Univers de poésie d'un auteur

Poème:Femme Assassine

Le Poème

Femme,
Lorsque l’automne souffle sur tes charmes,
Qu’un à un tes vêtements tu effeuilles,
Alors moi de mon côté je rends les armes :
Moi je frissonne tout comme une feuille.

Femme,
Quand explorateur, je compte tes grains de beauté
Qu’un à un je cache dessous mille baisers,
Et si parfois je flâne un petit peu ici ou là :
J’écoute ce que raconte ton corps en émoi.

Femme,
Quand tu te fais fleur, ouvrant tes pétales de satin,
Que tu révèles tes couleurs sous la rosée du matin,
Je m’en vais chercher au thermomètre
La chaleur au plus profond de ton être.

Femme,
Quand la rosée du matin se fait violent orage,
Que le tonnerre rompt le silence des sages,
Et que ton corps dégouline sous la sueur
Tu te fais assassine de mon cœur.

Femme,
Lorsque claque une retentissante affaire
Qui bien souvent n’est pas pour te déplaire,
Ta bouche renvoie un cri de plaisir en écho
A cette fessée tombée en singulier cadeau.

Femme,
Quand tes reins balancent et balancent
Au rythme endiablé de ton effervescence,
Je suis comme un voilier solitaire sur la Manche,
Le mât qui tangue sous la houle de tes hanches.

Femme,
Lorsqu’au moment ultime voilà que je te crucifie,
Que mon subconscient tue le père en enterrant le fils,
Alors toi aussi tu en viens à donner ton corps,
Ta gorge hantée : « encore ! encore ! encore ! »
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Un texte original de An Braz ©️️ Tous droits réservés.

Poeme de An Braz

Poète An Braz

An Braz a publié sur le site 122 écrits. An Braz est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Femme Assassinefem=me 2
lors=que=lau=tomne=souf=fle=sur=tes=char=mes 10
quun=à=un=tes=vête=ments=tu=ef=feuilles 9
a=lors=moi=de=mon=cô=té=je=rends=les=ar=mes 12
moi=je=fris=sonne=tout=com=meu=ne=feu=ille 10

fem=me 2
quand=ex=plo=ra=teur=je=comp=te=tes=grains=de=beau=té 13
quun=à=un=je=cache=des=sous=mille=bai=sers 10
et=si=par=fois=je=flâ=neun=pe=tit=peu=i=ci=ou=là 14
jé=coute=ce=que=ra=conte=ton=corps=en=é=moi 11

fem=me 2
quand=tu=te=fais=fleur=ou=vrant=tes=pé=tales=de=sa=tin 13
que=tu=ré=vèles=tes=cou=leurs=sous=la=ro=sée=du=ma=tin 14
je=men=vais=cher=cher=au=ther=mo=mètre 9
la=cha=leur=au=plus=pro=fond=de=ton=être 10

fem=me 2
quand=la=ro=sée=du=ma=tin=se=fait=violent=o=rage 12
que=le=ton=nerre=rompt=le=si=len=ce=des=sages 11
et=que=ton=corps=dé=gou=line=sous=la=sueur 10
tu=te=fais=as=sas=sine=de=mon=cœur 9

fem=me 2
lors=que=cla=queune=re=ten=tis=san=te=af=faire 11
qui=bien=sou=vent=nest=pas=pour=te=dé=plaire 10
ta=bouche=ren=voieun=cri=de=plai=sir=en=é=cho 11
a=cette=fes=sée=tom=bée=en=sin=gu=lier=ca=deau 12

fem=me 2
quand=tes=reins=ba=lan=cent=et=ba=lancent 9
au=ryth=meen=dia=blé=de=ton=ef=ferves=cence 10
je=suis=commeun=voi=lier=so=li=tai=re=sur=la=manche 12
le=mât=qui=tan=gue=sous=la=houle=de=tes=hanches 11

fem=me 2
lors=quau=moment=ul=ti=me=voi=là=que=je=te=cru=ci=fie 14
que=mon=sub=cons=cient=tue=le=pèreen=en=ter=rant=le=fils 13
a=lors=toi=aus=si=tu=en=viens=à=don=ner=ton=corps 13
ta=gorge=han=tée=en=co=re=en=co=re=en=co=re 13
Phonétique : Femme Assassinefamə,
lɔʁskə lotɔmnə suflə syʁ tε ʃaʁmə,
kœ̃n- a œ̃ tε vεtəmɑ̃ ty efœjə,
alɔʁ mwa də mɔ̃ kote ʒə ʁɑ̃ lεz- aʁmə :
mwa ʒə fʁisɔnə tu kɔmə ynə fœjə.

famə,
kɑ̃t- εksplɔʁatœʁ, ʒə kɔ̃tə tε ɡʁɛ̃ də bote
kœ̃n- a œ̃ ʒə kaʃə dəsu milə bεze,
e si paʁfwa ʒə flanə œ̃ pəti pø isi u la :
ʒekutə sə kə ʁakɔ̃tə tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃n- emwa.

famə,
kɑ̃ ty tə fε flœʁ, uvʁɑ̃ tε petalə də satɛ̃,
kə ty ʁevεlə tε kulœʁ su la ʁoze dy matɛ̃,
ʒə mɑ̃ vε ʃεʁʃe o tεʁmɔmεtʁə
la ʃalœʁ o plys pʁɔfɔ̃ də tɔ̃n- εtʁə.

famə,
kɑ̃ la ʁoze dy matɛ̃ sə fε vjɔle ɔʁaʒə,
kə lə tɔneʁə ʁɔ̃ lə silɑ̃sə dε saʒə,
e kə tɔ̃ kɔʁ deɡulinə su la sɥœʁ
ty tə fεz- asasinə də mɔ̃ kœʁ.

famə,
lɔʁskə klakə ynə ʁətɑ̃tisɑ̃tə afεʁə
ki bjɛ̃ suvɑ̃ nε pa puʁ tə deplεʁə,
ta buʃə ʁɑ̃vwa œ̃ kʁi də plεziʁ ɑ̃n- eʃo
a sεtə fese tɔ̃be ɑ̃ sɛ̃ɡylje kado.

famə,
kɑ̃ tε ʁɛ̃ balɑ̃se e balɑ̃se
o ʁitmə ɑ̃djable də tɔ̃n- efεʁvesɑ̃sə,
ʒə sɥi kɔmə œ̃ vwalje sɔlitεʁə syʁ la mɑ̃ʃə,
lə mat ki tɑ̃ɡ su la ulə də tεz- ɑ̃ʃə.

famə,
lɔʁsko mɔmɑ̃ yltimə vwala kə ʒə tə kʁysifi,
kə mɔ̃ sybkɔ̃sjɑ̃ tɥ lə pεʁə ɑ̃n- ɑ̃teʁɑ̃ lə fis,
alɔʁ twa osi ty ɑ̃ vjɛ̃z- a dɔne tɔ̃ kɔʁ,
ta ɡɔʁʒə-ɑ̃te : « ɑ̃kɔʁə ! ɑ̃kɔʁə ! ɑ̃kɔʁə ! »
Syllabes Phonétique : Femme Assassinefa=mə 2
lɔʁskə=lo=tɔm=nə=su=flə=syʁ=tεʃaʁmə 8
kœ̃=na=œ̃=tεvεtə=mɑ̃=ty=e=fœjə 8
a=lɔʁ=mwadə=mɔ̃=ko=te=ʒə=ʁɑ̃=lε=zaʁmə 10
mwaʒə=fʁi=sɔ=nə=tu=kɔ=məy=nə=fœjə 9

fa=mə 2
kɑ̃=tεk=splɔ=ʁa=tœʁ=ʒə=kɔ̃tə=tε=ɡʁɛ̃=də=bo=te 12
kœ̃=na=œ̃=ʒə=kaʃə=də=su=mi=lə=bε=ze 11
e=si=paʁ=fwaʒə=fla=nəœ̃=pə=ti=pø=i=si=u=la 13
ʒe=kutə=sə=kə=ʁa=kɔ̃=tə=tɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=ne=mwa 12

fa=mə 2
kɑ̃=tytə=fε=flœʁ=u=vʁɑ̃=tε=pe=ta=lə=də=sa=tɛ̃ 13
kə=ty=ʁe=vεlə=tε=ku=lœʁ=su=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃ 14
ʒə=mɑ̃=vε=ʃεʁ=ʃe=o=tεʁ=mɔ=mεtʁə 9
la=ʃa=lœʁ=o=plys=pʁɔ=fɔ̃də=tɔ̃nεtʁə 8

fa=mə 2
kɑ̃=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃sə=fε=vjɔ=le=ɔ=ʁaʒə 12
kə=lə=tɔ=ne=ʁə=ʁɔ̃lə=si=lɑ̃=sə=dεsaʒə 10
e=kə=tɔ̃=kɔʁ=de=ɡu=linə=su=la=sɥœʁ 10
tytə=fε=za=sa=si=nə=də=mɔ̃=kœʁ 9

fa=mə 2
lɔʁskə=kla=kəy=nə=ʁə=tɑ̃=ti=sɑ̃=tə=a=fεʁə 11
ki=bjɛ̃=su=vɑ̃=nε=pa=puʁtə=de=plεʁə 9
ta=buʃə=ʁɑ̃=vwa=œ̃=kʁi=də=plε=ziʁ=ɑ̃=ne=ʃo 12
a=sεtə=fe=se=tɔ̃=be=ɑ̃=sɛ̃=ɡy=lje=ka=do 12

fa=mə 2
kɑ̃=tε=ʁɛ̃=ba=lɑ̃se=e=ba=lɑ̃se 8
o=ʁit=mə=ɑ̃=dja=ble=də=tɔ̃=ne=fεʁ=ve=sɑ̃sə 12
ʒə=sɥi=kɔmə=œ̃=vwa=lje=sɔ=li=tε=ʁə=syʁ=lamɑ̃ʃə 12
lə=mat=ki=tɑ̃ɡ=su=la=u=lə=də=tε=zɑ̃=ʃə 12

fa=mə 2
lɔʁ=sko=mɔ=mɑ̃=yl=timə=vwa=la=kə=ʒə=tə=kʁy=si=fi 14
kə=mɔ̃=syb=kɔ̃=sjɑ̃=tɥ=lə=pεʁəɑ̃=nɑ̃=te=ʁɑ̃=lə=fis 13
a=lɔʁ=twa=o=si=ty=ɑ̃=vjɛ̃=za=dɔ=ne=tɔ̃=kɔʁ 13
ta=ɡɔʁ=ʒə-ɑ̃=te=ɑ̃=kɔʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə 13

Historique des Modifications

03/02/2018 19:36

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
09/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Homme-Femme
Du 22/05/2011 17:34

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 5 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.