Poeme-France : Lecture Écrit Absurde

Poeme : C’Est La Vie !

Poème Absurde
Publié le 12/07/2005 11:27

L'écrit contient 176 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Axe

C’Est La Vie !

C’est la vie qui a voulu cette punition
Depuis toute petite contre vents et marrées
Je sais, j’ai tendance à tout dramatiser
Mais on passe vite de la paranoïa au syndrome de persécution !
Entre une mère absente et une sœur épouvantable,
Ne me restait que le force de l’espoir pour combattre
Et avec quelles armes ? Aucune ! C’est lamentable !
Je n’ai jamais su me battre !
Alors je rasais les murs,
Tentant de me faire aussi discrète que possible
Mais on n’ai jamais vraiment sûre :
Il y a toujours un petit malin pour sonner la charge terrible
C’est devenu une arme amère :
Plus ils me tapaient dessus
Juchée sur mes chaussures de grand-mère
Plus je passais la tête haute dans mon fichu !
Ils ne comprenaient pas mon désir
Ils auraient voulu que j’abandonne
Qu’ils puissent en faire des tonnes
Mais jamais je en leur ai fait ce plaisir…
Et, même si ce calvaire est maintenant terminé
Il m’a profondément marqué
Et m’a beaucoup appris sur moi…
 • Pieds Hyphénique: C’Est La Vie !

  cest=la=vie=qui=a=vou=lu=cette=pu=ni=tion 11
  de=puis=toute=pe=tite=con=tre=vents=et=mar=rées 11
  je=sais=jai=ten=danceà=tout=dra=ma=ti=ser 10
  mais=on=passe=vi=te=de=la=pa=ra=noïa=au=syn=dro=me=de=per=sé=cu=tion 19
  entreu=ne=mè=re=ab=sen=te=et=u=ne=sœur=é=pou=van=table 15
  ne=me=res=tait=que=le=force=de=les=poir=pour=com=battre 13
  et=a=vec=quel=les=ar=mes=au=cune=cest=la=men=table 13
  je=nai=ja=mais=su=me=bat=tre 8
  a=lors=je=ra=sais=les=murs 7
  ten=tant=de=me=faireaus=si=dis=crè=te=que=pos=sible 12
  mais=on=nai=ja=mais=vraiment=sû=re 8
  il=y=a=tou=jours=un=pe=tit=ma=lin=pour=son=ner=la=char=ge=ter=rible 18
  cest=de=ve=nu=unear=me=a=mère 8
  plus=ils=me=ta=paient=des=sus 7
  ju=chée=sur=mes=chaus=sures=de=grand=mère 9
  plus=je=pas=sais=la=tête=hau=te=dans=mon=fi=chu 12
  ils=ne=compre=naient=pas=mon=dé=sir 8
  ils=au=raient=vou=lu=que=ja=ban=donne 9
  quils=puis=sent=en=fai=re=des=tonnes 8
  mais=ja=mais=jeen=leur=ai=fait=ce=plai=sir 10
  et=même=si=ce=cal=vaireest=main=te=nant=ter=mi=né 12
  il=ma=pro=fon=dé=ment=mar=qué 8
  et=ma=beau=coup=ap=pris=sur=moi 8
 • Phonétique : C’Est La Vie !

  sε la vi ki a vuly sεtə pynisjɔ̃
  dəpɥi tutə pətitə kɔ̃tʁə vɑ̃z- e maʁe
  ʒə sε, ʒε tɑ̃dɑ̃sə a tu dʁamatize
  mεz- ɔ̃ pasə vitə də la paʁanɔia o sɛ̃dʁomə də pεʁsekysjɔ̃ !
  ɑ̃tʁə ynə mεʁə absɑ̃tə e ynə sœʁ epuvɑ̃tablə,
  nə mə ʁεstε kə lə fɔʁsə də lεspwaʁ puʁ kɔ̃batʁə
  e avεk kεlləz- aʁmə ? okynə ! sε lamɑ̃tablə !
  ʒə nε ʒamε sy mə batʁə !
  alɔʁ ʒə ʁazε lε myʁ,
  tɑ̃tɑ̃ də mə fεʁə osi diskʁεtə kə pɔsiblə
  mεz- ɔ̃ nε ʒamε vʁεmɑ̃ syʁə :
  il i a tuʒuʁz- œ̃ pəti malɛ̃ puʁ sɔne la ʃaʁʒə teʁiblə
  sε dəvəny ynə aʁmə amεʁə :
  plysz- il mə tapε dəsy
  ʒyʃe syʁ mε ʃosyʁə də ɡʁɑ̃ mεʁə
  plys ʒə pasε la tεtə-otə dɑ̃ mɔ̃ fiʃy !
  il nə kɔ̃pʁənε pa mɔ̃ deziʁ
  ilz- oʁε vuly kə ʒabɑ̃dɔnə
  kil pɥise ɑ̃ fεʁə dε tɔnə
  mε ʒamε ʒə ɑ̃ lœʁ ε fε sə plεziʁ…
  e, mεmə si sə kalvεʁə ε mɛ̃tənɑ̃ tεʁmine
  il ma pʁɔfɔ̃demɑ̃ maʁke
  e ma boku apʁi syʁ mwa…
 • Pieds Phonétique : C’Est La Vie !

