Poeme-France : Lecture Écrit Espoir

Poeme : T’Aimer C’Est Crever…

Poème Espoir
Publié le 07/10/2005 18:44

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Badme

T’Aimer C’Est Crever…

Plus le temps passe,
Plus je me lasse. .
De tout cet amour,
Qui est tros lourd…

J’peux plus supporter,
Ton regard, tes paroles. .
Tout ca me rend folle ! ! !
J’veux tout arréter…

T’aimer c’est regréter,
De pouvoir exister…
De t’avoir rencontré,
Pour ensuite sombrer…

Mais plus je t’aime, plus je te haie,
Je te haie de ne pas m’aimer
Comme moi je le fait…
De te voir t’eloigné
Et me laisser tomber…

Je te haie,
De ne pas étre la quans je souffre,
Et que je tombe dans ce gouffre. .
De ne pas m’aidée,
Quand j’veux crever…

Je te haie,
D’étre toi, d’étre aussi lache…
Quand tu fais semblant,
Et que tu joue l’indifférent…
Et que tu m’achéve a coup de hache…

Mais je me haie,
De pouvoir t’aimer,
Alors que tu m’a abandonner,
Pour ce que j’etais…

C’est telment compliquer,
Que moi je laisse tomber
J’arréte de t’aimer,
J’arréte d’en crever,
Et je te haie,
Autant que j’ai pu t’aimer…

Pourtant, te haïr c’est me detruire…
Alors plus d’autre solution que de fuir,
Je croyais que t’allais me ramener,
Je croyais que j’allais te manquer…
Mais rien n’y fait…

Tu t’en fou,
Et tu me laisse dans mon trou…

Alors Adieu…

J’suis a bout, j’sais plus quoi faire. . toute seule avec ma peine, le temps passe, mais moi je m’efface…
 • Pieds Hyphénique: T’Aimer C’Est Crever…

  plus=le=temps=pas=se 5
  plus=je=me=las=se 5
  de=tout=cet=a=mour 5
  qui=est=tros=lourd 4

  jpeux=plus=sup=por=ter 5
  ton=re=gard=tes=pa=roles 6
  tout=ca=me=rend=fol=le 6
  jveux=tout=ar=ré=ter 5

  tai=mer=cest=re=gré=ter 6
  de=pou=voir=exis=ter 5
  de=ta=voir=ren=con=tré 6
  pour=en=sui=te=som=brer 6

  mais=plus=je=taime=plus=je=te=haie 8
  je=te=haie=de=ne=pas=mai=mer 8
  com=me=moi=je=le=fait 6
  de=te=voir=te=loi=gné 6
  et=me=lais=ser=tom=ber 6

  je=te=haie 3
  de=ne=pas=étre=la=quans=je=souf=fre 9
  et=que=je=tombe=dans=ce=gouffre 7
  de=ne=pas=mai=dée 5
  quand=j=veux=cre=ver 5

  je=te=haie 3
  détre=toi=dé=treaus=si=lache 6
  quand=tu=fais=sem=blant 5
  et=que=tu=joue=lin=dif=férent 7
  et=que=tu=ma=chévea=coup=de=hache 8

  mais=je=me=haie 4
  de=pou=voir=tai=mer 5
  a=lors=que=tu=ma=a=ban=don=ner 9
  pour=ce=que=je=tais 5

  cest=tel=ment=com=pli=quer 6
  que=moi=je=laisse=tom=ber 6
  jar=ré=te=de=tai=mer 6
  jar=ré=te=den=cre=ver 6
  et=je=te=haie 4
  au=tant=que=jai=pu=tai=mer 7

  pour=tant=te=haïr=cest=me=de=truire 8
  a=lors=plus=dautre=so=lu=tion=que=de=fu=ir 11
  je=cro=yais=que=tal=lais=me=rame=ner 9
  je=cro=yais=que=jal=lais=te=man=quer 9
  mais=rien=ny=fait 4

  tu=ten=fou 3
  et=tu=me=laisse=dans=mon=trou 7

  a=lors=a=dieu 4

  jsuis=a=bout=j=sais=plus=quoi=faire=toute=seu=lea=vec=ma=pei=ne=le=temps=pas=se=mais=moi=je=mef=face 24
 • Phonétique : T’Aimer C’Est Crever…

  plys lə tɑ̃ pasə,
  plys ʒə mə lasə.
  də tu sεt amuʁ,
  ki ε tʁo luʁ…

  ʒpø plys sypɔʁte,
  tɔ̃ ʁəɡaʁ, tε paʁɔlə.
  tu ka mə ʁɑ̃ fɔlə ! ! !
  ʒvø tut- aʁete…

  tεme sε ʁəɡʁete,
  də puvwaʁ εɡziste…
  də tavwaʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
  puʁ ɑ̃sɥitə sɔ̃bʁe…

  mε plys ʒə tεmə, plys ʒə tə-ε,
  ʒə tə-ε də nə pa mεme
  kɔmə mwa ʒə lə fε…
  də tə vwaʁ təlwaɲe
  e mə lεse tɔ̃be…

  ʒə tə-ε,
  də nə pa etʁə la kɑ̃ ʒə sufʁə,
  e kə ʒə tɔ̃bə dɑ̃ sə ɡufʁə.
  də nə pa mεde,
  kɑ̃ ʒvø kʁəve…

  ʒə tə-ε,
  detʁə twa, detʁə osi laʃə…
  kɑ̃ ty fε sɑ̃blɑ̃,
  e kə ty ʒu lɛ̃difeʁɑ̃…
  e kə ty maʃevə a ku də-aʃə…

  mε ʒə mə-ε,
  də puvwaʁ tεme,
  alɔʁ kə ty ma abɑ̃dɔne,
  puʁ sə kə ʒətε…

  sε tεlme kɔ̃plike,
  kə mwa ʒə lεsə tɔ̃be
  ʒaʁetə də tεme,
  ʒaʁetə dɑ̃ kʁəve,
  e ʒə tə-ε,
  otɑ̃ kə ʒε py tεme…

  puʁtɑ̃, tə-ajʁ sε mə dətʁɥiʁə…
  alɔʁ plys dotʁə sɔlysjɔ̃ kə də fɥiʁ,
  ʒə kʁwajε kə talε mə ʁaməne,
  ʒə kʁwajε kə ʒalε tə mɑ̃ke…
  mε ʁjɛ̃ ni fε…

  ty tɑ̃ fu,
  e ty mə lεsə dɑ̃ mɔ̃ tʁu…

  alɔʁz- adjø…

  ʒsɥiz- a bu, ʒsε plys kwa fεʁə. tutə sələ avεk ma pεnə, lə tɑ̃ pasə, mε mwa ʒə mefasə…
 • Pieds Phonétique : T’Aimer C’Est Crever…

  plys=lə=tɑ̃=pa=sə 5
  plys=ʒə=mə=la=sə 5
  də=tu=sεt=a=muʁ 5
  ki=ε=tʁo=luʁ 4

  ʒpø=plys=sy=pɔʁ=te 5
  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=tε=pa=ʁɔlə 6
  tu=ka=mə=ʁɑ̃=fɔ=lə 6
  ʒvø=tu=ta=ʁe=te 5

  tε=me=sε=ʁə=ɡʁe=te 6
  də=pu=vwaʁ=εɡ=zis=te 6
  də=ta=vwaʁ=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 6
  puʁ=ɑ̃s=ɥi=tə=sɔ̃=bʁe 6

  mε=plys=ʒə=tεmə=plys=ʒə=tə-ε 8
  ʒə=tə-εdə=nə=pa=mε=me 7
  kɔ=mə=mwa=ʒə=lə=fε 6
  də=tə=vwaʁ=tə=lwa=ɲe 6
  e=mə=lε=se=tɔ̃=be 6

  ʒə=tə-ε 3
  də=nə=pa=e=tʁə=la=kɑ̃ʒə=sufʁə 8
  e=kə=ʒə=tɔ̃bə=dɑ̃=sə=ɡufʁə 7
  də=nə=pa=mε=de 5
  kɑ̃=ʒvø=kʁə=ve 4

  ʒə=tə-ε 3
  de=tʁə=twa=de=tʁə=osilaʃə 6
  kɑ̃=ty=fε=sɑ̃=blɑ̃ 5
  e=kə=ty=ʒu=lɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 8
  e=kə=ty=ma=ʃe=vəa=ku=də-aʃə 9

  mε=ʒə=mə-ε 4
  də=pu=vwaʁ=tε=me 5
  a=lɔʁkə=ty=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 8
  puʁ=sə=kə=ʒə=tε 5

  sε=tεl=me=kɔ̃=pli=ke 6
  kə=mwaʒə=lε=sə=tɔ̃=be 6
  ʒa=ʁe=tə=də=tε=me 6
  ʒa=ʁe=tə=dɑ̃=kʁə=ve 6
  e=ʒə=tə-ε 4
  o=tɑ̃kə=ʒε=py=tε=me 6

  puʁ=tɑ̃=tə-ajʁ=sεmə=dət=ʁɥiʁə 7
  a=lɔʁ=plys=dotʁə=sɔ=ly=sjɔ̃=kə=də=fɥ=iʁ 11
  ʒə=kʁwa=jεkə=ta=lε=mə=ʁa=mə=ne 9
  ʒə=kʁwa=jεkə=ʒa=lε=tə=mɑ̃=ke 8
  mε=ʁj=ɛ̃=ni=fε 5

  ty=tɑ̃=fu 3
  e=tymə=lε=sə=dɑ̃=mɔ̃=tʁu 7

  a=lɔʁ=za=dj=ø 5

  ʒsɥi=za=bu=ʒsε=plys=kwa=fεʁə=tu=tə=sə=ləa=vεk=ma=pε=nə=lə=tɑ̃=pa=sə=mε=mwa=ʒə=me=fasə 24

PostScriptum

au bort du ravin tu me dit &quot ; prend ma main&quot ; . . aller vien…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2005 21:08Lilouteee

...que dire c’est touchant
mais ta vie ne restera pa tjs comme çà tu retrouveras quelqu’un de bien
tte personne merite bonheur sur terre c’est simplement une passade de laquelle il faut sortir
et dis toi qu’il tjs plus malheureux que soi wala
jm bcp ton poeme continu a ecrire 😉
bizzouxx