Univers de poésie d'un auteur

Poème:Sans Meme Plus Un Regard

Le Poème

Au fil des jours
Les calins se font rares
Sans meme presque plus un regard
Est ce que ton cœur meme toujours ?

Mes sentiments ne changerons jamais
Car tu etais pour moi la femme cachée
Le temps passe et la vie va continué
Et j espere que ce serra a tes cotés

Que me cache ton cœur
Qui pour l instant est en retrait
S achant que je ne suis pas parfait
La vie sans toi je ne peux l imaginer

Tu es si belle et douce
Et doté d un caractere particulier
Mais comment le supporter
Mais seule mon amour contient le secret

Tu me fais penser a ces nuits ou les mers sont si belles
Et le matin a ce fameux lever du soleil
Pöur moi il n y a pas d autre merveilleque sentir nos deux corp sur une plage en plein coucher de soleil
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Babe_14231

Poète Babe_14231

Babe_14231 a publié sur le site 2 écrits. Babe_14231 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Sans Meme Plus Un Regardau=fil=des=jours 4
les=ca=lins=se=font=rares 6
sans=me=me=pres=que=plus=un=re=gard 9
est=ce=que=ton=cœur=me=me=tou=jours 9

mes=sen=timents=ne=chan=ge=rons=ja=mais 9
car=tu=e=tais=pour=moi=la=fem=me=ca=chée 11
le=temps=passeet=la=vie=va=con=ti=nué 9
et=j=es=pe=re=que=ce=ser=ra=a=tes=co=tés 13

que=me=ca=che=ton=cœur 6
qui=pour=l=ins=tant=est=en=re=trait 9
s=a=chant=que=je=ne=suis=pas=par=fait 10
la=vie=sans=toi=je=ne=peux=l=i=ma=gi=ner 12

tu=es=si=bel=leet=douce 6
et=do=té=d=un=ca=rac=te=re=par=ti=cu=lier 13
mais=comment=le=sup=por=ter 6
mais=seule=mon=a=mour=con=tient=le=se=cret 10

tu=me=fais=pen=ser=a=ces=nuits=ou=les=mers=sont=si=belles 14
et=le=ma=tin=a=ce=fa=meux=le=ver=du=so=leil 13
pöur=moi=il=n=y=a=pas=d=autre=mer=vei=lle=que=sen=tir=nos=deux=corp=sur=u=ne=pla=geen=plein=cou=cher=de=so=leil 29
Phonétique : Sans Meme Plus Un Regardo fil dε ʒuʁ
lε kalɛ̃ sə fɔ̃ ʁaʁə
sɑ̃ məmə pʁεskə plysz- œ̃ ʁəɡaʁ
ε sə kə tɔ̃ kœʁ məmə tuʒuʁ ?

mε sɑ̃timɑ̃ nə ʃɑ̃ʒəʁɔ̃ ʒamε
kaʁ ty ətε puʁ mwa la famə kaʃe
lə tɑ̃ pasə e la vi va kɔ̃tinye
e ʒi εspəʁə kə sə seʁa a tε kɔte

kə mə kaʃə tɔ̃ kœʁ
ki puʁ εl ɛ̃stɑ̃ εt- ɑ̃ ʁətʁε
εs aʃɑ̃ kə ʒə nə sɥi pa paʁfε
la vi sɑ̃ twa ʒə nə pø εl imaʒine

ty ε si bεllə e dusə
e dɔte de œ̃ kaʁaktəʁə paʁtikylje
mε kɔmɑ̃ lə sypɔʁte
mε sələ mɔ̃n- amuʁ kɔ̃tjɛ̃ lə sεkʁε

ty mə fε pɑ̃se a sε nɥiz- u lε mεʁ sɔ̃ si bεllə
e lə matɛ̃ a sə famø ləve dy sɔlεj
pɔyʁ mwa il εn i a pa de otʁə mεʁvεjkə sɑ̃tiʁ no dø kɔʁp syʁ ynə plaʒə ɑ̃ plɛ̃ kuʃe də sɔlεj
Syllabes Phonétique : Sans Meme Plus Un Regardo=fil=dε=ʒuʁ 4
lε=ka=lɛ̃=sə=fɔ̃=ʁa=ʁə 7
sɑ̃=mə=mə=pʁεskə=plys=zœ̃=ʁə=ɡaʁ 8
εsə=kə=tɔ̃=kœʁ=mə=mə=tu=ʒuʁ 8

mε=sɑ̃=ti=mɑ̃nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁɔ̃=ʒa=mε 9
kaʁ=tyə=tε=puʁ=mwa=la=fa=mə=ka=ʃe 10
lə=tɑ̃=pasəe=la=vi=va=kɔ̃=ti=ny=e 10
e=ʒi=εspə=ʁə=kə=sə=se=ʁa=a=tε=kɔ=te 12

kə=mə=ka=ʃə=tɔ̃=kœ=ʁə 7
ki=puʁ=εl=ɛ̃s=tɑ̃=ε=tɑ̃ʁə=tʁε 8
εsəa=ʃɑ̃kə=ʒə=nə=sɥi=pa=paʁ=fε 8
la=vi=sɑ̃=twaʒə=nə=pø=εl=i=ma=ʒi=ne 11

ty=ε=si=bεl=lə=e=du=sə 8
e=dɔ=te=de=œ̃=ka=ʁak=tə=ʁə=paʁ=ti=ky=lje 13
mε=kɔ=mɑ̃=lə=sy=pɔʁ=te 7
mεsə=lə=mɔ̃=na=muʁ=kɔ̃=tjɛ̃=lə=sε=kʁε 10

tymə=fε=pɑ̃=se=a=sε=nɥi=zu=lε=mεʁ=sɔ̃=si=bεllə 13
e=lə=ma=tɛ̃=asə=fa=mø=lə=ve=dy=sɔ=lεj 12
pɔ=yʁ=mwa=il=εn=i=a=pa=de=otʁə=mεʁ=vεj=kə=sɑ̃=tiʁ=no=dø=kɔʁp=syʁ=y=nə=pla=ʒəɑ̃=plɛ̃=ku=ʃe=də=sɔ=lεj 29

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Iris Floralie

Ai đi đâu đấy hỡi ai
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn bể bắc đi tìm bể đông
Tìm bể đông thấy lông chim nhạn
Tìm bể cạn thấy đàn chim bay
Hôm qua là chín, hôm nay là mười
Tìm em đã mướt mồ hôi
Lại đứt nút áo, lại rơi khăn đầu
Tìm em chẳng thấy em đâu
Lội sông thì ướt, quanh cầu thì xa.

IRIS :))

Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Iris Floralie

:)) C’était sur :
http://www. nhandan. com. vn/tinbai/?top=43&sub=125&article=1267
:))

Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00Iris Floralie

ZUT, c’est IRIS, debutant avec 3 poèmes.
Mais les 3 poèmes ont été sucrées !!!

IRIS :((

Auteur de Poésie
11/10/2004 00:00Elektra

tré joli poéme jaime bicou

Auteur de Poésie
12/05/2005 22:11[[Elo]]

C’est tout jolie j’aime bcp !!!!
bisouxxxx

Poème Amour
Du 23/07/2004 00:00

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 5 strophes.