Poeme-France : Lecture Écrit Regret

Poeme : Une Vie Perdue. .

Poème Regret
Publié le 25/07/2004 00:00

L'écrit contient 349 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Baby Gee

Une Vie Perdue. .

Il y a longtemps, quelqu’un m’a dit que la vie était facile, et que quand on avait un problème, toujours un éclair de génie nous apporte la solution sur un plateau. J’y ai cru longtemps. Jusqu’à ce petit matin fait sur mesure pour le cafard, un matin où on a l’impression de porter toute la misère du monde sur ses épaules…
Ce matin-là, après m’être étiré longuement dans mon lit, je me suis dirigé vers la salle de bain et j’ai levé les yeux vers le miroir, et là, j’ai aperçu un vieil homme de quatre-vingt ans, un vieil homme veuf dont tout les amis étaient morts. Ou disparus. Je pourrais les retrouver si je voulais, mais j’ai laissé trop d’amitiés se briser, je les ai senties me glisser des mains, mais j’étais trop égoïste pour les rattraper.

Je n’ai jamais pris le temps de m’arrêter pour prendre soin de mes proches… Et peu à peu, je me suis rendu compte que la vie n’était pas éternelle, et que tous mes proches sont partis. Un à un. Sans laisser de trace.
Je n’ai jamais pris le temps de m’occuper de mes petits enfants, de jouer avec eux ou de les balader dans un parc en les tenant par la main. Maintenant, les rôles sont inversés, ils ne veulent plus s’occuper de moi, ils veulent juste m’oublier.

Hier matin encore, avant d’aller consulter ce médecin, j’avais dans les oreilles un walkman me susurrant des mélodies sirupeuses avec des paroles à l’eau de rose. Et je vais mourir. Il me l’a avoué hier. J’entends encore ses mots raisonnés dans ma tête : ’’ C’est un cancer… 6mois à vivre… désolé’’.
6 mois ? Pour rattraper tout le temps perdu ? Trop court, beaucoup trop court.

Alors maintenant je me pose la question : pourquoi n’ai-je pas pris le temps de vivre, tout simplement ?
Et là, j’ai ouvert la fenêtre pour contempler le vide.
J’ai sauté.

Gee. .
 • Pieds Hyphénique: Une Vie Perdue. .

  il=y=a=long=temps=quel=quun=ma=dit=que=la=vie=é=tait=fa=ci=le=et=que=quand=on=a=vait=un=pro=blè=me=tou=jours=un=é=clair=de=gé=nie=nous=ap=por=te=la=so=lu=ti=on=sur=un=pla=teau=jy=ai=cru=long=temps=jus=quà=ce=pe=tit=ma=tin=fait=sur=me=su=re=pour=le=ca=fard=un=ma=tin=où=on=a=lim=pres=sion=de=por=ter=tou=te=la=mi=sè=re=du=mon=de=sur=ses=é=paules 94
  ce=ma=tin=là=a=près=mêtreé=ti=ré=lon=gue=ment=dans=mon=lit=je=me=suis=di=ri=gé=vers=la=sal=le=de=bain=et=jai=le=vé=les=yeux=vers=le=mi=roir=et=là=jai=a=per=çu=un=vieil=hom=me=de=qua=tre=vingt=ans=un=vieil=hom=me=veuf=dont=tout=les=a=mis=é=taient=morts=ou=dis=pa=rus=je=pour=rais=les=re=trou=ver=si=je=vou=lais=mais=jai=lais=sé=trop=da=mi=tiés=se=bri=ser=je=les=ai=sen=ties=me=glis=ser=des=mains=mais=jé=tais=trop=é=goïs=te=pour=les=rat=tra=per 113

  je=nai=ja=mais=pris=le=temps=de=mar=rê=ter=pour=pren=dre=soin=de=mes=pro=ches=et=peu=à=peu=je=me=suis=ren=du=comp=te=que=la=vie=né=tait=pas=é=ter=nel=le=et=que=tous=mes=pro=ches=sont=par=tis=un=à=un=sans=lais=ser=de=tra=ce 58
  je=nai=ja=mais=pris=le=temps=de=moc=cu=per=de=mes=pe=tits=en=fants=de=jou=er=a=vec=eux=ou=de=les=ba=la=der=dans=un=parc=en=les=te=nant=par=la=main=main=te=nant=les=rô=les=sont=in=ver=sés=ils=ne=veu=lent=plus=soc=cu=per=de=moi=ils=veu=lent=jus=te=mou=bli=er 67

