Poeme : Mourir Encor…

Mourir Encor…

Voila, je retombe,
Un nouveau pas dans ma tombe…
Encor cette envi de mourir,
A ne que en soufrir…

Et ce vide qui me ratrappe,
Et pour moi, aucune trappes…
Je voulais m’echaper,
Mais ma peine ma depasser…

Toutes ces nuit qui passe,
Elles seront bien ma seule trace…
D’un reve enchanter,
Que je passe a tes coté…

Mais fini de rever,
Revenons a la realtié…
Je n’ai pas ma place,
Alors je me casse ! ! ! !

Laisser moi crever,
Laisser moi vivre en paix,
Laisser moi cette liberté,
Celle de partir sans personne pour me retenire…

Tout ca je le fait pour toi,
En esperant que tu regretera…
De n’avoir jamais étais la quand j’en navais le plus besoin…

De m’avoir abandonner… alors que j’avais un bébé… ton bébé… a present je te haie et je nous tue tous les deux. . ADIEU…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mourir Encor…

  voi=la=je=re=tom=be 6
  un=nou=veau=pas=dans=ma=tombe 7
  en=cor=cetteen=vi=de=mou=rir 7
  a=ne=que=en=sou=frir 6

  et=ce=vide=qui=me=ra=trap=pe 8
  et=pour=moi=au=cune=trap=pes 7
  je=vou=lais=me=cha=per 6
  mais=ma=peine=ma=de=pas=ser 7

  tou=tes=ces=nuit=qui=passe 6
  elles=se=ront=bien=ma=seule=trace 7
  dun=re=ve=en=chan=ter 6
  que=je=passea=tes=co=té 6

  mais=fi=ni=de=re=ver 6
  re=ve=nons=a=la=real=tié 7
  je=nai=pas=ma=pla=ce 6
  a=lors=je=me=cas=se 6

  lais=ser=moi=cre=ver 5
  lais=ser=moi=vivre=en=paix 6
  lais=ser=moi=cette=li=ber=té 7
  cel=le=de=par=tir=sans=per=sonne=pour=me=re=te=nire 13

  tout=ca=je=le=fait=pour=toi 7
  en=es=pe=rant=que=tu=re=gre=te=ra 10
  de=na=voir=ja=mais=é=tais=la=quand=jen=na=vais=le=plus=be=soin 16

  de=ma=voir=a=ban=don=ner=a=lors=que=ja=vais=un=bé=bé=ton=bé=bé=a=pre=sent=je=te=haieet=je=nous=tue=tous=les=deux=adieu 31
 • Phonétique : Mourir Encor…

  vwala, ʒə ʁətɔ̃bə,
  œ̃ nuvo pa dɑ̃ ma tɔ̃bə…
  ɑ̃kɔʁ sεtə ɑ̃vi də muʁiʁ,
  a nə kə ɑ̃ sufʁiʁ…

  e sə vidə ki mə ʁatʁapə,
  e puʁ mwa, okynə tʁapə…
  ʒə vulε mεʃape,
  mε ma pεnə ma dəpase…

  tutə sε nɥi ki pasə,
  εllə səʁɔ̃ bjɛ̃ ma sələ tʁasə…
  dœ̃ ʁəvə ɑ̃ʃɑ̃te,
  kə ʒə pasə a tε kɔte…

  mε fini də ʁəve,
  ʁəvənɔ̃z- a la ʁəaltje…
  ʒə nε pa ma plasə,
  alɔʁ ʒə mə kasə ! ! !

  lεse mwa kʁəve,
  lεse mwa vivʁə ɑ̃ pε,
  lεse mwa sεtə libεʁte,
  sεllə də paʁtiʁ sɑ̃ pεʁsɔnə puʁ mə ʁətəniʁə…

  tu ka ʒə lə fε puʁ twa,
  ɑ̃n- εspəʁɑ̃ kə ty ʁəɡʁətəʁa…
  də navwaʁ ʒamεz- etε la kɑ̃ ʒɑ̃ navε lə plys bəzwɛ̃…

  də mavwaʁ abɑ̃dɔne… alɔʁ kə ʒavεz- œ̃ bebe… tɔ̃ bebe… a pʁəze ʒə tə-ε e ʒə nu tɥ tus lε dø. adjø…
 • Syllabes Phonétique : Mourir Encor…

  vwa=la=ʒə=ʁə=tɔ̃=bə 6
  œ̃=nu=vo=pa=dɑ̃=matɔ̃bə 6
  ɑ̃=kɔʁ=sεtəɑ̃=vi=də=mu=ʁiʁ 7
  a=nə=kə=ɑ̃=su=fʁiʁ 6

  e=sə=vidə=ki=mə=ʁatʁapə 6
  e=puʁ=mwa=o=kynə=tʁapə 6
  ʒə=vu=lε=mε=ʃa=pe 6
  mε=ma=pεnə=ma=də=pase 6

  tu=tə=sε=nɥi=ki=pasə 6
  εllə=sə=ʁɔ̃=bjɛ̃=masə=lə=tʁasə 7
  dœ̃=ʁə=və=ɑ̃=ʃɑ̃=te 6
  kə=ʒə=pasəa=tε=kɔ=te 6

  mε=fi=ni=də=ʁə=ve 6
  ʁə=və=nɔ̃=za=laʁəal=tje 6
  ʒə=nε=pa=ma=pla=sə 6
  a=lɔʁ=ʒə=mə=ka=sə 6

  lε=se=mwa=kʁə=ve 5
  lεse=mwa=vi=vʁə=ɑ̃=pε 6
  lεse=mwa=sε=tə=li=bεʁ=te 7
  sεllə=də=paʁ=tiʁ=sɑ̃=pεʁ=sɔnə=puʁ=mə=ʁə=tə=niʁə 12

  tu=kaʒə=lə=fε=puʁ=twa 6
  ɑ̃=nεspə=ʁɑ̃=kə=ty=ʁə=ɡʁə=tə=ʁa 9
  də=na=vwaʁ=ʒa=mε=ze=tε=la=kɑ̃=ʒɑ̃=na=vεlə=plys=bə=zwɛ̃ 15

  də=ma=vwaʁ=a=bɑ̃=dɔ=ne=a=lɔʁkə=ʒa=vε=zœ̃=be=be=tɔ̃=be=be=a=pʁə=ze=ʒə=tə-ε=e=ʒə=nu=tɥ=tus=lε=dø=a=djø 32

PostScriptum

I HATE HIM… I HATE MY LIFE…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/10/2005 19:43Cara

Il ne faut pas dire qu’on haie la vie seulement penser au bon momment de cette vie, sans penser au malheur ou au drame que nous avons vécu mais il ne faut pas se dire qu’il faut oublier seulement rêver et penser.
Beau poème
Bravo
amicalement

Poème Mort
Publié le 04/10/2005 19:32

L'écrit contient 148 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Badme

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs