Poeme : Vie Acide

Vie Acide

VIE ACIDE
Aujourd’hui, c’est décidé, je me suicide
La vie est devenue beaucoup trop acide
Jamais je ne me verrai avec des rides
Je n’en peux plus, je lâche la bride
Mais pour cela il faut trouver un moyen
Je me retrouve face à un choix bien cornélien
Aujourd’hui, de la vie je n’ai plus faim
Et cela simplement justifie les moyens
Un dernier single malt avant les bras de Morphée
Dernières volontés et testament dûment paraphés
Whisky douze ans d’âge et barbituriques
Le mariage n’est pas heureux, et c’est bien trop classique.
Aujourd’hui, c’est décidé, je me suicide
La vie est devenue beaucoup trop acide
Jamais je ne me verrai avec des rides
Je n’en peux plus, je lâche la bride.
Me trancher les veines et me vider de mon sang
La méthode est gore, mais marche à cent pour cent
Une arme blanche pour en finir avec les idées noires
Manque de courage, tentative vaine, je n’ai plus d’espoir

À moins qu’ après réflexion, à une poutre je me pende,
Pour qu’une dernière fois, ultime extase, je bande
Mais l’idée de finir au bout d’une corde
Ne m’excite pas je vous l’accorde
Aujourd’hui, c’est décidé, je me suicide
La vie est devenue beaucoup trop acide
Jamais je ne me verrai avec des rides
Je n’en peux plus, je lâche la bride

Ou bien alors me jeter du haut d’une falaise
Cela s’avère impossible, j’ai le vertige sur une chaise
Vivre est pour moi comme marcher sur des braises
Je suis malheureux, ne vous en déplaise
J’ai aussi pensé au couteau planté dans le cœur,
Compter les côtes, et enfoncer la lame avec vigueur
Traverser, le derme, l’épiderme, puis la plèvre en vainqueur
Non, vraiment, je ne pourrai pas, je n’en ai pas le cœur
Aujourd’hui, c’est décidé, je me suicide
La vie est devenue beaucoup trop acide
Jamais je ne me verrai avec des rides
Je n’en peux plus, je lâche la bride
Dans ma voiture, inhaler les gaz d’échappement
Car je ne supporte pas quand le monde me ment
Voilà une façon d’échapper à mes tourments
Moi qui ai si souvent raté les tournants
J’ai aussi pensé à baiser sans capote
Avec des inconnus, pas avec des potes
Faire l’amour, attraper la mort en baisant hot
Mais je vais attendre Noël, le petit père et sa grande hotte

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Vie Acide

  vie=a=ci=de 4
  au=jourd=hui=cest=dé=ci=dé=je=me=sui=ci=de 12
  la=vie=est=de=ve=nue=beau=coup=trop=a=ci=de 12
  ja=mais=je=ne=me=ver=rai=a=vec=des=ri=des 12
  je=nen=peux=plus=je=lâ=che=la=bri=de 10
  mais=pour=ce=la=il=faut=trou=ver=un=moyen 10
  je=me=re=trouve=fa=ceà=un=choix=bien=cor=né=lien 12
  au=jourd=hui=de=la=vie=je=nai=plus=faim 10
  et=ce=la=sim=ple=ment=jus=ti=fie=les=moyens 11
  un=der=nier=single=malt=a=vant=les=bras=de=mor=phée 12
  der=nières=vo=lon=tés=et=tes=ta=ment=dû=ment=pa=ra=phés 14
  whis=ky=dou=ze=ans=dâ=ge=et=bar=bi=tu=riques 12
  le=ma=riage=nest=pas=heu=reux=et=cest=bien=trop=clas=sique 13
  au=jourd=hui=cest=dé=ci=dé=je=me=sui=ci=de 12
  la=vie=est=de=ve=nue=beau=coup=trop=a=ci=de 12
  ja=mais=je=ne=me=ver=rai=a=vec=des=ri=des 12
  je=nen=peux=plus=je=lâ=che=la=bri=de 10
  me=tran=cher=les=veines=et=me=vi=der=de=mon=sang 12
  la=mé=thodeest=go=re=mais=mar=che=à=cent=pour=cent 12
  unear=me=blan=che=pour=en=fi=nir=a=vec=les=i=dées=noires 14
  man=que=de=cou=rage=ten=ta=ti=ve=vai=ne=je=nai=plus=des=poir 16

  à=moins=qua=près=ré=flexion=à=une=pou=tre=je=me=pende 13
  pour=quune=der=niè=re=fois=ul=ti=me=ex=ta=se=je=bande 14
  mais=li=dée=de=fi=nir=au=bout=du=ne=cor=de 12
  ne=mex=ci=te=pas=je=vous=lac=cor=de 10
  au=jourd=hui=cest=dé=ci=dé=je=me=sui=ci=de 12
  la=vie=est=de=ve=nue=beau=coup=trop=a=ci=de 12
  ja=mais=je=ne=me=ver=rai=a=vec=des=ri=des 12
  je=nen=peux=plus=je=lâ=che=la=bri=de 10

  ou=bien=a=lors=me=je=ter=du=haut=dune=fa=laise 12
  ce=la=sa=vèreim=pos=si=ble=jai=le=ver=ti=ge=sur=u=ne=chaise 16
  vi=vre=est=pour=moi=com=me=mar=cher=sur=des=braises 12
  je=suis=mal=heu=reux=ne=vous=en=dé=plai=se 11
  jai=aus=si=pen=sé=au=cou=teau=plan=té=dans=le=cœur 13
  comp=ter=les=côtes=et=en=fon=cer=la=la=mea=vec=vi=gueur 14
  tra=ver=ser=le=derme=lé=pi=der=me=puis=la=plè=vreen=vain=queur 15
  non=vraiment=je=ne=pour=rai=pas=je=nen=ai=pas=le=cœur 13
  au=jourd=hui=cest=dé=ci=dé=je=me=sui=ci=de 12
  la=vie=est=de=ve=nue=beau=coup=trop=a=ci=de 12
  ja=mais=je=ne=me=ver=rai=a=vec=des=ri=des 12
  je=nen=peux=plus=je=lâ=che=la=bri=de 10
  dans=ma=voi=ture=in=ha=ler=les=gaz=dé=chap=pe=ment 13
  car=je=ne=sup=porte=pas=quand=le=mon=de=me=ment 12
  voi=là=u=ne=fa=çon=dé=chap=per=à=mes=tourments 12
  moi=qui=ai=si=sou=vent=ra=té=les=tour=nants 11
  jai=aus=si=pen=sé=à=bai=ser=sans=ca=po=te 12
  a=vec=des=in=con=nus=pas=a=vec=des=po=tes 12
  faire=la=mour=at=tra=per=la=mort=en=bai=sant=hot 12
  mais=je=vais=at=tendre=noël=le=pe=tit=pè=reet=sa=gran=de=hotte 15
 • Phonétique : Vie Acide

  vi asidə
  oʒuʁdɥi, sε deside, ʒə mə sɥisidə
  la vi ε dəvənɥ boku tʁo asidə
  ʒamε ʒə nə mə veʁε avεk dε ʁidə
  ʒə nɑ̃ pø plys, ʒə laʃə la bʁidə
  mε puʁ səla il fo tʁuve œ̃ mwajɛ̃
  ʒə mə ʁətʁuvə fasə a œ̃ ʃwa bjɛ̃ kɔʁneljɛ̃
  oʒuʁdɥi, də la vi ʒə nε plys fɛ̃
  e səla sɛ̃pləmɑ̃ ʒystifi lε mwajɛ̃
  œ̃ dεʁnje sɛ̃ɡlə malt avɑ̃ lε bʁa də mɔʁfe
  dεʁnjεʁə vɔlɔ̃tez- e tεstame dyme paʁafe
  wiski duzə ɑ̃ daʒə e baʁbityʁik
  lə maʁjaʒə nε pa œʁø, e sε bjɛ̃ tʁo klasikə.
  oʒuʁdɥi, sε deside, ʒə mə sɥisidə
  la vi ε dəvənɥ boku tʁo asidə
  ʒamε ʒə nə mə veʁε avεk dε ʁidə
  ʒə nɑ̃ pø plys, ʒə laʃə la bʁidə.
  mə tʁɑ̃ʃe lε vεnəz- e mə vide də mɔ̃ sɑ̃
  la metɔdə ε ɡɔʁə, mε maʁʃə a sɑ̃ puʁ sɑ̃
  ynə aʁmə blɑ̃ʃə puʁ ɑ̃ finiʁ avεk lεz- ide nwaʁə
  mɑ̃kə də kuʁaʒə, tɑ̃tativə vεnə, ʒə nε plys dεspwaʁ

  a mwɛ̃ kapʁε ʁeflεksjɔ̃, a ynə putʁə ʒə mə pɑ̃də,
  puʁ kynə dεʁnjεʁə fwa, yltimə εkstazə, ʒə bɑ̃də
  mε lide də finiʁ o bu dynə kɔʁdə
  nə mεksitə pa ʒə vu lakɔʁdə
  oʒuʁdɥi, sε deside, ʒə mə sɥisidə
  la vi ε dəvənɥ boku tʁo asidə
  ʒamε ʒə nə mə veʁε avεk dε ʁidə
  ʒə nɑ̃ pø plys, ʒə laʃə la bʁidə

  u bjɛ̃ alɔʁ mə ʒəte dy-o dynə falεzə
  səla savεʁə ɛ̃pɔsiblə, ʒε lə vεʁtiʒə syʁ ynə ʃεzə
  vivʁə ε puʁ mwa kɔmə maʁʃe syʁ dε bʁεzə
  ʒə sɥi maləʁø, nə vuz- ɑ̃ deplεzə
  ʒε osi pɑ̃se o kuto plɑ̃te dɑ̃ lə kœʁ,
  kɔ̃te lε kotə, e ɑ̃fɔ̃se la lamə avεk viɡœʁ
  tʁavεʁse, lə dεʁmə, lepidεʁmə, pɥi la plεvʁə ɑ̃ vɛ̃kœʁ
  nɔ̃, vʁεmɑ̃, ʒə nə puʁʁε pa, ʒə nɑ̃n- ε pa lə kœʁ
  oʒuʁdɥi, sε deside, ʒə mə sɥisidə
  la vi ε dəvənɥ boku tʁo asidə
  ʒamε ʒə nə mə veʁε avεk dε ʁidə
  ʒə nɑ̃ pø plys, ʒə laʃə la bʁidə
  dɑ̃ ma vwatyʁə, inale lε ɡaz deʃapəmɑ̃
  kaʁ ʒə nə sypɔʁtə pa kɑ̃ lə mɔ̃də mə mɑ̃
  vwala ynə fasɔ̃ deʃape a mε tuʁmɑ̃
  mwa ki ε si suvɑ̃ ʁate lε tuʁnɑ̃
  ʒε osi pɑ̃se a bεze sɑ̃ kapɔtə
  avεk dεz- ɛ̃kɔnys, pa avεk dε pɔtə
  fεʁə lamuʁ, atʁape la mɔʁ ɑ̃ bεzɑ̃ o
  mε ʒə vεz- atɑ̃dʁə nɔεl, lə pəti pεʁə e sa ɡʁɑ̃də ɔtə
 • Syllabes Phonétique : Vie Acide

  vi=a=si=də 4
  o=ʒuʁ=dɥi=sε=de=si=de=ʒə=mə=sɥi=si=də 12
  la=vi=ε=də=vənɥ=bo=ku=tʁo=a=si=də 11
  ʒa=mε=ʒə=nə=mə=ve=ʁε=a=vεk=dε=ʁi=də 12
  ʒə=nɑ̃=pø=plys=ʒə=la=ʃə=la=bʁi=də 10
  mε=puʁ=sə=la=il=fo=tʁu=ve=œ̃=mwa=jɛ̃ 11
  ʒə=məʁə=tʁuvə=fa=sə=a=œ̃=ʃwa=bjɛ̃=kɔʁ=ne=ljɛ̃ 12
  o=ʒuʁ=dɥi=də=la=vi=ʒə=nε=plys=fɛ̃ 10
  e=sə=la=sɛ̃=plə=mɑ̃=ʒys=ti=fi=lε=mwa=jɛ̃ 12
  œ̃=dεʁ=nje=sɛ̃ɡlə=malt=a=vɑ̃=lε=bʁa=də=mɔʁ=fe 12
  dεʁ=njεʁə=vɔ=lɔ̃=te=ze=tεs=ta=me=dy=me=pa=ʁa=fe 14
  wis=ki=du=zə=ɑ̃=da=ʒə=e=baʁ=bi=ty=ʁik 12
  lə=ma=ʁjaʒə=nε=pa=œ=ʁø=e=sε=bjɛ̃=tʁo=klasikə 12
  o=ʒuʁ=dɥi=sε=de=si=de=ʒə=mə=sɥi=si=də 12
  la=vi=ε=də=vənɥ=bo=ku=tʁo=a=si=də 11
  ʒa=mε=ʒə=nə=mə=ve=ʁε=a=vεk=dε=ʁi=də 12
  ʒə=nɑ̃=pø=plys=ʒə=la=ʃə=la=bʁi=də 10
  mə=tʁɑ̃=ʃe=lε=vεnə=ze=mə=vi=de=də=mɔ̃=sɑ̃ 12
  la=me=tɔdəε=ɡɔ=ʁə=mε=maʁ=ʃə=a=sɑ̃=puʁ=sɑ̃ 12
  ynəaʁ=mə=blɑ̃=ʃə=puʁ=ɑ̃=fi=niʁ=a=vεk=lε=zi=de=nwaʁə 14
  mɑ̃kə=də=ku=ʁa=ʒə=tɑ̃=ta=ti=və=vε=nə=ʒə=nε=plys=dεs=pwaʁ 16