  hi=er=ma=tin=en=co=re=a=vant=dal=ler=con=sul=ter=ce=mé=de=cin=ja=vais=dans=les=o=rei=lles=un=walk=man=me=su=sur=rant=des=mé=lo=dies=si=ru=peu=ses=a=vec=des=pa=ro=les=à=leau=de=ro=se=et=je=vais=mou=rir=il=me=la=a=vou=é=hier=jen=tends=en=co=re=ses=mots=rai=son=nés=dans=ma=tê=te=cest=un=can=cer=six=mois=à=vi=vre=dé=so=lé 89
  six=mois=pour=rat=tra=per=tout=le=temps=per=du=trop=court=beau=coup=trop=court 17

  a=lors=main=te=nant=je=me=po=se=la=ques=ti=on=pour=quoi=nai=je=pas=pris=le=temps=de=vi=vre=tout=sim=ple=ment 28
  et=là=jai=ou=vert=la=fe=nêtre=pour=con=tem=pler=le=vide 14
  jai=sau=té 3

  gee 1
 • Phonétique : Une Vie Perdue. .

  il i a lɔ̃tɑ̃, kεlkœ̃ ma di kə la vi etε fasilə, e kə kɑ̃t- ɔ̃n- avε œ̃ pʁɔblεmə, tuʒuʁz- œ̃n- eklεʁ də ʒeni nuz- apɔʁtə la sɔlysjɔ̃ syʁ œ̃ plato. ʒi ε kʁy lɔ̃tɑ̃. ʒyska sə pəti matɛ̃ fε syʁ məzyʁə puʁ lə kafaʁ, œ̃ matɛ̃ u ɔ̃n- a lɛ̃pʁesjɔ̃ də pɔʁte tutə la mizεʁə dy mɔ̃də syʁ sεz- epolə…
  sə matɛ̃ la, apʁε mεtʁə etiʁe lɔ̃ɡəmɑ̃ dɑ̃ mɔ̃ li, ʒə mə sɥi diʁiʒe vεʁ la salə də bɛ̃ e ʒε ləve lεz- iø vεʁ lə miʁwaʁ, e la, ʒε apεʁsy œ̃ vjεj ɔmə də katʁə vɛ̃- ɑ̃, œ̃ vjεj ɔmə vəf dɔ̃ tu lεz- amiz- etε mɔʁ. u dispaʁys. ʒə puʁʁε lε ʁətʁuve si ʒə vulε, mε ʒε lεse tʁo damitje sə bʁize, ʒə lεz- ε sɑ̃ti mə ɡlise dε mɛ̃, mε ʒetε tʁo eɡɔistə puʁ lε ʁatʁape.

  ʒə nε ʒamε pʁi lə tɑ̃ də maʁεte puʁ pʁɑ̃dʁə swɛ̃ də mε pʁoʃə… e pø a pø, ʒə mə sɥi ʁɑ̃dy kɔ̃tə kə la vi netε pa etεʁnεllə, e kə tus mε pʁoʃə sɔ̃ paʁti. œ̃n- a œ̃. sɑ̃ lεse də tʁasə.
  ʒə nε ʒamε pʁi lə tɑ̃ də mɔkype də mε pətiz- ɑ̃fɑ̃, də ʒue avεk øz- u də lε balade dɑ̃z- œ̃ paʁk ɑ̃ lε tənɑ̃ paʁ la mɛ̃. mɛ̃tənɑ̃, lε ʁolə sɔ̃t- ɛ̃vεʁse, il nə vəle plys sɔkype də mwa, il vəle ʒystə mublje.

  jεʁ matɛ̃ ɑ̃kɔʁə, avɑ̃ dale kɔ̃sylte sə medəsɛ̃, ʒavε dɑ̃ lεz- ɔʁεjəz- œ̃ walkmɑ̃ mə syzyʁɑ̃ dε melɔdi siʁypøzəz- avεk dε paʁɔləz- a lo də ʁozə. e ʒə vε muʁiʁ. il mə la avue jεʁ. ʒɑ̃tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə sε mo ʁεzɔne dɑ̃ ma tεtə : sεt- œ̃ kɑ̃se… si- mwaz- a vivʁə… dezɔle.
  si- mwa ? puʁ ʁatʁape tu lə tɑ̃ pεʁdy ? tʁo kuʁ, boku tʁo kuʁ.

  alɔʁ mɛ̃tənɑ̃ ʒə mə pozə la kεstjɔ̃ : puʁkwa nε ʒə pa pʁi lə tɑ̃ də vivʁə, tu sɛ̃pləmɑ̃ ?
  e la, ʒε uvεʁ la fənεtʁə puʁ kɔ̃tɑ̃ple lə vidə.
  ʒε sote.

