Univers de poésie d'un auteur

Poème:Je Regrette

Le Poème

JE REGRETTE

Quand je t’ai dit que je ne t’aimais plus
Quand j’ai dit que je tenais a ce que tous de finisse là
Quand j’ai dit que j’étais tanné de cette relation caché
Quand j’ai dit que je te laissais
Quand je t’ai dit tous ses chose
Je crois que je ne réalisais pas ce que je faisais
Je regrette tellement aujourd’hui
D’avoir fais cette erreur
Moi qui pensais pouvoir t’oublier du jour au lendemain
Cest faux
Car encore après tous ses mois passé
Je pense encore a toi
Tu es toujours là dans mon cœur
Présent
Comme au tout debut de notre rencontre
Je taime et plus que tu pourrais le croire
Cette douleur que je ressent
Cette peine que j’ai
Quand je suis la
A me remémorer les momment plaisant que jai passé avec toi
Cette voix qui chaque jour me dit
Que j’ai fais une énorme gaffe
Celle qui me dit que je vais toujours regretter
De t’avoir laissé
En croyant que tu serais peux-etre plus heureux
Auprès d’une autre fille
Que moi
Ce qui je crois est réussis puisque maintenant tu es avec une autre
Mais moi quand je te voie
Je ne peux m’empecher
De devié ton regard
C’est trop dure pour moi
De te regarder en face
Sans avoir des remords
Pour cette terrible erreur que jai pu commettre
Celle de vouloir te donner plus de bonheur
Mais en m’enlevant ce qui me donnais le goût de vivre
Qui étais toute ma vie, qui faisais mon bonheur a moi
C’est-à-dire toi

JtmMMmmmm 4ever
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Mon amour pour toi est infini…

Poeme de Cawoline

Poète Cawoline

Cawoline a publié sur le site 18 écrits. Cawoline est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Je Regretteje=re=gret=te 4

quand=je=tai=dit=que=je=ne=tai=mais=plus 10
quand=jai=dit=que=je=te=nais=a=ce=que=tous=de=fi=nisse=là 15
quand=jai=dit=que=jé=tais=tan=né=de=cette=re=la=tion=ca=ché 15
quand=jai=dit=que=je=te=lais=sais 8
quand=je=tai=dit=tous=ses=chose 7
je=crois=que=je=ne=ré=a=li=sais=pas=ce=que=je=fai=sais 15
je=re=grette=tel=le=ment=au=jourdhui 8
da=voir=fais=cette=er=reur 6
moi=qui=pen=sais=pou=voir=tou=blier=du=jour=au=lende=main 13
cest=faux 2
car=en=corea=près=tous=ses=mois=pas=sé 9
je=penseen=co=re=a=toi 6
tu=es=tou=jours=là=dans=mon=cœur 8
pré=sent 2
commeau=tout=de=but=de=no=tre=ren=contre 9
je=taimeet=plus=que=tu=pour=rais=le=croire 9
cette=dou=leur=que=je=ressent 6
cet=te=pei=ne=que=jai 6
quand=je=suis=la 4
a=me=re=mé=mo=rer=les=momment=plai=sant=que=jai=pas=sé=a=vec=toi 17
cette=voix=qui=cha=que=jour=me=dit 8
que=jai=fais=uneé=norme=gaffe 6
cel=le=qui=me=dit=que=je=vais=tou=jours=re=gret=ter 13
de=ta=voir=lais=sé 5
en=croyant=que=tu=se=rais=peux=e=tre=plus=heu=reux 12
au=près=dune=au=tre=fille 6
que=moi 2
ce=qui=je=crois=est=réus=sis=puis=que=mainte=nant=tu=es=a=vec=u=neautre 17
mais=moi=quand=je=te=voie 6
je=ne=peux=mem=pe=cher 6
de=de=vié=ton=re=gard 6
cest=trop=du=re=pour=moi 6
de=te=re=gar=der=en=face 7
sans=a=voir=des=re=mords 6
pour=cette=ter=ri=bleer=reur=que=jai=pu=com=mettre 11
cel=le=de=vou=loir=te=don=ner=plus=de=bon=heur 12
mais=en=menle=vant=ce=qui=me=don=nais=le=goût=de=vivre 13
qui=é=tais=toute=ma=vie=qui=fai=sais=mon=bon=heur=a=moi 14
cest=à=di=re=toi 5

