Poeme : La Caverne « 2. 0 »

La Caverne « 2. 0 »

Une caverne, une caverne, en charnier de l’Humanité
Où s’entassent les ombres de leurs sombres chinoiseries
Qu’ils fomentent hardiment avec l’ardeur d’un dévot bêtifié,
Persuadés par les vapeurs d’éther de leurs propres tromperies.

Une caverne où s’écoulent des vérités imagées, imaginées
Dans le clair-obscur du dupe réconfort talionique
Qu’enorgueillit l’avare convoitise d’un malheur donner
Pour la paresseuse jouissance d’une fantaisie colérique.

Une caverne où s’écroulent les réalités sous d’injustifiées injustices
Engendrées par une victimisation infantilisante grandissante
Dont les dehors scellent dans un caveau d’artifices
Les artéfacts embryonnaires d’une pensée épanouissante.

De cette caverne grotesque que peuplent les immondices
D’un monde qui transpire l’écho de son implosion
Je m’enfuis vers des paysages plus propices
Où le regard vous renvoie à votre propre horizon.

Je m’évade de vos prairies fumeuses, fumistes rêveries,
A la poursuite d’une aire déserte de vos mirages en liesse ;
Dans l’espoir d’une ère qui n’ait pour desserte la supercherie,
Je fuis vos fois et jugements pour l’aloi et la justesse.

Sur ce tortueux chemin excavé par le sceau cratériforme
De vos vaines craintes vampiriques, sans aurevoir
Je disparais de vos préceptrices ignorances difformes ;
Je disparais de votre plat onirisme et vos mémoires.

Et les Hommes peignent, peignent leurs pervers désirs
Dopés à la fantasmagorie de vagues désillusions
Dans cette caverne aux parois décrépies d’avenir
Stigmates d’un mal dont on banni le nom.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Caverne « 2. 0 »

  une=ca=ver=ne=u=ne=ca=ver=ne=en=char=nier=de=lhu=ma=ni=té 17
  où=sen=tas=sent=les=om=bres=de=leurs=som=bres=chi=noi=se=ries 15
  quils=fomen=tent=har=di=ment=a=vec=lar=deur=dun=dé=vot=bê=ti=fié 16
  per=sua=dés=par=les=va=peurs=dé=ther=de=leurs=pro=pres=trom=pe=ries 16

  une=ca=ver=neoù=sé=cou=lent=des=vé=ri=tés=i=ma=gées=i=ma=gi=nées 18
  dans=le=clair=obs=cur=du=du=pe=ré=con=fort=ta=li=o=nique 15
  que=nor=gueil=lit=la=va=re=con=voi=ti=se=dun=mal=heur=don=ner 16
  pour=la=pares=seu=se=jouis=san=ce=du=ne=fan=tai=sie=co=lé=rique 16

  une=ca=ver=neoù=sé=crou=lent=les=ré=a=li=tés=sous=din=jus=ti=fi=ées=in=jus=tices 21
  engen=drées=par=u=ne=vic=ti=mi=sa=tion=in=fan=ti=li=san=te=gran=dis=sante 19
  dont=les=de=hors=s=cel=lent=dans=un=ca=veau=dar=ti=fi=ces 15
  les=ar=té=facts=em=bryon=nai=res=du=ne=pen=sée=é=pa=nouis=sante 16

  de=cet=te=ca=ver=ne=gro=tes=que=que=peu=plent=les=im=mon=dices 16
  dun=mon=de=qui=trans=pi=re=lé=cho=de=son=im=plo=si=on 15
  je=men=fuis=vers=des=pa=y=sa=ges=plus=pro=pi=ces 13
  où=le=re=gard=vous=ren=voie=à=vo=tre=pro=pre=ho=ri=zon 15

  je=mé=vade=de=vos=prai=ries=fu=meu=ses=fu=mis=tes=rê=ve=ries 16
  a=la=pour=suite=du=neai=re=dé=ser=te=de=vos=mi=ra=ges=en=lies=se 18
  dans=les=poir=dune=è=re=qui=nait=pour=des=ser=te=la=su=per=che=rie 17
  je=fuis=vos=fois=et=ju=ge=ments=pour=la=loi=et=la=jus=tesse 15

  sur=ce=tor=tueux=che=min=ex=ca=vé=par=le=sceau=cra=té=ri=forme 16
  de=vos=vai=nes=crain=tes=vam=pi=ri=ques=sans=au=re=voir 14
  je=dis=pa=rais=de=vos=pré=cep=tri=ces=i=gno=ran=ces=dif=formes 16
  je=dis=pa=rais=de=vo=tre=plat=o=ni=ris=me=et=vos=mé=moires 16

  et=les=hom=mes=pei=gnent=pei=gnent=leurs=per=vers=dé=sirs 13
  do=pés=à=la=fan=tas=ma=go=rie=de=va=gues=dé=sillu=si=ons 16
  dans=cet=te=ca=ver=ne=aux=pa=rois=dé=cré=pies=da=ve=nir 15
  stig=ma=tes=dun=mal=dont=on=ban=ni=le=nom 11
 • Phonétique : La Caverne « 2. 0 »

  ynə kavεʁnə, ynə kavεʁnə, ɑ̃ ʃaʁnje də lymanite
  u sɑ̃tase lεz- ɔ̃bʁə- də lœʁ sɔ̃bʁə- ʃinwazəʁi
  kil fɔmɑ̃te-aʁdime avεk laʁdœʁ dœ̃ devo bεtifje,
  pεʁsɥade paʁ lε vapœʁ detœʁ də lœʁ pʁɔpʁə- tʁɔ̃pəʁi.

  ynə kavεʁnə u sekule dε veʁitez- imaʒe, imaʒine
  dɑ̃ lə klεʁ ɔpskyʁ dy dypə ʁekɔ̃fɔʁ taljɔnikə
  kɑ̃nɔʁɡœji lavaʁə kɔ̃vwatizə dœ̃ malœʁ dɔne
  puʁ la paʁesøzə ʒuisɑ̃sə dynə fɑ̃tεzi kɔleʁikə.

  ynə kavεʁnə u sekʁule lε ʁealite su dɛ̃ʒystifjez- ɛ̃ʒystisə
  ɑ̃ʒɑ̃dʁe paʁ ynə viktimizasjɔ̃ ɛ̃fɑ̃tilizɑ̃tə ɡʁɑ̃disɑ̃tə
  dɔ̃ lε dəɔʁ sεlle dɑ̃z- œ̃ kavo daʁtifisə
  lεz- aʁtefaktz- ɑ̃bʁiɔnεʁə dynə pɑ̃se epanuisɑ̃tə.

  də sεtə kavεʁnə ɡʁɔtεskə kə pəple lεz- imɔ̃disə
  dœ̃ mɔ̃də ki tʁɑ̃spiʁə leʃo də sɔ̃n- ɛ̃plozjɔ̃
  ʒə mɑ̃fɥi vεʁ dε pεizaʒə plys pʁɔpisə
  u lə ʁəɡaʁ vu ʁɑ̃vwa a vɔtʁə pʁɔpʁə ɔʁizɔ̃.

  ʒə mevadə də vo pʁεʁi fymøzə, fymistə ʁεvəʁi,
  a la puʁsɥitə dynə εʁə dezεʁtə də vo miʁaʒəz- ɑ̃ ljεsə,
  dɑ̃ lεspwaʁ dynə εʁə ki nε puʁ desεʁtə la sypεʁʃəʁi,
  ʒə fɥi vo fwaz- e ʒyʒəmɑ̃ puʁ lalwa e la ʒystεsə.

  syʁ sə tɔʁtɥø ʃəmɛ̃ εkskave paʁ lə so kʁateʁifɔʁmə
  də vo vεnə kʁɛ̃tə vɑ̃piʁik, sɑ̃z- oʁəvwaʁ
  ʒə dispaʁε də vo pʁesεptʁisəz- iɲɔʁɑ̃sə difɔʁmə,
  ʒə dispaʁε də vɔtʁə pla ɔniʁismə e vo memwaʁə.

  e lεz- ɔmə pεɲe, pεɲe lœʁ pεʁve deziʁ
  dɔpez- a la fɑ̃tasmaɡɔʁi də vaɡ dezijyzjɔ̃
  dɑ̃ sεtə kavεʁnə o paʁwa dekʁepi davəniʁ
  stiɡmatə dœ̃ mal dɔ̃ ɔ̃ bani lə nɔ̃.
 • Syllabes Phonétique : La Caverne « 2. 0 »

  y=nə=ka=vεʁ=nə=y=nə=ka=vεʁ=nə=ɑ̃=ʃaʁ=nje=də=ly=ma=ni=te 18
  u=sɑ̃=ta=se=lε=zɔ̃=bʁə=də=lœ=ʁə=sɔ̃=bʁə=ʃi=nwa=zə=ʁi 16
  kil=fɔ=mɑ̃=te-aʁ=di=me=a=vεk=laʁ=dœʁ=dœ̃=de=vo=bε=ti=fje 17
  pεʁ=sɥa=de=paʁ=lε=va=pœʁ=de=tœʁ=də=lœʁ=pʁɔ=pʁə=tʁɔ̃=pə=ʁi 16

  ynə=ka=vεʁ=nəu=se=ku=le=dε=ve=ʁi=te=zi=ma=ʒe=i=ma=ʒi=ne 18
  dɑ̃=lə=klεʁ=ɔp=skyʁ=dy=dy=pə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=ta=lj=ɔ=ni=kə 16
  kɑ̃=nɔʁ=ɡœj=i=la=va=ʁə=kɔ̃=vwa=ti=zə=dœ̃=ma=lœʁ=dɔ=ne 16
  puʁ=la=pa=ʁe=søzə=ʒui=sɑ̃=sə=dy=nə=fɑ̃=tε=zi=kɔ=le=ʁikə 16

  ynə=ka=vεʁ=nəu=se=kʁu=le=lε=ʁe=a=li=te=su=dɛ̃=ʒys=ti=fje=zɛ̃=ʒys=tisə 20
  ɑ̃=ʒɑ̃=dʁe=paʁ=ynə=vik=ti=mi=za=sjɔ̃=ɛ̃=fɑ̃=ti=li=zɑ̃=tə=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃tə 19
  dɔ̃=lε=də=ɔʁ=sεl=le=dɑ̃=zœ̃=ka=vo=daʁ=ti=fi=sə 14
  lε=zaʁ=te=fak=tzɑ̃=bʁi=ɔ=nεʁə=dy=nə=pɑ̃=se=e=pa=nui=sɑ̃tə 16

  də=sε=tə=ka=vεʁ=nə=ɡʁɔ=tεs=kə=kə=pə=ple=lε=zi=mɔ̃=disə 16
  dœ̃=mɔ̃=də=ki=tʁɑ̃s=pi=ʁə=le=ʃo=də=sɔ̃=nɛ̃=plo=zj=ɔ̃ 15
  ʒə=mɑ̃f=ɥi=vεʁ=dε=pε=i=za=ʒə=plys=pʁɔ=pis=ə 13
  u=lə=ʁə=ɡaʁ=vu=ʁɑ̃=vwa=a=vɔ=tʁə=pʁɔ=pʁə=ɔ=ʁi=zɔ̃ 15

  ʒə=me=vadə=də=vo=pʁε=ʁi=fy=mø=zə=fy=mis=tə=ʁε=və=ʁi 16
  a=la=puʁ=sɥitə=dy=nəε=ʁə=de=zεʁ=tə=də=vo=mi=ʁa=ʒə=zɑ̃=ljεsə 17
  dɑ̃=lεs=pwaʁ=dynəε=ʁə=ki=nε=puʁ=de=sεʁ=tə=la=sy=pεʁ=ʃə=ʁi 16
  ʒə=fɥi=vo=fwa=ze=ʒy=ʒə=mɑ̃=puʁ=la=lwa=e=la=ʒys=tε=sə 16

  syʁ=sə=tɔʁ=tɥø=ʃə=mɛ̃=εk=ska=ve=paʁ=lə=so=kʁa=te=ʁi=fɔʁmə 16
  də=vo=vε=nə=kʁɛ̃=tə=vɑ̃=pi=ʁik=sɑ̃=zo=ʁə=vwaʁ 13
  ʒə=dis=pa=ʁε=də=vo=pʁe=sεp=tʁi=sə=zi=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=di=fɔʁmə 16
  ʒə=dis=pa=ʁε=də=vɔ=tʁə=pla=ɔ=ni=ʁis=mə=e=vo=me=mwaʁə 16

  e=lε=zɔ=mə=pε=ɲe=pε=ɲe=lœ=ʁə=pεʁ=ve=de=ziʁ 14
  dɔ=pe=za=la=fɑ̃=tas=ma=ɡɔ=ʁi=də=va=ɡə=de=zi=jy=zjɔ̃ 16
  dɑ̃=sε=tə=ka=vεʁ=nə=o=pa=ʁwa=de=kʁe=pi=da=və=niʁ 15
  stiɡ=ma=tə=dœ̃=mal=dɔ̃=ɔ̃=ba=ni=lə=nɔ̃ 11

PostScriptum

Un texte original de An Braz ©️ Tous droits réservés.

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Société
Publié le 23/05/2012 01:00

L'écrit contient 251 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : An Braz