Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Seul. .

Poème Amour
Publié le 27/07/2004 00:00

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Baby Gee

Seul. .

J’étais là, sans te regarder, sans te toucher, sans t’embrasser… Sans rien dire… Je formais des phrases dans ma tête mais jamais aucune ne franchissaient mes lèvres… Elles restaient là… Clouées dans ma gorge… Comme mes larmes, qui hésitaient à sortir… Tu me regardais… Je ne le voyais pas mais je le sentais… Je sentais tes yeux posés sur moi… Sur mon visage… Tu cherchais mon regard… Sans jamais réussir à le croiser… J’avais si peur mon amour… Si peur… Tu étais tellement près… Mais si loin… Si loin… Tout se rassemblait pour agrandir ma blessure… Et mon sang coulait… Comme mes larmes maintenant… Je pleurais… Elles coulaient… Lentement… Elles me brouillaient la vue… Mais de toute façon je ne voyais rien… Il n’y avait rien à voir… L’amour ne se voit pas, il se sent…
Le sens-tu, mon cœur ? Sens-tu tout l’amour qui se déverse en même temps que mes larmes… qui s’enfonce toujours plus loin… Dans mon cœur… Dans mon âme… Qui s’enfonce en nous, qui nous envahit… Mon amour… C’est si dur… Ce sentiment… Cet espoir… Ce moment… Et les autres… Tous… Jusqu’à la nuit des temps…
Je pourrais simplement avancer d’un pas, écarter les bras… Me sentir blottie contre toi… Mais un pas… Un pas, mon amour… Un pas vaut une année lumière aujourd’hui… J’ai si peur… J’ai si mal… Tu le vois ? Oui… Je le sais… Et pourtant… Pourtant…
Plus rien n’a d’importance… Sauf ton sourire… Ton sourire mon amour…
J’aurais aimé tourner la tête… Que nos regards se croisent… Que nos lèvres s’effleurent… Et que tu comprennes que je t’aime… Que je t’aime tellement mon amour…

Gee
 • Pieds Hyphénique: Seul. .

  jé=tais=là=sans=te=re=gar=der=sans=te=tou=cher=sans=tem=bras=ser=sans=rien=dire=je=for=mais=des=phra=ses=dans=ma=tê=te=mais=ja=mais=au=cu=ne=ne=fran=chis=saient=mes=lè=vres=el=les=res=taient=là=clouées=dans=ma=gor=ge=com=me=mes=lar=mes=qui=hé=si=taient=à=sor=tir=tu=me=re=gar=dais=je=ne=le=vo=yais=pas=mais=je=le=sen=tais=je=sen=tais=tes=y=eux=po=sés=sur=moi=sur=mon=vi=sa=ge=tu=cher=chais=mon=re=gard=sans=ja=mais=réus=sir=à=le=croi=ser=ja=vais=si=peur=mon=a=mour=si=peur=tu=é=tais=tel=le=ment=près=mais=si=loin=si=loin=tout=se=ras=sem=blait=pour=a=gran=dir=ma=bles=su=re=et=mon=sang=cou=lait=com=me=mes=lar=mes=main=te=nant=je=pleu=rais=el=les=cou=laient=len=te=ment=el=les=me=brouillaient=la=vue=mais=de=tou=te=fa=çon=je=ne=vo=yais=rien=il=ny=a=vait=rien=à=voir=la=mour=ne=se=voit=pas=il=se=sent 200
  le=sens=tu=mon=cœur=sens=tu=tout=la=mour=qui=se=dé=ver=se=en=mê=me=temps=que=mes=lar=mes=qui=sen=fon=ce=tou=jours=plus=loin=dans=mon=cœur=dans=mon=â=me=qui=sen=fon=ce=en=nous=qui=nous=en=va=hit=mon=a=mour=cest=si=dur=ce=sen=ti=ment=cet=es=poir=ce=mo=ment=et=les=au=tres=tous=jus=quà=la=nuit=des=temps 76
  je=pour=rais=sim=ple=ment=a=van=cer=dun=pas=é=car=ter=les=bras=me=sen=tir=blot=tie=con=tre=toi=mais=un=pas=un=pas=mon=a=mour=un=pas=vaut=u=ne=an=née=lu=mi=è=re=au=jourd=hui=jai=si=peur=jai=si=mal=tu=le=vois=oui=je=le=sais=et=pour=tant=pour=tant 64
  plus=rien=na=dim=por=tan=ce=sauf=ton=sou=ri=re=ton=sou=ri=re=mon=a=mour 19
  jau=rais=ai=mé=tour=ner=la=tê=te=que=nos=re=gards=se=croi=sent=que=nos=lè=vres=sef=fleu=rent=et=que=tu=com=pren=nes=que=je=tai=me=que=je=tai=me=tel=le=ment=mon=a=mour 43

  gee 1
 • Phonétique : Seul. .

  ʒetε la, sɑ̃ tə ʁəɡaʁde, sɑ̃ tə tuʃe, sɑ̃ tɑ̃bʁase… sɑ̃ ʁjɛ̃ diʁə… ʒə fɔʁmε dε fʁazə dɑ̃ ma tεtə mε ʒamεz- okynə nə fʁɑ̃ʃisε mε lεvʁə… εllə ʁεstε la… klue dɑ̃ ma ɡɔʁʒə… kɔmə mε laʁmə, ki ezitε a sɔʁtiʁ… ty mə ʁəɡaʁdε… ʒə nə lə vwajε pa mε ʒə lə sɑ̃tε… ʒə sɑ̃tε tεz- iø poze syʁ mwa… syʁ mɔ̃ vizaʒə… ty ʃεʁʃε mɔ̃ ʁəɡaʁ… sɑ̃ ʒamε ʁeysiʁ a lə kʁwaze… ʒavε si pœʁ mɔ̃n- amuʁ… si pœʁ… ty etε tεllmɑ̃ pʁε… mε si lwɛ̃… si lwɛ̃… tu sə ʁasɑ̃blε puʁ aɡʁɑ̃diʁ ma blesyʁə… e mɔ̃ sɑ̃ kulε… kɔmə mε laʁmə- mɛ̃tənɑ̃… ʒə pləʁε… εllə kulε… lɑ̃təmɑ̃… εllə mə bʁujε la vɥ… mε də tutə fasɔ̃ ʒə nə vwajε ʁjɛ̃… il ni avε ʁjɛ̃ a vwaʁ… lamuʁ nə sə vwa pa, il sə sɑ̃…
  lə sɑ̃s ty, mɔ̃ kœʁ ? sɑ̃s ty tu lamuʁ ki sə devεʁsə ɑ̃ mεmə tɑ̃ kə mε laʁmə… ki sɑ̃fɔ̃sə tuʒuʁ plys lwɛ̃… dɑ̃ mɔ̃ kœʁ… dɑ̃ mɔ̃n- amə… ki sɑ̃fɔ̃sə ɑ̃ nu, ki nuz- ɑ̃vai… mɔ̃n- amuʁ… sε si dyʁ… sə sɑ̃timɑ̃… sεt εspwaʁ… sə mɔmɑ̃… e lεz- otʁə… tus… ʒyska la nɥi dε tɑ̃…
  ʒə puʁʁε sɛ̃pləmɑ̃ avɑ̃se dœ̃ pa, ekaʁte lε bʁa… mə sɑ̃tiʁ blɔti kɔ̃tʁə twa… mεz- œ̃ pa… œ̃ pa, mɔ̃n- amuʁ… œ̃ pa vo ynə ane lymjεʁə oʒuʁdɥi… ʒε si pœʁ… ʒε si mal… ty lə vwa ? ui… ʒə lə sε… e puʁtɑ̃… puʁtɑ̃…
  plys ʁjɛ̃ na dɛ̃pɔʁtɑ̃sə… sof tɔ̃ suʁiʁə… tɔ̃ suʁiʁə mɔ̃n- amuʁ…
  ʒoʁεz- εme tuʁne la tεtə… kə no ʁəɡaʁd sə kʁwaze… kə no lεvʁə- sefləʁe… e kə ty kɔ̃pʁεnə kə ʒə tεmə… kə ʒə tεmə tεllmɑ̃ mɔ̃n- amuʁ…

  ʒi
 • Pieds Phonétique : Seul. .

  ʒe=tε=la=sɑ̃tə=ʁə=ɡaʁ=de=sɑ̃=tə=tu=ʃe=sɑ̃=tɑ̃=bʁa=se=sɑ̃=ʁjɛ̃=di=ʁə=ʒə=fɔʁ=mε=dε=fʁa=zə=dɑ̃=ma=tε=tə=mε=ʒa=mε=zo=ky=nə=nə=fʁɑ̃=ʃi=sε=mε=lε=vʁə=εl=lə=ʁεs=tε=la=klu=e=dɑ̃=ma=ɡɔʁ=ʒə=kɔ=mə=mε=laʁ=mə=ki=e=zi=tε=a=sɔʁ=tiʁ=ty=mə=ʁə=ɡaʁ=dε=ʒə=nə=lə=vwa=jε=pa=mε=ʒə=lə=sɑ̃=tε=ʒə=sɑ̃=tε=tε=zi=ø=po=ze=syʁ=mwa=syʁ=mɔ̃=vi=za=ʒə=ty=ʃεʁ=ʃε=mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=sɑ̃=ʒa=mε=ʁe=y=siʁ=a=lə=kʁwa=ze=ʒa=vε=si=pœʁ=mɔ̃=na=muʁ=si=pœʁ=ty=e=tε=tεl=lmɑ̃=pʁε=mε=si=lwɛ̃=si=lwɛ̃=tu=sə=ʁa=sɑ̃=blε=puʁ=a=ɡʁɑ̃=diʁ=ma=ble=sy=ʁə=e=mɔ̃=sɑ̃=ku=lε=kɔ=mə=mε=laʁ=mə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=plə=ʁε=εl=lə=ku=lε=lɑ̃=tə=mɑ̃=εl=lə=mə=bʁu=jε=la=vɥ=mε=də=tu=tə=fa=sɔ̃=ʒə=nə=vwa=jε=ʁjɛ̃=il=ni=a=vε=ʁjɛ̃=a=vwaʁ=la=muʁ=nə=sə=vwa=pa=il=sə=sɑ̃ 202
  lə=sɑ̃s=ty=mɔ̃=kœ=ʁə=sɑ̃s=ty=tu=la=muʁ=ki=sə=de=vεʁ=sə=ɑ̃=mε=mə=tɑ̃=kə=mε=laʁ=mə=ki=sɑ̃=fɔ̃=sə=tu=ʒuʁ=plys=lwɛ̃=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=dɑ̃=mɔ̃=na=mə=ki=sɑ̃=fɔ̃=sə=ɑ̃=nu=ki=nu=zɑ̃=va=i=mɔ̃=na=muʁ=sε=si=dyʁ=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=sεt=εs=pwaʁ=sə=mɔ=mɑ̃=e=lε=zo=tʁə=tus=ʒys=ka=la=nɥi=dε=tɑ̃ 77
  ʒə=puʁ=ʁε=sɛ̃=plə=mɑ̃=a=vɑ̃=se=dœ̃=pa=e=kaʁ=te=lε=bʁa=mə=sɑ̃=tiʁ=blɔ=ti=kɔ̃=tʁə=twa=mε=zœ̃=pa=œ̃=pa=mɔ̃=na=muʁ=œ̃=pa=vo=y=nə=a=ne=ly=mj=ε=ʁə=o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=si=pœ=ʁə=ʒε=si=mal=ty=lə=vwa=u=i=ʒə=lə=sε=e=puʁ=tɑ̃=puʁ=tɑ̃ 66
  plys=ʁj=ɛ̃=na=dɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=sof=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=mɔ̃=na=muʁ 20
  ʒo=ʁε=zε=me=tuʁ=ne=la=tε=tə=kə=no=ʁə=ɡaʁd=sə=kʁwa=ze=kə=no=lε=vʁə=se=flə=ʁe=e=kə=ty=kɔ̃=pʁε=nə=kə=ʒə=tε=mə=kə=ʒə=tε=mə=tεl=lmɑ̃=mɔ̃=na=muʁ 42

  ʒi 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/05/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.