jt=m=m=m=m=quatre=e=ver 8
Phonétique : Je Regretteʒə ʁəɡʁεtə

kɑ̃ ʒə tε di kə ʒə nə tεmε plys
kɑ̃ ʒε di kə ʒə tənεz- a sə kə tus də finisə la
kɑ̃ ʒε di kə ʒetε tane də sεtə ʁəlasjɔ̃ kaʃe
kɑ̃ ʒε di kə ʒə tə lεsε
kɑ̃ ʒə tε di tus sε ʃozə
ʒə kʁwa kə ʒə nə ʁealizε pa sə kə ʒə fəzε
ʒə ʁəɡʁεtə tεllmɑ̃ oʒuʁdɥi
davwaʁ fε sεtə eʁœʁ
mwa ki pɑ̃sε puvwaʁ tublje dy ʒuʁ o lɑ̃dəmɛ̃
sεst fo
kaʁ ɑ̃kɔʁə apʁε tus sε mwa pase
ʒə pɑ̃sə ɑ̃kɔʁə a twa
ty ε tuʒuʁ la dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
pʁezɑ̃
kɔmə o tu dəby də nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə
ʒə tεmə e plys kə ty puʁʁε lə kʁwaʁə
sεtə dulœʁ kə ʒə ʁəse
sεtə pεnə kə ʒε
kɑ̃ ʒə sɥi la
a mə ʁəmemɔʁe lε mɔmɑ̃ plεzɑ̃ kə ʒε pase avεk twa
sεtə vwa ki ʃakə ʒuʁ mə di
kə ʒε fεz- ynə enɔʁmə ɡafə
sεllə ki mə di kə ʒə vε tuʒuʁ ʁəɡʁεte
də tavwaʁ lεse
ɑ̃ kʁwajɑ̃ kə ty səʁε pøz- εtʁə plysz- œʁø
opʁε dynə otʁə fijə
kə mwa
sə ki ʒə kʁwaz- ε ʁeysi pɥiskə mɛ̃tənɑ̃ ty ε avεk ynə otʁə
mε mwa kɑ̃ ʒə tə vwa
ʒə nə pø mɑ̃pεʃe
də dəvje tɔ̃ ʁəɡaʁ
sε tʁo dyʁə puʁ mwa
də tə ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə
sɑ̃z- avwaʁ dε ʁəmɔʁd
puʁ sεtə teʁiblə eʁœʁ kə ʒε py kɔmεtʁə
sεllə də vulwaʁ tə dɔne plys də bɔnœʁ
mεz- ɑ̃ mɑ̃ləvɑ̃ sə ki mə dɔnε lə ɡu də vivʁə
ki etε tutə ma vi, ki fəzε mɔ̃ bɔnœʁ a mwa
sεt- a diʁə twa

ʒt εm εm εm εm katʁə əve
Syllabes Phonétique : Je Regretteʒə=ʁə=ɡʁε=tə 4

kɑ̃ʒə=tε=di=kə=ʒə=nə=tε=mε=plys 9
kɑ̃=ʒε=dikə=ʒə=tə=nε=za=sə=kə=tus=də=fi=ni=sə=la 15
kɑ̃=ʒε=dikə=ʒe=tε=ta=ne=də=sε=tə=ʁə=la=sjɔ̃=ka=ʃe 15
kɑ̃=ʒε=di=kə=ʒə=tə=lε=sε 8
kɑ̃=ʒə=tε=di=tus=sε=ʃo=zə 8
ʒə=kʁwakə=ʒə=nə=ʁe=a=li=zε=pa=sə=kə=ʒə=fə=zε 14
ʒə=ʁə=ɡʁεtə=tεl=lmɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi 8
da=vwaʁ=fε=sε=tə=e=ʁœ=ʁə 8
mwa=ki=pɑ̃=sε=pu=vwaʁ=tu=blje=dy=ʒuʁ=o=lɑ̃də=mɛ̃ 13
sεst=fo 2
kaʁ=ɑ̃=kɔʁəa=pʁε=tus=sε=mwa=pase 8
ʒə=pɑ̃=sə=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=twa 8
ty=ε=tu=ʒuʁ=la=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
pʁe=zɑ̃ 2
kɔməo=tu=də=by=də=nɔ=tʁə=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə 9
ʒə=tεməe=plys=kə=ty=puʁ=ʁε=lə=kʁwaʁə 9
sε=tə=du=lœʁ=kə=ʒə=ʁə=se 8
sε=tə=pε=nə=kə=ʒε 6
kɑ̃=ʒə=sɥi=la 4
amə=ʁə=me=mɔ=ʁe=lε=mɔ=mɑ̃=plε=zɑ̃=kə=ʒε=pa=se=a=vεk=twa 17
sεtə=vwa=ki=ʃa=kə=ʒuʁ=mə=di 8
kə=ʒε=fε=zynə=e=nɔʁ=mə=ɡafə 8
sεllə=kimə=di=kə=ʒə=vε=tu=ʒuʁ=ʁə=ɡʁε=te 11
də=ta=vwaʁ=lε=se 5
ɑ̃=kʁwa=jɑ̃kə=ty=sə=ʁε=pø=zε=tʁə=plys=zœ=ʁø 12
o=pʁε=dy=nə=o=tʁə=fi=jə 8
kə=mwa 2
sə=kiʒə=kʁwa=zε=ʁe=y=si=pɥis=kə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=ε=a=vεk=y=nəotʁə 18
mε=mwa=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 6
ʒə=nə=pø=mɑ̃=pε=ʃe 6
də=də=vj=e=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ 7
sε=tʁo=dy=ʁə=puʁ=mwa 6
də=tə=ʁə=ɡaʁ=de=ɑ̃=fa=sə 8
sɑ̃=za=vwaʁ=dε=ʁə=mɔʁd 6
puʁ=sεtə=te=ʁi=bləe=ʁœʁ=kə=ʒε=py=kɔ=mεtʁə 11
sεllə=də=vu=lwaʁtə=dɔ=ne=plys=də=bɔ=nœʁ 10
mε=zɑ̃=mɑ̃lə=vɑ̃=sə=ki=mə=dɔ=nε=lə=ɡu=də=vivʁə 13
ki=e=tε=tutə=ma=vi=ki=fə=zε=mɔ̃=bɔ=nœʁ=a=mwa 14
sε=ta=di=ʁə=twa 5

ʒt=εm=εm=εm=εm=katʁə=ə=ve 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Sushi

jespere k le mes a ki tu a adresser ce poeme a repondu present et kiol a acceplté ta rekte
amitié

Poème Amour
Du 23/02/2004 00:00

L'écrit contient 281 mots qui sont répartis dans 3 strophes.