Poeme : Homme…

Homme…

Toi qui n’a su me voir,
Toi qui n’a pu me croire,
Sens en moi le desepoir.

Toi qui n’a voulu me voir,
Toi qui n’a voulu me coire,
Tu es le seul a m’emouvoir.

Toi qui depuis t’en d’années,
Toi qui pas a pas,
Jamais n’a daigné m’adresser un regret !

Toi qui d’années en années,
De vie gachée, arrachée,
Jamais tu ne t’es prété a me remercier !

Toi mon frere, toi mon pere ;
Toi mon amant, toi mon sang !

Homme sais tu qui nous sommes ?
Homme sais tu que nos noms sonnent ?

Nous, elles pardonnent, en oublient leur haine,
Femmes, reines car elles sont bien plus humaines…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Homme…

  toi=qui=na=su=me=voir 6
  toi=qui=na=pu=me=croi=re 7
  sens=en=moi=le=de=se=poir 7

  toi=qui=na=vou=lu=me=voir 7
  toi=qui=na=vou=lu=me=coi=re 8
  tu=es=le=seul=a=me=mou=voir 8

  toi=qui=de=puis=ten=dan=nées 7
  toi=qui=pas=a=pas 5
  ja=mais=na=dai=gné=madres=ser=un=re=gret 10

  toi=qui=dan=nées=en=an=nées 7
  de=vie=ga=chée=ar=ra=chée 7
  ja=mais=tu=ne=tes=pré=té=a=me=re=mer=cier 12

  toi=mon=fre=re=toi=mon=pe=re 8
  toi=mon=a=mant=toi=mon=sang 7

  hom=me=sais=tu=qui=nous=som=mes 8
  hom=me=sais=tu=que=nos=noms=sonnent 8

  nous=el=les=par=donnent=en=ou=blient=leur=haine 10
  fem=mes=reines=car=elles=sont=bien=plus=hu=maines 10
 • Phonétique : Homme…

  twa ki na sy mə vwaʁ,
  twa ki na py mə kʁwaʁə,
  sɑ̃sz- ɑ̃ mwa lə dəzpwaʁ.

  twa ki na vuly mə vwaʁ,
  twa ki na vuly mə kwaʁə,
  ty ε lə səl a məmuvwaʁ.

  twa ki dəpɥi tɑ̃ dane,
  twa ki pa a pa,
  ʒamε na dεɲe madʁese œ̃ ʁəɡʁε !

  twa ki danez- ɑ̃n- ane,
  də vi ɡaʃe, aʁaʃe,
  ʒamε ty nə tε pʁete a mə ʁəmεʁsje !

  twa mɔ̃ fʁəʁə, twa mɔ̃ pəʁə,
  twa mɔ̃n- amɑ̃, twa mɔ̃ sɑ̃ !

  ɔmə sε ty ki nu sɔmə ?
  ɔmə sε ty kə no nɔ̃ sɔne ?

  nu, εllə paʁdɔne, ɑ̃n- ublje lœʁ-εnə,
  famə, ʁεnə kaʁ εllə sɔ̃ bjɛ̃ plysz- ymεnə…
 • Syllabes Phonétique : Homme…

  twa=ki=na=sy=mə=vwaʁ 6
  twa=ki=na=py=mə=kʁwa=ʁə 7
  sɑ̃s=zɑ̃=mwa=lə=dəz=pwaʁ 6

  twa=ki=na=vu=ly=mə=vwaʁ 7
  twa=ki=na=vu=ly=mə=kwa=ʁə 8
  ty=ε=lə=səl=a=mə=mu=vwaʁ 8

  twa=ki=dəp=ɥi=tɑ̃=da=ne 7
  twa=ki=pa=a=pa 5
  ʒa=mε=na=dε=ɲe=ma=dʁe=se=œ̃=ʁə=ɡʁε 11

  twa=ki=da=ne=zɑ̃=na=ne 7
  də=vi=ɡa=ʃe=a=ʁa=ʃe 7
  ʒa=mε=tynə=tε=pʁe=te=a=mə=ʁə=mεʁ=sje 11

  twa=mɔ̃=fʁə=ʁə=twa=mɔ̃=pə=ʁə 8
  twa=mɔ̃=na=mɑ̃=twa=mɔ̃=sɑ̃ 7

  ɔ=mə=sε=ty=ki=nu=sɔ=mə 8
  ɔ=mə=sε=tykə=no=nɔ̃=sɔ=ne 8

  nu=εl=lə=paʁ=dɔ=ne=ɑ̃=nu=blje=lœʁ-εnə 11
  famə=ʁε=nə=kaʁ=εllə=sɔ̃=bjɛ̃=plys=zymεnə 9

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/06/2004 00:00Illusion

Et vous femmes savez vous ki nous sommes?

Auteur de Poésie
01/11/2004 00:00Elodie P.

j’trouve ton poème tréééééééééééééééééééééés joli! et les autres aussi! ils sont
tous trés beau!