Poeme : Mon Royaume !

Mon Royaume !

Le soleil me salue d’un aurevoir
Crépusculaire, ça m’est bien égal :
Je n’ai plus peur de voir tomber le noir
Qui autrefois habillait mon cœur, car
Tu es la lune qui éclaire mes nuits
Et qui se reflète sur l’onde éthérée
De mon âme comme un sourire ;
Et chacun de tes regards étoilés
Me dévoile de nouveaux paysages,
Me dévoile à toi.

Tu es le royaume au sein duquel
J’aimerais bâtir une civilisation
Que je couvrirais de mille merveilles,
Chaque jour de nouveaux trésors.
J’aimerais faire de toi le gratte-ciel
Qui deviendra l’emblème pour
Les pensées qui peuplent mon être ;
J’aimerais bâtir avec et autour de toi
Une cité où enfin loger mon cœur,
Une cité éternelle.

Ta seule présence me magnétise
Et je ne saurais plus où aller
Sans toi pour guider mes pas perdus.
Sans toi ? … Mon cœur déboussolé.
L’océan de pleurs sur lequel dérivait
Mon âme errante a laissé place
A un jardin d’Eden que tu fleuris.
Je n’y suis qu’un pigeon voyageur
Qui vole vers son nid, en ton sein,
Vole vers le bonheur.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Royaume !

  le=so=leil=me=sa=lue=dun=au=re=voir 10
  cré=pus=cu=lai=re=ça=mest=bien=é=gal 10
  je=nai=plus=peur=de=voir=tom=ber=le=noir 10
  qui=au=tre=fois=ha=billait=mon=cœur=car 9
  tu=es=la=lune=qui=é=clai=re=mes=nuits 10
  et=qui=se=re=flète=sur=lon=deé=thé=rée 10
  de=mon=â=me=com=me=un=sou=ri=re 10
  et=cha=cun=de=tes=re=gards=é=toi=lés 10
  me=dé=voi=le=de=nou=veaux=pa=y=sages 10
  me=dé=voi=le=à=toi 6

  tu=es=le=ro=yau=me=au=sein=du=quel 10
  jaime=rais=bâ=tir=une=ci=vi=li=sa=tion 10
  que=je=cou=vri=rais=de=mil=le=mer=veilles 10
  cha=que=jour=de=nou=veaux=tré=sors 8
  jai=me=rais=faire=de=toi=le=grat=te=ciel 10
  qui=de=vien=dra=lem=blè=me=pour 8
  les=pen=sées=qui=peu=plent=mon=ê=tre 9
  jaime=rais=bâ=tir=a=vec=et=au=tour=de=toi 11
  une=ci=té=où=en=fin=lo=ger=mon=cœur 10
  u=ne=ci=té=é=ter=nelle 7

  ta=seu=le=pré=sen=ce=me=ma=gné=tise 10
  et=je=ne=sau=rais=plus=où=al=ler 9
  sans=toi=pour=gui=der=mes=pas=per=dus 9
  sans=toi=mon=cœur=dé=bous=so=lé 8
  lo=cé=an=de=pleurs=sur=le=quel=dé=ri=vait 11
  mon=â=me=er=ran=te=a=lais=sé=place 10
  a=un=jar=din=de=den=que=tu=fleu=ris 10
  je=ny=suis=quun=pi=geon=voy=a=geur 9
  qui=vo=le=vers=son=nid=en=ton=sein 9
  vo=le=vers=le=bon=heur 6
 • Phonétique : Mon Royaume !

  lə sɔlεj mə salɥ dœ̃n- oʁəvwaʁ
  kʁepyskylεʁə, sa mε bjɛ̃ eɡal :
  ʒə nε plys pœʁ də vwaʁ tɔ̃be lə nwaʁ
  ki otʁəfwa-abijε mɔ̃ kœʁ, kaʁ
  ty ε la lynə ki eklεʁə mε nɥi
  e ki sə ʁəflεtə syʁ lɔ̃də eteʁe
  də mɔ̃n- amə kɔmə œ̃ suʁiʁə,
  e ʃakœ̃ də tε ʁəɡaʁdz- etwale
  mə devwalə də nuvo pεizaʒə,
  mə devwalə a twa.

  ty ε lə ʁwajomə o sɛ̃ dykεl
  ʒεməʁε batiʁ ynə sivilizasjɔ̃
  kə ʒə kuvʁiʁε də milə mεʁvεjə,
  ʃakə ʒuʁ də nuvo tʁezɔʁ.
  ʒεməʁε fεʁə də twa lə ɡʁatə sjεl
  ki dəvjɛ̃dʁa lɑ̃blεmə puʁ
  lε pɑ̃se ki pəple mɔ̃n- εtʁə,
  ʒεməʁε batiʁ avεk e otuʁ də twa
  ynə site u ɑ̃fɛ̃ lɔʒe mɔ̃ kœʁ,
  ynə site etεʁnεllə.

  ta sələ pʁezɑ̃sə mə maɲetizə
  e ʒə nə soʁε plysz- u ale
  sɑ̃ twa puʁ ɡide mε pa pεʁdys.
  sɑ̃ twa ? … mɔ̃ kœʁ debusɔle.
  lɔseɑ̃ də plœʁ syʁ ləkεl deʁivε
  mɔ̃n- amə eʁɑ̃tə a lεse plasə
  a œ̃ ʒaʁdɛ̃ dədɛ̃ kə ty fləʁi.
  ʒə ni sɥi kœ̃ piʒɔ̃ vwajaʒœʁ
  ki vɔlə vεʁ sɔ̃ nid, ɑ̃ tɔ̃ sɛ̃,
  vɔlə vεʁ lə bɔnœʁ.
 • Syllabes Phonétique : Mon Royaume !

  lə=sɔ=lεj=mə=salɥ=dœ̃=no=ʁə=vwaʁ 9
  kʁe=pys=ky=lε=ʁə=sa=mε=bjɛ̃=e=ɡal 10
  ʒə=nε=plys=pœʁ=də=vwaʁ=tɔ̃=be=lə=nwaʁ 10
  ki=o=tʁə=fwa-a=bi=jε=mɔ̃=kœʁ=kaʁ 10
  ty=ε=la=lynə=ki=e=klε=ʁə=mε=nɥi 10
  e=kisəʁə=flε=tə=syʁ=lɔ̃=də=e=te=ʁe 10
  də=mɔ̃=na=mə=kɔ=mə=œ̃=su=ʁi=ʁə 10
  e=ʃa=kœ̃=də=tε=ʁə=ɡaʁ=dze=twa=le 10
  mə=de=vwa=lə=də=nu=vo=pε=i=zaʒə 10
  mə=de=vwa=lə=a=twa 6

  ty=ε=lə=ʁwa=jo=mə=o=sɛ̃=dy=kεl 10
  ʒεmə=ʁε=ba=tiʁ=y=nə=si=vi=li=za=sjɔ̃ 11
  kə=ʒə=ku=vʁi=ʁε=də=mi=lə=mεʁ=vεjə 10
  ʃa=kə=ʒuʁ=də=nu=vo=tʁe=zɔʁ 8
  ʒε=mə=ʁε=fεʁə=də=twa=lə=ɡʁa=tə=sjεl 10
  ki=də=vj=ɛ̃=dʁa=lɑ̃=blε=mə=puʁ 9
  lε=pɑ̃=se=ki=pə=ple=mɔ̃=nε=tʁə 9
  ʒεmə=ʁε=ba=tiʁ=a=vεk=e=o=tuʁ=də=twa 11
  ynə=si=te=u=ɑ̃=fɛ̃=lɔ=ʒe=mɔ̃=kœʁ 10
  y=nə=si=te=e=tεʁ=nεl=lə 8

  ta=sə=lə=pʁe=zɑ̃=sə=mə=ma=ɲe=tizə 10
  e=ʒə=nə=so=ʁε=plys=zu=a=le 9
  sɑ̃=twa=puʁ=ɡi=de=mε=pa=pεʁ=dys 9
  sɑ̃=twa=mɔ̃=kœ=ʁə=de=bu=sɔ=le 9
  lɔse=ɑ̃=də=plœʁ=syʁ=lə=kεl=de=ʁi=vε 10
  mɔ̃=na=mə=e=ʁɑ̃=tə=a=lε=se=plasə 10
  a=œ̃=ʒaʁ=dɛ̃=də=dɛ̃=kə=ty=flə=ʁi 10
  ʒə=ni=sɥi=kœ̃=pi=ʒɔ̃=vwa=ja=ʒœ=ʁə 10
  ki=vɔ=lə=vεʁ=sɔ̃=nid=ɑ̃=tɔ̃=sɛ̃ 9
  vɔ=lə=vεʁ=lə=bɔ=nœ=ʁə 7

PostScriptum

Un texte original de An Braz ©️ Tous droits réservés.

Historique des Modifications

03/02/2018 19:21

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/08/2012 15:10Melly-Mellow

Wha.. Quelle poésie, quelle musicalité.. Enfin cela ne m’étonne pas puisque tu es mélomane. Mais vraiment je suis bluffée. Très très beau. Merci du partage 🙂

👍
Auteur de Poésie
25/12/2012 17:55Lemmiath

Je passe tout simplement pour te souhaiter une heureuse fête de Noël.

👍
Auteur de Poésie
25/12/2012 18:34Gramo

Poème que j’ai bien aimé et dont la chute s"allie bien avec ce jour de NOEL.
Joyeux Noêl
GRAMO

👍