Poeme-France : Lecture Écrit Hommage

Poeme : Femme Ébène

Poème Hommage
Publié le 02/06/2019 03:00

L'écrit contient 346 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Cheick_Oumar144

Femme Ébène

Ce poème, je le dédie aux femmes
En commençant à rappeler aux hommes qui rabaissent ces dames.
Aux hommes qui les traitent de faibles lorsqu’ils voient leurs larmes.
Aux hommes qui oublient cette importante réalité :
Oui c’est l’une d’elle qui vous a enfantés.

À vous j’aimerais dire ceci :
La femme est une lumière.
La femme, cette ouvrière de l’ombre, nous sors des ténèbres.

Elle tranche d’un coup d’épée le désir d’abandonner quand il frappe à votre porte.
Elle trouve les mots pour que votre confiance en vous soit forte.
Par sa douceur, elle vous transforme en pacifiste.
Par son amour, elle vous guide vers la réussite.

À toi femme noire à la couleur ébène.

Quand tu n’es pas là, ces lueurs s’éteignent.
Quand tu es là, nous aimerions que tu nous étreignes.

Tu nous a portés 9 mois dans ton ventre.
Cela a dû être dur
Mais tu l’as supporté d’un amour pur.
Tout cela, nous ne pourrons te le rendre ;
C’est sûr.
Mais à travers ces vers, je témoigne notre reconnaissance.
À travers ces vers, je demande pardon pour les coups avant notre naissance.
À travers ces vers je démontre ton importance.

Grande dame à la couleur ébène.
Toi qui, bien qu’on essaye de les cacher, connais nos peines.

Que serions-nous sans toi ?
Je vais te le dire.
Sans toi nous errerions sans toit.
Sans toi, fade serait la vie.

Tu es la seule qui sais les mots pour renforcer notre opiniâtreté.
Tu es la plus éloquente pour dissiper toute âcreté.

Ô grande dame !
Tu es la muse des grands poètes et écrivains.
Tu as inspiré Camara Laye à écrire un joli quatrain.
Tu as élevé toute seule des orphelins,
Et tu en as fait des hommes de bien.

Femme noire femme de sagesse.
Nous avons tété ton hardiesse,
Et ta foi inébranlable en nous nous grandit.
Ta patience et ton pacifisme nous rappelle Gandhi.
J’aimerais être plus éloquent mais je me contente de ceci :

Ô femme noire, .
 • Pieds Hyphénique: Femme Ébène

  ce=po=è=me=je=le=dé=die=aux=femmes 10
  en=commen=çant=à=rap=pe=ler=aux=hommes=qui=ra=baissent=ces=dames 14
  aux=hommes=qui=les=traitent=de=faibles=lors=quils=voient=leurs=larmes 12
  aux=hommes=qui=ou=blient=cet=teim=por=tante=ré=a=li=té 13
  oui=cest=lune=del=le=qui=vous=a=en=fan=tés 11

  à=vous=jai=me=rais=di=re=ce=ci 9
  la=fem=me=est=u=ne=lu=mi=è=re 10
  la=fem=me=cetteou=vrière=de=lombre=nous=sors=des=té=nèbres 12

  elle=tranche=dun=coup=dé=pée=le=dé=sir=da=ban=don=ner=quand=il=frap=peà=votre=porte 19
  elle=trouve=les=mots=pour=que=votre=con=fian=ceen=vous=soit=forte 13
  par=sa=dou=ceur=el=le=vous=trans=formeen=pa=ci=fiste 12
  par=son=a=mour=el=le=vous=guide=vers=la=réus=site 12

  à=toi=fem=me=noireà=la=cou=leur=é=bène 10

  quand=tu=nes=pas=là=ces=lueurs=sé=teignent 9
  quand=tu=es=là=nous=aime=rions=que=tu=nous=é=treignes 12

  tu=nous=a=por=tés=neuf=mois=dans=ton=ventre 10
  ce=la=a=dû=ê=tre=dur 7
  mais=tu=las=sup=por=té=dun=a=mour=pur 10
  tout=ce=la=nous=ne=pour=rons=te=le=rendre 10
  cest=sûr 2
  mais=à=tra=vers=ces=vers=je=té=moigne=notre=re=con=nais=sance 14
  à=tra=vers=ces=vers=je=de=mande=par=don=pour=les=coups=a=vant=notre=nais=sance 18
  à=tra=vers=ces=vers=je=dé=montre=ton=im=por=tance 12

  gran=de=da=me=à=la=cou=leur=é=bène 10
  toi=qui=bien=quon=es=saye=de=les=ca=cher=con=nais=nos=peines 14

  que=se=ri=ons=nous=sans=toi 7
  je=vais=te=le=di=re 6
  sans=toi=nous=er=re=ri=ons=sans=toit 9
  sans=toi=fa=de=se=rait=la=vie 8

  tu=es=la=seule=qui=sais=les=mots=pour=ren=for=cer=no=treo=pi=niâ=tre=té 18
  tu=es=la=plus=é=lo=quente=pour=dis=si=per=toute=â=cre=té 15

  ô=gran=de=da=me 5
  tu=es=la=muse=des=grands=po=ètes=et=é=cri=vains 12
  tu=as=ins=pi=ré=ca=ma=ra=layeà=é=crireun=jo=li=qua=train 15
  tu=as=éle=vé=toute=seule=des=or=phe=lins 10
  et=tu=en=as=fait=des=hom=mes=de=bien 10

  fem=me=noi=re=fem=me=de=sa=gesse 9
  nous=a=vons=té=té=ton=har=dies=se 9
  et=ta=foi=i=né=bran=lableen=nous=nous=gran=dit 11
  ta=pa=tienceet=ton=pa=ci=fisme=nous=rap=pel=le=gandhi 12
  jaime=rais=être=plus=é=lo=quent=mais=je=me=conten=te=de=ce=ci 15

  ô=fem=me=noi=re 5
 • Phonétique : Femme Ébène

  sə pɔεmə, ʒə lə dedi o famə
  ɑ̃ kɔmɑ̃sɑ̃ a ʁapəle o ɔmə ki ʁabεse sε damə.
  o ɔmə ki lε tʁεte də fεblə lɔʁskil vwae lœʁ laʁmə.
  o ɔmə ki ublje sεtə ɛ̃pɔʁtɑ̃tə ʁealite :
  ui sε lynə dεllə ki vuz- a ɑ̃fɑ̃te.

  a vu ʒεməʁε diʁə səsi :
  la famə εt- ynə lymjεʁə.
  la famə, sεtə uvʁjεʁə də lɔ̃bʁə, nu sɔʁ dε tenεbʁə.

  εllə tʁɑ̃ʃə dœ̃ ku depe lə deziʁ dabɑ̃dɔne kɑ̃t- il fʁapə a vɔtʁə pɔʁtə.
  εllə tʁuvə lε mo puʁ kə vɔtʁə kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ vu swa fɔʁtə.
  paʁ sa dusœʁ, εllə vu tʁɑ̃sfɔʁmə ɑ̃ pasifistə.
  paʁ sɔ̃n- amuʁ, εllə vu ɡidə vεʁ la ʁeysitə.

  a twa famə nwaʁə a la kulœʁ ebεnə.

  kɑ̃ ty nε pa la, sε lɥœʁ setεɲe.
  kɑ̃ ty ε la, nuz- εməʁjɔ̃ kə ty nuz- etʁεɲə.

  ty nuz- a pɔʁte nəf mwa dɑ̃ tɔ̃ vɑ̃tʁə.
  səla a dy εtʁə dyʁ
  mε ty la sypɔʁte dœ̃n- amuʁ pyʁ.
  tu səla, nu nə puʁʁɔ̃ tə lə ʁɑ̃dʁə,
  sε syʁ.
  mεz- a tʁavεʁ sε vεʁ, ʒə temwaɲə nɔtʁə ʁəkɔnεsɑ̃sə.
  a tʁavεʁ sε vεʁ, ʒə dəmɑ̃də paʁdɔ̃ puʁ lε kuz- avɑ̃ nɔtʁə nεsɑ̃sə.
  a tʁavεʁ sε vεʁ ʒə demɔ̃tʁə tɔ̃n- ɛ̃pɔʁtɑ̃sə.

  ɡʁɑ̃də damə a la kulœʁ ebεnə.
  twa ki, bjɛ̃ kɔ̃n- esεj də lε kaʃe, kɔnε no pεnə.

  kə səʁjɔ̃ nu sɑ̃ twa ?
  ʒə vε tə lə diʁə.
  sɑ̃ twa nuz- eʁəʁjɔ̃ sɑ̃ twa.
  sɑ̃ twa, fadə səʁε la vi.

  ty ε la sələ ki sε lε mo puʁ ʁɑ̃fɔʁse nɔtʁə ɔpinjatʁəte.
  ty ε la plysz- elɔkɑ̃tə puʁ disipe tutə akʁəte.

  o ɡʁɑ̃də damə !
  ty ε la myzə dε ɡʁɑ̃ pɔεtəz- e ekʁivɛ̃.
  ty a ɛ̃spiʁe kamaʁa lεj a ekʁiʁə œ̃ ʒɔli katʁɛ̃.
  ty a eləve tutə sələ dεz- ɔʁfəlɛ̃,
  e ty ɑ̃n- a fε dεz- ɔmə də bjɛ̃.

  famə nwaʁə famə də saʒεsə.
  nuz- avɔ̃ tete tɔ̃-aʁdjεsə,
  e ta fwa inebʁɑ̃lablə ɑ̃ nu nu ɡʁɑ̃di.
  ta pasjɑ̃sə e tɔ̃ pasifismə nu ʁapεllə ɡɑ̃di.
  ʒεməʁεz- εtʁə plysz- elɔke mε ʒə mə kɔ̃tɑ̃tə də səsi :

  o famə nwaʁə, .
 • Pieds Phonétique : Femme Ébène

  sə=pɔ=ε=mə=ʒə=lə=de=di=o=famə 10
  ɑ̃=kɔ=mɑ̃=sɑ̃=aʁapə=le=o=ɔ=mə=ki=ʁa=bε=se=sεdamə 14
  o=ɔmə=ki=lε=tʁε=te=də=fε=blə=lɔʁ=skil=vwa=lœʁ=laʁmə 14
  o=ɔmə=ki=u=blje=sε=təɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=tə=ʁe=a=li=te 14
  u=i=sε=ly=nə=dε=llə=ki=vu=za=ɑ̃=fɑ̃=te 13

  a=vu=ʒε=mə=ʁε=di=ʁə=sə=si 9
  la=fa=mə=ε=ty=nə=ly=mjεʁ=ə 9
  la=fa=mə=sε=təu=vʁjεʁə=də=lɔ̃bʁə=nu=sɔʁ=dε=te=nε=bʁə 14

  εllə=tʁɑ̃ʃə=dœ̃=ku=de=pe=lə=de=ziʁ=da=bɑ̃=dɔ=ne=kɑ̃=til=fʁa=pəavɔtʁə=pɔʁtə 18
  εllə=tʁuvə=lε=mo=puʁ=kə=vɔ=tʁə=kɔ̃=fjɑ̃=səɑ̃=vu=swa=fɔʁtə 14
  paʁ=sa=du=sœʁ=εl=lə=vu=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ɑ̃=pa=si=fistə 14
  paʁ=sɔ̃=na=muʁ=εl=lə=vu=ɡi=də=vεʁ=la=ʁe=y=sitə 14

  a=twa=fa=mə=nwa=ʁə=a=la=ku=lœ=ʁə=e=bε=nə 14

  kɑ̃=ty=nε=pa=la=sε=lɥœ=ʁə=se=tε=ɲe 11
  kɑ̃=ty=ε=la=nu=zε=mə=ʁjɔ̃=kə=ty=nu=ze=tʁε=ɲə 14

  ty=nu=za=pɔʁ=te=nəf=mwa=dɑ̃=tɔ̃=vɑ̃=tʁə 11
  sə=la=a=dy=ε=tʁə=dyʁ 7
  mε=ty=la=sy=pɔʁ=te=dœ̃=na=muʁ=pyʁ 10
  tu=sə=la=nu=nə=puʁ=ʁɔ̃=tə=lə=ʁɑ̃=dʁə 11
  sε=syʁ 2
  mε=za=tʁa=vεʁ=sε=vεʁ=ʒə=te=mwaɲə=nɔ=tʁəʁə=kɔ=nε=sɑ̃sə 14
  a=tʁa=vεʁ=sε=vεʁ=ʒə=də=mɑ̃də=paʁ=dɔ̃=puʁ=lε=ku=za=vɑ̃nɔtʁə=nεsɑ̃sə 16
  a=tʁa=vεʁ=sε=vεʁ=ʒə=de=mɔ̃=tʁə=tɔ̃=nɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə 14

  ɡʁɑ̃=də=da=mə=a=la=ku=lœ=ʁə=e=bε=nə 12
  twa=ki=bjɛ̃=kɔ̃=ne=sεj=də=lε=ka=ʃe=kɔ=nε=no=pεnə 14

  kə=sə=ʁj=ɔ̃=nu=sɑ̃=twa 7
  ʒə=vε=tə=lə=di=ʁə 6
  sɑ̃=twa=nu=ze=ʁə=ʁj=ɔ̃=sɑ̃=twa 9
  sɑ̃=twa=fa=də=sə=ʁε=la=vi 8

  tyεlasə=lə=ki=sε=lε=mo=puʁ=ʁɑ̃=fɔʁ=se=nɔ=tʁəɔ=pi=nja=tʁə=te 16
  ty=ε=la=plys=ze=lɔkɑ̃tə=puʁ=di=si=pe=tu=təa=kʁə=te 14

  o=ɡʁɑ̃=də=da=mə 5
  ty=ε=la=my=zə=dε=ɡʁɑ̃=pɔ=ε=tə=ze=e=kʁi=vɛ̃ 14
  ty=a=ɛ̃s=pi=ʁe=ka=ma=ʁa=lεj=a=e=kʁiʁəœ̃=ʒɔ=li=ka=tʁɛ̃ 16
  ty=a=e=lə=ve=tu=tə=sə=lə=dε=zɔʁ=fə=lɛ̃ 13
  e=ty=ɑ̃=na=fε=dε=zɔ=mə=də=bj=ɛ̃ 11

  fa=mə=nwa=ʁə=fa=mə=də=sa=ʒε=sə 10
  nu=za=vɔ̃=te=te=tɔ̃-aʁ=dj=ε=sə 10
  e=ta=fwa=i=ne=bʁɑ̃=la=blə=ɑ̃=nu=nu=ɡʁɑ̃=di 13
  ta=pa=sjɑ̃sə=e=tɔ̃=pa=si=fis=mə=nu=ʁa=pεllə=ɡɑ̃=di 14
  ʒεmə=ʁεzεtʁə=plys=ze=lɔ=ke=mε=ʒə=mə=kɔ̃=tɑ̃=tə=də=sə=si 15

  o=fa=mə=nwa=ʁə 5

Historique des Modifications

02/06/2019 03:15
02/06/2019 03:09

Récompense

1
1
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/06/2019 15:14Louise Hudon

Quel bel hommage à vos mères, mon ami! Un texte si bien écrit! Un coup de cœur pour moi.

👍