pier 13
  de=la=voir=lais=sé=fu=ir=de=peur=de=la=sé=duire 13
  com=bien=je=lai=ai=mé=sans=o=ser=le=lui=dire 12
  lui=a=vouer=ma=pas=sion=légen=de=de=mes=dé=sirs 12
  trans=por=terv=mon=a=mour=aus=si=loin=que=la=vie 12
  me=per=met=trait=de=vi=vre=sans=ja=mais=dé=faillir 12
  le=dé=ses=poir=me=han=te=et=me=fait=trés=saillir 12
  son=geant=à=son=vi=sageim=pal=pa=ble=sou=ve=nir 12
  quil=est=dur=de=vieillir=sa=cri=fi=er=ses=en=vies 12
  vi=vre=sans=a=mour=cest=vi=vre=sans=har=mo=nie 12
  ais=je=be=soin=dun=autre=â=ge=pour=fai=re=des=fo=lies 14
  des=fo=lies=à=mon=â=ge=pro=bable=ment=la=nuit 12
  los=que=j=suis=dans=le=noir=faceà=mes=in=som=nies 12
  tout=le=monde=y=pas=se=même=mon=pi=reen=ne=mi 12
  les=a=mours=de=jeunes=se=les=cha=grins=les=a=mis 12
  les=pleurs=de=mes=con=quêtes=les=sou=pirs=de=dé=sirs 12
  dé=sin=vol=tes=maîtres=ses=aux=a=mours=sans=len=de=main 13
  té=né=breuses=ja=lou=ses=aux=fous=ri=res=du=ma=tin 13
  can=dides=a=mou=reu=ses=aux=sou=ri=res=ca=lins 12
  mes=y=eux=se=brouillent=a=lors=dun=voile=cris=tal=lin 12
  je=sens=mon=cœur=brû=lé=dun=a=mour=loin=tain 11
  je=ne=peux=ou=bli=er=la=dou=ceur=de=ses=mains 12
  cares=sant=mon=vi=sa=ge=map=pe=lant=ché=ru=bin 12
  dieu=quel=le=é=tait=bel=le=au=re=gard=di=vin 12
  tan=dis=que=la=nuit=passe=mes=son=ges=pren=nent=fin 12
  mes=pau=pières=sa=lour=dis=sent=sou=dain=je=mas=sou=pis 13
  en=traî=nant=songes=et=rê=ves=dans=la=bys=se=de=la=nuit 14
  la=mour=dans=cette=his=toire=cest=com=meau=pa=ra=dis 12
  il=faut=seule=ment=y=croi=re=sans=ces=se=sans=ré=pit 13
  cest=uneé=tran=ge=his=toi=re=que=la=mour=du=ne=vie 13
  je=me=sens=beau=coup=mieux=de=vous=a=voir=tout=dit 12
  en=core=un=sim=ple=mot=et=se=se=ra=fi=ni 12
  ne=lais=sez=pas=sen=fu=ir=la=mour=de=votre=vie 12
  si=non=com=me=moi=vous=vi=vrez=din=som=nies 11

