Poeme : Destin

Destin

En quête du destin, j’ai voyagé très loin,
J’ai rencontré des âmes au sourire divin
Sans bannière ni frontière, on était tous copains !
J’ai essuyé des larmes souvent seul dans mon coin !

J’ai croisé des regards de souffrance, de chagrin
Révolté par les pleurs, et la crainte des bambins
N’ayant plus de repères, devenus orphelins !
S’efforçant de sourire pour un morceau de pain !

J’ai entendu le vent souffler sur la misère
Sur des terres dévastées brûlées par la colère
Des hommes oubliés sur des chemins austères
Surprenant les nuages verser des larmes amères !
J’ai entendu la haine, j’ai refusé la guerre…

Les années sont passées, des parents, des amis,
Disparus soudainement comme l’éclair dans la nuit
Vers l’ultime demeure parfumée de silence
Laissant pour seul message, une profonde absence !

Des photos souvenirs, des bibelots, des écrits
Au milieu d’un décor flanqué de nostalgie !
Puis de nouveaux visages se croisent, se sourient
Ce sont des gens de passage, de vrais ou faux amis
Ils comblent les absences, les jours sont moins gris !

Je croyais que le monde naïf que je suis
Etait un univers tout proche du paradis !
Alos qu’à l’évidence, ce n’est qu’une parodie !
Nous sommes les acteurs au médiocre talent
Espérant tour à tour que l’casting dure longtemps !

Le portefeuille des pauvres c’est le rêve latent !
Il ne côte pas en bourse, il ne perd pas d’argent
En ces périodes de crise sachons être prudent
Gardons-nous quelques songes pour passer le printemps !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Destin

  en=quê=te=du=des=tin=jai=voy=a=gé=très=loin 12
  jai=ren=con=tré=des=â=mes=au=sou=rire=di=vin 12
  sans=ban=nière=ni=fron=tiè=re=on=é=tait=tous=co=pains 13
  jai=es=suyé=des=lar=mes=sou=vent=seul=dans=mon=coin 12

  jai=croi=sé=des=re=gards=de=souf=france=de=cha=grin 12
  ré=vol=té=par=les=pleurs=et=la=crainte=des=bam=bins 12
  nay=ant=plus=de=re=pères=de=ve=nus=or=phe=lins 12
  sef=for=çant=de=sou=rire=pour=un=mor=ceau=de=pain 12

  jai=en=ten=du=le=vent=souf=fler=sur=la=mi=sère 12
  sur=des=terres=dé=vas=tées=brû=lées=par=la=co=lère 12
  des=hom=mes=ou=bli=és=sur=des=che=mins=aus=tères 12
  sur=pre=nant=les=nu=ages=ver=ser=des=lar=mes=a=mères 13
  jai=en=ten=du=la=haine=jai=re=fu=sé=la=guerre 12

  les=an=nées=sont=pas=sées=des=pa=rents=des=a=mis 12
  dis=pa=rus=sou=daine=ment=com=me=lé=clair=dans=la=nuit 13
  vers=lul=ti=me=de=meure=par=fu=mée=de=si=lence 12
  lais=sant=pour=seul=mes=sage=u=ne=pro=fon=deab=sence 12

  des=pho=tos=souve=nirs=des=bi=be=lots=des=é=crits 12
  au=mi=lieu=dun=dé=cor=flan=qué=de=nos=tal=gie 12
  puis=de=nou=veaux=vi=sages=se=croi=sent=se=sou=rient 12
  ce=sont=des=gens=de=pas=sage=de=vrais=ou=faux=a=mis 13
  ils=com=blent=les=ab=sen=ces=les=jours=sont=moins=gris 12

  je=cro=yais=que=le=mon=de=naïf=que=je=suis 11
  etait=un=u=ni=vers=tout=pro=che=du=pa=ra=dis 12
  alos=quà=lé=viden=ce=ce=nest=quu=ne=pa=ro=die 12
  nous=som=mes=les=ac=teurs=au=mé=di=o=cre=talent 12
  es=pé=rant=tour=à=tour=que=l=cas=ting=dure=long=temps 13

  le=porte=feu=ille=des=pau=vres=cest=le=rê=ve=latent 12
  il=ne=côte=pas=en=bour=se=il=ne=perd=pas=dargent 12
  en=ces=pé=riodes=de=cri=se=sa=chons=ê=tre=prudent 12
  gar=dons=nous=quel=ques=songes=pour=pas=ser=le=prin=temps 12
 • Phonétique : Destin

