Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Résilience

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/12/2013 09:15

L'écrit contient 367 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Azertyk

Résilience

Quelle sensation étrange d’état permanent de plaignitude.
Tu me racompte tes aventures, qui transperce mon être le plus profond, et je me surprend a te désirer de plus en plus, ton regard devient pur, mon ventre se tord de douleur, mais c’est l’amour qui domine tout ces echanges.
Je me surprend a vouloir oublier ces erreurs, ces douleurs et cela sans rien attendre en retour.
Je sais pas si c’est normal, mais je t’entend, ma peine a l’air dérisoire par rapport à ces sentiments.
J’ai cette chaleur ardente qui me brûle de désirs, la peur m’interpelle, mais ce cœur audacieux me bouscule a acabir de l’instant présent et rien d’autre ne subsiste.
J’ai cette peur de perdre ce control, et de récupérer, voir de détruir ces instants fort et faible en même temps.
I believe i can fly, touch the sky !
Faire de l’éternité, un jardin de bonheur, en changent nos rêves en réalités.
Un songe, un idéal qui a l’unanimité de mon être le plus chaleureux et humaniste possible, me pousse a dépasser l’érosion du bonheur, pour que l’amour devienne cette eruption de sensations, sentiments, contact et regards violent d’amour passionnelles, pour que ces désirs charnel prennent enfin tout leurs sens.
Et pourtant, tant de douleur me bouscules sur cette vérité qui ne serai être la mienne, la peur, la trouille, que ce feu d’artifices ne soit qu élégie, que des choses se révéleront au fur et a mesure que les étincelles apparaissent.
Toutes les traces de ces souillures, sont effacés, et deviennent que tes souvenirs, sans que je puisse espérer en sortir indemne, et tu ne le voit pas.
Comment vaincre et me convaincre du role de ce combat.
Pourquoi déformer, au lieu d’affronter le combat des mots, les démonts du passer sont plus terrible et plus réconfortant que cette amour passionnelle qui fracasse tout mes sens jusqu’à obtenir résilience et enfin me libérer, pour prendre enfin vie.
Je me cache derrière mon intelligence impure au sentiments propices a cette hauteur d´amour, qui révèle ĺimpuisance de la non imbécilités de mon etre le plus refouler.
 • Pieds Hyphénique: Résilience

  quel=le=sen=sa=ti=on=é=tran=ge=dé=tat=per=ma=nent=de=plai=gni=tude 18
  tu=me=ra=comp=te=tes=aven=tu=res=qui=trans=per=ce=mon=ê=tre=le=plus=pro=fond=et=je=me=sur=prend=a=te=dé=si=rer=de=plus=en=plus=ton=re=gard=de=vient=pur=mon=ven=tre=se=tord=de=dou=leur=mais=cest=la=mour=qui=do=mi=ne=tout=ces=e=changes 60
  je=me=sur=prend=a=vou=loir=ou=blier=ces=er=reurs=ces=dou=leurs=et=ce=la=sans=rien=at=tendreen=re=tour 24
  je=sais=pas=si=cest=nor=mal=mais=je=ten=tend=ma=peinea=lair=dé=ri=soi=re=par=rap=port=à=ces=sen=timents 25
  jai=cette=cha=leur=ar=den=te=qui=me=brû=le=de=dé=sirs=la=peur=min=ter=pel=le=mais=ce=cœur=au=da=cieux=me=bous=cu=lea=a=ca=bir=de=lins=tant=pré=sent=et=rien=dau=tre=ne=sub=siste 45
  jai=cette=peur=de=per=dre=ce=con=trol=et=de=ré=cu=pé=rer=voir=de=dé=truir=ces=ins=tants=fort=et=fai=bleen=mê=me=temps 29
  i=be=lie=ve=i=can=fly=tou=ch=the=s=ky 12
  fai=re=de=lé=ter=ni=té=un=jar=din=de=bon=heur=en=chan=gent=nos=rê=ves=en=ré=a=li=tés 24
  un=songe=un=i=dé=al=qui=a=lu=na=ni=mi=té=de=mon=ê=tre=le=plus=cha=leu=reux=et=hu=ma=nis=te=pos=si=ble=me=pous=sea=dé=pas=ser=lé=ro=sion=du=bon=heur=pour=que=la=mour=de=vien=ne=cet=te=e=rup=tion=de=sen=sa=tions=sen=ti=ments=con=tact=et=re=gards=vio=lent=da=mour=pas=sion=nel=les=pour=que=ces=dé=sirs=char=nel=pren=nent=en=fin=tout=leurs=sens 88
  et=pour=tant=tant=de=dou=leur=me=bous=cules=sur=cet=te=vé=ri=té=qui=ne=se=rai=ê=tre=la=mien=ne=la=peur=la=trouille=que=ce=feu=dar=ti=fi=ces=ne=soit=qu=é=lé=gie=que=des=cho=ses=se=ré=vé=le=ront=au=fur=et=a=me=su=re=que=les=é=tin=cel=les=ap=pa=raissent 67
  toutes=les=tra=ces=de=ces=souillu=res=sont=ef=fa=cés=et=de=vien=nent=que=tes=sou=ve=nirs=sans=que=je=puis=sees=pé=rer=en=sor=tir=in=dem=ne=et=tu=ne=le=voit=pas 40
  com=ment=vain=cre=et=me=con=vain=cre=du=ro=le=de=ce=com=bat 16
  pour=quoi=dé=for=mer=au=lieu=daf=fron=ter=le=com=bat=des=mots=les=dé=monts=du=pas=ser=sont=plus=ter=ribleet=plus=ré=con=for=tant=que=cet=te=a=mour=pas=sion=nel=le=qui=fra=cas=se=tout=mes=sens=jus=quà=ob=te=nir=ré=si=lien=ce=et=en=fin=me=li=bé=rer=pour=pren=dre=en=fin=vie 68
  je=me=cache=der=riè=re=mon=in=tel=li=gen=ceim=pu=re=au=sen=ti=ments=pro=pi=ces=a=cet=te=hau=teur=da=mour=qui=ré=vè=le=ĺim=pui=san=ce=de=la=non=im=bé=ci=li=tés=de=mon=e=tre=le=plus=re=fou=ler 53
 • Phonétique : Résilience

