Poeme : Tout Comme Un Tango Qui Valse

Tout Comme Un Tango Qui Valse

Tout… comme un tango qui valse,
Qui me prend par mes hanches, qui fulmine, qui m’embrasse…
Qui prend, les pieds sous terre, les sanglots d’amertume,
D’une langueur soudaine, écume par écume,
Comme un tango qui valse.

Tout… comme un tango qui valse,
Qui traverse nos cœurs qui prend feu qui me glace,
A un bûcher nouveau son berceau m’est amer,
J’en écorche son épaule, soutenue par la mer,
Comme un tango qui valse…

Tout comme un tango qui valse,
A mes bras à ses lèvres qui s’effacent…
Sous son gant de velours, son alliance acharné
Glisse sur mon doigt – toute entière, il m’a charmé !
Comme un tango qui valse…

Tout… comme un tango qui valse,
A mes risques d’amour, ma jeunesse face à face
Au bandit truand de l’ignorance
Qui brisa l’espérance de mon cœur en souffrance
Comme un tango qui valse

Tout comme un tango qui valse,
Quand ma chair pourrit et que mon cœur se casse
Ses bras lâchèrent ma main et, troublant, il m’enlace
Tout comme un tango qui valse…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tout Comme Un Tango Qui Valse

  tout=com=me=un=tan=go=qui=val=se 9
  qui=me=prend=par=mes=han=ches=qui=ful=mi=ne=qui=mem=brasse 14
  qui=prend=les=pieds=sous=ter=re=les=san=glots=da=mer=tu=me 14
  du=ne=lan=gueur=sou=dai=ne=é=cu=me=par=é=cu=me 14
  com=me=un=tan=go=qui=va=lse 8

  tout=com=me=un=tan=go=qui=val=se 9
  qui=tra=ver=se=nos=cœurs=qui=prend=feu=qui=me=gla=ce 13
  a=un=bû=cher=nou=veau=son=ber=ceau=mest=a=mer 12
  jen=é=cor=che=son=é=pau=le=sou=te=nue=par=la=mer 14
  com=me=un=tan=go=qui=val=se 8

  tout=com=me=un=tan=go=qui=val=se 9
  a=mes=bras=à=ses=lè=vres=qui=sef=fa=cent 11
  sous=son=gant=de=ve=lours=son=al=li=an=ce=a=char=né 14
  glisse=sur=mon=doigt=–=tou=te=en=tiè=re=il=ma=char=mé 14
  com=me=un=tan=go=qui=val=se 8

  tout=com=me=un=tan=go=qui=val=se 9
  a=mes=ris=ques=da=mour=ma=jeu=nes=se=fa=ce=à=face 14
  au=ban=dit=truand=de=li=gno=ran=ce 9
  qui=bri=sa=les=pé=ran=ce=de=mon=cœur=en=souf=fran=ce 14
  com=me=un=tan=go=qui=va=lse 8

  tout=com=me=un=tan=go=qui=val=se 9
  quand=ma=chair=pour=rit=et=que=mon=cœur=se=cas=se 12
  ses=bras=lâ=chè=rent=ma=main=et=trou=blant=il=men=la=ce 14
  tout=com=me=un=tan=go=qui=val=se 9
 • Phonétique : Tout Comme Un Tango Qui Valse

  tu… kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə,
  ki mə pʁɑ̃ paʁ mεz- ɑ̃ʃə, ki fylminə, ki mɑ̃bʁasə…
  ki pʁɑ̃, lε pje su teʁə, lε sɑ̃ɡlo damεʁtymə,
  dynə lɑ̃ɡœʁ sudεnə, ekymə paʁ ekymə,
  kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə.

  tu… kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə,
  ki tʁavεʁsə no kœʁ ki pʁɑ̃ fø ki mə ɡlasə,
  a œ̃ byʃe nuvo sɔ̃ bεʁso mεt- ame,
  ʒɑ̃n- ekɔʁʃə sɔ̃n- epolə, sutənɥ paʁ la mεʁ,
  kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə…

  tu kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə,
  a mε bʁaz- a sε lεvʁə- ki sefase…
  su sɔ̃ ɡɑ̃ də vəluʁ, sɔ̃n- aljɑ̃sə aʃaʁne
  ɡlisə syʁ mɔ̃ dwa tutə ɑ̃tjεʁə, il ma ʃaʁme !
  kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə…

  tu… kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə,
  a mε ʁisk damuʁ, ma ʒənεsə fasə a fasə
  o bɑ̃di tʁɥɑ̃d də liɲɔʁɑ̃sə
  ki bʁiza lεspeʁɑ̃sə də mɔ̃ kœʁ ɑ̃ sufʁɑ̃sə
  kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə

  tu kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə,
  kɑ̃ ma ʃεʁ puʁʁi e kə mɔ̃ kœʁ sə kasə
  sε bʁa laʃεʁe ma mɛ̃ e, tʁublɑ̃, il mɑ̃lasə
  tu kɔmə œ̃ tɑ̃ɡo ki valsə…
 • Syllabes Phonétique : Tout Comme Un Tango Qui Valse

  tu=kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 9
  ki=mə=pʁɑ̃=paʁ=mε=zɑ̃=ʃə=ki=fyl=mi=nə=ki=mɑ̃=bʁasə 14
  ki=pʁɑ̃=lε=pje=su=te=ʁə=lε=sɑ̃=ɡlo=da=mεʁ=ty=mə 14
  dy=nə=lɑ̃=ɡœʁ=su=dε=nə=e=ky=mə=paʁ=e=ky=mə 14
  kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 8

  tu=kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 9
  ki=tʁa=vεʁ=sə=no=kœ=ʁə=ki=pʁɑ̃=fø=ki=mə=ɡla=sə 14
  a=œ̃=by=ʃe=nu=vo=sɔ̃=bεʁ=so=mε=ta=me 12
  ʒɑ̃=ne=kɔʁ=ʃə=sɔ̃=ne=po=lə=su=tənɥ=paʁ=la=mεʁ 13
  kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 8

  tu=kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 9
  a=mε=bʁa=za=sε=lε=vʁə=ki=se=fa=se 11
  su=sɔ̃=ɡɑ̃=də=və=luʁ=sɔ̃=na=lj=ɑ̃=sə=a=ʃaʁ=ne 14
  ɡli=sə=syʁ=mɔ̃=dwa=tu=tə=ɑ̃=tjε=ʁə=il=ma=ʃaʁ=me 14
  kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 8

  tu=kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 9
  a=mε=ʁisk=da=muʁ=ma=ʒə=nε=sə=fa=sə=a=fa=sə 14
  o=bɑ̃=di=tʁɥɑ̃d=də=li=ɲɔ=ʁɑ̃=sə 9
  ki=bʁi=za=lεs=pe=ʁɑ̃=sə=də=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=su=fʁɑ̃=sə 14
  kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 8

  tu=kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 9
  kɑ̃=ma=ʃεʁ=puʁ=ʁi=e=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=sə=ka=sə 13
  sε=bʁa=la=ʃε=ʁe=ma=mɛ̃=e=tʁu=blɑ̃=il=mɑ̃=la=sə 14
  tu=kɔ=mə=œ̃=tɑ̃=ɡo=ki=val=sə 9

Récompense

2
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/12/2020 17:58Tulipe Noire

Très joli et ta plume à son mot à dire, merci du partage avec mon coup de coeur poétique.

Auteur de Poésie
15/12/2020 23:45Printemps

Merci pour ce beau tango qui valse dans la cadence poétique!