Poeme-France : Lecture Écrit Homme-Femme

Poeme : Femme Assassine

Poème Homme-Femme
Publié le 22/05/2011 17:34

L'écrit contient 244 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : An Braz

Femme Assassine

Femme,
Lorsque l’automne souffle sur tes charmes,
Qu’un à un tes vêtements tu effeuilles,
Alors moi de mon côté je rends les armes :
Moi je frissonne tout comme une feuille.
Femme,
Quand explorateur, je compte tes grains de beauté
Qu’un à un je cache dessous mille baisers,
Et si parfois je flâne un petit peu ici ou là :
J’écoute ce que raconte ton corps en émoi.
Femme,
Quand tu te fais fleur, ouvrant tes pétales de satin,
Que tu révèles tes couleurs sous la rosée du matin,
Je m’en vais chercher au thermomètre
La chaleur au plus profond de ton être.
Femme,
Quand la rosée du matin se fait violent orage,
Que le tonnerre rompt le silence des sages,
Et que ton corps dégouline sous la sueur
Tu te fais assassine de mon cœur.
Femme,
Lorsque claque une retentissante affaire
Qui bien souvent n’est pas pour te déplaire,
Ta bouche renvoie un cri de plaisir en écho
A cette fessée tombée en singulier cadeau.
Femme,
Quand tes reins balancent et balancent
Au rythme endiablé de ton effervescence,
Je suis comme un voilier solitaire sur la Manche,
Le mât qui tangue sous la houle de tes hanches.
Femme,
Lorsqu’au moment ultime voilà que je te crucifie,
Que mon subconscient tue le père en enterrant le fils,
Alors toi aussi tu en viens à donner ton corps,
Ta gorge hantée : « encore ! encore ! encore ! »

[An Braz © www. an-braz. net]
 • Pieds Hyphénique: Femme Assassine

  fem=me 2
  lors=que=lau=tom=ne=souf=fle=sur=tes=char=mes 11
  quun=à=un=tes=vê=te=ments=tu=ef=feu=illes 11
  a=lors=moi=de=mon=cô=té=je=rends=les=ar=mes 12
  moi=je=fris=son=ne=tout=com=meu=ne=feu=ille 11
  fem=me 2
  quand=ex=plo=ra=teur=je=comp=te=tes=grains=de=beau=té 13
  quun=à=un=je=ca=che=des=sous=mil=le=bai=sers 12
  et=si=par=fois=je=flâ=neun=pe=tit=peu=i=ci=ou=là 14
  jé=cou=te=ce=que=ra=con=te=ton=corps=en=é=moi 13
  fem=me 2
  quand=tu=te=fais=fleur=ou=vrant=tes=pé=ta=les=de=sa=tin 14
  que=tu=ré=vè=les=tes=cou=leurs=sous=la=ro=sée=du=ma=tin 15
  je=men=vais=cher=cher=au=ther=mo=mètre 9
  la=cha=leur=au=plus=pro=fond=de=ton=être 10
  fem=me 2
  quand=la=ro=sée=du=ma=tin=se=fait=vio=lent=o=rage 13
  que=le=ton=ner=re=rompt=le=si=len=ce=des=sages 12
  et=que=ton=corps=dé=gou=li=ne=sous=la=sueur 11
  tu=te=fais=as=sas=si=ne=de=mon=cœur 10
  fem=me 2
  lors=que=cla=queu=ne=re=ten=tis=san=teaf=faire 11
  qui=bien=sou=vent=nest=pas=pour=te=dé=plaire 10
  ta=bou=che=ren=voieun=cri=de=plai=sir=en=é=cho 12
  a=cet=te=fes=sée=tom=béeen=sin=gu=lier=ca=deau 12
  fem=me 2
  quand=tes=reins=ba=lan=cent=et=ba=lancent 9
  au=ryth=meen=dia=blé=de=ton=ef=fer=ves=cence 11
  je=suis=com=meun=voi=lier=so=li=tai=re=sur=la=manche 13
  le=mât=qui=tan=gue=sous=la=hou=le=de=tes=hanches 12
  fem=me 2
  lors=quau=mo=ment=ul=ti=me=voi=là=que=je=te=cru=cifie 14
  que=mon=sub=cons=cient=tue=le=pè=reen=en=ter=rant=le=fils 14
  a=lors=toi=aus=si=tu=en=viens=à=don=ner=ton=corps 13
  ta=gor=ge=hantée=en=core=en=core=en=core 10

  ou=vre=cro=chet=an=braz=co=py=right=w=w=w=an=braz=net=fer=me=cro=chet 19
 • Phonétique : Femme Assassine

  famə,
  lɔʁskə lotɔmnə suflə syʁ tε ʃaʁmə,
  kœ̃n- a œ̃ tε vεtəmɑ̃ ty efœjə,
  alɔʁ mwa də mɔ̃ kote ʒə ʁɑ̃ lεz- aʁmə :
  mwa ʒə fʁisɔnə tu kɔmə ynə fœjə.
  famə,
  kɑ̃t- εksplɔʁatœʁ, ʒə kɔ̃tə tε ɡʁɛ̃ də bote
  kœ̃n- a œ̃ ʒə kaʃə dəsu milə bεze,
  e si paʁfwa ʒə flanə œ̃ pəti pø isi u la :
  ʒekutə sə kə ʁakɔ̃tə tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃n- emwa.
  famə,
  kɑ̃ ty tə fε flœʁ, uvʁɑ̃ tε petalə də satɛ̃,
  kə ty ʁevεlə tε kulœʁ su la ʁoze dy matɛ̃,
  ʒə mɑ̃ vε ʃεʁʃe o tεʁmɔmεtʁə
  la ʃalœʁ o plys pʁɔfɔ̃ də tɔ̃n- εtʁə.
  famə,
  kɑ̃ la ʁoze dy matɛ̃ sə fε vjɔle ɔʁaʒə,
  kə lə tɔneʁə ʁɔ̃ lə silɑ̃sə dε saʒə,
  e kə tɔ̃ kɔʁ deɡulinə su la sɥœʁ
  ty tə fεz- asasinə də mɔ̃ kœʁ.
  famə,
  lɔʁskə klakə ynə ʁətɑ̃tisɑ̃tə afεʁə
  ki bjɛ̃ suvɑ̃ nε pa puʁ tə deplεʁə,
  ta buʃə ʁɑ̃vwa œ̃ kʁi də plεziʁ ɑ̃n- eʃo
  a sεtə fese tɔ̃be ɑ̃ sɛ̃ɡylje kado.
  famə,
  kɑ̃ tε ʁɛ̃ balɑ̃se e balɑ̃se
  o ʁitmə ɑ̃djable də tɔ̃n- efεʁvesɑ̃sə,
  ʒə sɥi kɔmə œ̃ vwalje sɔlitεʁə syʁ la mɑ̃ʃə,
  lə mat ki tɑ̃ɡ su la ulə də tεz- ɑ̃ʃə.
  famə,
  lɔʁsko mɔmɑ̃ yltimə vwala kə ʒə tə kʁysifi,
  kə mɔ̃ sybkɔ̃sjɑ̃ tɥ lə pεʁə ɑ̃n- ɑ̃teʁɑ̃ lə fis,
  alɔʁ twa osi ty ɑ̃ vjɛ̃z- a dɔne tɔ̃ kɔʁ,
  ta ɡɔʁʒə-ɑ̃te : « ɑ̃kɔʁə ! ɑ̃kɔʁə ! ɑ̃kɔʁə ! »

  uvʁə kʁoʃε ɑ̃ bʁaz kɔpiʁajt dubləve dubləve dubləve. ɑ̃ bʁaz. nεt fεʁmə kʁoʃε
 • Pieds Phonétique : Femme Assassine