  es=te=ban=ser=dan 5
 • Phonétique : Nostalgie

  bjɛ̃ dεz- ane deʒa, mɔ̃ kœʁ ʁεstə bʁize
  dəpɥi ʒə nə kɔ̃tə plys lε nɥi, lε ʒuʁ fane !
  ʒε bεse lε pεʁsjεnə də ma vi amuʁøzə,
  lə bʁɥi də sɔ̃ silɑ̃sə, inεʁsi duluʁøzə,
  a kaptyʁe mɔ̃n- amə, buskylɑ̃ mε pɑ̃se
  ʁəʒɛ̃bɑ̃ tuʁ a tuʁ, ɛ̃famə dεstine
  maʁtəlɑ̃ mɔ̃n- εspʁi kɔmə puʁ mə fεʁə εkspje
  də lavwaʁ lεse fɥiʁ də pœʁ də la sedɥiʁə !
  kɔ̃bjɛ̃ ʒə lε εme sɑ̃z- oze lə lɥi diʁə,
  lɥi avue ma pasjɔ̃, leʒɑ̃də də mε deziʁ,
  tʁɑ̃spɔʁtεʁv mɔ̃n- amuʁ osi lwɛ̃ kə la vi
  mə pεʁmεtʁε də vivʁə sɑ̃ ʒamε defajiʁ !
  lə dezεspwaʁ mə-ɑ̃tə e mə fε tʁesajiʁ,
  sɔ̃ʒɑ̃ a sɔ̃ vizaʒə ɛ̃palpablə suvəniʁ !
  kil ε dyʁ də vjεjiʁ, sakʁifje sεz- ɑ̃vi
  vivʁə sɑ̃z- amuʁ, sε vivʁə sɑ̃-aʁmɔni !
  εs ʒə bəzwɛ̃ dœ̃n- otʁə aʒə puʁ fεʁə dε fɔli ?
  dε fɔliz- a mɔ̃n- aʒə ! pʁɔbabləmɑ̃ la nɥi…
  lɔskə ʒsɥi dɑ̃ lə nwaʁ fasə a mεz- ɛ̃sɔmni !
  tu lə mɔ̃də i pasə mεmə mɔ̃ piʁə εnəmi,
  lεz- amuʁ də ʒənεsə, lε ʃaɡʁɛ̃, lεz- ami
  lε plœʁ də mε kɔ̃kεtə, lε supiʁ də deziʁ,
  dezɛ̃vɔltə mεtʁesəz- oz- amuʁ sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃
  tenebʁøzə ʒaluzə, o fus ʁiʁə dy matɛ̃ !
  kɑ̃didəz- amuʁøzəz- o suʁiʁə kalɛ̃…
  mεz- iø sə bʁuje alɔʁ dœ̃ vwalə kʁistalɛ̃
  ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ bʁyle dœ̃n- amuʁ lwɛ̃tɛ̃
  ʒə nə pøz- ublje la dusœʁ də sε mɛ̃
  kaʁesɑ̃ mɔ̃ vizaʒə, mapəlɑ̃ ʃeʁybɛ̃,
  djø kεllə etε bεllə o ʁəɡaʁ divɛ̃ !
  tɑ̃di kə la nɥi pasə, mε sɔ̃ʒə pʁεne fɛ̃
  mε popjεʁə saluʁdise, sudɛ̃ ʒə masupi
  ɑ̃tʁεnɑ̃ sɔ̃ʒəz- e ʁεvə dɑ̃ labisə də la nɥi…
  lamuʁ dɑ̃ sεtə istwaʁə, sε kɔmə o paʁadi
  il fo sələmɑ̃ i kʁwaʁə, sɑ̃ sεsə, sɑ̃ ʁepi !
  sεt- ynə etʁɑ̃ʒə istwaʁə kə lamuʁ dynə vi
  ʒə mə sɑ̃s boku mjø də vuz- avwaʁ tu di !
  ɑ̃kɔʁə œ̃ sɛ̃plə mo e sə səʁa fini :
  nə lεse pa sɑ̃fɥiʁ lamuʁ də vɔtʁə vi
  sinɔ̃, kɔmə mwa vu vivʁe dɛ̃sɔmni !

