Poeme : Je N Attendais Que Lui

Je N Attendais Que Lui

Je suis une femme amoureuse
Tellement heureuse avec l homme que j aime
Je l aime depuis toujours, il sentait mon amour
Mais je n avais pas l age d’etre auprès de son age
Mais je savais qu un jour, il deviendrait mon amour
Quand le jour arriverait que je sois prête a l aimer
Que le temps passerait, je savait que je l attendrais
Mon amour n a pas changer, il a bien plus évoluer
Je suis devenue si belle, pour que il s émerveille
Je devienne sa belle aimée, celle qui le ferait succomber
Je savais qu il m aimerait, bien plus fort qu une amitié

Je n attendais que lui
Je savais que c était lui
Que il deviendrait mon mari
Celui qui était mon ami
Je l attendais jours et nuits
Je rêvais tout le temps de lui
Mon voeux c est exaucer
Quand il m a vu il a craqué
Et ma de suite aimer
Comme si il ne m avait jamais quitté

Je suis sa petite fleur aux milles odeurs
Qui le mène au paradis
Maintenant que j ai grandi
Il me regarde plus Comme avant
Comme quand j étais une enfant
Je suis devenue la plus belle des fleurs
Qui s est épanoui simplement pour lui
Je voulais être sa préférer devant toutes ses beautées
Mais il ma reconnu parmi toutes ces inconnues
Il ma tendu sa main, je lui et donner mon cœur
Il a senti soudain, que j étais la plus belle des fleurs

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je N Attendais Que Lui

  je=suis=une=fem=me=a=mou=reuse 8
  tel=le=ment=heu=reusea=vec=l=hom=me=que=j=aime 12
  je=l=aime=de=puis=tou=jours=il=sen=tait=mon=a=mour 13
  mais=je=n=a=vais=pas=l=age=de=treau=près=de=son=age 14
  mais=je=sa=vais=qu=un=jour=il=de=vien=drait=mon=a=mour 14
  quand=le=jour=ar=rive=rait=que=je=sois=prê=tea=l=ai=mer 14
  que=le=temps=passe=rait=je=sa=vait=que=je=l=at=ten=drais 14
  mon=a=mour=n=a=pas=chan=ger=il=a=bien=plus=é=vo=luer 15
  je=suis=de=ve=nue=si=bel=le=pour=que=il=s=é=mer=veille 15
  je=de=vienne=sa=bel=leai=mée=cel=le=qui=le=fe=rait=suc=com=ber 16
  je=sa=vais=qu=il=m=aime=rait=bien=plus=fort=qu=u=nea=mi=tié 16

  je=n=at=ten=dais=que=lui 7
  je=sa=vais=que=c=é=tait=lui 8
  que=il=de=vien=drait=mon=ma=ri 8
  ce=lui=qui=é=tait=mon=a=mi 8
  je=l=at=ten=dais=jours=et=nuits 8
  je=rê=vais=tout=le=temps=de=lui 8
  mon=voeux=c=est=exau=cer 6
  quand=il=m=a=vu=il=a=cra=qué 9
  et=ma=de=sui=te=ai=mer 7
  comme=si=il=ne=m=a=vait=ja=mais=quit=té 11

  je=suis=sa=pe=tite=fleur=aux=milles=o=deurs 10
  qui=le=mè=ne=au=pa=ra=dis 8
  main=te=nant=que=j=ai=gran=di 8
  il=me=re=gar=de=plus=commea=vant 8
  comme=quand=j=é=tais=u=neen=fant 8
  je=suis=de=ve=nue=la=plus=bel=le=des=fleurs 11
  qui=s=est=é=pa=noui=simple=ment=pour=lui 10
  je=vou=lais=être=sa=pré=fé=rer=de=vant=tou=tes=ses=beau=tées 15
  mais=il=ma=re=con=nu=par=mi=toutes=ces=in=con=nues 13
  il=ma=ten=du=sa=main=je=lui=et=don=ner=mon=cœur 13
  il=a=sen=ti=sou=dain=que=j=é=tais=la=plus=bel=le=des=fleurs 16
 • Phonétique : Je N Attendais Que Lui

  ʒə sɥiz- ynə famə amuʁøzə
  tεllmɑ̃ œʁøzə avεk εl ɔmə kə ʒi εmə
  ʒə εl εmə dəpɥi tuʒuʁ, il sɑ̃tε mɔ̃n- amuʁ
  mε ʒə εn avε pa εl aʒə dεtʁə opʁε də sɔ̃n- aʒə
  mε ʒə savε k œ̃ ʒuʁ, il dəvjɛ̃dʁε mɔ̃n- amuʁ
  kɑ̃ lə ʒuʁ aʁivəʁε kə ʒə swa pʁεtə a εl εme
  kə lə tɑ̃ pasəʁε, ʒə savε kə ʒə εl atɑ̃dʁε
  mɔ̃n- amuʁ εn a pa ʃɑ̃ʒe, il a bjɛ̃ plysz- evɔlɥe
  ʒə sɥi dəvənɥ si bεllə, puʁ kə il εs emεʁvεjə
  ʒə dəvjεnə sa bεllə εme, sεllə ki lə fəʁε sykɔ̃be
  ʒə savε k il εm εməʁε, bjɛ̃ plys fɔʁ k ynə amitje