  famə 1
  lɔʁ=skə=lo=tɔm=nə=su=flə=syʁ=tε=ʃaʁ=mə 11
  kœ̃=na=œ̃=tε=vε=tə=mɑ̃=ty=e=fœ=jə 11
  a=lɔʁ=mwa=də=mɔ̃=ko=te=ʒə=ʁɑ̃=lε=zaʁ=mə 12
  mwa=ʒə=fʁi=sɔ=nə=tu=kɔ=məy=nə=fœ=jə 11
  famə 1
  kɑ̃=tεk=splɔ=ʁa=tœʁ=ʒə=kɔ̃=tə=tε=ɡʁɛ̃=də=bo=te 13
  kœ̃=na=œ̃=ʒə=ka=ʃə=də=su=mi=lə=bε=ze 12
  e=si=paʁ=fwa=ʒə=fla=nəœ̃=pə=ti=pø=i=si=u=la 14
  ʒe=ku=tə=sə=kə=ʁa=kɔ̃=tə=tɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=ne=mwa 13
  famə 1
  kɑ̃=ty=tə=fε=flœʁ=u=vʁɑ̃=tε=pe=ta=lə=də=sa=tɛ̃ 14
  kə=ty=ʁe=vε=lə=tε=ku=lœʁ=su=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃ 15
  ʒə=mɑ̃=vε=ʃεʁ=ʃe=o=tεʁ=mɔ=mεtʁə 9
  la=ʃa=lœʁ=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=tɔ̃=nεtʁə 10
  famə 1
  kɑ̃=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃=sə=fε=vjɔ=le=ɔ=ʁaʒə 13
  kə=lə=tɔ=ne=ʁə=ʁɔ̃=lə=si=lɑ̃=sə=dε=saʒə 12
  e=kə=tɔ̃=kɔʁ=de=ɡu=li=nə=su=la=sɥœʁ 11
  ty=tə=fε=za=sa=si=nə=də=mɔ̃=kœʁ 10
  famə 1
  lɔʁ=skə=kla=kəy=nə=ʁə=tɑ̃=ti=sɑ̃=təa=fεʁə 11
  ki=bjɛ̃=su=vɑ̃=nε=pa=puʁ=tə=de=plεʁə 10
  ta=bu=ʃə=ʁɑ̃=vwa=œ̃=kʁi=də=plε=ziʁ=ɑ̃=ne=ʃo 13
  a=sε=tə=fe=se=tɔ̃=be=ɑ̃=sɛ̃=ɡy=lj=e=ka=do 14
  famə 1
  kɑ̃=tε=ʁɛ̃=ba=lɑ̃=se=e=ba=lɑ̃=se 10
  o=ʁit=məɑ̃=dja=ble=də=tɔ̃=ne=fεʁ=ve=sɑ̃sə 11
  ʒə=sɥi=kɔ=məœ̃=vwa=lj=e=sɔ=li=tε=ʁə=syʁ=la=mɑ̃ʃə 14
  lə=mat=ki=tɑ̃ɡ=su=la=u=lə=də=tε=zɑ̃ʃə 11
  famə 1
  lɔʁ=sko=mɔ=mɑ̃=yl=ti=mə=vwa=la=kə=ʒə=tə=kʁy=si=fi 15
  kə=mɔ̃=syb=kɔ̃=sjɑ̃=tɥ=lə=pε=ʁəɑ̃=nɑ̃=te=ʁɑ̃=lə=fis 14
  a=lɔʁ=twa=o=si=ty=ɑ̃=vjɛ̃=za=dɔ=ne=tɔ̃=kɔʁ 13
  ta=ɡɔʁ=ʒə-ɑ̃=te=ɑ̃=kɔʁə=ɑ̃=kɔʁə=ɑ̃=kɔʁə 10

  u=vʁə=kʁo=ʃε=ɑ̃=bʁaz=kɔ=pi=ʁajt=du=blə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=ɑ̃=bʁaz=nεt=fεʁ=mə=kʁo=ʃε 25

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
16/12/2017Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.