Poeme : Permettez-Moi

A Propos du Poeme

En réponse à « Je Ne Veux Pas Mourir » de Marka

Permettez-Moi

Permettez-moi, Marka,
De répondre à votre chanson,
Vous exposer ici le cas
De, ce sujet, ma position ;
Vous faire comprendre tout l’enchantement
Qu’il y a à ne pas vivre éternellement :

Il n’y a point de drame
A avoir vécu,
A faire pleurer des femmes
De souvenirs entendus ;
J’ai plaisir d’un avenir inassuré,
Mais vous, vous faites ce que vous voulez.

Je ne voudrais pas vivre éternellement,
M’éterniser jusqu’aux tourments,
Tourner en rond comme les aiguilles d’une pendule
Jusqu’à se pendre comme un vrai nul ;
Je ne voudrais pas vivre éternellement,
M’éterniser jusqu’aux tourments :
Moi qui ai du mal avec les redondants quotidiens
J’ai pas envie d’regretter de voir le matin.

Vous, vous faites comme vous voulez
Mais je n’veux pas être éternel,
Les habitudes, je n’veux y goûter :
L’insouciance est si belle ;
Je ne veux pas comme vous
Compter les enterrements
Et puis regretter d’avoir été fou
D’avoir agi si égoïstement.

Je ne voudrais pas vivre éternellement,
M’éterniser jusqu’aux tourments,
Tourner en rond comme les aiguilles d’une pendule
Jusqu’à se pendre comme un vrai nul ;
Je ne voudrais pas vivre éternellement,
M’éterniser jusqu’aux tourments :
Moi qui ai du mal avec les redondants quotidiens
J’ai pas envie d’regretter de voir le matin.

Je ne voudrais pas vivre éternellement,
M’éterniser jusqu’aux tourments.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Permettez-Moi

  per=met=tez=moi=mar=ka 6
  de=ré=pondre=à=vo=tre=chan=son 8
  vous=ex=po=ser=i=ci=le=cas 8
  de=ce=su=jet=ma=po=si=tion 8
  vous=faire=com=prendre=tout=len=chan=te=ment 9
  quil=y=a=à=ne=pas=vivreé=ter=nel=le=ment 11

  il=ny=a=point=de=dra=me 7
  a=a=voir=vé=cu 5
  a=fai=re=pleu=rer=des=femmes 7
  de=sou=ve=nirs=en=ten=dus 7
  jai=plai=sir=dun=ave=nir=i=nas=su=ré 10
  mais=vous=vous=faites=ce=que=vous=vou=lez 9

  je=ne=vou=drais=pas=vivreé=ter=nel=le=ment 10
  mé=ter=ni=ser=jus=quaux=tour=ments 8
  tour=ner=en=rond=comme=les=ai=guilles=du=ne=pen=dule 12
  jus=quà=se=pendre=com=meun=vrai=nul 8
  je=ne=vou=drais=pas=vivreé=ter=nel=le=ment 10
  mé=ter=ni=ser=jus=quaux=tour=ments 8
  moi=qui=ai=du=mal=a=vec=les=re=don=dants=quo=ti=diens 14
  jai=pas=en=vie=dre=gret=ter=de=voir=le=ma=tin 12

  vous=vous=faites=com=me=vous=vou=lez 8
  mais=je=n=veux=pas=êtreé=ter=nel 8
  les=ha=bi=tudes=je=n=veux=y=goû=ter 10
  lin=sou=cian=ce=est=si=bel=le 8
  je=ne=veux=pas=com=me=vous 7
  comp=ter=les=en=ter=re=ments 7
  et=puis=re=gret=ter=da=voir=é=té=fou 10
  da=voir=a=gi=si=é=goïs=te=ment 9

  je=ne=vou=drais=pas=vivreé=ter=nel=le=ment 10
  mé=ter=ni=ser=jus=quaux=tour=ments 8
  tour=ner=en=rond=comme=les=ai=guilles=du=ne=pen=dule 12
  jus=quà=se=pendre=com=meun=vrai=nul 8
  je=ne=vou=drais=pas=vivreé=ter=nel=le=ment 10
  mé=ter=ni=ser=jus=quaux=tour=ments 8
  moi=qui=ai=du=mal=a=vec=les=re=don=dants=quo=ti=diens 14
  jai=pas=en=vie=dre=gret=ter=de=voir=le=ma=tin 12

  je=ne=vou=drais=pas=vivreé=ter=nel=le=ment 10
  mé=ter=ni=ser=jus=quaux=tour=ments 8
 • Phonétique : Permettez-Moi

  pεʁmεte mwa, maʁka,
  də ʁepɔ̃dʁə a vɔtʁə ʃɑ̃sɔ̃,
  vuz- εkspoze isi lə ka
  də, sə syʒε, ma pozisjɔ̃,
  vu fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə tu lɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃
  kil i a a nə pa vivʁə etεʁnεllmɑ̃ :

  il ni a pwɛ̃ də dʁamə
  a avwaʁ veky,
  a fεʁə pləʁe dε famə
  də suvəniʁz- ɑ̃tɑ̃dys,
  ʒε plεziʁ dœ̃n- avəniʁ inasyʁe,
  mε vu, vu fεtə sə kə vu vule.