  εstəbɑ̃ sεʁdɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Nostalgie

  bj=ɛ̃=dε=za=ne=de=ʒa=mɔ̃=kœ=ʁə=ʁεs=tə=bʁi=ze 14
  dəp=ɥi=ʒə=nə=kɔ̃=tə=plys=lε=nɥi=lε=ʒuʁ=fa=ne 13
  ʒε=bε=se=lε=pεʁ=sjε=nə=də=ma=vi=a=mu=ʁø=zə 14
  lə=bʁɥi=də=sɔ̃=si=lɑ̃=sə=i=nεʁ=si=du=lu=ʁø=zə 14
  a=kap=ty=ʁe=mɔ̃=na=mə=bus=ky=lɑ̃=mε=pɑ̃=se 13
  ʁə=ʒɛ̃=bɑ̃=tuʁ=a=tuʁ=ɛ̃=fa=mə=dεs=ti=ne 12
  maʁ=tə=lɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi=kɔ=mə=puʁ=mə=fε=ʁə=εk=spje 14
  də=la=vwaʁ=lε=se=fɥ=iʁ=də=pœʁ=də=la=sed=ɥi=ʁə 14
  kɔ̃=bj=ɛ̃=ʒə=lε=ε=me=sɑ̃=zo=ze=lə=lɥi=di=ʁə 14
  lɥi=a=vu=e=ma=pa=sjɔ̃=le=ʒɑ̃=də=də=mε=de=ziʁ 14
  tʁɑ̃s=pɔʁ=tεʁv=mɔ̃=na=muʁ=o=si=lwɛ̃=kə=la=vi 12
  mə=pεʁ=mε=tʁε=də=vi=vʁə=sɑ̃=ʒa=mε=de=fa=jiʁ 13
  lə=de=zεs=pwaʁ=mə-ɑ̃=tə=e=mə=fε=tʁe=sa=jiʁ 13
  sɔ̃=ʒɑ̃=a=sɔ̃=vi=za=ʒə=ɛ̃=pal=pa=blə=su=və=niʁ 14
  kil=ε=dyʁ=də=vj=ε=jiʁ=sa=kʁi=fj=e=sε=zɑ̃=vi 14
  vi=vʁə=sɑ̃=za=muʁ=sε=vi=vʁə=sɑ̃-aʁ=mɔ=ni 12
  εsə=ʒə=bə=zwɛ̃=dœ̃=no=tʁəa=ʒə=puʁ=fε=ʁə=dε=fɔ=li 14
  dε=fɔ=li=za=mɔ̃=na=ʒə=pʁɔ=ba=blə=mɑ̃=la=nɥi 13
  lɔs=kə=ʒsɥi=dɑ̃=lə=nwaʁ=fa=sə=a=mε=zɛ̃=sɔm=ni 13
  tulə=mɔ̃=də=i=pa=sə=mε=mə=mɔ̃=pi=ʁə=ε=nə=mi 14
  lε=za=muʁ=də=ʒə=nεs=ə=lε=ʃa=ɡʁɛ̃=lε=za=mi 13
  lε=plœ=ʁə=də=mε=kɔ̃=kε=tə=lε=su=piʁ=də=de=ziʁ 14
  de=zɛ̃=vɔl=tə=mε=tʁe=sə=zo=za=muʁ=sɑ̃=lɑ̃=də=mɛ̃ 14
  te=ne=bʁø=zə=ʒa=lu=zə=o=fus=ʁi=ʁə=dy=ma=tɛ̃ 14
  kɑ̃=di=də=za=mu=ʁø=zə=zo=su=ʁi=ʁə=ka=lɛ̃ 13
  mε=zi=ø=sə=bʁu=je=a=lɔʁ=dœ̃=vwa=lə=kʁis=ta=lɛ̃ 14
  ʒə=sɑ̃s=mɔ̃=kœ=ʁə=bʁy=le=dœ̃=na=muʁ=lwɛ̃=tɛ̃ 12
  ʒə=nə=pø=zu=blj=e=la=du=sœ=ʁə=də=sε=mɛ̃ 13
  ka=ʁe=sɑ̃=mɔ̃=vi=za=ʒə=ma=pə=lɑ̃=ʃe=ʁy=bɛ̃ 13
  dj=ø=kεl=lə=e=tε=bεl=lə=o=ʁə=ɡaʁ=di=vɛ̃ 13
  tɑ̃=di=kə=la=nɥi=pa=sə=mε=sɔ̃=ʒə=pʁε=ne=fɛ̃ 13
  mε=po=pjε=ʁə=sa=luʁ=di=se=su=dɛ̃=ʒə=ma=su=pi 14
  ɑ̃=tʁε=nɑ̃=sɔ̃=ʒə=ze=ʁεvə=dɑ̃=la=bi=sə=də=la=nɥi 14
  la=muʁ=dɑ̃=sε=tə=is=twaʁə=sε=kɔ=mə=o=pa=ʁa=di 14
  il=fo=sə=lə=mɑ̃=i=kʁwa=ʁə=sɑ̃=sε=sə=sɑ̃=ʁe=pi 14
  sε=tynə=e=tʁɑ̃=ʒə=is=twa=ʁə=kə=la=muʁ=dy=nə=vi 14
  ʒə=mə=sɑ̃s=bo=ku=mj=ø=də=vu=za=vwaʁ=tu=di 13
  ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=sɛ̃=plə=mo=e=sə=sə=ʁa=fi=ni 13
  nə=lε=se=pa=sɑ̃f=ɥiʁ=la=muʁ=də=vɔ=tʁə=vi 12
  si=nɔ̃=kɔ=mə=mwa=vu=vi=vʁe=dɛ̃=sɔm=ni 11

  εs=tə=bɑ̃=sεʁ=dɑ̃ 5

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.