Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Slam : Je Te Laisserai Partir Aprés La Nuit…

Slam Amour
Publié le 14/01/2019 08:47

L'écrit contient 160 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Bakean

Je Te Laisserai Partir Aprés La Nuit…

Attente sempiternelle de l’enchantement
Ataraxie coulée dans ton âme
Mille probités et réfutations des inconnues de nos deux vies
Et
Notre rencontre
Hors de l’usage sans ordre commun de vie
Seulement réelle
Fenêtre ouverte
Tu danses sublime et silencieuse
Dans la lune
Je t’attends depuis toujours
Objet rituel sans défaut
Seul dans la nuit, plus d’amour en solitaire
Tu m’as trouvé
Emotion de psyché, soufre, évasion, nuits passionnées
Traces de perversion sur la morale
Trop compliqué de dire que c’est moins bien
Reste !
Je te laisserai partir après la nuit…

Passage par tous les étages
Je veux que tu sombres en moi
Depuis des jours
Je tombe dans ton jeu
Naufrage dans tes bras
Usure de ton souffle
Et
Je ne sais plus
Si je te fais du bien ou mal
Parler
Oublier la timidité certaine des sentiments de ma vie
Sans détours
Encore une fois
Reste !
Je te laisserai partir après la nuit…
 • Pieds Hyphénique: Je Te Laisserai Partir Aprés La Nuit…

  at=tente=sem=pi=ter=nel=le=de=len=chante=ment 11
  ata=raxie=cou=lée=dans=ton=âme 7
  mille=pro=bi=tés=et=ré=fu=ta=tions=des=in=con=nues=de=nos=deux=vies 17
  et 1
  no=tre=ren=contre 4
  hors=de=lu=sage=sans=ordre=com=mun=de=vie 10
  seu=le=ment=réelle 4
  fe=nêtre=ou=verte 4
  tu=danses=su=bli=meet=silen=cieuse 7
  dans=la=lu=ne 4
  je=tat=tends=de=puis=tou=jours 7
  ob=jet=ri=tuel=sans=dé=faut 7
  seul=dans=la=nuit=plus=da=mour=en=so=li=taire 11
  tu=mas=trou=vé 4
  emo=tion=de=psy=ché=soufre=é=va=sion=nuits=pas=sion=nées 13
  traces=de=per=ver=sion=sur=la=mo=rale 9
  trop=com=pli=qué=de=dire=que=cest=moins=bien 10
  res=te 2
  je=te=laisse=rai=par=tir=a=près=la=nuit 10

  pas=sage=par=tous=les=é=tages 7
  je=veux=que=tu=sombres=en=moi 7
  de=puis=des=jours 4
  je=tombe=dans=ton=jeu 5
  nau=frage=dans=tes=bras 5
  usure=de=ton=souffle 4
  et 1
  je=ne=sais=plus 4
  si=je=te=fais=du=bien=ou=mal 8
  par=ler 2
  ou=blier=la=ti=mi=di=té=cer=taine=des=sen=timents=de=ma=vie 15
  sans=dé=tours 3
  en=coreu=ne=fois 4
  res=te 2
  je=te=laisse=rai=par=tir=a=près=la=nuit 10
 • Phonétique : Je Te Laisserai Partir Aprés La Nuit…

  atɑ̃tə sɑ̃pitεʁnεllə də lɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃
  ataʁaksi kule dɑ̃ tɔ̃n- amə
  milə pʁɔbitez- e ʁefytasjɔ̃ dεz- ɛ̃kɔnɥ də no dø vi
  e
  nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  ɔʁ də lyzaʒə sɑ̃z- ɔʁdʁə kɔmœ̃ də vi
  sələmɑ̃ ʁeεllə
  fənεtʁə uvεʁtə
  ty dɑ̃sə syblimə e silɑ̃sjøzə
  dɑ̃ la lynə
  ʒə tatɑ̃ dəpɥi tuʒuʁ
  ɔbʒε ʁitɥεl sɑ̃ defo
  səl dɑ̃ la nɥi, plys damuʁ ɑ̃ sɔlitεʁə
  ty ma tʁuve
  əmɔsjɔ̃ də psike, sufʁə, evazjɔ̃, nɥi pasjɔne
  tʁasə də pεʁvεʁsjɔ̃ syʁ la mɔʁalə
  tʁo kɔ̃plike də diʁə kə sε mwɛ̃ bjɛ̃
  ʁεstə !
  ʒə tə lεsəʁε paʁtiʁ apʁε la nɥi…

  pasaʒə paʁ tus lεz- etaʒə
  ʒə vø kə ty sɔ̃bʁəz- ɑ̃ mwa
  dəpɥi dε ʒuʁ
  ʒə tɔ̃bə dɑ̃ tɔ̃ ʒø
  nofʁaʒə dɑ̃ tε bʁa
  yzyʁə də tɔ̃ suflə
  e
  ʒə nə sε plys
  si ʒə tə fε dy bjɛ̃ u mal
  paʁle
  ublje la timidite sεʁtεnə dε sɑ̃timɑ̃ də ma vi
  sɑ̃ detuʁ
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa
  ʁεstə !
  ʒə tə lεsəʁε paʁtiʁ apʁε la nɥi…
 • Pieds Phonétique : Je Te Laisserai Partir Aprés La Nuit…

  atɑ̃tə=sɑ̃=pi=tεʁnεllə=də=lɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃ 9
  a=ta=ʁak=si=ku=le=dɑ̃=tɔ̃namə 8
  milə=pʁɔ=bi=te=ze=ʁe=fy=ta=sjɔ̃=dε=zɛ̃=kɔ=nəɥ=də=no=dø=vi 17
  e 1
  nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 5
  ɔʁdə=lyzaʒə=sɑ̃=zɔʁ=dʁə=kɔ=mœ̃=də=vi 9
  sə=lə=mɑ̃=ʁe=εl=lə 6
  fə=nε=tʁə=u=vεʁ=tə 6
  ty=dɑ̃sə=sy=bli=məe=si=lɑ̃=sjøzə 8
  dɑ̃=la=ly=nə 4
  ʒə=ta=tɑ̃=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 7
  ɔb=ʒε=ʁit=ɥεl=sɑ̃=de=fo 7
  səl=dɑ̃=la=nɥi=plys=da=muʁ=ɑ̃=sɔlitεʁə 9
  ty=ma=tʁu=ve 4
  ə=mɔ=sjɔ̃də=psi=ke=sufʁə=e=va=zjɔ̃=nɥi=pa=sjɔ=ne 13
  tʁasə=də=pεʁ=vεʁ=sjɔ̃=syʁ=la=mɔʁalə 8
  tʁo=kɔ̃=pli=ke=də=diʁə=kə=sε=mwɛ̃=bjɛ̃ 10
  ʁεs=tə 2
  ʒə=tə=lεsə=ʁε=paʁ=tiʁ=a=pʁε=la=nɥi 10

  pa=sa=ʒə=paʁ=tus=lε=ze=taʒə 8
  ʒə=vø=kə=ty=sɔ̃=bʁə=zɑ̃=mwa 8
  dəp=ɥi=dε=ʒuʁ 4
  ʒə=tɔ̃=bə=dɑ̃=tɔ̃=ʒø 6
  no=fʁa=ʒə=dɑ̃=tε=bʁa 6
  y=zy=ʁə=də=tɔ̃=su=flə 7
  e 1
  ʒə=nə=sε=plys 4
  si=ʒə=tə=fε=dy=bjɛ̃=u=mal 8
  paʁ=le 2
  u=blje=la=ti=mi=di=te=sεʁtεnə=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃də=ma=vi 14
  sɑ̃=de=tuʁ 3
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 6
  ʁεs=tə 2
  ʒə=tə=lεsə=ʁε=paʁ=tiʁ=a=pʁε=la=nɥi 10

Récompense

0
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/01/2019 11:35Bakean

1°slam, apprendre le rythme sans les rimes, en s’appuyant sur les images claires, les mots non vulgaires et riches des classiques, pourquoi pas de temps en temps?
SMS revisité d’Eole dans le roman "Labyrinthe des Nummulites"

👍