  ʒə nə vudʁε pa vivʁə etεʁnεllmɑ̃,
  metεʁnize ʒysko tuʁmɑ̃,
  tuʁne ɑ̃ ʁɔ̃ kɔmə lεz- εɡɥjə dynə pɑ̃dylə
  ʒyska sə pɑ̃dʁə kɔmə œ̃ vʁε nyl,
  ʒə nə vudʁε pa vivʁə etεʁnεllmɑ̃,
  metεʁnize ʒysko tuʁmɑ̃ :
  mwa ki ε dy mal avεk lε ʁədɔ̃dɑ̃ kɔtidjɛ̃
  ʒε pa ɑ̃vi dʁəɡʁεte də vwaʁ lə matɛ̃.

  vu, vu fεtə kɔmə vu vule
  mε ʒə nvø pa εtʁə etεʁnεl,
  lεz- abitydə, ʒə nvøz- i ɡute :
  lɛ̃susjɑ̃sə ε si bεllə,
  ʒə nə vø pa kɔmə vu
  kɔ̃te lεz- ɑ̃tεʁəmɑ̃
  e pɥi ʁəɡʁεte davwaʁ ete fu
  davwaʁ aʒi si eɡɔistəmɑ̃.

  ʒə nə vudʁε pa vivʁə etεʁnεllmɑ̃,
  metεʁnize ʒysko tuʁmɑ̃,
  tuʁne ɑ̃ ʁɔ̃ kɔmə lεz- εɡɥjə dynə pɑ̃dylə
  ʒyska sə pɑ̃dʁə kɔmə œ̃ vʁε nyl,
  ʒə nə vudʁε pa vivʁə etεʁnεllmɑ̃,
  metεʁnize ʒysko tuʁmɑ̃ :
  mwa ki ε dy mal avεk lε ʁədɔ̃dɑ̃ kɔtidjɛ̃
  ʒε pa ɑ̃vi dʁəɡʁεte də vwaʁ lə matɛ̃.

  ʒə nə vudʁε pa vivʁə etεʁnεllmɑ̃,
  metεʁnize ʒysko tuʁmɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : Permettez-Moi

  pεʁ=mε=te=mwa=maʁ=ka 6
  də=ʁe=pɔ̃dʁə=a=vɔ=tʁə=ʃɑ̃=sɔ̃ 8
  vu=zεk=spo=ze=i=si=lə=ka 8
  də=sə=sy=ʒε=ma=po=zi=sjɔ̃ 8
  vu=fεʁə=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=tu=lɑ̃=ʃɑ̃=tə=mɑ̃ 9
  kil=i=a=anə=pa=vi=vʁəe=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 10

  il=ni=a=pwɛ̃=də=dʁa=mə 7
  a=a=vwaʁ=ve=ky 5
  a=fε=ʁə=plə=ʁe=dε=fa=mə 8
  də=su=və=niʁ=zɑ̃=tɑ̃=dys 7
  ʒε=plε=ziʁ=dœ̃=navə=niʁ=i=na=sy=ʁe 10
  mε=vu=vu=fεtə=sə=kə=vu=vu=le 9

  ʒə=nə=vu=dʁε=pavivʁəe=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 8
  me=tεʁ=ni=ze=ʒys=ko=tuʁ=mɑ̃ 8
  tuʁ=ne=ɑ̃=ʁɔ̃=kɔmə=lε=zεɡ=ɥjə=dy=nə=pɑ̃=dylə 12
  ʒys=kasə=pɑ̃=dʁə=kɔ=məœ̃=vʁε=nyl 8
  ʒə=nə=vu=dʁε=pavivʁəe=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 8
  me=tεʁ=ni=ze=ʒys=ko=tuʁ=mɑ̃ 8
  mwa=ki=ε=dy=mal=a=vεk=lεʁə=dɔ̃=dɑ̃=kɔ=ti=djɛ̃ 13
  ʒε=pa=ɑ̃=vidʁə=ɡʁε=te=də=vwaʁ=lə=ma=tɛ̃ 11

  vu=vu=fεtə=kɔ=mə=vu=vu=le 8
  mεʒə=nvø=pa=ε=tʁə=e=tεʁ=nεl 8
  lε=za=bi=tydə=ʒə=nvø=zi=ɡu=te 9
  lɛ̃=su=sjɑ̃=sə=ε=si=bεl=lə 8
  ʒə=nə=vø=pa=kɔ=mə=vu 7
  kɔ̃=te=lε=zɑ̃=tε=ʁə=mɑ̃ 7
  e=pɥiʁə=ɡʁε=te=da=vwaʁ=e=te=fu 9
  da=vwaʁ=a=ʒi=si=e=ɡɔ=istə=mɑ̃ 9

  ʒə=nə=vu=dʁε=pavivʁəe=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 8
  me=tεʁ=ni=ze=ʒys=ko=tuʁ=mɑ̃ 8
  tuʁ=ne=ɑ̃=ʁɔ̃=kɔmə=lε=zεɡ=ɥjə=dy=nə=pɑ̃=dylə 12
  ʒys=kasə=pɑ̃=dʁə=kɔ=məœ̃=vʁε=nyl 8
  ʒə=nə=vu=dʁε=pavivʁəe=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 8
  me=tεʁ=ni=ze=ʒys=ko=tuʁ=mɑ̃ 8
  mwa=ki=ε=dy=mal=a=vεk=lεʁə=dɔ̃=dɑ̃=kɔ=ti=djɛ̃ 13
  ʒε=pa=ɑ̃=vidʁə=ɡʁε=te=də=vwaʁ=lə=ma=tɛ̃ 11

  ʒə=nə=vu=dʁε=pavivʁəe=tεʁ=nεl=lmɑ̃ 8
  me=tεʁ=ni=ze=ʒys=ko=tuʁ=mɑ̃ 8

PostScriptum

Un texte original de An Braz ©️ Tous droits réservés.

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/08/2014 14:16Melly-Mellow

J’adore.... C’est sublime et je partage à 200% votre opinion.. Vivons notre époque et laissons notre marque, pas notre âme en perdition..
Amicalement, merci du partage !

👍