Poeme : Beaucoup Revent…

Beaucoup Revent…

Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée.
En moi aucunement l’envi de fonder un foyer.
Y grandit idéalisme, suis-je si loin du réalisme
Déjà petit je rêvais, rêvais d’être né pour quelque chose
Pour de grandes choses…
Ainsi bâtir ma vie dans l’espérance,
Mais bannir l’illusion, perdre la raison
La juger comme une prison. J’organise mon évasion !

Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
Enfant déjà je ne croyais plus en toi
C’est en l’homme que j’avais foi
L’humain me donnait froid
Du mystère ne reste rien, du rêve reste rien
Seul persiste la faim

Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
Union bercée par des projets d’action
Désormais un peut plus de jour en jour je meurs.
Je meure de n’avoir pu seul
De n’avoir sur changer les choses
Faire de grand-chose
Le mirage s’estompe, illusoire, illusion
A trop la fuir je m’y suis baigné

Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
Pourtant, reste l’espoir qu’un jour ce lèvera brouillard
Qu’un enfant voudra y croire
Et je meurs un peut plus chaque jour
D’espérance retour, d’une vie usée

Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
J’aurai aimez tous sauver, brûler et recommencer
En mourir, en souffrir
Mensonge, je ne crois plus, j’espère
D’une harmonie construite
D’un paradis conquit
Et je meure un peut plus chaque jours d’avoir été comme eux
Acteur, limite destructeur
S’en est fini du rêve, fini de cette prison
Je m’évade

Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
La fuir, penser liberté
Esclave de mes idées, les années ont filé
Et pour seul regrets de ne pas avoir avancé
Echec sans mission…

Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
Pas moi, utopie, rêve d’une vie
Utopie, Je suis si petit
Utopie en moi c’est écrit
Et je meure un peut plus tt lé jour de n’avoir su construire.
Je m’enfuis
Je ne suis plu destructeur
Plus acteur
Je n’entend plus battre mon cœur… … … … … …

Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
J’ai échoué
Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
Pas moi, mais j’ai échoué
Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée… … … … .

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Beaucoup Revent…

  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  en=moi=au=cune=ment=len=vi=de=fon=der=un=foyer 12
  y=gran=dit=i=dé=a=lisme=suis=je=si=loin=du=ré=a=lisme 15
  dé=jà=pe=tit=je=rê=vais=rê=vais=dêtre=né=pour=quel=que=chose 15
  pour=de=gran=des=cho=ses 6
  ain=si=bâ=tir=ma=vie=dans=les=pé=rance 10
  mais=ban=nir=lillu=sion=perdre=la=rai=son 9
  la=ju=ger=commeu=ne=pri=son=jor=ga=ni=se=mon=é=va=sion 15

  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  en=fant=dé=jà=je=ne=cro=yais=plus=en=toi 11
  cest=en=l=homme=que=ja=vais=foi 8
  l=hu=main=me=don=nait=froid 7
  du=mys=tère=ne=res=te=rien=du=rê=ve=res=te=rien 13
  seul=per=sis=te=la=faim 6

  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  union=ber=cée=par=des=projets=dac=tion 8
  dé=sor=mais=un=peut=plus=de=jour=en=jour=je=meurs 12
  je=meu=re=de=na=voir=pu=seul 8
  de=na=voir=sur=chan=ger=les=choses 8
  fai=re=de=grand=cho=se 6
  le=mi=rage=ses=tom=pe=illu=soi=re=illu=sion 11
  a=trop=la=fu=ir=je=my=suis=bai=gné 10

  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  pour=tant=res=te=les=poir=quun=jour=ce=lève=ra=brouil=lard 13
  quun=en=fant=vou=dra=y=croi=re 8
  et=je=meurs=un=peut=plus=cha=que=jour 9
  des=pé=rance=re=tour=du=ne=vieu=sée 9

  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  jau=rai=ai=mez=tous=sau=ver=brû=ler=et=re=commen=cer 13
  en=mou=rir=en=souf=frir 6
  men=songe=je=ne=crois=plus=jes=père 8
  du=ne=har=mo=nie=cons=trui=te 8
  dun=pa=ra=dis=con=quit 6
  et=je=meureun=peut=plus=cha=que=jours=da=voir=é=té=com=me=eux 15
  ac=teur=li=mi=te=des=truc=teur 8
  sen=est=fi=ni=du=rêve=fi=ni=de=cet=te=pri=son 13
  je=mé=va=de 4

  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  la=fu=ir=pen=ser=li=ber=té 8
  es=clave=de=mes=i=dées=les=an=nées=ont=fi=lé 12
  et=pour=seul=re=grets=de=ne=pas=a=voir=a=van=cé 13
  echec=sans=mis=si=on 5

  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  pas=moi=u=to=pie=rêve=du=ne=vie 9
  uto=pie=je=suis=si=pe=tit 7
  uto=pie=en=moi=cest=é=crit 7
  et=je=meureun=peut=plus=t=t=lé=jour=de=na=voir=su=cons=truire 15
  je=men=fuis 3
  je=ne=suis=plu=des=truc=teur 7
  plus=ac=teur 3
  je=nen=tend=plus=bat=tre=mon=cœur 8

  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  jai=é=chou=é 4
  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  pas=moi=mais=jai=é=chou=é 7
  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
  beau=coup=rêvent=du=ne=vie=ran=gée=du=ne=viear=ran=gée 13
 • Phonétique : Beaucoup Revent…

  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe.
  ɑ̃ mwa okynəmɑ̃ lɑ̃vi də fɔ̃de œ̃ fwaje.
  i ɡʁɑ̃di idealismə, sɥi ʒə si lwɛ̃ dy ʁealismə
  deʒa pəti ʒə ʁεvε, ʁεvε dεtʁə ne puʁ kεlkə ʃozə
  puʁ də ɡʁɑ̃də ʃozə…
  ɛ̃si batiʁ ma vi dɑ̃ lεspeʁɑ̃sə,
  mε baniʁ lilyzjɔ̃, pεʁdʁə la ʁεzɔ̃
  la ʒyʒe kɔmə ynə pʁizɔ̃. ʒɔʁɡanizə mɔ̃n- evazjɔ̃ !

  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  ɑ̃fɑ̃ deʒa ʒə nə kʁwajε plysz- ɑ̃ twa
  sεt- ɑ̃ lɔmə kə ʒavε fwa
  lymɛ̃ mə dɔnε fʁwa
  dy mistεʁə nə ʁεstə ʁjɛ̃, dy ʁεvə ʁεstə ʁjɛ̃
  səl pεʁsistə la fɛ̃

  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  ynjɔ̃ bεʁse paʁ dε pʁɔʒε daksjɔ̃
  dezɔʁmεz- œ̃ pø plys də ʒuʁ ɑ̃ ʒuʁ ʒə mœʁ.
  ʒə məʁə də navwaʁ py səl
  də navwaʁ syʁ ʃɑ̃ʒe lε ʃozə
  fεʁə də ɡʁɑ̃ ʃozə
  lə miʁaʒə sεstɔ̃pə, ilyzwaʁə, ilyzjɔ̃
  a tʁo la fɥiʁ ʒə mi sɥi bεɲe

  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  puʁtɑ̃, ʁεstə lεspwaʁ kœ̃ ʒuʁ sə lεvəʁa bʁujaʁ
  kœ̃n- ɑ̃fɑ̃ vudʁa i kʁwaʁə
  e ʒə mœʁz- œ̃ pø plys ʃakə ʒuʁ
  dεspeʁɑ̃sə ʁətuʁ, dynə vi yze

  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  ʒoʁε εme tus sove, bʁyle e ʁəkɔmɑ̃se
  ɑ̃ muʁiʁ, ɑ̃ sufʁiʁ
  mɑ̃sɔ̃ʒə, ʒə nə kʁwa plys, ʒεspεʁə
  dynə-aʁmɔni kɔ̃stʁɥitə
  dœ̃ paʁadi kɔ̃ki
  e ʒə məʁə œ̃ pø plys ʃakə ʒuʁ davwaʁ ete kɔmə ø
  aktœʁ, limitə dεstʁyktœʁ
  sɑ̃n- ε fini dy ʁεvə, fini də sεtə pʁizɔ̃
  ʒə mevadə

  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  la fɥiʁ, pɑ̃se libεʁte
  εsklavə də mεz- ide, lεz- anez- ɔ̃ file
  e puʁ səl ʁəɡʁε də nə pa avwaʁ avɑ̃se
  εʃεk sɑ̃ misjɔ̃…

  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  pa mwa, ytɔpi, ʁεvə dynə vi
  ytɔpi, ʒə sɥi si pəti
  ytɔpi ɑ̃ mwa sεt- ekʁi
  e ʒə məʁə œ̃ pø plys te te le ʒuʁ də navwaʁ sy kɔ̃stʁɥiʁə.
  ʒə mɑ̃fɥi
  ʒə nə sɥi ply dεstʁyktœʁ
  plysz- aktœʁ
  ʒə nɑ̃tɑ̃ plys batʁə mɔ̃ kœʁ…

  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  ʒε eʃue
  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  pa mwa, mε ʒε eʃue
  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe
  boku ʁεve dynə vi ʁɑ̃ʒe, dynə vi aʁɑ̃ʒe…
 • Syllabes Phonétique : Beaucoup Revent…

  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  ɑ̃=mwa=o=kynə=mɑ̃=lɑ̃=vi=də=fɔ̃=de=œ̃=fwa=je 13
  i=ɡʁɑ̃=di=i=de=a=lismə=sɥi=ʒə=si=lwɛ̃=dyʁe=a=lismə 14
  de=ʒapə=ti=ʒə=ʁε=vε=ʁε=vε=dε=tʁə=ne=puʁ=kεl=kə=ʃozə 15
  puʁ=də=ɡʁɑ̃=də=ʃo=zə 6
  ɛ̃=si=ba=tiʁ=ma=vi=dɑ̃=lεs=pe=ʁɑ̃sə 10
  mε=ba=niʁ=li=ly=zjɔ̃=pεʁdʁə=la=ʁε=zɔ̃ 10
  la=ʒy=ʒe=kɔməy=nə=pʁi=zɔ̃=ʒɔʁ=ɡa=ni=zə=mɔ̃=ne=va=zjɔ̃ 15

  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  ɑ̃=fɑ̃=de=ʒaʒə=nə=kʁwa=jε=plys=zɑ̃=twa 10
  sε=tɑ̃=lɔ=mə=kə=ʒa=vε=fwa 8
  ly=mɛ̃=mə=dɔ=nε=fʁwa 6
  dy=mis=tεʁə=nə=ʁεs=tə=ʁjɛ̃=dy=ʁε=və=ʁεs=tə=ʁjɛ̃ 13
  səl=pεʁ=sis=tə=la=fɛ̃ 6

  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  y=njɔ̃=bεʁ=se=paʁ=dε=pʁɔ=ʒε=dak=sjɔ̃ 10
  de=zɔʁ=mε=zœ̃=pø=plys=də=ʒuʁ=ɑ̃=ʒuʁʒə=mœʁ 11
  ʒə=mə=ʁə=də=na=vwaʁ=py=səl 8
  də=na=vwaʁ=syʁ=ʃɑ̃=ʒe=lε=ʃozə 8
  fε=ʁə=də=ɡʁɑ̃=ʃo=zə 6
  lə=mi=ʁaʒə=sεs=tɔ̃=pə=i=ly=zwa=ʁə=i=ly=zjɔ̃ 13
  a=tʁo=la=fɥ=iʁ=ʒə=mi=sɥi=bε=ɲe 10

  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  puʁ=tɑ̃=ʁεstə=lεs=pwaʁ=kœ̃=ʒuʁ=sə=lε=və=ʁa=bʁu=jaʁ 13
  kœ̃=nɑ̃=fɑ̃=vu=dʁa=i=kʁwa=ʁə 8
  e=ʒə=mœʁ=zœ̃=pø=plys=ʃakə=ʒuʁ 8
  dεs=pe=ʁɑ̃sə=ʁə=tuʁ=dy=nə=vi=y=ze 10

  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  ʒo=ʁε=ε=me=tus=so=ve=bʁy=le=e=ʁə=kɔ=mɑ̃se 13
  ɑ̃=mu=ʁiʁ=ɑ̃=su=fʁiʁ 6
  mɑ̃=sɔ̃ʒə=ʒə=nə=kʁwa=plys=ʒεs=pεʁə 8
  dy=nə-aʁ=mɔ=ni=kɔ̃s=tʁɥi=tə 8
  dœ̃=pa=ʁa=di=kɔ̃=ki 6
  e=ʒə=mə=ʁəœ̃=pø=plys=ʃakə=ʒuʁ=da=vwaʁ=e=te=kɔ=mə=ø 15
  ak=tœʁ=li=mi=tə=dεs=tʁyk=tœʁ 8
  sɑ̃=nε=fi=ni=dy=ʁεvə=fi=ni=də=sε=tə=pʁi=zɔ̃ 13
  ʒə=me=va=də 4

  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  la=fɥ=iʁ=pɑ̃=se=li=bεʁ=te 8
  εs=klavə=də=mε=zi=de=lε=za=ne=zɔ̃=fi=le 12
  e=puʁ=səl=ʁə=ɡʁεdə=nə=pa=a=vwaʁ=a=vɑ̃se 11
  ε=ʃεk=sɑ̃=mi=sj=ɔ̃ 6

  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  pa=mwa=y=tɔ=pi=ʁεvə=dy=nə=vi 9
  y=tɔ=pi=ʒə=sɥi=si=pə=ti 8
  y=tɔ=pi=ɑ̃=mwa=sε=te=kʁi 8
  e=ʒə=mə=ʁəœ̃=pø=plys=te=te=le=ʒuʁdə=na=vwaʁ=sy=kɔ̃s=tʁɥiʁə 15
  ʒə=mɑ̃f=ɥi 3
  ʒə=nə=sɥi=ply=dεs=tʁyk=tœ=ʁə 8
  plys=zak=tœ=ʁə 4
  ʒə=nɑ̃=tɑ̃=plys=ba=tʁə=mɔ̃=kœʁ 8

  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  ʒε=e=ʃu=e 4
  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  pa=mwa=mε=ʒε=e=ʃu=e 7
  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14
  bo=ku=ʁε=ve=dynə=vi=ʁɑ̃=ʒe=dy=nə=vi=a=ʁɑ̃=ʒe 14

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Julién

Tres joli ce poème. . . on dirait que tu te poses beaucoup de questions. . . ?!!
Bizes !!
Ju.

Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Gogotchi

Tu as raison la vie arrangée c’est pas ce qu’il faut. . . les surprises dans la vie c’est ce qui lui donne ce petit qulque chose de génial une vie rangée, arrangée ne vaut pas la peine d’être vécue. . .
Bisoussssss
Passe voir mes poèmes se serait sympa!!;)

Gogotchi

Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Romain Dehez

ca fesais long temp que je t avais lu et ca ma fait grandement plaisire de voir que tu n a pas perdu ce dont que tu métrise si bien. . .
Bonne continuation
amitiée romain

Auteur de Poésie
22/06/2004 00:00Triste Inconnu

comme dit romain ca faisait longtemeps et ca me fait tout autant plaisir de te redécouvrir avec ce poM. . . voila donc ce que j’ai a dire ce que tu écrit toujours aussi merveilleusement bien. . .
amicalement triste inconnu

Auteur de Poésie
03/08/2004 00:00Grosloulou

Je viens de lire ton poème ici, Chloé.
Je le trouve très bien : tu te trouves à l’étroit dans le cadre artificiel. Comme la plupart des gens qui réfléchissent un peu
Il y 2 solutions : le rendre vivable, c’est à dire moins artificiel.
Ou bien changer, mais alors le changement doit commencer de l’intérieur, chez toi, dans ton coeur et dans ta tête.
Souvent, les utopistes pensent, comme toi et moi, que :
Beaucoup rêvent d’une vie rangée, d’une vie arrangée
Pas moi, mais j’ai échoué
Mais en tant qu’utopiste, on ne s’avoue jamais si facilement échoué
Tant qu’on a encore du temps à disposer sur l’échiquier.
Faut jamais l’oublier !
GLL :))