Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : I’M Lost…

Poème Espoir
Publié le 02/10/2005 20:27

L'écrit contient 157 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Badme

I’M Lost…

Je suis perdu,
Dans ce manege infini…
Je vois passer ma vie,
Comme si je n’exister plus…

J’ai l’impression,
De ne plus rien controler. .
D’etre en pleine depression,
Sans savoir ce que je fait…

Je te demane de l’aide,
Un peu de soutien. .

Je veux retrouver cette joie de vivre,
Je veux continuer de revé, sans pleurer. .

Alors je t’appelle,
Mais tu ne vien pas. .
Tu m’abandonne encor une fois,
Tu marche encor sur mes ailles…

C’est pas grand chose, juste un peu d’amour, que tu m’avais donner, mais que tu m’as voler, juste un peu de bonheur dans mon bain de malheur…

Ma vie eternelle, je te la laisse, et je part rejoindre le ciel, comme ca tu regretera peut étre, et pensera a moi…

J’éspere que mon déséspoire, laissera une trace derriére moi… juste un mot pour toi qui sera « je t’aime »…
 • Pieds Hyphénique: I’M Lost…

  je=suis=per=du 4
  dans=ce=ma=ne=ge=in=fi=ni 8
  je=vois=pas=ser=ma=vie 6
  com=me=si=je=nexis=ter=plus 7

  jai=lim=pres=si=on 5
  de=ne=plus=rien=con=tro=ler 7
  de=tre=en=plei=ne=de=pres=sion 8
  sans=sa=voir=ce=que=je=fait 7

  je=te=de=ma=ne=de=lai=de 8
  un=peu=de=sou=tien 5

  je=veux=re=trou=ver=cette=joie=de=vivre 9
  je=veux=con=ti=nuer=de=re=vé=sans=pleu=rer 11

  a=lors=je=tap=pel=le 6
  mais=tu=ne=vien=pas 5
  tu=ma=ban=donneen=cor=u=ne=fois 8
  tu=mar=cheen=cor=sur=mes=ail=les 8

  cest=pas=grand=chose=jus=teun=peu=da=mour=que=tu=ma=vais=don=ner=mais=que=tu=mas=vo=ler=jus=te=un=peu=de=bon=heur=dans=mon=bain=de=malheur 33

  ma=vie=e=ter=nel=le=je=te=la=laisse=et=je=part=re=join=dre=le=ciel=com=me=ca=tu=re=gre=te=ra=peut=é=tre=et=pen=se=ra=a=moi 35

  jés=pe=re=que=mon=dé=sés=poire=lais=se=ra=u=ne=tra=ce=der=rié=re=moi=jus=teun=mot=pour=toi=qui=se=ra=je=tai=me 30
 • Phonétique : I’M Lost…

  ʒə sɥi pεʁdy,
  dɑ̃ sə manəʒə ɛ̃fini…
  ʒə vwa pase ma vi,
  kɔmə si ʒə nεɡziste plys…

  ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃,
  də nə plys ʁjɛ̃ kɔ̃tʁɔle.
  dεtʁə ɑ̃ plεnə dəpʁesjɔ̃,
  sɑ̃ savwaʁ sə kə ʒə fε…

  ʒə tə dəmanə də lεdə,
  œ̃ pø də sutjɛ̃.

  ʒə vø ʁətʁuve sεtə ʒwa də vivʁə,
  ʒə vø kɔ̃tinɥe də ʁəve, sɑ̃ pləʁe.

  alɔʁ ʒə tapεllə,
  mε ty nə vjɛ̃ pa.
  ty mabɑ̃dɔnə ɑ̃kɔʁ ynə fwa,
  ty maʁʃə ɑ̃kɔʁ syʁ mεz- ajə…

  sε pa ɡʁɑ̃ ʃozə, ʒystə œ̃ pø damuʁ, kə ty mavε dɔne, mε kə ty ma vɔle, ʒystə œ̃ pø də bɔnœʁ dɑ̃ mɔ̃ bɛ̃ də malœʁ…

  ma vi ətεʁnεllə, ʒə tə la lεsə, e ʒə paʁ ʁəʒwɛ̃dʁə lə sjεl, kɔmə ka ty ʁəɡʁətəʁa pø etʁə, e pɑ̃səʁa a mwa…

  ʒespəʁə kə mɔ̃ dezespwaʁə, lεsəʁa ynə tʁasə dəʁjeʁə mwa… ʒystə œ̃ mo puʁ twa ki səʁa « ʒə tεmə »…
 • Pieds Phonétique : I’M Lost…

  ʒə=sɥi=pεʁ=dy 4
  dɑ̃=sə=ma=nə=ʒə=ɛ̃=fi=ni 8
  ʒə=vwa=pa=se=ma=vi 6
  kɔ=mə=si=ʒə=nεɡ=zis=te=plys 8

  ʒε=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃ 5
  də=nə=plys=ʁj=ɛ̃=kɔ̃=tʁɔ=le 8
  dε=tʁə=ɑ̃=plε=nə=də=pʁe=sjɔ̃ 8
  sɑ̃=sa=vwaʁ=sə=kə=ʒə=fε 7

  ʒə=tə=də=ma=nə=də=lε=də 8
  œ̃=pø=də=su=tj=ɛ̃ 6

  ʒə=vøʁə=tʁu=ve=sε=tə=ʒwa=də=vivʁə 9
  ʒə=vø=kɔ̃=tin=ɥe=də=ʁə=ve=sɑ̃plə=ʁe 10

  a=lɔʁ=ʒə=ta=pεl=lə 6
  mε=ty=nə=vj=ɛ̃=pa 6
  ty=ma=bɑ̃=dɔnəɑ̃=kɔʁ=y=nə=fwa 8
  ty=maʁ=ʃə=ɑ̃=kɔʁ=syʁ=mε=zajə 8

  sε=pa=ɡʁɑ̃=ʃozə=ʒys=təœ̃=pø=da=muʁ=kə=ty=ma=vε=dɔ=ne=mε=kə=ty=ma=vɔ=le=ʒys=tə=œ̃=pø=də=bɔ=nœʁ=dɑ̃=mɔ̃=bɛ̃=də=ma=lœʁ 34

  ma=viə=tεʁ=nεllə=ʒə=tə=la=lε=sə=e=ʒə=paʁ=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=lə=sjεl=kɔ=mə=ka=ty=ʁə=ɡʁə=tə=ʁa=pø=e=tʁə=e=pɑ̃=sə=ʁa=a=mwa 34

  ʒes=pə=ʁə=kə=mɔ̃=de=zes=pwaʁə=lε=sə=ʁa=y=nə=tʁa=sə=də=ʁje=ʁə=mwa=ʒys=təœ̃=mo=puʁ=twa=ki=sə=ʁa=ʒə=tε=mə 30

PostScriptum

mais rendez moi Ma VIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.