  ʒə εn atɑ̃dε kə lɥi
  ʒə savε kə se etε lɥi
  kə il dəvjɛ̃dʁε mɔ̃ maʁi
  səlɥi ki etε mɔ̃n- ami
  ʒə εl atɑ̃dε ʒuʁz- e nɥi
  ʒə ʁεvε tu lə tɑ̃ də lɥi
  mɔ̃ vø se εt- εɡzose
  kɑ̃t- il εm a vy il a kʁake
  e ma də sɥitə εme
  kɔmə si il nə εm avε ʒamε kite

  ʒə sɥi sa pətitə flœʁ o miləz- ɔdœʁ
  ki lə mεnə o paʁadi
  mɛ̃tənɑ̃ kə ʒi ε ɡʁɑ̃di
  il mə ʁəɡaʁdə plys kɔmə avɑ̃
  kɔmə kɑ̃ ʒi etεz- ynə ɑ̃fɑ̃
  ʒə sɥi dəvənɥ la plys bεllə dε flœʁ
  ki εs εt- epanui sɛ̃pləmɑ̃ puʁ lɥi
  ʒə vulεz- εtʁə sa pʁefeʁe dəvɑ̃ tutə sε bote
  mεz- il ma ʁəkɔny paʁmi tutə sεz- ɛ̃kɔnɥ
  il ma tɑ̃dy sa mɛ̃, ʒə lɥi e dɔne mɔ̃ kœʁ
  il a sɑ̃ti sudɛ̃, kə ʒi etε la plys bεllə dε flœʁ
 • Syllabes Phonétique : Je N Attendais Que Lui

  ʒə=sɥi=zynə=fa=mə=a=mu=ʁøzə 8
  tεl=lmɑ̃=œ=ʁøzəa=vεk=εl=ɔ=mə=kə=ʒi=εmə 11
  ʒəεl=εmə=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ=il=sɑ̃=tε=mɔ̃=na=muʁ 12
  mεʒəεn=a=vε=pa=εl=a=ʒə=dε=tʁə=o=pʁε=də=sɔ̃=naʒə 14
  mεʒə=sa=vε=k=œ̃=ʒuʁ=il=də=vjɛ̃=dʁε=mɔ̃=na=muʁ 13
  kɑ̃lə=ʒuʁ=a=ʁi=və=ʁε=kə=ʒə=swa=pʁε=təa=εl=ε=me 14
  kə=lə=tɑ̃=pasə=ʁε=ʒə=sa=vε=kə=ʒəεl=a=tɑ̃=dʁε 13
  mɔ̃=na=muʁ=εn=a=pa=ʃɑ̃=ʒe=il=a=bjɛ̃=plys=ze=vɔl=ɥe 15
  ʒə=sɥidə=vənɥ=si=bεllə=puʁ=kə=il=ε=səe=mεʁ=vεjə 12
  ʒə=də=vjεnə=sa=bεlləε=me=sεl=lə=ki=lə=fə=ʁε=sy=kɔ̃=be 15
  ʒə=sa=vε=k=il=εm=εmə=ʁε=bjɛ̃=plys=fɔʁ=k=y=nəa=mi=tje 16

  ʒə=εn=a=tɑ̃=dε=kə=lɥi 7
  ʒə=sa=vε=kə=se=e=tε=lɥi 8
  kə=il=də=vjɛ̃=dʁε=mɔ̃=ma=ʁi 8
  səl=ɥi=ki=e=tε=mɔ̃=na=mi 8
  ʒə=εl=a=tɑ̃=dε=ʒuʁ=ze=nɥi 8
  ʒə=ʁε=vε=tu=lə=tɑ̃=də=lɥi 8
  mɔ̃=vø=se=ε=tεɡ=zo=se 7
  kɑ̃=til=εm=a=vy=il=a=kʁa=ke 9
  e=ma=də=sɥi=tə=ε=me 7
  kɔmə=si=il=nəεm=a=vε=ʒa=mε=ki=te 10

  ʒə=sɥi=sapə=ti=tə=flœʁ=o=mi=lə=zɔ=dœʁ 11
  ki=lə=mε=nə=o=pa=ʁa=di 8
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ʒi=ε=ɡʁɑ̃=di 8
  il=məʁə=ɡaʁdə=plys=kɔ=mə=a=vɑ̃ 8
  kɔmə=kɑ̃=ʒi=e=tε=zy=nəɑ̃=fɑ̃ 8
  ʒə=sɥidə=vənɥ=la=plys=bεllə=dε=flœʁ 8
  ki=εsəε=te=pa=nui=sɛ̃=plə=mɑ̃=puʁ=lɥi 10
  ʒə=vu=lε=zεtʁə=sa=pʁe=fe=ʁe=də=vɑ̃=tu=tə=sε=bo=te 15
  mε=zil=maʁə=kɔ=ny=paʁ=mi=tu=tə=sε=zɛ̃=kɔ=nəɥ 13
  il=ma=tɑ̃=dy=samɛ̃ʒə=lɥi=e=dɔ=ne=mɔ̃=kœʁ 11
  il=a=sɑ̃=ti=su=dɛ̃=kə=ʒi=e=tε=la=plys=bεllə=dε=flœʁ 15

Récompense

1
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/07/2012 23:59Gedeon

bravo pour ce beau poeme tu as vraiment de la chance de vivre ton reve savoure le bien