Poeme-France : Lecture Écrit Principes

Poeme : Vaine Prière

Poème Principes
Publié le 10/07/2005 10:58

L'écrit contient 306 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Axe

Vaine Prière

Ô pauvre de moi ! Mon Dieu pourquoi m’infliger cette souffrance ?
Toute noble créature que tu te crois, tu n’es que mienne
Même si j’ ; ai fait des erreurs, pourquoi me punir a-t’il une si grande importance ?
Longue et pleine fut ta vie, il est temps que je la reprenne
Pourquoi reprendre une vie malade ? Au lieu de me laisser vivre encore un peu ?
Brave âme que tu es, ignores-tu donc ton destin ?
Le destin de tout homme est de mourir, mourir heureux et non malheureux
Que tu crois ! Cete perte sert mon haut dessein !
De toutes tes créations, la maladie qui me ronge n’est que pure destruction !
Ou invitation… à devenir l’emblème d’une nouvelle progéniture
Et tu crois que ça te donnera une certaine satisfaction ?
Celle d’une génération plus croyante pour un plus grand futur
Un futur dont la génération ne vivra que dans la peur et le doute d’un jour ?
La recette idéale de tout bon croyant !
Je ne veux qu’une chose : que ce venin cesse de tuer et ce pour toujours
Qu’à cela ne tienne ! J’en trouverai un plus décapant !
Est-ce vraiment cela ? Ou est-ce que chaque être ne serait pas l’ombre d’un moi ?
Mais bien sûr que si ! L’ombre de ma vérité !
Je te le garantis… ce n’est pas en tuant que tu trouveras la croyance de chacun !
Que me vaut cette averse de reproches ? Je ne suis que le fruit de votre imagination !
Si tu n’es que le fruit de notre imagination, pourquoi vouloir détruir l’être humain ?
Car c’ ; était à vous d’assumer les actes de votre invention
Je t’en conjure… enlève de ma chair ce poison… mortel
D’accord mais d’autres âmes je ramasserai à la pelle !
 • Pieds Hyphénique: Vaine Prière

  ô=pau=vre=de=moi=mon=dieu=pour=quoi=min=fli=ger=cet=te=souf=france 16
  tou=te=no=ble=cré=a=tu=re=que=tu=te=crois=tu=nes=que=mienne 16
  même=si=j=ai=fait=des=er=reurs=pour=quoi=me=pu=nir=a=til=u=ne=si=gran=deim=por=tance 22
  lon=gue=et=plei=ne=fut=ta=vie=il=est=temps=que=je=la=re=prenne 16
  pour=quoi=re=prendreu=ne=vie=ma=la=de=au=lieu=de=me=lais=ser=vi=vre=en=co=re=un=peu 22
  bra=ve=â=me=que=tu=es=i=gno=res=tu=donc=ton=des=tin 15
  le=des=tin=de=tout=hom=me=est=de=mou=rir=mou=rir=heu=reux=et=non=mal=heu=reux 20
  que=tu=crois=ce=te=per=te=sert=mon=haut=des=sein 12
  de=tou=tes=tes=cré=a=tions=la=ma=la=die=qui=me=ron=ge=nest=que=pu=re=des=truc=tion 22
  ou=in=vi=ta=tion=à=de=ve=nir=lem=blè=me=du=ne=nou=vel=le=pro=gé=ni=tu=re 22
  et=tu=crois=que=ça=te=don=ne=ra=u=ne=cer=tai=ne=sa=tis=fac=ti=on 19
  cel=le=du=ne=gé=né=ra=ti=on=plus=croy=an=te=pour=un=plus=grand=fu=tur 19
  un=fu=tur=dont=la=gé=né=ra=ti=on=ne=vi=vra=que=dans=la=peur=et=le=doute=dun=jour 22
  la=re=cet=te=i=dé=a=le=de=tout=bon=croy=ant 13
  je=ne=veux=quu=ne=cho=se=que=ce=ve=nin=ces=se=de=tuer=et=ce=pour=tou=jours 20
  quà=ce=la=ne=tien=ne=jen=trou=ve=rai=un=plus=dé=ca=pant 15
  est=ce=vrai=ment=ce=la=ou=est=ce=que=cha=que=ê=tre=ne=se=rait=pas=lom=bre=dun=moi 22
  mais=bien=sûr=que=si=lom=bre=de=ma=vé=ri=té 12
  je=te=le=ga=ran=tis=ce=nest=pas=en=tuant=que=tu=trou=ve=ras=la=croyan=ce=de=cha=cun 22
  que=me=vaut=cettea=ver=se=de=re=pro=ches=je=ne=suis=que=le=fruit=de=vo=tre=i=ma=gi=na=tion 24
  si=tu=nes=que=le=fruit=de=notre=i=ma=gi=na=tion=pour=quoi=vou=loir=dé=truir=lê=tre=hu=main 23
  car=c=é=tait=à=vous=das=su=mer=les=ac=tes=de=vo=tre=in=ven=ti=on 19
  je=ten=con=ju=re=en=lè=ve=de=ma=chair=ce=poi=son=mor=tel 16
  dac=cord=mais=dau=tres=â=mes=je=ra=mas=se=rai=à=la=pel=le 16
 • Phonétique : Vaine Prière