  ʒi.
 • Pieds Phonétique : Une Vie Perdue. .

  il=i=a=lɔ̃=tɑ̃=kεl=kœ̃=ma=di=kə=la=vi=e=tε=fa=si=lə=e=kə=kɑ̃=tɔ̃=na=vε=œ̃=pʁɔ=blε=mə=tu=ʒuʁ=zœ̃=ne=klεʁ=də=ʒe=ni=nu=za=pɔʁ=tə=la=sɔ=ly=sjɔ̃=syʁ=œ̃=pla=to=ʒi=ε=kʁy=lɔ̃=tɑ̃=ʒys=ka=sə=pə=ti=ma=tɛ̃=fε=syʁ=mə=zy=ʁə=puʁ=lə=ka=faʁ=œ̃=ma=tɛ̃=u=ɔ̃=na=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=də=pɔʁ=te=tu=tə=la=mi=zε=ʁə=dy=mɔ̃=də=syʁ=sε=ze=po=lə 94
  sə=ma=tɛ̃=la=a=pʁε=mεtʁəe=ti=ʁe=lɔ̃=ɡə=mɑ̃=dɑ̃=mɔ̃=li=ʒə=mə=sɥi=di=ʁi=ʒe=vεʁ=la=sa=lə=də=bɛ̃=e=ʒε=lə=ve=lε=ziø=vεʁ=lə=mi=ʁwaʁ=e=la=ʒε=a=pεʁ=sy=œ̃=vjεj=ɔ=mə=də=ka=tʁə=vɛ̃=ɑ̃=œ̃=vjεj=ɔ=mə=vəf=dɔ̃=tu=lε=za=mi=ze=tε=mɔʁ=u=dis=pa=ʁys=ʒə=puʁ=ʁε=lε=ʁə=tʁu=ve=si=ʒə=vu=lε=mε=ʒε=lε=se=tʁo=da=mi=tje=sə=bʁi=ze=ʒə=lε=zε=sɑ̃=ti=mə=ɡli=se=dε=mɛ̃=mε=ʒe=tε=tʁo=e=ɡɔ=is=tə=puʁ=lε=ʁa=tʁa=pe 114

  ʒə=nε=ʒa=mε=pʁi=lə=tɑ̃=də=ma=ʁε=te=puʁ=pʁɑ̃=dʁə=swɛ̃=də=mε=pʁo=ʃə=e=pø=a=pø=ʒə=mə=sɥi=ʁɑ̃=dy=kɔ̃=tə=kə=la=vi=ne=tε=pa=e=tεʁ=nεl=lə=e=kə=tus=mε=pʁo=ʃə=sɔ̃=paʁ=ti=œ̃=na=œ̃=sɑ̃=lε=se=də=tʁa=sə 58
  ʒə=nε=ʒa=mε=pʁi=lə=tɑ̃=də=mɔ=ky=pe=də=mε=pə=ti=zɑ̃=fɑ̃=də=ʒu=e=a=vεk=ø=zu=də=lε=ba=la=de=dɑ̃=zœ̃=paʁk=ɑ̃=lε=tə=nɑ̃=paʁ=la=mɛ̃=mɛ̃=tə=nɑ̃=lε=ʁo=lə=sɔ̃=tɛ̃=vεʁ=se=il=nə=və=le=plys=sɔ=ky=pe=də=mwa=il=və=le=ʒys=tə=mu=blj=e 67

  jεʁ=ma=tɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=vɑ̃=da=le=kɔ̃=syl=te=sə=me=də=sɛ̃=ʒa=vε=dɑ̃=lε=zɔ=ʁε=jə=zœ̃=wal=kmɑ̃=mə=sy=zy=ʁɑ̃=dε=me=lɔ=di=si=ʁy=pø=zə=za=vεk=dε=pa=ʁɔ=lə=za=lo=də=ʁo=zə=e=ʒə=vε=mu=ʁiʁ=il=mə=la=a=vu=e=jεʁ=ʒɑ̃=tɑ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=sε=mo=ʁε=zɔ=ne=dɑ̃=ma=tε=tə=sε=tœ̃=kɑ̃=se=si=mwa=za=vi=vʁə=de=zɔ=le 88
  si=mwa=puʁ=ʁa=tʁa=pe=tu=lə=tɑ̃=pεʁ=dy=tʁo=kuʁ=bo=ku=tʁo=kuʁ 17

  a=lɔʁ=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=mə=po=zə=la=kεs=tj=ɔ̃=puʁ=kwa=nε=ʒə=pa=pʁi=lə=tɑ̃=də=vi=vʁə=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 28
  e=la=ʒε=u=vεʁ=la=fə=nε=tʁə=puʁ=kɔ̃=tɑ̃=ple=lə=vi=də 16
  ʒε=so=te 3

  ʒi 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/05/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.