  a=mwɛ̃=ka=pʁε=ʁe=flεk=sjɔ̃=a=ynə=pu=tʁə=ʒə=mə=pɑ̃də 14
  puʁ=kynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa=yl=ti=məεk=sta=zə=ʒə=bɑ̃də 13
  mε=li=de=də=fi=niʁ=o=bu=dy=nə=kɔʁ=də 12
  nə=mεk=si=tə=pa=ʒə=vu=la=kɔʁ=də 10
  o=ʒuʁ=dɥi=sε=de=si=de=ʒə=mə=sɥi=si=də 12
  la=vi=ε=də=vənɥ=bo=ku=tʁo=a=si=də 11
  ʒa=mε=ʒə=nə=mə=ve=ʁε=a=vεk=dε=ʁi=də 12
  ʒə=nɑ̃=pø=plys=ʒə=la=ʃə=la=bʁi=də 10

  u=bjɛ̃=a=lɔʁmə=ʒə=te=dy-o=dy=nə=fa=lεzə 12
  sə=la=sa=vεʁəɛ̃=pɔ=si=blə=ʒε=lə=vεʁ=ti=ʒə=syʁ=y=nə=ʃεzə 16
  vi=vʁə=ε=puʁ=mwa=kɔ=mə=maʁ=ʃe=syʁ=dε=bʁεzə 12
  ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø=nə=vu=zɑ̃=de=plε=zə 11
  ʒε=o=si=pɑ̃se=o=ku=to=plɑ̃=te=dɑ̃=lə=kœʁ 12
  kɔ̃=te=lε=kotə=e=ɑ̃=fɔ̃=se=la=la=məa=vεk=vi=ɡœʁ 14
  tʁa=vεʁse=lə=dεʁ=mə=le=pi=dεʁ=mə=pɥi=la=plε=vʁəɑ̃=vɛ̃=kœʁ 15
  nɔ̃=vʁε=mɑ̃=ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=ʒə=nɑ̃=nε=palə=kœʁ 13
  o=ʒuʁ=dɥi=sε=de=si=de=ʒə=mə=sɥi=si=də 12
  la=vi=ε=də=vənɥ=bo=ku=tʁo=a=si=də 11
  ʒa=mε=ʒə=nə=mə=ve=ʁε=a=vεk=dε=ʁi=də 12
  ʒə=nɑ̃=pø=plys=ʒə=la=ʃə=la=bʁi=də 10
  dɑ̃=ma=vwa=tyʁə=i=na=le=lε=ɡaz=de=ʃa=pə=mɑ̃ 13
  kaʁʒə=nə=sy=pɔʁ=tə=pa=kɑ̃=lə=mɔ̃=də=mə=mɑ̃ 12
  vwa=la=ynə=fa=sɔ̃=de=ʃa=pe=a=mε=tuʁ=mɑ̃ 12
  mwa=ki=ε=si=su=vɑ̃=ʁa=te=lε=tuʁ=nɑ̃ 11
  ʒε=o=si=pɑ̃=se=a=bε=ze=sɑ̃=ka=pɔ=tə 12
  a=vεk=dε=zɛ̃=kɔ=nys=pa=a=vεk=dε=pɔ=tə 12
  fεʁə=la=muʁ=a=tʁa=pe=la=mɔʁ=ɑ̃=bε=zɑ̃=o 12
  mεʒə=vε=za=tɑ̃=dʁə=nɔ=εl=lə=pə=ti=pε=ʁəe=sa=ɡʁɑ̃=də=ɔtə 16

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/08/2014 17:32Melly-Mellow

Poème très profond.. On ressent bien la douleur.. Il aurait par contre juste fallu veiller à la mise en page : ponctuation & strophes = le rythme, la vie, l’émotion.. Et un texte qui en ressort meilleur... Enfin c’est mon avis..
Amicalement-