Poeme : Femme Assassine

Femme Assassine

Femme,
Lorsque l’automne souffle sur tes charmes,
Qu’un à un tes vêtements tu effeuilles,
Alors moi de mon côté je rends les armes :
Moi je frissonne tout comme une feuille.

Femme,
Quand explorateur, je compte tes grains de beauté
Qu’un à un je cache dessous mille baisers,
Et si parfois je flâne un petit peu ici ou là :
J’écoute ce que raconte ton corps en émoi.

Femme,
Quand tu te fais fleur, ouvrant tes pétales de satin,
Que tu révèles tes couleurs sous la rosée du matin,
Je m’en vais chercher au thermomètre
La chaleur au plus profond de ton être.

Femme,
Quand la rosée du matin se fait violent orage,
Que le tonnerre rompt le silence des sages,
Et que ton corps dégouline sous la sueur
Tu te fais assassine de mon cœur.

Femme,
Lorsque claque une retentissante affaire
Qui bien souvent n’est pas pour te déplaire,
Ta bouche renvoie un cri de plaisir en écho
A cette fessée tombée en singulier cadeau.

Femme,
Quand tes reins balancent et balancent
Au rythme endiablé de ton effervescence,
Je suis comme un voilier solitaire sur la Manche,
Le mât qui tangue sous la houle de tes hanches.

Femme,
Lorsqu’au moment ultime voilà que je te crucifie,
Que mon subconscient tue le père en enterrant le fils,
Alors toi aussi tu en viens à donner ton corps,
Ta gorge hantée : « encore ! encore ! encore ! »

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Femme Assassine

  fem=me 2
  lors=que=lau=tomne=souf=fle=sur=tes=char=mes 10
  quun=à=un=tes=vête=ments=tu=ef=feuilles 9
  a=lors=moi=de=mon=cô=té=je=rends=les=ar=mes 12
  moi=je=fris=sonne=tout=com=meu=ne=feu=ille 10

  fem=me 2
  quand=ex=plo=ra=teur=je=comp=te=tes=grains=de=beau=té 13
  quun=à=un=je=cache=des=sous=mille=bai=sers 10
  et=si=par=fois=je=flâ=neun=pe=tit=peu=i=ci=ou=là 14
  jé=coute=ce=que=ra=conte=ton=corps=en=é=moi 11

  fem=me 2
  quand=tu=te=fais=fleur=ou=vrant=tes=pé=tales=de=sa=tin 13
  que=tu=ré=vèles=tes=cou=leurs=sous=la=ro=sée=du=ma=tin 14
  je=men=vais=cher=cher=au=ther=mo=mètre 9
  la=cha=leur=au=plus=pro=fond=de=ton=être 10

  fem=me 2
  quand=la=ro=sée=du=ma=tin=se=fait=violent=o=rage 12
  que=le=ton=nerre=rompt=le=si=len=ce=des=sages 11
  et=que=ton=corps=dé=gou=line=sous=la=sueur 10
  tu=te=fais=as=sas=sine=de=mon=cœur 9

  fem=me 2
  lors=que=cla=queune=re=ten=tis=san=te=af=faire 11
  qui=bien=sou=vent=nest=pas=pour=te=dé=plaire 10
  ta=bouche=ren=voieun=cri=de=plai=sir=en=é=cho 11
  a=cette=fes=sée=tom=bée=en=sin=gu=lier=ca=deau 12

  fem=me 2
  quand=tes=reins=ba=lan=cent=et=ba=lancent 9
  au=ryth=meen=dia=blé=de=ton=ef=ferves=cence 10
  je=suis=commeun=voi=lier=so=li=tai=re=sur=la=manche 12
  le=mât=qui=tan=gue=sous=la=houle=de=tes=hanches 11

  fem=me 2
  lors=quau=moment=ul=ti=me=voi=là=que=je=te=cru=ci=fie 14
  que=mon=sub=cons=cient=tue=le=pèreen=en=ter=rant=le=fils 13
  a=lors=toi=aus=si=tu=en=viens=à=don=ner=ton=corps 13
  ta=gorge=han=tée=en=co=re=en=co=re=en=co=re 13
 • Phonétique : Femme Assassine

  famə,
  lɔʁskə lotɔmnə suflə syʁ tε ʃaʁmə,
  kœ̃n- a œ̃ tε vεtəmɑ̃ ty efœjə,
  alɔʁ mwa də mɔ̃ kote ʒə ʁɑ̃ lεz- aʁmə :
  mwa ʒə fʁisɔnə tu kɔmə ynə fœjə.

  famə,
  kɑ̃t- εksplɔʁatœʁ, ʒə kɔ̃tə tε ɡʁɛ̃ də bote
  kœ̃n- a œ̃ ʒə kaʃə dəsu milə bεze,
  e si paʁfwa ʒə flanə œ̃ pəti pø isi u la :
  ʒekutə sə kə ʁakɔ̃tə tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃n- emwa.

  famə,
  kɑ̃ ty tə fε flœʁ, uvʁɑ̃ tε petalə də satɛ̃,
  kə ty ʁevεlə tε kulœʁ su la ʁoze dy matɛ̃,
  ʒə mɑ̃ vε ʃεʁʃe o tεʁmɔmεtʁə
  la ʃalœʁ o plys pʁɔfɔ̃ də tɔ̃n- εtʁə.

  famə,
  kɑ̃ la ʁoze dy matɛ̃ sə fε vjɔle ɔʁaʒə,
  kə lə tɔneʁə ʁɔ̃ lə silɑ̃sə dε saʒə,
  e kə tɔ̃ kɔʁ deɡulinə su la sɥœʁ
  ty tə fεz- asasinə də mɔ̃ kœʁ.