  kεllə sɑ̃sasjɔ̃ etʁɑ̃ʒə deta pεʁmane də plεɲjtydə.
  ty mə ʁakɔ̃tə tεz- avɑ̃tyʁə, ki tʁɑ̃spεʁsə mɔ̃n- εtʁə lə plys pʁɔfɔ̃, e ʒə mə syʁpʁɑ̃t- a tə deziʁe də plysz- ɑ̃ plys, tɔ̃ ʁəɡaʁ dəvjɛ̃ pyʁ, mɔ̃ vɑ̃tʁə sə tɔʁ də dulœʁ, mε sε lamuʁ ki dɔminə tu sεz- εʃɑ̃ʒə.
  ʒə mə syʁpʁɑ̃t- a vulwaʁ ublje sεz- eʁœʁ, sε dulœʁz- e səla sɑ̃ ʁjɛ̃ atɑ̃dʁə ɑ̃ ʁətuʁ.
  ʒə sε pa si sε nɔʁmal, mε ʒə tɑ̃tɑ̃, ma pεnə a lεʁ deʁizwaʁə paʁ ʁapɔʁ a sε sɑ̃timɑ̃.
  ʒε sεtə ʃalœʁ aʁdɑ̃tə ki mə bʁylə də deziʁ, la pœʁ mɛ̃tεʁpεllə, mε sə kœʁ odasjø mə buskylə a akabiʁ də lɛ̃stɑ̃ pʁezɑ̃ e ʁjɛ̃ dotʁə nə sybzistə.
  ʒε sεtə pœʁ də pεʁdʁə sə kɔ̃tʁɔl, e də ʁekypeʁe, vwaʁ də detʁɥiʁ sεz- ɛ̃stɑ̃ fɔʁ e fεblə ɑ̃ mεmə tɑ̃.
  i bəljəvə i kɑ̃ fli, tuk tə ski !
  fεʁə də letεʁnite, œ̃ ʒaʁdɛ̃ də bɔnœʁ, ɑ̃ ʃɑ̃ʒe no ʁεvəz- ɑ̃ ʁealite.
  œ̃ sɔ̃ʒə, œ̃n- ideal ki a lynanimite də mɔ̃n- εtʁə lə plys ʃaləʁøz- e ymanistə pɔsiblə, mə pusə a depase leʁozjɔ̃ dy bɔnœʁ, puʁ kə lamuʁ dəvjεnə sεtə əʁypsjɔ̃ də sɑ̃sasjɔ̃, sɑ̃timɑ̃, kɔ̃takt e ʁəɡaʁd vjɔle damuʁ pasjɔnεllə, puʁ kə sε deziʁ ʃaʁnεl pʁεne ɑ̃fɛ̃ tu lœʁ sɑ̃s.
  e puʁtɑ̃, tɑ̃ də dulœʁ mə buskylə syʁ sεtə veʁite ki nə səʁε εtʁə la mjεnə, la pœʁ, la tʁujə, kə sə fø daʁtifisə nə swa k eleʒi, kə dε ʃozə sə ʁeveləʁɔ̃ o fyʁ e a məzyʁə kə lεz- etɛ̃sεlləz- apaʁεse.
  tutə lε tʁasə də sε sujyʁə, sɔ̃t- efase, e dəvjεne kə tε suvəniʁ, sɑ̃ kə ʒə pɥisə εspeʁe ɑ̃ sɔʁtiʁ ɛ̃dεmnə, e ty nə lə vwa pa.
  kɔmɑ̃ vɛ̃kʁə e mə kɔ̃vɛ̃kʁə dy ʁɔlə də sə kɔ̃ba.
  puʁkwa defɔʁme, o ljø dafʁɔ̃te lə kɔ̃ba dε mo, lε demɔ̃ dy pase sɔ̃ plys teʁiblə e plys ʁekɔ̃fɔʁtɑ̃ kə sεtə amuʁ pasjɔnεllə ki fʁakasə tu mε sɑ̃s ʒyska ɔptəniʁ ʁeziljɑ̃sə e ɑ̃fɛ̃ mə libeʁe, puʁ pʁɑ̃dʁə ɑ̃fɛ̃ vi.
  ʒə mə kaʃə dəʁjεʁə mɔ̃n- ɛ̃tεlliʒɑ̃sə ɛ̃pyʁə o sɑ̃timɑ̃ pʁɔpisəz- a sεtə-otœʁ damuʁ, ki ʁevεlə ɛ̃pɥizɑ̃sə də la nɔ̃ ɛ̃besilite də mɔ̃n- εtʁə lə plys ʁəfule.
 • Pieds Phonétique : Résilience