  sε=la=vi=ki=a=vu=ly=sεtə=py=ni=sjɔ̃ 11
  dəp=ɥi=tu=tə=pə=titə=kɔ̃=tʁə=vɑ̃=ze=ma=ʁe 12
  ʒə=sε=ʒε=tɑ̃=dɑ̃=sə=a=tu=dʁa=ma=ti=ze 12
  mε=zɔ̃=pasə=vi=tə=də=la=pa=ʁa=nɔ=i=a=o=sɛ̃=dʁo=mə=də=pεʁ=se=ky=sjɔ̃ 21
  ɑ̃tʁəy=nə=mε=ʁə=ab=sɑ̃=tə=e=y=nə=sœʁ=e=pu=vɑ̃=tablə 15
  nə=mə=ʁεs=tεkə=lə=fɔʁ=sə=də=lεs=pwaʁ=puʁ=kɔ̃batʁə 12
  e=a=vεk=kεl=lə=zaʁmə=o=ky=nə=sε=la=mɑ̃tablə 12
  ʒə=nε=ʒa=mε=sy=mə=ba=tʁə 8
  a=lɔʁ=ʒə=ʁa=zε=lε=myʁ 7
  tɑ̃=tɑ̃də=mə=fε=ʁə=o=si=dis=kʁε=tə=kə=pɔsiblə 12
  mε=zɔ̃=nε=ʒa=mε=vʁε=mɑ̃=sy=ʁə 9
  il=i=a=tu=ʒuʁ=zœ̃=pə=ti=ma=lɛ̃=puʁ=sɔ=ne=la=ʃaʁʒə=te=ʁiblə 17
  sε=də=və=ny=y=nə=aʁ=mə=a=mεʁ=ə 11
  plys=zil=mə=ta=pε=də=sy 7
  ʒy=ʃe=syʁ=mε=ʃo=sy=ʁə=də=ɡʁɑ̃=mεʁ=ə 11
  plys=ʒə=pa=sε=la=tε=tə-otə=dɑ̃=mɔ̃=fi=ʃy 12
  il=nə=kɔ̃=pʁə=nε=pa=mɔ̃=de=ziʁ 9
  il=zo=ʁε=vu=ly=kə=ʒa=bɑ̃=dɔ=nə 10
  kil=pɥi=se=ɑ̃=fε=ʁə=dε=tɔ=nə 9
  mε=ʒa=mε=ʒə=ɑ̃=lœ=ʁə=ε=fε=sə=plε=ziʁ 12
  e=mεmə=si=sə=kal=vεʁəε=mɛ̃=tə=nɑ̃=tεʁ=mi=ne 12
  il=ma=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=maʁ=ke 8
  e=ma=bo=ku=a=pʁi=syʁ=mwa 8

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/07/2005 12:04Eternel_Ange

je suis contente que ce calvaire soit terminé
je trouve que tu ecrit particuliérement bien...beaucoup de talent...
ce poéme est vraiment beau malgré le manque de gaieté...
amitié sincére...fais attention à toi , hélène

Auteur de Poésie
12/07/2005 12:25Mya..

j’aime ton poeme bcp d’emotions..
courage

Auteur de Poésie
10/12/2005 19:40Laura_27815

je suis de l’avis des autres ton poeme est trés joli c clair que la vie nous endurci avec ces galeres mai di toi kon en resor plu fort. bon courage pour l’avenir