Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Je Voulais Te Dire. . . .

Poème Amitié
Publié le 17/01/2005 11:00

L'écrit contient 130 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Chouchoute54

Je Voulais Te Dire. . . .

JE VOULAIS TE DIRE…

Je voulais juste te dire
A quel point je tiens à toi.
Combien j’aime te voir sourire,
Comme je suis heureuse quand je te vois…
Tu es toujours là quand j’en ai besoin,
Et ça je ne l’oublie pas…

Tu es pour moi comme un frère,
Quelqu’un de bien sur cette terre,
L’ami que j’ai toujours voulu…

Chez toi ce qui me touche,
C’est ta franchise et ton incroyable sensibilité…
Tu reste toi même quoi que l’on te dise…
Tu es une des meilleures choses qui me sois arrivée…

Sache que je ne t’oublierais jamais,
Tu comteras toujours pour moi,
Merci pour tout ce que tu as fait…

UN AMI COMME TOI CA NE S’OUBLIE PAS…
 • Pieds Hyphénique: Je Voulais Te Dire. . . .

  je=vou=lais=te=di=re 6

  je=vou=lais=jus=te=te=dire 7
  a=quel=point=je=tiens=à=toi 7
  com=bien=jai=me=te=voir=sou=rire 8
  comme=je=suis=heu=reuse=quand=je=te=vois 9
  tu=es=tou=jours=là=quand=jen=ai=be=soin 10
  et=ça=je=ne=lou=blie=pas 7

  tu=es=pour=moi=com=me=un=frère 8
  quel=quun=de=bien=sur=cet=te=terre 8
  la=mi=que=jai=tou=jours=vou=lu 8

  chez=toi=ce=qui=me=tou=che 7
  cest=ta=fran=chiseet=ton=in=croya=ble=sen=si=bi=li=té 13
  tu=res=te=toi=même=quoi=que=lon=te=dise 10
  tu=es=une=des=meilleu=res=choses=qui=me=sois=ar=ri=vée 13

  sache=que=je=ne=tou=blie=rais=ja=mais 9
  tu=com=te=ras=tou=jours=pour=moi 8
  mer=ci=pour=tout=ce=que=tu=as=fait 9

  un=a=mi=comme=toi=ca=ne=sou=blie=pas 10
 • Phonétique : Je Voulais Te Dire. . . .

  ʒə vulε tə diʁə…

  ʒə vulε ʒystə tə diʁə
  a kεl pwɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa.
  kɔ̃bjɛ̃ ʒεmə tə vwaʁ suʁiʁə,
  kɔmə ʒə sɥiz- œʁøzə kɑ̃ ʒə tə vwa…
  ty ε tuʒuʁ la kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃,
  e sa ʒə nə lubli pa…

  ty ε puʁ mwa kɔmə œ̃ fʁεʁə,
  kεlkœ̃ də bjɛ̃ syʁ sεtə teʁə,
  lami kə ʒε tuʒuʁ vuly…

  ʃe twa sə ki mə tuʃə,
  sε ta fʁɑ̃ʃizə e tɔ̃n- ɛ̃kʁwajablə sɑ̃sibilite…
  ty ʁεstə twa mεmə kwa kə lɔ̃ tə dizə…
  ty ε ynə dε mεjəʁə ʃozə ki mə swaz- aʁive…

  saʃə kə ʒə nə tubljəʁε ʒamε,
  ty kɔmtəʁa tuʒuʁ puʁ mwa,
  mεʁsi puʁ tu sə kə ty a fε…

  œ̃n- ami kɔmə twa ka nə subli pa…
 • Pieds Phonétique : Je Voulais Te Dire. . . .

  ʒə=vu=lε=tə=di=ʁə 6

  ʒə=vu=lε=ʒys=tə=tə=di=ʁə 8
  a=kεl=pwɛ̃=ʒə=tj=ɛ̃=za=twa 8
  kɔ̃=bjɛ̃=ʒε=mə=tə=vwaʁ=su=ʁiʁə 8
  kɔmə=ʒə=sɥi=zœ=ʁøzə=kɑ̃=ʒə=tə=vwa 9
  ty=ε=tu=ʒuʁ=la=kɑ̃=ʒɑ̃=nεbə=zwɛ̃ 9
  e=sa=ʒə=nə=lu=bli=pa 7

  ty=ε=puʁ=mwa=kɔ=mə=œ̃=fʁεʁə 8
  kεl=kœ̃=də=bjɛ̃=syʁ=sεtə=te=ʁə 8
  la=mi=kə=ʒε=tu=ʒuʁ=vu=ly 8

  ʃe=twa=sə=ki=mə=tu=ʃə 7
  sε=ta=fʁɑ̃=ʃizəe=tɔ̃=nɛ̃=kʁwa=ja=blə=sɑ̃=si=bi=li=te 14
  ty=ʁεstə=twa=mεmə=kwa=kə=lɔ̃=tə=dizə 9
  ty=ε=ynə=dε=mεjə=ʁə=ʃo=zə=ki=mə=swa=za=ʁi=ve 14

  saʃə=kə=ʒə=nə=tu=bljə=ʁε=ʒa=mε 9
  ty=kɔm=tə=ʁa=tu=ʒuʁ=puʁ=mwa 8
  mεʁ=si=puʁ=tusə=kə=ty=a=fε 8

  œ̃=na=mikɔmə=twa=ka=nə=su=bli=pa 9

PostScriptum

Déclaration d’amitié à mon meilleur ami ! ! ! !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/01/2005 00:00Etoile Noire

waou ! trop beau ma lolo !!
ms dit moi qui est ce garçon ? je ne sais même pas si je le connais :’( !!!
Etoile Noire