Poeme : Je Regrette

Je Regrette

JE REGRETTE

Quand je t’ai dit que je ne t’aimais plus
Quand j’ai dit que je tenais a ce que tous de finisse là
Quand j’ai dit que j’étais tanné de cette relation caché
Quand j’ai dit que je te laissais
Quand je t’ai dit tous ses chose
Je crois que je ne réalisais pas ce que je faisais
Je regrette tellement aujourd’hui
D’avoir fais cette erreur
Moi qui pensais pouvoir t’oublier du jour au lendemain
Cest faux
Car encore après tous ses mois passé
Je pense encore a toi
Tu es toujours là dans mon cœur
Présent
Comme au tout debut de notre rencontre
Je taime et plus que tu pourrais le croire
Cette douleur que je ressent
Cette peine que j’ai
Quand je suis la
A me remémorer les momment plaisant que jai passé avec toi
Cette voix qui chaque jour me dit
Que j’ai fais une énorme gaffe
Celle qui me dit que je vais toujours regretter
De t’avoir laissé
En croyant que tu serais peux-etre plus heureux
Auprès d’une autre fille
Que moi
Ce qui je crois est réussis puisque maintenant tu es avec une autre
Mais moi quand je te voie
Je ne peux m’empecher
De devié ton regard
C’est trop dure pour moi
De te regarder en face
Sans avoir des remords
Pour cette terrible erreur que jai pu commettre
Celle de vouloir te donner plus de bonheur
Mais en m’enlevant ce qui me donnais le goût de vivre
Qui étais toute ma vie, qui faisais mon bonheur a moi
C’est-à-dire toi

JtmMMmmmm 4ever

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Regrette

  je=re=gret=te 4

  quand=je=tai=dit=que=je=ne=tai=mais=plus 10
  quand=jai=dit=que=je=te=nais=a=ce=que=tous=de=fi=nisse=là 15
  quand=jai=dit=que=jé=tais=tan=né=de=cette=re=la=tion=ca=ché 15
  quand=jai=dit=que=je=te=lais=sais 8
  quand=je=tai=dit=tous=ses=chose 7
  je=crois=que=je=ne=ré=a=li=sais=pas=ce=que=je=fai=sais 15
  je=re=grette=tel=le=ment=au=jourdhui 8
  da=voir=fais=cette=er=reur 6
  moi=qui=pen=sais=pou=voir=tou=blier=du=jour=au=lende=main 13
  cest=faux 2
  car=en=corea=près=tous=ses=mois=pas=sé 9
  je=penseen=co=re=a=toi 6
  tu=es=tou=jours=là=dans=mon=cœur 8
  pré=sent 2
  commeau=tout=de=but=de=no=tre=ren=contre 9
  je=taimeet=plus=que=tu=pour=rais=le=croire 9
  cette=dou=leur=que=je=ressent 6
  cet=te=pei=ne=que=jai 6
  quand=je=suis=la 4
  a=me=re=mé=mo=rer=les=momment=plai=sant=que=jai=pas=sé=a=vec=toi 17
  cette=voix=qui=cha=que=jour=me=dit 8
  que=jai=fais=uneé=norme=gaffe 6
  cel=le=qui=me=dit=que=je=vais=tou=jours=re=gret=ter 13
  de=ta=voir=lais=sé 5
  en=croyant=que=tu=se=rais=peux=e=tre=plus=heu=reux 12
  au=près=dune=au=tre=fille 6
  que=moi 2
  ce=qui=je=crois=est=réus=sis=puis=que=mainte=nant=tu=es=a=vec=u=neautre 17
  mais=moi=quand=je=te=voie 6
  je=ne=peux=mem=pe=cher 6
  de=de=vié=ton=re=gard 6
  cest=trop=du=re=pour=moi 6
  de=te=re=gar=der=en=face 7
  sans=a=voir=des=re=mords 6
  pour=cette=ter=ri=bleer=reur=que=jai=pu=com=mettre 11
  cel=le=de=vou=loir=te=don=ner=plus=de=bon=heur 12
  mais=en=menle=vant=ce=qui=me=don=nais=le=goût=de=vivre 13
  qui=é=tais=toute=ma=vie=qui=fai=sais=mon=bon=heur=a=moi 14
  cest=à=di=re=toi 5

  jt=m=m=m=m=quatre=e=ver 8
 • Phonétique : Je Regrette

  ʒə ʁəɡʁεtə

  kɑ̃ ʒə tε di kə ʒə nə tεmε plys
  kɑ̃ ʒε di kə ʒə tənεz- a sə kə tus də finisə la
  kɑ̃ ʒε di kə ʒetε tane də sεtə ʁəlasjɔ̃ kaʃe
  kɑ̃ ʒε di kə ʒə tə lεsε
  kɑ̃ ʒə tε di tus sε ʃozə
  ʒə kʁwa kə ʒə nə ʁealizε pa sə kə ʒə fəzε
  ʒə ʁəɡʁεtə tεllmɑ̃ oʒuʁdɥi
  davwaʁ fε sεtə eʁœʁ
  mwa ki pɑ̃sε puvwaʁ tublje dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃
  sεst fo
  kaʁ ɑ̃kɔʁə apʁε tus sε mwa pase
  ʒə pɑ̃sə ɑ̃kɔʁə a twa
  ty ε tuʒuʁ la dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  pʁezɑ̃
  kɔmə o tu dəby də nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
  ʒə tεmə e plys kə ty puʁʁε lə kʁwaʁə
  sεtə dulœʁ kə ʒə ʁəse
  sεtə pεnə kə ʒε
  kɑ̃ ʒə sɥi la
  a mə ʁəmemɔʁe lε mɔmɑ̃ plεzɑ̃ kə ʒε pase avεk twa
  sεtə vwa ki ʃakə ʒuʁ mə di
  kə ʒε fεz- ynə enɔʁmə ɡafə
  sεllə ki mə di kə ʒə vε tuʒuʁ ʁəɡʁεte
  də tavwaʁ lεse
  ɑ̃ kʁwajɑ̃ kə ty səʁε pøz- εtʁə plysz- œʁø
  opʁε dynə otʁə fijə
  kə mwa
  sə ki ʒə kʁwaz- ε ʁeysi pɥiskə mɛ̃tənɑ̃ ty ε avεk ynə otʁə
  mε mwa kɑ̃ ʒə tə vwa
  ʒə nə pø mɑ̃pεʃe
  də dəvje tɔ̃ ʁəɡaʁ
  sε tʁo dyʁə puʁ mwa
  də tə ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə
  sɑ̃z- avwaʁ dε ʁəmɔʁd
  puʁ sεtə teʁiblə eʁœʁ kə ʒε py kɔmεtʁə
  sεllə də vulwaʁ tə dɔne plys də bɔnœʁ
  mεz- ɑ̃ mɑ̃ləvɑ̃ sə ki mə dɔnε lə ɡu də vivʁə
  ki etε tutə ma vi, ki fəzε mɔ̃ bɔnœʁ a mwa
  sεt- a diʁə twa

  ʒt εm εm εm εm katʁə əve
 • Syllabes Phonétique : Je Regrette

  ʒə=ʁə=ɡʁε=tə 4

  kɑ̃ʒə=tε=di=kə=ʒə=nə=tε=mε=plys 9
  kɑ̃=ʒε=dikə=ʒə=tə=nε=za=sə=kə=tus=də=fi=ni=sə=la 15
  kɑ̃=ʒε=dikə=ʒe=tε=ta=ne=də=sε=tə=ʁə=la=sjɔ̃=ka=ʃe 15
  kɑ̃=ʒε=di=kə=ʒə=tə=lε=sε 8
  kɑ̃=ʒə=tε=di=tus=sε=ʃo=zə 8
  ʒə=kʁwakə=ʒə=nə=ʁe=a=li=zε=pa=sə=kə=ʒə=fə=zε 14
  ʒə=ʁə=ɡʁεtə=tεl=lmɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi 8
  da=vwaʁ=fε=sε=tə=e=ʁœ=ʁə 8
  mwa=ki=pɑ̃=sε=pu=vwaʁ=tu=blje=dy=ʒuʁ=o=lɑ̃də=mɛ̃ 13
  sεst=fo 2
  kaʁ=ɑ̃=kɔʁəa=pʁε=tus=sε=mwa=pase 8
  ʒə=pɑ̃=sə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=twa 8
  ty=ε=tu=ʒuʁ=la=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  pʁe=zɑ̃ 2
  kɔməo=tu=də=by=də=nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə 9
  ʒə=tεməe=plys=kə=ty=puʁ=ʁε=lə=kʁwaʁə 9
  sε=tə=du=lœʁ=kə=ʒə=ʁə=se 8
  sε=tə=pε=nə=kə=ʒε 6
  kɑ̃=ʒə=sɥi=la 4
  amə=ʁə=me=mɔ=ʁe=lε=mɔ=mɑ̃=plε=zɑ̃=kə=ʒε=pa=se=a=vεk=twa 17
  sεtə=vwa=ki=ʃa=kə=ʒuʁ=mə=di 8
  kə=ʒε=fε=zynə=e=nɔʁ=mə=ɡafə 8
  sεllə=kimə=di=kə=ʒə=vε=tu=ʒuʁ=ʁə=ɡʁε=te 11
  də=ta=vwaʁ=lε=se 5
  ɑ̃=kʁwa=jɑ̃kə=ty=sə=ʁε=pø=zε=tʁə=plys=zœ=ʁø 12
  o=pʁε=dy=nə=o=tʁə=fi=jə 8
  kə=mwa 2
  sə=kiʒə=kʁwa=zε=ʁe=y=si=pɥis=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=ε=a=vεk=y=nəotʁə 18
  mε=mwa=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 6
  ʒə=nə=pø=mɑ̃=pε=ʃe 6
  də=də=vj=e=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 7
  sε=tʁo=dy=ʁə=puʁ=mwa 6
  də=tə=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=fa=sə 8
  sɑ̃=za=vwaʁ=dε=ʁə=mɔʁd 6
  puʁ=sεtə=te=ʁi=bləe=ʁœʁ=kə=ʒε=py=kɔ=mεtʁə 11
  sεllə=də=vu=lwaʁtə=dɔ=ne=plys=də=bɔ=nœʁ 10
  mε=zɑ̃=mɑ̃lə=vɑ̃=sə=ki=mə=dɔ=nε=lə=ɡu=də=vivʁə 13
  ki=e=tε=tutə=ma=vi=ki=fə=zε=mɔ̃=bɔ=nœʁ=a=mwa 14
  sε=ta=di=ʁə=twa 5

  ʒt=εm=εm=εm=εm=katʁə=ə=ve 8

PostScriptum

Mon amour pour toi est infini…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Sushi

jespere k le mes a ki tu a adresser ce poeme a repondu present et kiol a acceplté ta rekte
amitié

Poème Amour
Publié le 23/02/2004 00:00

L'écrit contient 281 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Cawoline

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs