Poeme : A Vous Madame

A Vous Madame

Du pays d’où je viens, il reste le soleil,
J’ai tout abandonné, mon cœur est en éveil ;
J’ai suivi mon instinct en ne pensant qu’à vous !
Au milieu de nulle part, je m’suis mis à genoux
Fasciné, subjugué par votre si grande beauté !
Permettez-moi Madame de poser mon regard
Sur votre doux visage qui hante mon miroir !
Dès que l’ombre de la nuit m’enveloppe dans le noir
Vous êtes mon étoile, mon seul chemin d’espoir !
Me fondre dans vos yeux, vénéré votre moi ;
Me laisser envahir par le son de votre voix
Mon être tout entier vibre déjà d’émoi !
Sans vous je ne suis rien, j n’puis me résigner
A ne pas vous aimer, vous m’avez envoûté !
Accepter donc Madame que je sois votre roi
De vous j’ferais ma reine, vous aurez tous les droits !
De grâce ! Ne partez pas, je suis transi de froid
Laissez-moi me blottir aux creux de vos pensées
A défaut de les lire, vous me les conterez…
Je serais votre grimoire, vous serez mon secret ;
Ne vous déplaise Madame, je me jette à vos pieds
Etre votre fidèle attendant d’être aimé !
Même si je dois mourir d’amour ensorcelé
Je me dois vous avouer, le sort en est jeté
C’est pour l’éternité que mon amour est né
Vous êtes ma protégée, je suis votre obligé !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Vous Madame

  du=pa=ys=doù=je=viens=il=res=te=le=so=leil 12
  jai=tout=a=ban=don=né=mon=cœur=est=en=é=veil 12
  jai=sui=vi=mon=ins=tinct=en=ne=pen=sant=quà=vous 12
  au=mi=lieu=de=nul=le=part=je=m=suis=mis=à=ge=noux 14
  fas=ci=né=sub=ju=gué=par=votre=si=gran=de=beau=té 13
  per=met=tez=moi=ma=dame=de=po=ser=mon=re=gard 12
  sur=votre=doux=vi=sa=ge=qui=han=te=mon=mi=roir 12
  dès=que=lombre=de=la=nuit=men=ve=lop=pe=dans=le=noir 13
  vous=êtes=mon=é=toi=le=mon=seul=che=min=des=poir 12
  me=fondre=dans=vos=y=eux=vé=né=ré=vo=tre=moi 12
  me=lais=ser=en=va=hir=par=le=son=de=votre=voix 12
  mon=ê=tre=tout=en=tier=vi=bre=dé=jà=dé=moi 12
  sans=vous=je=ne=suis=rien=j=n=puis=me=ré=si=gner 13
  a=ne=pas=vous=ai=mer=vous=ma=vez=en=voû=té 12
  ac=cep=ter=donc=ma=dame=que=je=sois=vo=tre=roi 12
  de=vous=j=fe=rais=ma=reine=vous=au=rez=tous=les=droits 13
  de=grâ=ce=ne=par=tez=pas=je=suis=tran=si=de=froid 13
  lais=sez=moi=me=blot=tir=aux=creux=de=vos=pen=sées 12
  a=dé=faut=de=les=lire=vous=me=les=con=te=rez 12
  je=se=rais=votre=gri=moi=re=vous=se=rez=mon=se=cret 13
  ne=vous=dé=plaise=ma=dame=je=me=jet=teà=vos=pieds 12
  etre=votre=fi=dè=le=at=ten=dant=dê=tre=ai=mé 12
  même=si=je=dois=mou=rir=da=mour=en=sor=ce=lé 12
  je=me=dois=vous=a=vouer=le=sort=en=est=je=té 12
  cest=pour=lé=ter=ni=té=que=mon=a=mour=est=né 12
  vous=êtes=ma=pro=té=gée=je=suis=vo=treo=bli=gé 12
 • Phonétique : A Vous Madame

  dy pεi du ʒə vjɛ̃, il ʁεstə lə sɔlεj,
  ʒε tut- abɑ̃dɔne, mɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃n- evεj,
  ʒε sɥivi mɔ̃n- ɛ̃stɛ̃ ɑ̃ nə pɑ̃sɑ̃ ka vu !
  o miljø də nylə paʁ, ʒə msɥi miz- a ʒənu
  fasine, sybʒyɡe paʁ vɔtʁə si ɡʁɑ̃də bote !
  pεʁmεte mwa madamə də poze mɔ̃ ʁəɡaʁ
  syʁ vɔtʁə du vizaʒə ki-ɑ̃tə mɔ̃ miʁwaʁ !
  dε kə lɔ̃bʁə də la nɥi mɑ̃vəlɔpə dɑ̃ lə nwaʁ
  vuz- εtə mɔ̃n- etwalə, mɔ̃ səl ʃəmɛ̃ dεspwaʁ !
  mə fɔ̃dʁə dɑ̃ voz- iø, veneʁe vɔtʁə mwa,
  mə lεse ɑ̃vaiʁ paʁ lə sɔ̃ də vɔtʁə vwa
  mɔ̃n- εtʁə tut- ɑ̃tje vibʁə deʒa demwa !
  sɑ̃ vu ʒə nə sɥi ʁjɛ̃, ʒi npɥi mə ʁeziɲe
  a nə pa vuz- εme, vu mavez- ɑ̃vute !
  aksεpte dɔ̃k madamə kə ʒə swa vɔtʁə ʁwa
  də vu ʒfəʁε ma ʁεnə, vuz- oʁe tus lε dʁwa !
  də ɡʁasə ! nə paʁte pa, ʒə sɥi tʁɑ̃zi də fʁwa
  lεse mwa mə blɔtiʁ o kʁø də vo pɑ̃se
  a defo də lε liʁə, vu mə lε kɔ̃təʁe…
  ʒə səʁε vɔtʁə ɡʁimwaʁə, vu səʁe mɔ̃ sεkʁε,
  nə vu deplεzə madamə, ʒə mə ʒεtə a vo pje
  εtʁə vɔtʁə fidεlə atɑ̃dɑ̃ dεtʁə εme !
  mεmə si ʒə dwa muʁiʁ damuʁ ɑ̃sɔʁsəle
  ʒə mə dwa vuz- avue, lə sɔʁ ɑ̃n- ε ʒəte
  sε puʁ letεʁnite kə mɔ̃n- amuʁ ε ne
  vuz- εtə ma pʁɔteʒe, ʒə sɥi vɔtʁə ɔbliʒe !
 • Syllabes Phonétique : A Vous Madame

  dy=pε=i=du=ʒə=vjɛ̃=il=ʁεs=tə=lə=sɔ=lεj 12
  ʒε=tu=ta=bɑ̃=dɔ=ne=mɔ̃=kœʁ=ε=tɑ̃=ne=vεj 12
  ʒε=sɥi=vi=mɔ̃=nɛ̃s=tɛ̃=ɑ̃=nə=pɑ̃=sɑ̃=ka=vu 12
  o=mi=ljødə=ny=lə=paʁ=ʒə=msɥi=mi=za=ʒə=nu 12
  fa=si=ne=syb=ʒy=ɡe=paʁ=vɔtʁə=si=ɡʁɑ̃=də=bo=te 13
  pεʁ=mε=te=mwa=ma=damə=də=po=ze=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ 12
  syʁ=vɔ=tʁə=du=vi=zaʒə=ki-ɑ̃=tə=mɔ̃=mi=ʁwaʁ 12
  dεkə=lɔ̃=bʁə=də=la=nɥi=mɑ̃=və=lɔ=pə=dɑ̃=lə=nwaʁ 13
  vu=zε=tə=mɔ̃=ne=twalə=mɔ̃=səl=ʃə=mɛ̃=dεs=pwaʁ 12
  mə=fɔ̃dʁə=dɑ̃=vo=zi=ø=ve=ne=ʁe=vɔ=tʁə=mwa 12
  mə=lεse=ɑ̃=va=iʁ=paʁ=lə=sɔ̃=də=vɔ=tʁə=vwa 12
  mɔ̃=nε=tʁə=tu=tɑ̃=tje=vi=bʁə=de=ʒa=de=mwa 12
  sɑ̃=vu=ʒə=nə=sɥi=ʁjɛ̃=ʒi=npɥi=mə=ʁe=zi=ɲe 12
  a=nə=pa=vu=zε=me=vu=ma=ve=zɑ̃=vu=te 12
  ak=sεp=te=dɔ̃k=ma=damə=kə=ʒə=swa=vɔ=tʁə=ʁwa 12
  də=vu=ʒfə=ʁε=ma=ʁεnə=vu=zo=ʁe=tus=lε=dʁwa 12
  də=ɡʁasə=nə=paʁ=te=pa=ʒə=sɥi=tʁɑ̃=zi=də=fʁwa 12
  lε=se=mwa=mə=blɔ=tiʁ=o=kʁø=də=vo=pɑ̃=se 12
  a=de=fo=də=lε=liʁə=vu=mə=lε=kɔ̃=tə=ʁe 12
  ʒə=sə=ʁε=vɔtʁə=ɡʁi=mwa=ʁə=vu=sə=ʁe=mɔ̃=sε=kʁε 13
  nə=vu=de=plεzə=ma=damə=ʒə=mə=ʒε=təa=vo=pje 12
  εtʁə=vɔ=tʁə=fi=dε=ləa=tɑ̃=dɑ̃=dε=tʁə=ε=me 12
  mεmə=si=ʒə=dwa=mu=ʁiʁ=da=muʁ=ɑ̃=sɔʁ=sə=le 12
  ʒə=mə=dwa=vu=za=vu=e=lə=sɔʁ=ɑ̃=nεʒə=te 12
  sε=puʁ=le=tεʁ=ni=te=kə=mɔ̃=na=muʁ=ε=ne 12
  vu=zεtə=ma=pʁɔ=te=ʒe=ʒə=sɥi=vɔ=tʁəɔ=bli=ʒe 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/03/2012 14:58Skrame2014

De passage a vous lire...J’aime
Amicalement,
Skrame