  kεl=lə=sɑ̃=sa=sj=ɔ̃=e=tʁɑ̃=ʒə=de=ta=pεʁ=ma=ne=də=plεɲ=jty=də 18
  ty=mə=ʁa=kɔ̃=tə=tε=za=vɑ̃=ty=ʁə=ki=tʁɑ̃s=pεʁ=sə=mɔ̃=nε=tʁə=lə=plys=pʁɔ=fɔ̃=e=ʒə=mə=syʁ=pʁɑ̃=ta=tə=de=zi=ʁe=də=plys=zɑ̃=plys=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=də=vj=ɛ̃=pyʁ=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=sə=tɔʁ=də=du=lœ=ʁə=mε=sε=la=muʁ=ki=dɔ=mi=nə=tu=sε=zε=ʃɑ̃=ʒə 64
  ʒə=mə=syʁ=pʁɑ̃=ta=vu=lwaʁ=u=blj=e=sε=ze=ʁœ=ʁə=sε=du=lœʁ=ze=sə=la=sɑ̃=ʁjɛ̃=a=tɑ̃=dʁə=ɑ̃=ʁə=tuʁ 28
  ʒə=sε=pa=si=sε=nɔʁ=mal=mε=ʒə=tɑ̃=tɑ̃=ma=pε=nə=a=lεʁ=de=ʁi=zwa=ʁə=paʁ=ʁa=pɔʁ=a=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 28
  ʒε=sεtə=ʃa=lœʁ=aʁ=dɑ̃=tə=ki=mə=bʁy=lə=də=de=ziʁ=la=pœʁ=mɛ̃=tεʁ=pεllə=mε=sə=kœʁ=o=da=sjø=mə=bus=ky=ləa=a=ka=biʁ=də=lɛ̃s=tɑ̃=pʁe=zɑ̃=e=ʁjɛ̃=do=tʁə=nə=syb=zistə 44
  ʒε=sεtə=pœʁ=də=pεʁ=dʁə=sə=kɔ̃=tʁɔl=e=də=ʁe=ky=pe=ʁe=vwaʁ=də=det=ʁɥiʁ=sε=zɛ̃s=tɑ̃=fɔʁ=e=fε=bləɑ̃=mε=mə=tɑ̃ 29
  i=bə=lj=ə=və=i=kɑ̃=fli=tuk=tə=ski 11
  fε=ʁə=də=le=tεʁ=ni=te=œ̃=ʒaʁ=dɛ̃=də=bɔ=nœ=ʁə=ɑ̃=ʃɑ̃=ʒe=no=ʁε=və=zɑ̃=ʁe=a=li=te 25
  œ̃=sɔ̃ʒə=œ̃=ni=de=al=ki=a=ly=na=ni=mi=te=də=mɔ̃=nε=tʁə=lə=plys=ʃa=lə=ʁø=ze=y=ma=nis=tə=pɔ=si=blə=mə=pu=səa=de=pa=se=le=ʁo=zjɔ̃=dy=bɔ=nœʁ=puʁ=kə=la=muʁ=də=vjε=nə=sε=tə=ə=ʁyp=sjɔ̃=də=sɑ̃=sa=sjɔ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=kɔ̃=takt=e=ʁə=ɡaʁd=vjɔ=le=da=muʁ=pa=sjɔ=nεllə=puʁ=kə=sε=de=ziʁ=ʃaʁ=nεl=pʁε=ne=ɑ̃=fɛ̃=tu=lœʁ=sɑ̃s 87
  e=puʁ=tɑ̃=tɑ̃də=du=lœʁ=mə=bus=ky=lə=syʁ=sε=tə=ve=ʁi=te=ki=nə=sə=ʁε=ε=tʁə=la=mjε=nə=la=pœʁ=la=tʁu=jə=kə=sə=fø=daʁ=ti=fi=sə=nə=swa=k=e=le=ʒi=kə=dε=ʃo=zə=sə=ʁe=ve=lə=ʁɔ̃=o=fyʁ=e=a=mə=zy=ʁə=kə=lε=ze=tɛ̃=sεllə=za=pa=ʁεse 67
  tutə=lε=tʁa=sə=də=sε=su=jy=ʁə=sɔ̃=te=fa=se=e=də=vjε=ne=kə=tε=su=və=niʁ=sɑ̃=kə=ʒə=pɥi=səεs=pe=ʁe=ɑ̃=sɔʁ=tiʁ=ɛ̃=dεm=nə=e=ty=nə=lə=vwa=pa 41
  kɔ=mɑ̃=vɛ̃=kʁə=e=mə=kɔ̃=vɛ̃=kʁə=dy=ʁɔ=lə=də=sə=kɔ̃=ba 16
  puʁ=kwa=de=fɔʁ=me=o=ljø=da=fʁɔ̃=te=lə=kɔ̃=ba=dε=mo=lε=de=mɔ̃=dy=pase=sɔ̃=plys=te=ʁi=bləe=plys=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=tɑ̃=kə=sε=tə=a=muʁ=pa=sjɔ=nεllə=ki=fʁa=ka=sə=tu=mε=sɑ̃s=ʒys=ka=ɔp=tə=niʁ=ʁe=zi=ljɑ̃=sə=e=ɑ̃=fɛ̃=mə=li=be=ʁe=puʁ=pʁɑ̃=dʁə=ɑ̃=fɛ̃=vi 67
  ʒə=mə=kaʃə=də=ʁjε=ʁə=mɔ̃=nɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=səɛ̃=py=ʁə=o=sɑ̃=ti=mɑ̃=pʁɔ=pi=sə=za=sε=tə-o=tœʁ=da=muʁ=ki=ʁe=vε=lə=ɛ̃p=ɥi=zɑ̃=sə=də=la=nɔ̃=ɛ̃=be=si=li=te=də=mɔ̃=nε=tʁə=lə=plys=ʁə=fu=le 53

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
19/08/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.