  ɑ̃ kεtə dy dεstɛ̃, ʒε vwajaʒe tʁε lwɛ̃,
  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe dεz- aməz- o suʁiʁə divɛ̃
  sɑ̃ banjεʁə ni fʁɔ̃tjεʁə, ɔ̃n- etε tus kɔpɛ̃ !
  ʒε esyie dε laʁmə- suvɑ̃ səl dɑ̃ mɔ̃ kwɛ̃ !

  ʒε kʁwaze dε ʁəɡaʁd də sufʁɑ̃sə, də ʃaɡʁɛ̃
  ʁevɔlte paʁ lε plœʁ, e la kʁɛ̃tə dε bɑ̃bɛ̃
  nεjɑ̃ plys də ʁəpεʁə, dəvənysz- ɔʁfəlɛ̃ !
  sefɔʁsɑ̃ də suʁiʁə puʁ œ̃ mɔʁso də pɛ̃ !

  ʒε ɑ̃tɑ̃dy lə vɑ̃ sufle syʁ la mizεʁə
  syʁ dε teʁə- devaste bʁyle paʁ la kɔlεʁə
  dεz- ɔməz- ublje syʁ dε ʃəmɛ̃z- ostεʁə
  syʁpʁənɑ̃ lε nɥaʒə vεʁse dε laʁməz- amεʁə !
  ʒε ɑ̃tɑ̃dy la-εnə, ʒε ʁəfyze la ɡeʁə…

  lεz- ane sɔ̃ pase, dε paʁɑ̃, dεz- ami,
  dispaʁys sudεnəmɑ̃ kɔmə leklεʁ dɑ̃ la nɥi
  vεʁ lyltimə dəməʁə paʁfyme də silɑ̃sə
  lεsɑ̃ puʁ səl mesaʒə, ynə pʁɔfɔ̃də absɑ̃sə !

  dε fɔto suvəniʁ, dε bibəlo, dεz- ekʁi
  o miljø dœ̃ dekɔʁ flɑ̃ke də nɔstalʒi !
  pɥi də nuvo vizaʒə sə kʁwaze, sə suʁje
  sə sɔ̃ dε ʒɑ̃ də pasaʒə, də vʁεz- u foz- ami
  il kɔ̃ble lεz- absɑ̃sə, lε ʒuʁ sɔ̃ mwɛ̃ ɡʁi !

  ʒə kʁwajε kə lə mɔ̃də najf kə ʒə sɥi
  ətε œ̃n- ynive tu pʁoʃə dy paʁadi !
  alo ka levidɑ̃sə, sə nε kynə paʁɔdi !
  nu sɔmə lεz- aktœʁz- o medjɔkʁə talɑ̃
  εspeʁɑ̃ tuʁ a tuʁ kə lkastiŋ dyʁə lɔ̃tɑ̃ !

  lə pɔʁtəfœjə dε povʁə- sε lə ʁεvə late !
  il nə kotə pa ɑ̃ buʁsə, il nə pεʁ pa daʁʒe
  ɑ̃ sε peʁjɔdə də kʁizə saʃɔ̃z- εtʁə pʁyde
  ɡaʁdɔ̃ nu kεlk sɔ̃ʒə puʁ pase lə pʁɛ̃tɑ̃ !
 • Syllabes Phonétique : Destin

  ɑ̃=kε=tə=dy=dεs=tɛ̃=ʒε=vwa=ja=ʒe=tʁε=lwɛ̃ 12
  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=dε=za=mə=zo=su=ʁi=ʁə=di=vɛ̃ 13
  sɑ̃=ba=njε=ʁə=ni=fʁɔ̃=tjε=ʁə=ɔ̃=ne=tε=tus=kɔ=pɛ̃ 14
  ʒε=e=sy=i=e=dε=laʁ=mə=su=vɑ̃=səl=dɑ̃=mɔ̃=kwɛ̃ 14