  o povʁə də mwa ! mɔ̃ djø puʁkwa mɛ̃fliʒe sεtə sufʁɑ̃sə ?
  tutə nɔblə kʁeatyʁə kə ty tə kʁwa, ty nε kə mjεnə
  mεmə si ʒ, ε fε dεz- eʁœʁ, puʁkwa mə pyniʁ a til ynə si ɡʁɑ̃də ɛ̃pɔʁtɑ̃sə ?
  lɔ̃ɡ e plεnə fy ta vi, il ε tɑ̃ kə ʒə la ʁəpʁεnə
  puʁkwa ʁəpʁɑ̃dʁə ynə vi maladə ? o ljø də mə lεse vivʁə ɑ̃kɔʁə œ̃ pø ?
  bʁavə amə kə ty ε, iɲɔʁə ty dɔ̃k tɔ̃ dεstɛ̃ ?
  lə dεstɛ̃ də tu ɔmə ε də muʁiʁ, muʁiʁ œʁøz- e nɔ̃ maləʁø
  kə ty kʁwa ! sətə pεʁtə sεʁ mɔ̃-o desɛ̃ !
  də tutə tε kʁeasjɔ̃, la maladi ki mə ʁɔ̃ʒə nε kə pyʁə dεstʁyksjɔ̃ !
  u ɛ̃vitasjɔ̃… a dəvəniʁ lɑ̃blεmə dynə nuvεllə pʁɔʒenityʁə
  e ty kʁwa kə sa tə dɔnəʁa ynə sεʁtεnə satisfaksjɔ̃ ?
  sεllə dynə ʒeneʁasjɔ̃ plys kʁwajɑ̃tə puʁ œ̃ plys ɡʁɑ̃ fytyʁ
  œ̃ fytyʁ dɔ̃ la ʒeneʁasjɔ̃ nə vivʁa kə dɑ̃ la pœʁ e lə dutə dœ̃ ʒuʁ ?
  la ʁəsεtə idealə də tu bɔ̃ kʁwajɑ̃ !
  ʒə nə vø kynə ʃozə : kə sə vənɛ̃ sεsə də tɥe e sə puʁ tuʒuʁ
  ka səla nə tjεnə ! ʒɑ̃ tʁuvəʁε œ̃ plys dekapɑ̃ !
  ε sə vʁεmɑ̃ səla ? u ε sə kə ʃakə εtʁə nə səʁε pa lɔ̃bʁə dœ̃ mwa ?
  mε bjɛ̃ syʁ kə si ! lɔ̃bʁə də ma veʁite !
  ʒə tə lə ɡaʁɑ̃ti… sə nε pa ɑ̃ tɥɑ̃ kə ty tʁuvəʁa la kʁwajɑ̃sə də ʃakœ̃ !
  kə mə vo sεtə avεʁsə də ʁəpʁoʃə ? ʒə nə sɥi kə lə fʁɥi də vɔtʁə imaʒinasjɔ̃ !
  si ty nε kə lə fʁɥi də nɔtʁə imaʒinasjɔ̃, puʁkwa vulwaʁ detʁɥiʁ lεtʁə ymɛ̃ ?
  kaʁ s, etε a vu dasyme lεz- aktə də vɔtʁə ɛ̃vɑ̃sjɔ̃
  ʒə tɑ̃ kɔ̃ʒyʁə… ɑ̃lεvə də ma ʃεʁ sə pwazɔ̃… mɔʁtεl
  dakɔʁ mε dotʁəz- amə ʒə ʁamasəʁε a la pεllə !
 • Pieds Phonétique : Vaine Prière

