Poeme : Douleur Inexprimée

Douleur Inexprimée

Je n’ai pas les mots.
Tout s’entremêle
Tous les mots virevolte, se mélange et se cogne dans ma tête.
J’ai envie de crier,
J’ai envie de pleurer jusqu’à me dessécher.
Je veux que mon corps ressemble au mal que j’éprouve à l’intérieur.
J’ai envie de m’ouvrir la poitrine pour montrer l’état de mon cœur,
J’ai envie qu’il voit que mon cœur n’arrive plus à battre.
J’ai envie que mes doigts écrivent ce que je n’arrive pas à dire
J’ai envie qu’il comprenne ce vide qu’il a créé en moi

Je ne veux plus passer du rire aux larmes,
Je ne veux plus faire semblant
Je ne veux plus sourire aux gens
Alors qu’à l’intérieur je pleure,
J’hurle tout mon malheur
Je ne veux plus douter, hésiter,
Chercher des réponses à des questions qui n’en valent plus la peine.
Je ne veux plus,
J’e n’en peux plus.
Je veux juste aller mieux.
Je veux juste cicatriser,
Cicatriser mon corps, mon cœur et les plaies qu’on m’a faites.
Je veux aller mieux.
Vraiment mieux.
Et que ce soit bien plus qu’une illusion
Bien plus qu’un faux semblant.

Je ne veux plus être en mal d’amour.
J’ai bien trop mal
Cet amour-là je n’en veux plus.
Il fait trop souffrir car il n’existe que dans un seul sens.

Je voudrais que ça s’arrête,
J’ai la tête qui explose et le cœur qui saigne,
J’ai cette envie incessante, grandissante de tout quitter, claquer la porte et m’en aller.
Mais aller où ?
Nulle part…
Alors je reste.
Je reste là puisque je n’ai pas le choix.
Il me faut juste attendre.
Attendre d’aller mieux, que le temps passe
Et que cette douleur s’efface.

Alors, lasse,
Lasse d’attendre
Je dis oui quand ils veulent entendre oui,
Je sourie à tous ceux qui veulent me voir sourire,
Je fais ce que l’on me demande.
Mais voilà, ma voix n’a plus assez de souffle,
Mon cœur n’a plus assez de force,
Mes lèvres n’ont plus assez d’envie,
Mon ventre n’a plus assez de tripes,
Mon corps n’a plus assez de muscles,
Mes yeux n’ont plus assez de larmes.

Mais voilà il y a ce fossé
Qui se creuse s’agrandit de jour en jour
Et je n’ai ni la force ni même l’envie de lutter.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Douleur Inexprimée

  je=nai=pas=les=mots 5
  tout=sen=tre=mêle 4
  tous=les=mots=vire=vol=te=se=mé=lan=geet=se=co=gne=dans=ma=tête 16
  jai=en=vie=de=crier 5
  jai=en=vie=de=pleu=rer=jus=quà=me=des=sé=cher 12
  je=veux=que=mon=corps=res=sem=bleau=mal=que=jé=prouve=à=lin=té=rieur 16
  jai=en=vie=de=mou=vrir=la=poi=trine=pour=mon=trer=lé=tat=de=mon=cœur 17
  jai=en=vie=quil=voit=que=mon=cœur=nar=rive=plus=à=battre 13
  jai=en=vie=que=mes=doigts=é=crivent=ce=que=je=nar=ri=ve=pas=à=dire 17
  jai=en=vie=quil=compren=ne=ce=vi=de=quil=a=créé=en=moi 14

  je=ne=veux=plus=pas=ser=du=rireaux=lar=mes 10
  je=ne=veux=plus=faire=sem=blant 7
  je=ne=veux=plus=sou=rireaux=gens 7
  a=lors=quà=lin=té=rieur=je=pleure 8
  jhur=le=tout=mon=malheur 5
  je=ne=veux=plus=dou=ter=hé=si=ter 9
  cher=cher=des=ré=ponses=à=des=ques=tions=qui=nen=va=lent=plus=la=peine 16
  je=ne=veux=plus 4
  je=nen=peux=plus 4
  je=veux=jus=teal=ler=mieux 6
  je=veux=jus=te=ci=ca=tri=ser 8
  ci=ca=tri=ser=mon=corps=mon=cœur=et=les=plaies=quon=ma=faites 14
  je=veux=al=ler=mieux 5
  vrai=ment=mieux 3
  et=que=ce=soit=bien=plus=quune=illu=sion 9
  bien=plus=quun=faux=sem=blant 6

  je=ne=veux=plus=êtreen=mal=da=mour 8
  jai=bien=trop=mal 4
  cet=a=mour=là=je=nen=veux=plus 8
  il=fait=trop=souf=frir=car=il=nexiste=que=dans=un=seul=sens 13

  je=vou=drais=que=ça=sar=rête 7
  jai=la=tête=qui=ex=plo=seet=le=cœur=qui=saigne 11
  jai=cetteen=vie=in=ces=san=te=gran=dis=san=te=de=tout=quit=ter=cla=quer=la=por=te=et=men=al=ler 24
  mais=al=ler=où 4
  nul=le=part 3
  a=lors=je=reste 4
  je=res=te=là=puis=que=je=nai=pas=le=choix 11
  il=me=faut=jus=teat=tendre 6
  at=tendre=dal=ler=mieux=que=le=temps=passe 9
  et=que=cette=dou=leur=sef=face 7

  a=lors=las=se 4
  las=se=dat=tendre 4
  je=dis=oui=quand=ils=veulent=en=ten=dreoui 9
  je=sou=rieà=tous=ceux=qui=veulent=me=voir=sou=rire 11
  je=fais=ce=que=lon=me=de=mande 8
  mais=voi=là=ma=voix=na=plus=as=sez=de=souf=fle 12
  mon=cœur=na=plus=as=sez=de=force 8
  mes=lèvres=nont=plus=as=sez=den=vie 8
  mon=ventre=na=plus=as=sez=de=tripes 8
  mon=corps=na=plus=as=sez=de=mus=cles 9
  mes=yeux=nont=plus=as=sez=de=larmes 8

  mais=voi=là=il=y=a=ce=fos=sé 9
  qui=se=creuse=sa=gran=dit=de=jour=en=jour 10
  et=je=nai=ni=la=force=ni=mê=me=len=vie=de=lut=ter 14
 • Phonétique : Douleur Inexprimée

  ʒə nε pa lε mo.
  tu sɑ̃tʁəmεlə
  tus lε mo viʁəvɔltə, sə melɑ̃ʒə e sə kɔɲə dɑ̃ ma tεtə.
  ʒε ɑ̃vi də kʁje,
  ʒε ɑ̃vi də pləʁe ʒyska mə deseʃe.
  ʒə vø kə mɔ̃ kɔʁ ʁəsɑ̃blə o mal kə ʒepʁuvə a lɛ̃teʁjœʁ.
  ʒε ɑ̃vi də muvʁiʁ la pwatʁinə puʁ mɔ̃tʁe leta də mɔ̃ kœʁ,
  ʒε ɑ̃vi kil vwa kə mɔ̃ kœʁ naʁivə plysz- a batʁə.
  ʒε ɑ̃vi kə mε dwaz- ekʁive sə kə ʒə naʁivə pa a diʁə
  ʒε ɑ̃vi kil kɔ̃pʁεnə sə vidə kil a kʁee ɑ̃ mwa

  ʒə nə vø plys pase dy ʁiʁə o laʁmə,
  ʒə nə vø plys fεʁə sɑ̃blɑ̃
  ʒə nə vø plys suʁiʁə o ʒɑ̃
  alɔʁ ka lɛ̃teʁjœʁ ʒə plœʁə,
  ʒyʁlə tu mɔ̃ malœʁ
  ʒə nə vø plys dute, ezite,
  ʃεʁʃe dε ʁepɔ̃səz- a dε kεstjɔ̃ ki nɑ̃ valɑ̃ plys la pεnə.
  ʒə nə vø plys,
  ʒə nɑ̃ pø plys.
  ʒə vø ʒystə ale mjø.
  ʒə vø ʒystə sikatʁize,
  sikatʁize mɔ̃ kɔʁ, mɔ̃ kœʁ e lε plε kɔ̃ ma fεtə.
  ʒə vøz- ale mjø.
  vʁεmɑ̃ mjø.
  e kə sə swa bjɛ̃ plys kynə ilyzjɔ̃
  bjɛ̃ plys kœ̃ fo sɑ̃blɑ̃.

  ʒə nə vø plysz- εtʁə ɑ̃ mal damuʁ.
  ʒε bjɛ̃ tʁo mal
  sεt amuʁ la ʒə nɑ̃ vø plys.
  il fε tʁo sufʁiʁ kaʁ il nεɡzistə kə dɑ̃z- œ̃ səl sɑ̃s.

  ʒə vudʁε kə sa saʁεtə,
  ʒε la tεtə ki εksplozə e lə kœʁ ki sεɲə,
  ʒε sεtə ɑ̃vi ɛ̃sesɑ̃tə, ɡʁɑ̃disɑ̃tə də tu kite, klake la pɔʁtə e mɑ̃n- ale.
  mεz- ale u ?
  nylə paʁ…
  alɔʁ ʒə ʁεstə.
  ʒə ʁεstə la pɥiskə ʒə nε pa lə ʃwa.
  il mə fo ʒystə atɑ̃dʁə.
  atɑ̃dʁə dale mjø, kə lə tɑ̃ pasə
  e kə sεtə dulœʁ sefasə.

  alɔʁ, lasə,
  lasə datɑ̃dʁə
  ʒə di ui kɑ̃t- il vəle ɑ̃tɑ̃dʁə ui,
  ʒə suʁi a tus sø ki vəle mə vwaʁ suʁiʁə,
  ʒə fε sə kə lɔ̃ mə dəmɑ̃də.
  mε vwala, ma vwa na plysz- ase də suflə,
  mɔ̃ kœʁ na plysz- ase də fɔʁsə,
  mε lεvʁə- nɔ̃ plysz- ase dɑ̃vi,
  mɔ̃ vɑ̃tʁə na plysz- ase də tʁipə,
  mɔ̃ kɔʁ na plysz- ase də mysklə,
  mεz- iø nɔ̃ plysz- ase də laʁmə.

  mε vwala il i a sə fɔse
  ki sə kʁøzə saɡʁɑ̃di də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ
  e ʒə nε ni la fɔʁsə ni mεmə lɑ̃vi də lyte.
 • Syllabes Phonétique : Douleur Inexprimée

  ʒə=nε=pa=lε=mo 5
  tu=sɑ̃=tʁə=mε=lə 5
  tus=lε=mo=viʁə=vɔl=tə=sə=me=lɑ̃=ʒəe=sə=kɔ=ɲə=dɑ̃=ma=tεtə 16
  ʒε=ɑ̃=vi=də=kʁj=e 6
  ʒε=ɑ̃=vidə=plə=ʁe=ʒys=ka=mə=de=se=ʃe 11
  ʒə=vøkə=mɔ̃=kɔʁ=ʁə=sɑ̃=bləo=mal=kə=ʒe=pʁu=və=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ 16
  ʒε=ɑ̃=vidə=mu=vʁiʁ=la=pwa=tʁi=nə=puʁ=mɔ̃=tʁe=le=ta=də=mɔ̃=kœʁ 17
  ʒε=ɑ̃=vi=kil=vwakə=mɔ̃=kœʁ=na=ʁi=və=plys=zabatʁə 12
  ʒε=ɑ̃=vikə=mε=dwa=ze=kʁi=ve=sə=kə=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=diʁə 17
  ʒε=ɑ̃=vi=kil=kɔ̃=pʁεnə=sə=vi=də=kil=a=kʁe=e=ɑ̃=mwa 15

  ʒə=nə=vø=plys=pase=dy=ʁi=ʁəo=laʁmə 9
  ʒə=nə=vø=plys=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 8
  ʒə=nə=vø=plys=su=ʁiʁə=o=ʒɑ̃ 8
  a=lɔʁ=ka=lɛ̃=te=ʁjœʁ=ʒə=plœʁə 8
  ʒyʁ=lə=tu=mɔ̃=ma=lœ=ʁə 7
  ʒə=nə=vø=plys=du=te=e=zi=te 9
  ʃεʁ=ʃe=dε=ʁe=pɔ̃sə=za=dε=kεs=tjɔ̃=ki=nɑ̃=va=lɑ̃=plys=la=pεnə 16
  ʒə=nə=vø=plys 4
  ʒə=nɑ̃=pø=plys 4
  ʒə=vø=ʒys=tə=a=le=mj=ø 8
  ʒə=vø=ʒys=tə=si=ka=tʁi=ze 8
  si=ka=tʁi=ze=mɔ̃=kɔʁ=mɔ̃=kœʁ=e=lε=plε=kɔ̃mafεtə 12
  ʒə=vø=za=le=mj=ø 6
  vʁε=mɑ̃=mj=ø 4
  e=kə=sə=swa=bjɛ̃=plys=kynə=i=ly=zjɔ̃ 10
  bj=ɛ̃=plys=kœ̃=fo=sɑ̃=blɑ̃ 7

  ʒə=nə=vø=plys=zεtʁəɑ̃=mal=da=muʁ 8
  ʒε=bj=ɛ̃=tʁo=mal 5
  sεt=a=muʁ=la=ʒə=nɑ̃=vø=plys 8
  il=fε=tʁo=su=fʁiʁ=kaʁ=il=nεɡ=zistə=kə=dɑ̃=zœ̃=səl=sɑ̃s 14

  ʒə=vu=dʁε=kə=sa=sa=ʁε=tə 8
  ʒε=la=tεtə=ki=εk=splo=zəe=lə=kœʁ=ki=sεɲə 11
  ʒε=sεtəɑ̃=vi=ɛ̃=se=sɑ̃=tə=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃=tə=də=tu=ki=te=kla=ke=la=pɔʁ=tə=e=mɑ̃=na=le 24
  mε=za=le=u 4
  ny=lə=paʁ 3
  a=lɔʁ=ʒə=ʁεs=tə 5
  ʒə=ʁεstə=la=pɥiskə=ʒə=nε=pa=lə=ʃwa 9
  il=mə=fo=ʒys=tə=a=tɑ̃=dʁə 8
  a=tɑ̃dʁə=da=le=mjø=kə=lə=tɑ̃pasə 8
  e=kə=sε=tə=du=lœʁ=se=fasə 8

  a=lɔʁ=la=sə 4
  la=sə=da=tɑ̃=dʁə 5
  ʒə=di=ui=kɑ̃=til=və=le=ɑ̃=tɑ̃dʁəu=i 10
  ʒə=su=ʁi=a=tus=sø=kivə=le=mə=vwaʁ=su=ʁiʁə 12
  ʒə=fε=sə=kə=lɔ̃=mə=də=mɑ̃də 8
  mε=vwa=la=ma=vwa=na=plys=zase=də=suflə 10
  mɔ̃=kœʁ=na=plys=za=se=də=fɔʁsə 8
  mε=lεvʁə=nɔ̃=plys=za=se=dɑ̃=vi 8
  mɔ̃=vɑ̃tʁə=na=plys=za=se=də=tʁipə 8
  mɔ̃=kɔʁ=na=plys=zase=də=mys=klə 8
  mε=zi=ø=nɔ̃=plys=zase=də=laʁmə 8

  mε=vwa=la=il=i=a=sə=fɔse 8
  kisə=kʁø=zə=sa=ɡʁɑ̃=di=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁ 10
  e=ʒə=nε=ni=la=fɔʁsə=ni=mε=mə=lɑ̃=vi=də=ly=te 14

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/07/2011 21:17Mamoune

Waouhhhh!!! ton poeme m’a bcp touché!!!

Auteur de Poésie
13/09/2011 18:43Lemmiath

Bien belle plume que je relève.

Auteur de Poésie
27/01/2012 14:40Ancien Membre

["AllenetLith Ramizovic","vraiment magnifik votre poeme, il decrit bien ma vie en ce moment, jen ai eu les larmes aux yx"]