  ʒε=kʁwa=ze=dε=ʁə=ɡaʁd=də=su=fʁɑ̃=sə=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 13
  ʁe=vɔl=te=paʁ=lε=plœ=ʁə=e=la=kʁɛ̃=tə=dε=bɑ̃=bɛ̃ 14
  nε=j=ɑ̃=plys=də=ʁə=pεʁ=ə=də=və=nys=zɔʁ=fə=lɛ̃ 14
  se=fɔʁ=sɑ̃=də=su=ʁi=ʁə=puʁ=œ̃=mɔʁ=so=də=pɛ̃ 13

  ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=lə=vɑ̃=su=fle=syʁ=la=mi=zεʁ=ə 13
  syʁ=dε=te=ʁə=de=vas=te=bʁy=le=paʁ=la=kɔ=lε=ʁə 14
  dε=zɔ=mə=zu=blj=e=syʁ=dε=ʃə=mɛ̃=zos=tε=ʁə 13
  syʁ=pʁə=nɑ̃=lε=nɥ=a=ʒə=vεʁ=se=dε=laʁ=mə=za=mεʁə 14
  ʒε=ɑ̃=tɑ̃=dy=la-ε=nə=ʒε=ʁə=fy=ze=la=ɡe=ʁə 14

  lε=za=ne=sɔ̃=pa=se=dε=pa=ʁɑ̃=dε=za=mi 12
  dis=pa=ʁys=su=dε=nə=mɑ̃=kɔ=mə=le=klεʁ=dɑ̃=la=nɥi 14
  vεʁ=lyl=ti=mə=də=mə=ʁə=paʁ=fy=me=də=si=lɑ̃=sə 14
  lε=sɑ̃=puʁ=səl=me=sa=ʒə=y=nə=pʁɔ=fɔ̃=də=ab=sɑ̃sə 14

  dε=fɔ=to=su=və=niʁ=dε=bi=bə=lo=dε=ze=kʁi 13
  o=mi=lj=ø=dœ̃=de=kɔʁ=flɑ̃=ke=də=nɔs=tal=ʒi 13
  pɥi=də=nu=vo=vi=za=ʒə=sə=kʁwa=ze=sə=su=ʁj=e 14
  sə=sɔ̃=dε=ʒɑ̃=də=pa=sa=ʒə=də=vʁε=zu=fo=za=mi 14
  il=kɔ̃=ble=lε=zab=sɑ̃=sə=lε=ʒuʁ=sɔ̃=mwɛ̃=ɡʁi 12

  ʒə=kʁwa=j=ε=kə=lə=mɔ̃=də=najf=kə=ʒə=sɥi 12
  ə=tε=œ̃=ny=ni=ve=tu=pʁo=ʃə=dy=pa=ʁa=di 13
  a=lo=ka=le=vi=dɑ̃=sə=sə=nε=ky=nə=pa=ʁɔ=di 14
  nu=sɔ=mə=lε=zak=tœ=ʁə=zo=me=dj=ɔ=kʁə=ta=lɑ̃ 14
  εs=pe=ʁɑ̃=tuʁ=a=tuʁ=kə=lkas=tiŋ=dy=ʁə=lɔ̃=tɑ̃ 13

  lə=pɔʁ=tə=fœ=jə=dε=po=vʁə=sε=lə=ʁε=və=la=te 14
  il=nə=ko=tə=pa=ɑ̃=buʁ=sə=il=nə=pεʁ=pa=daʁ=ʒe 14
  ɑ̃=sε=pe=ʁjɔ=də=də=kʁi=zə=sa=ʃɔ̃=zε=tʁə=pʁy=de 14
  ɡaʁ=dɔ̃=nu=kεl=kə=sɔ̃=ʒə=puʁ=pa=se=lə=pʁɛ̃=tɑ̃ 13

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/02/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.