  famə,
  lɔʁskə klakə ynə ʁətɑ̃tisɑ̃tə afεʁə
  ki bjɛ̃ suvɑ̃ nε pa puʁ tə deplεʁə,
  ta buʃə ʁɑ̃vwa œ̃ kʁi də plεziʁ ɑ̃n- eʃo
  a sεtə fese tɔ̃be ɑ̃ sɛ̃ɡylje kado.

  famə,
  kɑ̃ tε ʁɛ̃ balɑ̃se e balɑ̃se
  o ʁitmə ɑ̃djable də tɔ̃n- efεʁvesɑ̃sə,
  ʒə sɥi kɔmə œ̃ vwalje sɔlitεʁə syʁ la mɑ̃ʃə,
  lə mat ki tɑ̃ɡ su la ulə də tεz- ɑ̃ʃə.

  famə,
  lɔʁsko mɔmɑ̃ yltimə vwala kə ʒə tə kʁysifi,
  kə mɔ̃ sybkɔ̃sjɑ̃ tɥ lə pεʁə ɑ̃n- ɑ̃teʁɑ̃ lə fis,
  alɔʁ twa osi ty ɑ̃ vjɛ̃z- a dɔne tɔ̃ kɔʁ,
  ta ɡɔʁʒə-ɑ̃te : « ɑ̃kɔʁə ! ɑ̃kɔʁə ! ɑ̃kɔʁə ! »
 • Syllabes Phonétique : Femme Assassine

  fa=mə 2
  lɔʁskə=lo=tɔm=nə=su=flə=syʁ=tεʃaʁmə 8
  kœ̃=na=œ̃=tεvεtə=mɑ̃=ty=e=fœjə 8
  a=lɔʁ=mwadə=mɔ̃=ko=te=ʒə=ʁɑ̃=lε=zaʁmə 10
  mwaʒə=fʁi=sɔ=nə=tu=kɔ=məy=nə=fœjə 9

  fa=mə 2
  kɑ̃=tεk=splɔ=ʁa=tœʁ=ʒə=kɔ̃tə=tε=ɡʁɛ̃=də=bo=te 12
  kœ̃=na=œ̃=ʒə=kaʃə=də=su=mi=lə=bε=ze 11
  e=si=paʁ=fwaʒə=fla=nəœ̃=pə=ti=pø=i=si=u=la 13
  ʒe=kutə=sə=kə=ʁa=kɔ̃=tə=tɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=ne=mwa 12

  fa=mə 2
  kɑ̃=tytə=fε=flœʁ=u=vʁɑ̃=tε=pe=ta=lə=də=sa=tɛ̃ 13
  kə=ty=ʁe=vεlə=tε=ku=lœʁ=su=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃ 14
  ʒə=mɑ̃=vε=ʃεʁ=ʃe=o=tεʁ=mɔ=mεtʁə 9
  la=ʃa=lœʁ=o=plys=pʁɔ=fɔ̃də=tɔ̃nεtʁə 8

  fa=mə 2
  kɑ̃=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃sə=fε=vjɔ=le=ɔ=ʁaʒə 12
  kə=lə=tɔ=ne=ʁə=ʁɔ̃lə=si=lɑ̃=sə=dεsaʒə 10
  e=kə=tɔ̃=kɔʁ=de=ɡu=linə=su=la=sɥœʁ 10
  tytə=fε=za=sa=si=nə=də=mɔ̃=kœʁ 9

  fa=mə 2
  lɔʁskə=kla=kəy=nə=ʁə=tɑ̃=ti=sɑ̃=tə=a=fεʁə 11
  ki=bjɛ̃=su=vɑ̃=nε=pa=puʁtə=de=plεʁə 9
  ta=buʃə=ʁɑ̃=vwa=œ̃=kʁi=də=plε=ziʁ=ɑ̃=ne=ʃo 12
  a=sεtə=fe=se=tɔ̃=be=ɑ̃=sɛ̃=ɡy=lje=ka=do 12

  fa=mə 2
  kɑ̃=tε=ʁɛ̃=ba=lɑ̃se=e=ba=lɑ̃se 8
  o=ʁit=mə=ɑ̃=dja=ble=də=tɔ̃=ne=fεʁ=ve=sɑ̃sə 12
  ʒə=sɥi=kɔmə=œ̃=vwa=lje=sɔ=li=tε=ʁə=syʁ=lamɑ̃ʃə 12
  lə=mat=ki=tɑ̃ɡ=su=la=u=lə=də=tε=zɑ̃=ʃə 12

  fa=mə 2
  lɔʁ=sko=mɔ=mɑ̃=yl=timə=vwa=la=kə=ʒə=tə=kʁy=si=fi 14
  kə=mɔ̃=syb=kɔ̃=sjɑ̃=tɥ=lə=pεʁəɑ̃=nɑ̃=te=ʁɑ̃=lə=fis 13
  a=lɔʁ=twa=o=si=ty=ɑ̃=vjɛ̃=za=dɔ=ne=tɔ̃=kɔʁ 13
  ta=ɡɔʁ=ʒə-ɑ̃=te=ɑ̃=kɔʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə 13

PostScriptum

Un texte original de An Braz ©️️ Tous droits réservés.

Historique des Modifications

03/02/2018 19:36

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Homme-Femme
Publié le 22/05/2011 17:34

L'écrit contient 238 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 5 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : An Braz

Récompense

0
0
0