Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Sans Meme Plus Un Regard

Poème Amour
Publié le 23/07/2004 00:00

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Babe_14231

Sans Meme Plus Un Regard

Au fil des jours
Les calins se font rares
Sans meme presque plus un regard
Est ce que ton cœur meme toujours ?

Mes sentiments ne changerons jamais
Car tu etais pour moi la femme cachée
Le temps passe et la vie va continué
Et j espere que ce serra a tes cotés

Que me cache ton cœur
Qui pour l instant est en retrait
S achant que je ne suis pas parfait
La vie sans toi je ne peux l imaginer

Tu es si belle et douce
Et doté d un caractere particulier
Mais comment le supporter
Mais seule mon amour contient le secret

Tu me fais penser a ces nuits ou les mers sont si belles
Et le matin a ce fameux lever du soleil
Pöur moi il n y a pas d autre merveilleque sentir nos deux corp sur une plage en plein coucher de soleil
 • Pieds Hyphénique: Sans Meme Plus Un Regard

  au=fil=des=jours 4
  les=ca=lins=se=font=rares 6
  sans=me=me=pres=que=plus=un=re=gard 9
  est=ce=que=ton=cœur=me=me=tou=jours 9

  mes=sen=timents=ne=chan=ge=rons=ja=mais 9
  car=tu=e=tais=pour=moi=la=fem=me=ca=chée 11
  le=temps=passeet=la=vie=va=con=ti=nué 9
  et=j=es=pe=re=que=ce=ser=ra=a=tes=co=tés 13

  que=me=ca=che=ton=cœur 6
  qui=pour=l=ins=tant=est=en=re=trait 9
  s=a=chant=que=je=ne=suis=pas=par=fait 10
  la=vie=sans=toi=je=ne=peux=l=i=ma=gi=ner 12

  tu=es=si=bel=leet=douce 6
  et=do=té=d=un=ca=rac=te=re=par=ti=cu=lier 13
  mais=comment=le=sup=por=ter 6
  mais=seule=mon=a=mour=con=tient=le=se=cret 10

  tu=me=fais=pen=ser=a=ces=nuits=ou=les=mers=sont=si=belles 14
  et=le=ma=tin=a=ce=fa=meux=le=ver=du=so=leil 13
  pöur=moi=il=n=y=a=pas=d=autre=mer=vei=lle=que=sen=tir=nos=deux=corp=sur=u=ne=pla=geen=plein=cou=cher=de=so=leil 29
 • Phonétique : Sans Meme Plus Un Regard

  o fil dε ʒuʁ
  lε kalɛ̃ sə fɔ̃ ʁaʁə
  sɑ̃ məmə pʁεskə plysz- œ̃ ʁəɡaʁ
  ε sə kə tɔ̃ kœʁ məmə tuʒuʁ ?

  mε sɑ̃timɑ̃ nə ʃɑ̃ʒəʁɔ̃ ʒamε
  kaʁ ty ətε puʁ mwa la famə kaʃe
  lə tɑ̃ pasə e la vi va kɔ̃tinye
  e ʒi εspəʁə kə sə seʁa a tε kɔte

  kə mə kaʃə tɔ̃ kœʁ
  ki puʁ εl ɛ̃stɑ̃ εt- ɑ̃ ʁətʁε
  εs aʃɑ̃ kə ʒə nə sɥi pa paʁfε
  la vi sɑ̃ twa ʒə nə pø εl imaʒine

  ty ε si bεllə e dusə
  e dɔte de œ̃ kaʁaktəʁə paʁtikylje
  mε kɔmɑ̃ lə sypɔʁte
  mε sələ mɔ̃n- amuʁ kɔ̃tjɛ̃ lə sεkʁε

  ty mə fε pɑ̃se a sε nɥiz- u lε mεʁ sɔ̃ si bεllə
  e lə matɛ̃ a sə famø ləve dy sɔlεj
  pɔyʁ mwa il εn i a pa de otʁə mεʁvεjkə sɑ̃tiʁ no dø kɔʁp syʁ ynə plaʒə ɑ̃ plɛ̃ kuʃe də sɔlεj
 • Pieds Phonétique : Sans Meme Plus Un Regard

  o=fil=dε=ʒuʁ 4
  lε=ka=lɛ̃=sə=fɔ̃=ʁa=ʁə 7
  sɑ̃=mə=mə=pʁεskə=plys=zœ̃=ʁə=ɡaʁ 8
  εsə=kə=tɔ̃=kœʁ=mə=mə=tu=ʒuʁ 8

  mε=sɑ̃=ti=mɑ̃nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁɔ̃=ʒa=mε 9
  kaʁ=tyə=tε=puʁ=mwa=la=fa=mə=ka=ʃe 10
  lə=tɑ̃=pasəe=la=vi=va=kɔ̃=ti=ny=e 10
  e=ʒi=εspə=ʁə=kə=sə=se=ʁa=a=tε=kɔ=te 12

  kə=mə=ka=ʃə=tɔ̃=kœ=ʁə 7
  ki=puʁ=εl=ɛ̃s=tɑ̃=ε=tɑ̃ʁə=tʁε 8
  εsəa=ʃɑ̃kə=ʒə=nə=sɥi=pa=paʁ=fε 8
  la=vi=sɑ̃=twaʒə=nə=pø=εl=i=ma=ʒi=ne 11

  ty=ε=si=bεl=lə=e=du=sə 8
  e=dɔ=te=de=œ̃=ka=ʁak=tə=ʁə=paʁ=ti=ky=lje 13
  mε=kɔ=mɑ̃=lə=sy=pɔʁ=te 7
  mεsə=lə=mɔ̃=na=muʁ=kɔ̃=tjɛ̃=lə=sε=kʁε 10

  tymə=fε=pɑ̃=se=a=sε=nɥi=zu=lε=mεʁ=sɔ̃=si=bεllə 13
  e=lə=ma=tɛ̃=asə=fa=mø=lə=ve=dy=sɔ=lεj 12
  pɔ=yʁ=mwa=il=εn=i=a=pa=de=otʁə=mεʁ=vεj=kə=sɑ̃=tiʁ=no=dø=kɔʁp=syʁ=y=nə=pla=ʒəɑ̃=plɛ̃=ku=ʃe=də=sɔ=lεj 29

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Iris Floralie

Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể bắc đi tìm bể đông
Tìm bể đông thấy lông chim nhạn
Tìm bể cạn thấy đàn chim bay
Hôm qua là chín, hôm nay là mười
Tìm em đã mướt mồ hôi
Lại đứt nút áo, lại rơi khăn đầu
Tìm em chẳng thấy em đâu
Lội sông thì ướt, quanh cầu thì xa.

IRIS :))

Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Iris Floralie

:)) C’était sur :
http://www. nhandan. com. vn/tinbai/?top=43&sub=125&article=1267
:))

Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Iris Floralie

ZUT, c’est IRIS, debutant avec 3 poèmes.
Mais les 3 poèmes ont été sucrées !!!

IRIS :((

Auteur de Poésie
11/10/2004 00:00Elektra

tré joli poéme jaime bicou

Auteur de Poésie
12/05/2005 22:11[[Elo]]

C’est tout jolie j’aime bcp !!!!
bisouxxxx