Poeme : Tant Qu Il Me Désire

Tant Qu Il Me Désire

Il arrive tout prés de moi
Me dit tout bas, j ai envie de toi
Laisse toi guider et ferme tes yeux
Je te propose un jeu rien que tous les deux
Alors arrive en nous, le vertige de l amour
Pour m emporter dans le ciel, faire le tour du soleil

Tant qu’il me désire
Me faisant un sourire
Il m embrasse tendrement
Et moi je suis son plan
Je ne peu le retenir
Dans notre délire
Moi je ne me défend même pas
J aime quand il me fait ça

Parfois ses moi qui l attend
Sexie comme il aime tant
Je veux continuer ce jeu
Jusqu’à nous faire tomber a terre
C est le mystère de l amour
Comme des amants, comme des aimants
Tous les deux on s aime tellement

ChrisBonnery

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tant Qu Il Me Désire

  il=ar=ri=ve=tout=prés=de=moi 8
  me=dit=tout=bas=j=ai=en=vie=de=toi 10
  laisse=toi=gui=der=et=fer=me=tes=y=eux 10
  je=te=pro=poseun=jeu=rien=que=tous=les=deux 10
  a=lors=ar=riveen=nous=le=ver=ti=ge=de=l=a=mour 13
  pour=m=em=por=ter=dans=le=ciel=faire=le=tour=du=so=leil 14

  tant=quil=me=dé=si=re 6
  me=fai=sant=un=sou=ri=re 7
  il=m=em=bras=se=ten=dre=ment 8
  et=moi=je=suis=son=plan 6
  je=ne=peu=le=re=te=nir 7
  dans=no=tre=dé=li=re 6
  moi=je=ne=me=dé=fend=mê=me=pas 9
  j=ai=me=quand=il=me=fait=ça 8

  par=fois=ses=moi=qui=l=at=tend 8
  sexie=com=me=il=ai=me=tant 7
  je=veux=con=ti=nuer=ce=jeu 7
  jus=quà=nous=faire=tom=ber=a=terre 8
  c=est=le=mys=tère=de=l=a=mour 9
  comme=des=a=mants=com=me=des=ai=mants 9
  tous=les=deux=on=s=aime=tel=le=ment 9

  chris=bon=ne=ry 4
 • Phonétique : Tant Qu Il Me Désire

  il aʁivə tu pʁe də mwa
  mə di tu ba, ʒi ε ɑ̃vi də twa
  lεsə twa ɡide e fεʁmə tεz- iø
  ʒə tə pʁɔpozə œ̃ ʒø ʁjɛ̃ kə tus lε dø
  alɔʁz- aʁivə ɑ̃ nu, lə vεʁtiʒə də εl amuʁ
  puʁ εm ɑ̃pɔʁte dɑ̃ lə sjεl, fεʁə lə tuʁ dy sɔlεj

  tɑ̃ kil mə deziʁə
  mə fəzɑ̃ œ̃ suʁiʁə
  il εm ɑ̃bʁasə tɑ̃dʁəmɑ̃
  e mwa ʒə sɥi sɔ̃ plɑ̃
  ʒə nə pø lə ʁətəniʁ
  dɑ̃ nɔtʁə deliʁə
  mwa ʒə nə mə defɑ̃ mεmə pa
  ʒi εmə kɑ̃t- il mə fε sa

  paʁfwa sε mwa ki εl atɑ̃
  sεksi kɔmə il εmə tɑ̃
  ʒə vø kɔ̃tinɥe sə ʒø
  ʒyska nu fεʁə tɔ̃be a teʁə
  se ε lə mistεʁə də εl amuʁ
  kɔmə dεz- amɑ̃, kɔmə dεz- εmɑ̃
  tus lε døz- ɔ̃ εs εmə tεllmɑ̃

  kʁizbɔnəʁi
 • Syllabes Phonétique : Tant Qu Il Me Désire

  il=a=ʁi=və=tu=pʁe=də=mwa 8
  mə=di=tu=ba=ʒi=ε=ɑ̃=vidə=twa 9
  lεsə=twa=ɡi=de=e=fεʁ=mə=tε=ziø 9
  ʒə=tə=pʁɔ=pozəœ̃=ʒø=ʁjɛ̃=kə=tus=lε=dø 10
  a=lɔʁ=za=ʁivəɑ̃=nulə=vεʁ=ti=ʒə=də=εl=a=muʁ 12
  puʁ=εm=ɑ̃=pɔʁ=te=dɑ̃lə=sjεl=fε=ʁə=lə=tuʁ=dy=sɔ=lεj 14

  tɑ̃=kil=mə=de=zi=ʁə 6
  mə=fə=zɑ̃=œ̃=su=ʁi=ʁə 7
  il=εm=ɑ̃=bʁa=sə=tɑ̃=dʁə=mɑ̃ 8
  e=mwa=ʒə=sɥi=sɔ̃=plɑ̃ 6
  ʒə=nə=pø=lə=ʁə=tə=niʁ 7
  dɑ̃=nɔ=tʁə=de=li=ʁə 6
  mwaʒə=nə=mə=de=fɑ̃=mε=mə=pa 8
  ʒi=ε=mə=kɑ̃=til=mə=fε=sa 8

  paʁ=fwa=sε=mwa=ki=εl=a=tɑ̃ 8
  sεk=si=kɔ=mə=il=ε=mə=tɑ̃ 8
  ʒə=vø=kɔ̃=tin=ɥe=sə=ʒø 7
  ʒys=ka=nu=fεʁə=tɔ̃=be=a=teʁə 8
  se=εlə=mis=tε=ʁə=dəεl=a=muʁ 8
  kɔmə=dε=za=mɑ̃=kɔ=mə=dε=zε=mɑ̃ 9
  tus=lε=dø=zɔ̃=εsəε=mə=tεl=lmɑ̃ 8

  kʁiz=bɔ=nə=ʁi 4

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/11/2013 12:26Patrice.Truffot

Tient, Chris, ça fait un moment qu’on ne te voit plus; dommage pour ce poème qui était joliment illustré...
On y retrouve tes qualités habituelles (fraîcheur, légèreté), qui n’attendent plus qu’un peu de travail technique pour prendre son envol poétique.
Au plaisir de te relire - Patrice