Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ecorché Vif

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/12/2013 10:54

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Azertyk

Ecorché Vif

C’est Mourir à petit feu, faire face à autant d’émotions qui explosent tous vos sens.
Ce ressenti, qui révèle ces d’aquarelles de brûlures, se formate dans l’inconscient d’un monde sans pareil.
Si intense, que j’en perds le sommeil, une souffrance si ardente que je saigne.
Quelle solution devant cette souffrance, passer a la suivante en espèrent que les gens en prennent conscience.
Voir à travers l’âme d’un chemin sans fin, pleurer l’amour d’autres jours, s’acabir des choses d’une profonde réalité.
Se tuer à vivre pour ne pas mourir de la passion des autres.
Se mettre si à nu, dans ce monde d’égoïste, que cela n’écorche même plus leurs simples vertus.
Être dans une telle réalité, que l’on pourrait ne plus en revenir.
Voir ce monde qui va mal, ressentir ces coups de poignards, ces douleurs devant autant de destructions.
Mon ciel, ma vie,
L’éternel crime passionnel de vouloir embrasser le sentiment que l’on a besoin de moi.
Même entouré je me sens bien seul,
Tentant de survivre dans un monde individualiste, souffrant d’une solitude que le destin m’a imposée.
Écorché vif, être une âme éperdue dans le désert des sensations, à la recherche de compassion devant l’éternel souffrance que nous impose la vie.
Cette errance qui parsème d’une terrible réalité, si personne ne change, nous finirons comme certains anges, déchus et déçus par la nature humaine.
Ne pas condamner nos différences.
Don’t let me die, don’t let me down.
 • Pieds Hyphénique: Ecorché Vif

  cest=mou=rir=à=pe=tit=feu=fai=re=fa=ce=à=au=tant=dé=mo=ti=ons=qui=ex=plo=sent=tous=vos=sens 25
  ce=res=sen=ti=qui=ré=vè=le=ces=da=qua=rel=les=de=brû=lu=res=se=for=ma=te=dans=lin=cons=cient=dun=mon=de=sans=pa=reil 31
  si=in=ten=se=que=jen=perds=le=som=meil=u=ne=souf=fran=ce=si=ar=den=te=que=je=sai=gne 23
  quel=le=so=lu=ti=on=de=vant=cet=te=souf=fran=ce=pas=ser=a=la=sui=van=te=en=es=pè=rent=que=les=gens=en=pren=nent=cons=cience 32
  voir=à=tra=vers=lâ=me=dun=che=min=sans=fin=pleu=rer=la=mour=dautres=jours=sa=ca=bir=des=cho=ses=du=ne=pro=fon=de=ré=a=li=té 32
  se=tuer=à=vi=vre=pour=ne=pas=mou=rir=de=la=pas=si=on=des=au=tres 18
  se=met=tre=si=à=nu=dans=ce=mon=de=dé=goïs=te=que=ce=la=né=cor=che=mê=me=plus=leurs=sim=ples=ver=tus 27
  ê=tre=dans=u=ne=tel=le=ré=a=li=té=que=lon=pour=rait=ne=plus=en=re=ve=nir 21
  voir=ce=mon=de=qui=va=mal=res=sen=tir=ces=coups=de=poi=gnards=ces=dou=leurs=de=vant=au=tant=de=des=truc=ti=ons 27
  mon=ciel=ma=vie 4
  lé=ter=nel=cri=me=pas=si=on=nel=de=vou=loir=em=bras=ser=le=sen=ti=ment=que=lon=a=be=soin=de=moi 26
  mê=me=en=tou=ré=je=me=sens=bien=seul 10
  ten=tant=de=sur=vi=vre=dans=un=mon=de=in=di=vi=dua=lis=te=souf=frant=du=ne=so=li=tu=de=que=le=des=tin=ma=im=po=sée 32
  é=cor=ché=vif=êtreu=ne=â=me=é=per=due=dans=le=dé=sert=des=sen=sa=tions=à=la=re=cher=che=de=com=pas=sion=de=vant=lé=ter=nel=souf=fran=ce=que=nous=im=po=se=la=vie 43
  cetteer=ran=ce=qui=par=sè=me=du=ne=ter=ri=ble=ré=a=li=té=si=per=son=ne=ne=chan=ge=nous=fi=ni=rons=com=me=cer=tains=an=ges=dé=chus=et=dé=çus=par=la=na=tu=re=hu=maine 45
  ne=pas=con=dam=ner=nos=dif=fé=ren=ces 10
  dont=let=me=die=dont=let=me=down 8
 • Phonétique : Ecorché Vif

  sε muʁiʁ a pəti fø, fεʁə fasə a otɑ̃ demɔsjɔ̃ ki εksploze tus vo sɑ̃s.
  sə ʁəsɑ̃ti, ki ʁevεlə sε dakaʁεllə də bʁylyʁə, sə fɔʁmatə dɑ̃ lɛ̃kɔ̃sjɑ̃ dœ̃ mɔ̃də sɑ̃ paʁεj.
  si ɛ̃tɑ̃sə, kə ʒɑ̃ pεʁd lə sɔmεj, ynə sufʁɑ̃sə si aʁdɑ̃tə kə ʒə sεɲə.
  kεllə sɔlysjɔ̃ dəvɑ̃ sεtə sufʁɑ̃sə, pase a la sɥivɑ̃tə ɑ̃n- εspεʁe kə lε ʒɑ̃z- ɑ̃ pʁεne kɔ̃sjɑ̃sə.
  vwaʁ a tʁavεʁ lamə dœ̃ ʃəmɛ̃ sɑ̃ fɛ̃, pləʁe lamuʁ dotʁə- ʒuʁ, sakabiʁ dε ʃozə dynə pʁɔfɔ̃də ʁealite.
  sə tɥe a vivʁə puʁ nə pa muʁiʁ də la pasjɔ̃ dεz- otʁə.
  sə mεtʁə si a ny, dɑ̃ sə mɔ̃də deɡɔistə, kə səla nekɔʁʃə mεmə plys lœʁ sɛ̃plə vεʁtys.
  εtʁə dɑ̃z- ynə tεllə ʁealite, kə lɔ̃ puʁʁε nə plysz- ɑ̃ ʁəvəniʁ.
  vwaʁ sə mɔ̃də ki va mal, ʁəsɑ̃tiʁ sε ku də pwaɲaʁd, sε dulœʁ dəvɑ̃ otɑ̃ də dεstʁyksjɔ̃.
  mɔ̃ sjεl, ma vi,
  letεʁnεl kʁimə pasjɔnεl də vulwaʁ ɑ̃bʁase lə sɑ̃timɑ̃ kə lɔ̃n- a bəzwɛ̃ də mwa.
  mεmə ɑ̃tuʁe ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃ səl,
  tɑ̃tɑ̃ də syʁvivʁə dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də ɛ̃dividɥalistə, sufʁɑ̃ dynə sɔlitydə kə lə dεstɛ̃ ma ɛ̃poze.
  ekɔʁʃe vif, εtʁə ynə amə epεʁdɥ dɑ̃ lə dezεʁ dε sɑ̃sasjɔ̃, a la ʁəʃεʁʃə də kɔ̃pasjɔ̃ dəvɑ̃ letεʁnεl sufʁɑ̃sə kə nuz- ɛ̃pozə la vi.
  sεtə eʁɑ̃sə ki paʁsεmə dynə teʁiblə ʁealite, si pεʁsɔnə nə ʃɑ̃ʒə, nu finiʁɔ̃ kɔmə sεʁtɛ̃z- ɑ̃ʒə, deʃysz- e desys paʁ la natyʁə ymεnə.
  nə pa kɔ̃damne no difeʁɑ̃sə.
  dɔnte lεt mə di, dɔnte lεt mə dɔwn.
 • Pieds Phonétique : Ecorché Vif

  sε=mu=ʁiʁ=a=pə=ti=fø=fε=ʁə=fa=sə=a=o=tɑ̃=de=mɔ=sj=ɔ̃=ki=εk=splo=ze=tus=vo=sɑ̃s 25
  sə=ʁə=sɑ̃=ti=ki=ʁe=vε=lə=sε=da=ka=ʁεl=lə=də=bʁy=ly=ʁə=sə=fɔʁ=ma=tə=dɑ̃=lɛ̃=kɔ̃=sj=ɑ̃=dœ̃=mɔ̃=də=sɑ̃=pa=ʁεj 32
  si=ɛ̃=tɑ̃=sə=kə=ʒɑ̃=pεʁd=lə=sɔ=mεj=y=nə=su=fʁɑ̃=sə=si=aʁ=dɑ̃=tə=kə=ʒə=sε=ɲə 23
  kεl=lə=sɔ=ly=sjɔ̃=də=vɑ̃=sε=tə=su=fʁɑ̃=sə=pa=se=a=la=sɥi=vɑ̃=tə=ɑ̃=nεs=pε=ʁe=kə=lε=ʒɑ̃=zɑ̃=pʁε=ne=kɔ̃=sjɑ̃=sə 32
  vwaʁ=a=tʁa=vεʁ=lamə=dœ̃=ʃə=mɛ̃=sɑ̃=fɛ̃=plə=ʁe=la=muʁ=do=tʁə=ʒuʁ=sa=ka=biʁ=dε=ʃo=zə=dy=nə=pʁɔ=fɔ̃=də=ʁe=a=li=te 32
  sə=tɥe=a=vi=vʁə=puʁ=nə=pa=mu=ʁiʁ=də=la=pa=sj=ɔ̃=dε=zo=tʁə 18
  sə=mε=tʁə=si=a=ny=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=de=ɡɔ=is=tə=kə=sə=la=ne=kɔʁ=ʃə=mε=mə=plys=lœ=ʁə=sɛ̃=plə=vεʁ=tys 29
  ε=tʁə=dɑ̃=zy=nə=tεl=lə=ʁe=a=li=te=kə=lɔ̃=puʁ=ʁε=nə=plys=zɑ̃=ʁə=və=niʁ 21
  vwaʁ=sə=mɔ̃=də=ki=va=mal=ʁə=sɑ̃=tiʁ=sε=ku=də=pwa=ɲaʁd=sε=du=lœ=ʁə=də=vɑ̃=o=tɑ̃=də=dεs=tʁyk=sj=ɔ̃ 28
  mɔ̃=sjεl=ma=vi 4
  le=tεʁ=nεl=kʁi=mə=pa=sj=ɔ=nεl=də=vu=lwaʁ=ɑ̃=bʁa=se=lə=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=lɔ̃=na=bə=zwɛ̃=də=mwa 26
  mε=mə=ɑ̃=tu=ʁe=ʒə=mə=sɑ̃s=bj=ɛ̃=səl 11
  tɑ̃=tɑ̃=də=syʁ=vi=vʁə=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=ɛ̃=di=vid=ɥa=lis=tə=su=fʁɑ̃=dy=nə=sɔ=li=ty=də=kə=lə=dεs=tɛ̃=ma=ɛ̃=po=ze 32
  e=kɔʁ=ʃe=vif=εtʁəy=nə=a=mə=e=pεʁdɥ=dɑ̃=lə=de=zεʁ=dε=sɑ̃=sa=sjɔ̃=a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=kɔ̃=pa=sjɔ̃=də=vɑ̃=le=tεʁ=nεl=su=fʁɑ̃=sə=kə=nu=zɛ̃=po=zə=la=vi 42
  sεtəe=ʁɑ̃=sə=ki=paʁ=sε=mə=dy=nə=te=ʁi=blə=ʁe=a=li=te=si=pεʁ=sɔ=nə=nə=ʃɑ̃=ʒə=nu=fi=ni=ʁɔ̃=kɔ=mə=sεʁ=tɛ̃=zɑ̃=ʒə=de=ʃys=ze=de=sys=paʁ=la=na=ty=ʁə=y=mεnə 45
  nə=pa=kɔ̃=dan=no=di=fe=ʁɑ̃=sə 9
  dɔ=nə=te=lεt=mə=di=dɔ=nə=te=lεt=mə=dɔwn 12

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/12/2013 11:04Vortex965

Ton poème est assez violent,mais il est bien écrit,beau poème.