  o=po=vʁə=də=mwa=mɔ̃=dj=ø=puʁ=kwa=mɛ̃=fli=ʒe=sε=tə=su=fʁɑ̃=sə 18
  tu=tə=nɔ=blə=kʁe=a=ty=ʁə=kə=ty=tə=kʁwa=ty=nε=kə=mj=ε=nə 18
  mεmə=si=ʒ=ε=fε=dε=ze=ʁœʁ=puʁ=kwa=mə=py=niʁ=a=til=y=nə=si=ɡʁɑ̃=dəɛ̃=pɔʁ=tɑ̃sə 22
  lɔ̃ɡ=e=plε=nə=fy=ta=vi=il=ε=tɑ̃=kə=ʒə=la=ʁə=pʁε=nə 16
  puʁ=kwaʁə=pʁɑ̃=dʁəy=nə=vi=ma=la=də=o=ljø=də=mə=lε=se=vi=vʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=œ̃=pø 22
  bʁa=və=a=mə=kə=ty=ε=i=ɲɔ=ʁə=ty=dɔ̃k=tɔ̃=dεs=tɛ̃ 15
  lə=dεs=tɛ̃=də=tu=ɔ=mə=ε=də=mu=ʁiʁ=mu=ʁiʁ=œ=ʁø=ze=nɔ̃=ma=lə=ʁø 20
  kə=ty=kʁwa=sə=tə=pεʁ=tə=sεʁ=mɔ̃-o=de=sɛ̃ 12
  də=tu=tə=tε=kʁe=a=sjɔ̃=la=ma=la=di=ki=mə=ʁɔ̃=ʒə=nε=kə=py=ʁə=dεs=tʁyk=sjɔ̃ 22
  u=ɛ̃=vi=ta=sjɔ̃=a=də=və=niʁ=lɑ̃=blε=mə=dy=nə=nu=vεl=lə=pʁɔ=ʒe=ni=ty=ʁə 22
  e=ty=kʁwa=kə=sa=tə=dɔ=nə=ʁa=y=nə=sεʁ=tε=nə=sa=tis=fak=sj=ɔ̃ 19
  sεl=lə=dy=nə=ʒe=ne=ʁa=sj=ɔ̃=plys=kʁwa=j=ɑ̃=tə=puʁ=œ̃=plys=ɡʁɑ̃=fy=tyʁ 20
  œ̃=fy=tyʁ=dɔ̃=la=ʒe=ne=ʁa=sjɔ̃=nə=vi=vʁa=kə=dɑ̃=la=pœʁ=e=lə=du=tə=dœ̃=ʒuʁ 22
  la=ʁə=sε=tə=i=de=a=lə=də=tu=bɔ̃=kʁwa=j=ɑ̃ 14
  ʒə=nə=vø=ky=nə=ʃo=zə=kə=sə=və=nɛ̃=sε=sə=də=tɥe=e=sə=puʁ=tu=ʒuʁ 20
  ka=sə=la=nə=tj=ε=nə=ʒɑ̃=tʁu=və=ʁε=œ̃=plys=de=ka=pɑ̃ 16
  ε=sə=vʁε=mɑ̃=sə=la=u=ε=sə=kə=ʃa=kə=ε=tʁə=nə=sə=ʁε=pa=lɔ̃=bʁə=dœ̃=mwa 22
  mε=bj=ɛ̃=syʁ=kə=si=lɔ̃=bʁə=də=ma=ve=ʁi=te 13
  ʒə=tə=lə=ɡa=ʁɑ̃=ti=sə=nε=pa=ɑ̃=tɥɑ̃kə=ty=tʁu=və=ʁa=la=kʁwa=jɑ̃=sə=də=ʃa=kœ̃ 22
  kə=mə=vo=sεtəa=vεʁ=sə=də=ʁə=pʁo=ʃə=ʒə=nə=sɥi=kə=lə=fʁɥi=də=vɔ=tʁə=i=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 24
  si=ty=nεkə=lə=fʁɥi=də=nɔ=tʁə=i=ma=ʒi=na=sjɔ̃=puʁ=kwa=vu=lwaʁ=det=ʁɥiʁ=lε=tʁəy=mɛ̃ 22
  kaʁ=s=e=tε=a=vu=da=sy=me=lε=zak=tə=də=vɔ=tʁə=ɛ̃=vɑ̃=sj=ɔ̃ 19
  ʒə=tɑ̃=kɔ̃=ʒy=ʁə=ɑ̃=lε=və=də=ma=ʃεʁ=sə=pwa=zɔ̃=mɔʁ=tεl 16
  da=kɔʁ=mε=do=tʁə=za=mə=ʒə=ʁa=ma=sə=ʁε=a=la=pεl=lə 16

PostScriptum

merci pour ce duo ma chérie adorée
et au plaisir de bien d’autres
ze t’adoreeeeeeeeeeeeeeee
caro

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/07/2005 18:24Trystania

T sûre sûre ke C T avec moi que tu l’avais écrit ma chérie ? mdr....j’men souviens vraiment pas mdr...Bon pas grave...on va bien trouver avec qui tu l’avais écris ce poM hein ma belle 😉
Allez gros bizoOos jtm fow (L)
(f)
_Vall

Auteur de Poésie
14/07/2005 13:53Axe

voilà qui est mieux !
je t’adore ma valloo mais keke aussi est géniale !
et mm si elle n’est plus sur le site, elle reste dans mon coeur ...
bizouxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx