Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Je T’Aime En Silence

Poème Amour
Publié le 06/12/2006 03:24


L'écrit contient 365 mots qui sont répartis dans 1 strophes.
Poème d'Amour

Poete : B4by_Chix_69

Je T’Aime En Silence

Seule sur le chemin de ma vie
Je pense aux choses qui ont changé ce trajet déja dessiné
Debout devant cette fenetre
Je regarde le temps qui semble s’arreter un instant
Je regarde cette neige fine qui tombe pour la premiere fois depuis longtemps
Je pense au moment qui vient de changé ma destinée pour toujours
Peu importe mes gestes, mes regrets, ma racune… C’est arrivé
Je ne peux rien, je ne peux pas effacer
Une erreur ? Non je ne crois pas…
Je regarde dehors, le cœur lourd, l’impression qu’il se détruit peu a peu
L’impression qu’il tombe au plus profond de moi-meme
C’est comme si tu l’avais prit et l’avait mutiler avant de me le redonner
Tu as bruler mon cœur
Tu savais, oh oui, tu savais. .
Je ne peux pas t’aimer, je ne peux pas
Elles ne me le pardonneraient jamais, jamais.
Je ne veux pas les perdent, je tiens trop a elles
Pourtant tu as tout fait pour que je tombe dans tes bras et ce soir, ce baiser que nous avons échanger est en regret dans mon esprit. .
Je ne sais pas si je devrais me sentir mal et coupable. . Ou plutot heureuse et amoureuse de ce qui s’est produit, ce soir. .
Tu sais que je t’aime toujours, je t’aime trop, beaucoup trop a n’en devenir folle car je sais que c’est seulement lorsque je dors et dans mes reves qu’une histoire est possible
Redonne -moi les quelques morceaux de mon cœur qui reste. . Peut-etre est-il encore possible de le réparer
Pourquoi une aussi belle chose doit rester secrete ?
Pourquoi l’amour qui devrait etre manifique se transfome en horreur pour moi ?
Mais quoi qu’il en soit, mon amour pour toi reste silence
Je t’aime en silence pour ne pas les perdent
Je t’aime en silence pour ne rien gacher
Je t’aime en silence, meme si j’ai envie de le hurler
Mais sache que je t’aime pour toujours et je te promet de te garder dans mon cœur a jamais
Je t’aime, mais en silence
B4by_Chix_69

 • Pieds Hyphénique: Je T’Aime En Silence

  seu=le=sur=le=che=min=de=mavie 8
  je=pen=seaux=cho=ses=qui=ont=chan=gé=ce=tra=jet=dé=ja=des=si=né 17
  de=bout=de=vant=cet=te=fe=netre 8
  je=re=gar=de=le=temps=qui=sem=ble=sar=re=ter=un=ins=tant 15
  je=re=gar=de=cet=te=nei=ge=fi=ne=qui=tom=be=pour=la=pre=mie=re=fois=de=puis=long=temps 23
  je=pen=seau=mo=ment=qui=vient=de=chan=gé=ma=des=ti=née=pour=tou=jours 17
  peu=im=por=te=mes=ges=tes=mes=re=grets=ma=ra=cune=cest=ar=ri=vé 17
  je=ne=peux=rien=je=ne=peux=pas=ef=fa=cer 11
  u=neer=reur=non=je=ne=crois=pas 8
  je=re=gar=de=de=hors=le=cœur=lourd=lim=pres=sion=quil=se=dé=truit=peu=a=peu 19
  lim=pres=sion=quil=tom=beau=plus=pro=fond=de=moi=meme 12
  cest=com=me=si=tu=la=vais=prit=et=la=vait=mu=ti=ler=a=vant=de=me=le=re=don=ner 22
  tu=as=bru=ler=mon=cœur 6
  tu=sa=vais=oh=oui=tu=sa=vais 8
  je=ne=peux=pas=tai=mer=je=ne=peux=pas 10
  el=les=ne=me=le=par=don=ne=raient=ja=mais=ja=mais 13
  je=ne=veux=pas=les=per=dent=je=tiens=trop=a=elles 12
  pour=tant=tu=as=tout=fait=pour=que=je=tom=be=dans=tes=bras=et=ce=soir=ce=bai=ser=que=nous=a=vons=é=chan=ger=est=en=re=gret=dans=mon=es=prit 35
  je=ne=sais=pas=si=je=de=vrais=me=sen=tir=mal=et=cou=pable=ou=plu=tot=heu=reu=seet=a=mou=reu=se=de=ce=qui=sest=pro=duit=ce=soir 33
  tu=sais=que=je=tai=me=tou=jours=je=tai=me=trop=beau=coup=trop=a=nen=de=ve=nir=fol=le=car=je=sais=que=cest=seu=le=ment=lors=que=je=dors=et=dans=mes=re=ves=quu=ne=his=toi=reest=pos=sible 46
  re=don=ne=moi=les=quel=ques=mor=ceaux=de=mon=cœur=qui=reste=peut=te=treest=il=en=co=re=pos=si=ble=de=le=ré=pa=rer 29
  pour=quoi=u=neaus=si=bel=le=cho=se=doit=res=ter=se=cre=te 15
  pour=quoi=la=mour=qui=de=vrait=e=tre=ma=ni=fi=que=se=trans=fo=meen=hor=reur=pour=moi 21
  mais=quoi=quil=en=soit=mon=a=mour=pour=toi=res=te=si=lence 14
  je=tai=meen=si=len=ce=pour=ne=pas=les=perdent 11
  je=tai=meen=si=len=ce=pour=ne=rien=ga=cher 11
  je=tai=meen=si=lence=me=me=si=jai=en=vie=de=le=hur=ler 15
  mais=sa=che=que=je=tai=me=pour=tou=jours=et=je=te=pro=met=de=te=gar=der=dans=mon=cœur=a=ja=mais 25
  je=taime=mais=en=si=lence 6
 • Phonétique : Je T’Aime En Silence

  sələ syʁ lə ʃəmɛ̃ də ma vi
  ʒə pɑ̃sə o ʃozə ki ɔ̃ ʃɑ̃ʒe sə tʁaʒε deʒa desine
  dəbu dəvɑ̃ sεtə fənεtʁə
  ʒə ʁəɡaʁdə lə tɑ̃ ki sɑ̃blə saʁəte œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  ʒə ʁəɡaʁdə sεtə nεʒə finə ki tɔ̃bə puʁ la pʁəmjəʁə fwa dəpɥi lɔ̃tɑ̃
  ʒə pɑ̃sə o mɔmɑ̃ ki vjɛ̃ də ʃɑ̃ʒe ma dεstine puʁ tuʒuʁ
  pø ɛ̃pɔʁtə mε ʒεstə, mε ʁəɡʁε, ma ʁakynə… sεt- aʁive
  ʒə nə pø ʁjɛ̃, ʒə nə pø pa efase
  ynə eʁœʁ ? nɔ̃ ʒə nə kʁwa pa…
  ʒə ʁəɡaʁdə dəɔʁ, lə kœʁ luʁ, lɛ̃pʁesjɔ̃ kil sə detʁɥi pø a pø
  lɛ̃pʁesjɔ̃ kil tɔ̃bə o plys pʁɔfɔ̃ də mwa məmə
  sε kɔmə si ty lavε pʁi e lavε mytile avɑ̃ də mə lə ʁədɔne
  ty a bʁyle mɔ̃ kœʁ
  ty savε, ɔ ui, ty savε.
  ʒə nə pø pa tεme, ʒə nə pø pa
  εllə nə mə lə paʁdɔnəʁε ʒamε, ʒamε.
  ʒə nə vø pa lε pεʁde, ʒə tjɛ̃ tʁo a εllə
  puʁtɑ̃ ty a tu fε puʁ kə ʒə tɔ̃bə dɑ̃ tε bʁaz- e sə swaʁ, sə bεze kə nuz- avɔ̃z- eʃɑ̃ʒe εt- ɑ̃ ʁəɡʁε dɑ̃ mɔ̃n- εspʁi.
  ʒə nə sε pa si ʒə dəvʁε mə sɑ̃tiʁ mal e kupablə. u plyto œʁøzə e amuʁøzə də sə ki sε pʁɔdɥi, sə swaʁ.
  ty sε kə ʒə tεmə tuʒuʁ, ʒə tεmə tʁo, boku tʁo a nɑ̃ dəvəniʁ fɔlə kaʁ ʒə sε kə sε sələmɑ̃ lɔʁskə ʒə dɔʁz- e dɑ̃ mε ʁəvə kynə istwaʁə ε pɔsiblə
  ʁədɔnə mwa lε kεlk mɔʁso də mɔ̃ kœʁ ki ʁεstə. pø tεtʁə εt- il ɑ̃kɔʁə pɔsiblə də lə ʁepaʁe
  puʁkwa ynə osi bεllə ʃozə dwa ʁεste sεkʁətə ?
  puʁkwa lamuʁ ki dəvʁε εtʁə manifikə sə tʁɑ̃sfɔmə ɑ̃n- ɔʁœʁ puʁ mwa ?
  mε kwa kil ɑ̃ swa, mɔ̃n- amuʁ puʁ twa ʁεstə silɑ̃sə
  ʒə tεmə ɑ̃ silɑ̃sə puʁ nə pa lε pεʁde
  ʒə tεmə ɑ̃ silɑ̃sə puʁ nə ʁjɛ̃ ɡaʃe
  ʒə tεmə ɑ̃ silɑ̃sə, məmə si ʒε ɑ̃vi də lə yʁle
  mε saʃə kə ʒə tεmə puʁ tuʒuʁz- e ʒə tə pʁɔmε də tə ɡaʁde dɑ̃ mɔ̃ kœʁ a ʒamε
  ʒə tεmə, mεz- ɑ̃ silɑ̃sə
 • Pieds Phonétique : Je T’Aime En Silence

  sə=lə=syʁ=lə=ʃə=mɛ̃=də=ma=vi 9
  ʒə=pɑ̃=səo=ʃo=zə=ki=ɔ̃=ʃɑ̃=ʒe=sə=tʁa=ʒε=de=ʒa=de=si=ne 17
  də=bu=də=vɑ̃=sε=tə=fə=nεtʁə 8
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=lə=tɑ̃=ki=sɑ̃=blə=sa=ʁə=te=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 15
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=sε=tə=nε=ʒə=fi=nə=ki=tɔ̃=bə=puʁ=la=pʁə=mjə=ʁə=fwa=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 23
  ʒə=pɑ̃=səo=mɔ=mɑ̃=ki=vjɛ̃=də=ʃɑ̃=ʒe=ma=dεs=ti=ne=puʁ=tu=ʒuʁ 17
  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=mε=ʒεs=tə=mε=ʁə=ɡʁε=ma=ʁa=kynə=sε=ta=ʁi=ve 17
  ʒə=nə=pø=ʁjɛ̃=ʒə=nə=pø=pa=e=fa=se 11
  y=nəe=ʁœʁ=nɔ̃=ʒə=nə=kʁwa=pa 8
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=də=ɔʁ=lə=kœʁ=luʁ=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=kil=sə=det=ʁɥi=pø=a=pø 20
  lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=kil=tɔ̃=bəo=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa=mə=mə 14
  sε=kɔ=mə=si=ty=la=vε=pʁi=e=la=vε=my=ti=le=a=vɑ̃=də=mə=lə=ʁə=dɔ=ne 22
  ty=a=bʁy=le=mɔ̃=kœʁ 6
  ty=sa=vε=ɔ=u=i=ty=sa=vε 9
  ʒə=nə=pø=pa=tε=me=ʒə=nə=pø=pa 10
  εl=lə=nə=mə=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁε=ʒa=mε=ʒa=mε 13
  ʒə=nə=vø=pa=lε=pεʁ=de=ʒə=tjɛ̃=tʁo=a=εl=lə 13
  puʁ=tɑ̃=ty=a=tu=fε=puʁ=kə=ʒə=tɔ̃=bə=dɑ̃=tε=bʁa=ze=sə=swaʁ=sə=bε=ze=kə=nu=za=vɔ̃=ze=ʃɑ̃=ʒe=ε=tɑ̃=ʁə=ɡʁε=dɑ̃=mɔ̃=nεs=pʁi 35
  ʒə=nə=sε=pa=si=ʒə=də=vʁε=mə=sɑ̃=tiʁ=mal=e=ku=pablə=u=ply=to=œ=ʁø=zəe=a=mu=ʁø=zə=də=sə=ki=sε=pʁɔd=ɥi=sə=swaʁ 33
  ty=sε=kə=ʒə=tε=mə=tu=ʒuʁ=ʒə=tε=mə=tʁo=bo=ku=tʁo=a=nɑ̃=də=və=niʁ=fɔ=lə=kaʁ=ʒə=sε=kə=sε=sə=lə=mɑ̃=lɔʁ=skə=ʒə=dɔʁ=ze=dɑ̃=mε=ʁə=və=ky=nə=is=twa=ʁəε=pɔ=siblə 46
  ʁə=dɔ=nə=mwa=lε=kεlk=mɔʁ=so=də=mɔ̃=kœʁ=ki=ʁεs=tə=pø=tε=tʁəε=til=ɑ̃=kɔ=ʁə=pɔ=si=blə=də=lə=ʁe=pa=ʁe 29
  puʁ=kwa=y=nəo=si=bεl=lə=ʃo=zə=dwa=ʁεs=te=sε=kʁə=tə 15
  puʁ=kwa=la=muʁ=ki=də=vʁε=ε=tʁə=ma=ni=fi=kə=sə=tʁɑ̃s=fɔ=məɑ̃=nɔ=ʁœʁ=puʁ=mwa 21
  mε=kwa=kil=ɑ̃=swa=mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa=ʁεs=tə=si=lɑ̃sə 14
  ʒə=tε=məɑ̃=si=lɑ̃=sə=puʁ=nə=pa=lε=pεʁ=de 12
  ʒə=tε=məɑ̃=si=lɑ̃=sə=puʁ=nə=ʁjɛ̃=ɡa=ʃe 11
  ʒə=tε=məɑ̃=si=lɑ̃sə=mə=mə=si=ʒε=ɑ̃=vi=də=ləyʁ=le 14
  mε=sa=ʃə=kə=ʒə=tε=mə=puʁ=tu=ʒuʁ=ze=ʒə=tə=pʁɔ=mε=də=tə=ɡaʁ=de=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=a=ʒa=mε 25
  ʒə=tεmə=mε=zɑ̃=si=lɑ̃sə 6Récompense

💝
0
👍
3
👎
1

Commentaire poème
26/09/2017Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.