Poeme : L’apocalypse

L’apocalypse

Lors d’une éclipse
Ce sera l’apocalypse
L’homme se fera tuer
Car de lui il aura oublié de se méfier

L’homme est si stupide
L’homme est si cupide
Après la guerre l’anarchie
Les nuits seront percées de cris

L’homme est comme une bactérie
Qui sur lui même s’assaillit
Satan et ses fidèles règneront
Car, sans pitié, ils tueront
L’homme se sera tué
Un monde de désolation sera créé

Ce cercle vicieux ne cessera jamais de tourner
Car d’un naturel égoïste l’homme a été crée
Ce démon nommé Égoïsme, le plus grand vice de l’homme ne cessera de tuer
Il est pourtant si facile de le reconnaître mais si dur d’y résister

Si nous lui tenons tête
Il nous harlècelera sans cesse
Comme un chat jouant avec une souris
Mais quand finira cette tuerie ?
Des milliard d’âmes sont deja perdues
Pourquoi ne pas sauver les nouveaux venus ?

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’apocalypse

  lors=du=ne=é=cli=pse 6
  ce=se=ra=la=po=ca=lypse 7
  lhom=me=se=fe=ra=tuer 6
  car=de=lui=il=au=ra=ou=blié=de=se=mé=fier 12

  lhom=me=est=si=stu=pide 6
  lhom=me=est=si=cu=pide 6
  après=la=guerre=la=nar=chie 6
  les=nuits=se=ront=per=cées=de=cris 8

  lhommeest=com=me=u=ne=bac=té=rie 8
  qui=sur=lui=même=sas=saillit 6
  sa=tan=et=ses=fi=dèles=rè=gne=ront 9
  car=sans=pi=tié=ils=tue=ront 7
  lhom=me=se=se=ra=tué 6
  un=monde=de=dé=so=la=tion=se=ra=créé 10

  ce=cercle=vi=cieux=ne=ces=se=ra=ja=mais=de=tour=ner 13
  car=dun=na=tu=rel=é=goïs=te=lhommea=é=té=crée 12
  ce=dé=mon=nom=mé=é=goïs=me=le=plus=grand=vice=de=lhom=me=ne=ces=se=ra=de=tuer 21
  il=est=pour=tant=si=fa=cile=de=le=re=con=naî=tre=mais=si=dur=dy=ré=sis=ter 20

  si=nous=lui=te=nons=tête 6
  il=nous=har=lèce=le=ra=sans=cesse 8
  commeun=chat=jou=ant=a=vec=u=ne=sou=ris 10
  mais=quand=fi=ni=ra=cette=tue=rie 8
  des=milliard=dâ=mes=sont=de=ja=per=dues 9
  pour=quoi=ne=pas=sau=ver=les=nou=veaux=ve=nus 11
 • Phonétique : L’apocalypse

  lɔʁ dynə eklipsə
  sə səʁa lapɔkalipsə
  lɔmə sə fəʁa tɥe
  kaʁ də lɥi il oʁa ublje də sə mefje

  lɔmə ε si stypidə
  lɔmə ε si kypidə
  apʁε la ɡeʁə lanaʁʃi
  lε nɥi səʁɔ̃ pεʁse də kʁi

  lɔmə ε kɔmə ynə bakteʁi
  ki syʁ lɥi mεmə sasaji
  satɑ̃ e sε fidεlə ʁεɲəʁɔ̃
  kaʁ, sɑ̃ pitje, il tɥəʁɔ̃
  lɔmə sə səʁa tye
  œ̃ mɔ̃də də dezɔlasjɔ̃ səʁa kʁee

  sə sεʁklə visjø nə sesəʁa ʒamε də tuʁne
  kaʁ dœ̃ natyʁεl eɡɔistə lɔmə a ete kʁe
  sə demɔ̃ nɔme eɡɔismə, lə plys ɡʁɑ̃ visə də lɔmə nə sesəʁa də tɥe
  il ε puʁtɑ̃ si fasilə də lə ʁəkɔnεtʁə mε si dyʁ di ʁeziste

  si nu lɥi tənɔ̃ tεtə
  il nu-aʁlεsələʁa sɑ̃ sεsə
  kɔmə œ̃ ʃa ʒuɑ̃ avεk ynə suʁi
  mε kɑ̃ finiʁa sεtə tɥəʁi ?
  dε miljaʁ damə sɔ̃ dəʒa pεʁdɥ
  puʁkwa nə pa sove lε nuvo vənys ?
 • Syllabes Phonétique : L’apocalypse

  lɔʁ=dy=nə=e=klip=sə 6
  sə=sə=ʁa=la=pɔ=ka=lip=sə 8
  lɔ=mə=sə=fə=ʁa=tɥe 6
  kaʁdə=lɥi=il=o=ʁa=u=blje=də=sə=me=fje 11

  lɔ=mə=ε=si=sty=pi=də 7
  lɔ=mə=ε=si=ky=pi=də 7
  a=pʁε=la=ɡe=ʁə=la=naʁ=ʃi 8
  lε=nɥi=sə=ʁɔ̃=pεʁ=se=də=kʁi 8

  lɔməε=kɔ=mə=y=nə=bak=te=ʁi 8
  ki=syʁ=lɥi=mε=mə=sa=sa=ji 8
  sa=tɑ̃=e=sε=fi=dεlə=ʁε=ɲə=ʁɔ̃ 9
  kaʁ=sɑ̃=pi=tj=e=il=tɥə=ʁɔ̃ 8
  lɔ=mə=sə=sə=ʁa=ty=e 7
  œ̃=mɔ̃də=də=de=zɔ=la=sjɔ̃=sə=ʁa=kʁe=e 11

  sə=sεʁklə=vi=sjø=nə=se=sə=ʁa=ʒa=mε=də=tuʁ=ne 13
  kaʁ=dœ̃=na=ty=ʁεl=e=ɡɔ=istə=lɔ=məa=e=te=kʁe 13
  sə=de=mɔ̃=nɔ=me=e=ɡɔ=ismə=lə=plys=ɡʁɑ̃=vi=sə=də=lɔ=mə=nə=se=sə=ʁa=də=tɥe 22
  il=ε=puʁ=tɑ̃=si=fa=silə=də=lə=ʁə=kɔ=nε=tʁə=mε=si=dyʁ=di=ʁe=zis=te 20

  si=nu=lɥi=tə=nɔ̃=tε=tə 7
  il=nu-aʁ=lεsə=lə=ʁa=sɑ̃=sεsə 8
  kɔməœ̃=ʃa=ʒu=ɑ̃=a=vεk=y=nə=su=ʁi 10
  mε=kɑ̃=fi=ni=ʁa=sεtə=tɥə=ʁi 8
  dε=mi=ljaʁ=damə=sɔ̃=də=ʒa=pεʁdɥ 8
  puʁ=kwanə=pa=so=ve=lε=nu=vo=və=nys 10

PostScriptum

Ceci est mon premier poème, je l’ai écrit il y a bientôt un an alors je vous demande d’être indulgant.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/03/2004 00:00Chaotic Beauty

merci ^_^

Auteur de Poésie
01/01/2005 00:00Faustian

Le démon me fait chanter: "You were from a perfect world
A world that threw me away today
Today to run away"