Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pour Toi,

Poème Amour
Publié le 17/01/2005 11:12

L'écrit contient 226 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Chouchoute54

Pour Toi,

Pour toi,

Pour ne pas détruire l’amitié qu’il y a entre nous,
Pour ne pas avoir un jour à vivre, le chagrin de t’avoir perdu.

Attendre pour savoir si tu m’aimes vraiment,
Attendre pour déterminer si tu en vaut la peine.

Souffrir et aller vers le négatif.

J’ai si peur de te dire « je t’aime »,
Car je crains que tu ne ressentes rien pour moi.

Alors c’est là que si un jour ta réponse est non,
Que tu pourras voir à quel point je t’aimais…
Puisque tu m’auras perdu à jamais…

Tu représentes tant pour moi…

Mais je ne suis pas capable de te le dire,
Tout les sentiments qui envahissent ma vie sont en train de me détruire…

Parfois je pense mettre fin à mes jours,
Mais je n’ai pas le courage,
Parce que le moment où je ne serais plus de ce monde,
Le jour où je t’observerais du ciel et ne porrait te toucher,
Comme je l’ai tant révé…

Mais ce ne sont que des rêves qui ne seront jamais réalité,
Et seront toujours impossible à réaliser…

J’aimerais te le dire ou bien te l’écrire noir sur blanc,
Mais mes lèvres seraient collées,
Et la lettre sera cachée dans une boite…

Tu ne SAURAS JAMAIS QUE JE T’AIME…
 • Pieds Hyphénique: Pour Toi,

  pour=toi 2

  pour=ne=pas=dé=truire=la=mi=tié=quil=y=a=en=tre=nous 14
  pour=ne=pas=a=voir=un=jour=à=vivre=le=cha=grin=de=ta=voir=per=du 17

  at=ten=dre=pour=sa=voir=si=tu=mai=mes=vrai=ment 12
  at=ten=dre=pour=dé=ter=mi=ner=si=tu=en=vaut=la=peine 14

  souf=frir=et=al=ler=vers=le=né=ga=tif 10

  jai=si=peur=de=te=di=re=je=tai=me 10
  car=je=crains=que=tu=ne=res=sen=tes=rien=pour=moi 12

  a=lors=cest=là=que=si=un=jour=ta=ré=pon=se=est=non 14
  que=tu=pour=ras=voir=à=quel=point=je=tai=mais 11
  puis=que=tu=mau=ras=per=du=à=ja=mais 10

  tu=re=pré=sen=tes=tant=pour=moi 8

  mais=je=ne=suis=pas=ca=pa=ble=de=te=le=di=re 13
  tout=les=sen=timents=qui=en=va=his=sent=ma=vie=sont=en=train=de=me=dé=truire 18

  par=fois=je=pen=se=mettre=fin=à=mes=jours 10
  mais=je=nai=pas=le=cou=ra=ge 8
  par=ce=que=le=moment=où=je=ne=se=rais=plus=de=ce=monde 14
  le=jour=où=je=tob=serve=rais=du=ciel=et=ne=por=rait=te=tou=cher 16
  com=me=je=lai=tant=ré=vé 7

  mais=ce=ne=sont=que=des=rêves=qui=ne=se=ront=ja=mais=ré=a=li=té 17
  et=se=ront=tou=jours=im=pos=sibleà=ré=a=li=ser 12

  jaime=rais=te=le=di=reou=bien=te=lé=cri=re=noir=sur=blanc 14
  mais=mes=lè=vres=se=raient=col=lées 8
  et=la=lettre=se=ra=ca=chée=dans=u=ne=boite 11

  tu=ne=sau=ras=ja=mais=que=je=tai=me 10
 • Phonétique : Pour Toi,

  puʁ twa,

  puʁ nə pa detʁɥiʁə lamitje kil i a ɑ̃tʁə nu,
  puʁ nə pa avwaʁ œ̃ ʒuʁ a vivʁə, lə ʃaɡʁɛ̃ də tavwaʁ pεʁdy.

  atɑ̃dʁə puʁ savwaʁ si ty mεmə vʁεmɑ̃,
  atɑ̃dʁə puʁ detεʁmine si ty ɑ̃ vo la pεnə.

  sufʁiʁ e ale vεʁ lə neɡatif.

  ʒε si pœʁ də tə diʁə « ʒə tεmə »,
  kaʁ ʒə kʁɛ̃ kə ty nə ʁəsɑ̃tə ʁjɛ̃ puʁ mwa.

  alɔʁ sε la kə si œ̃ ʒuʁ ta ʁepɔ̃sə ε nɔ̃,
  kə ty puʁʁa vwaʁ a kεl pwɛ̃ ʒə tεmε…
  pɥiskə ty moʁa pεʁdy a ʒamε…

  ty ʁəpʁezɑ̃tə tɑ̃ puʁ mwa…

  mε ʒə nə sɥi pa kapablə də tə lə diʁə,
  tu lε sɑ̃timɑ̃ ki ɑ̃vaise ma vi sɔ̃t- ɑ̃ tʁɛ̃ də mə detʁɥiʁə…

  paʁfwa ʒə pɑ̃sə mεtʁə fɛ̃ a mε ʒuʁ,
  mε ʒə nε pa lə kuʁaʒə,
  paʁsə kə lə mɔmɑ̃ u ʒə nə səʁε plys də sə mɔ̃də,
  lə ʒuʁ u ʒə tɔpsεʁvəʁε dy sjεl e nə pɔʁε tə tuʃe,
  kɔmə ʒə lε tɑ̃ ʁeve…

  mε sə nə sɔ̃ kə dε ʁεvə ki nə səʁɔ̃ ʒamε ʁealite,
  e səʁɔ̃ tuʒuʁz- ɛ̃pɔsiblə a ʁealize…

  ʒεməʁε tə lə diʁə u bjɛ̃ tə lekʁiʁə nwaʁ syʁ blɑ̃,
  mε mε lεvʁə- səʁε kɔle,
  e la lεtʁə səʁa kaʃe dɑ̃z- ynə bwatə…

  ty nə soʁa ʒamε kə ʒə tεmə…
 • Pieds Phonétique : Pour Toi,

  puʁ=twa 2

  puʁnə=pa=det=ʁɥi=ʁə=la=mi=tje=kil=i=a=ɑ̃=tʁə=nu 14
  puʁnə=pa=a=vwaʁ=œ̃=ʒuʁ=a=vi=vʁə=lə=ʃa=ɡʁɛ̃=də=ta=vwaʁ=pεʁ=dy 17

  a=tɑ̃dʁə=puʁ=sa=vwaʁ=si=ty=mε=mə=vʁε=mɑ̃ 11
  a=tɑ̃=dʁə=puʁ=de=tεʁ=mi=ne=si=ty=ɑ̃=vo=la=pεnə 14

  su=fʁiʁ=e=a=le=vεʁ=lə=ne=ɡa=tif 10

  ʒε=si=pœ=ʁə=də=tə=di=ʁə=ʒə=tε=mə 11
  kaʁ=ʒə=kʁɛ̃=kə=ty=nə=ʁə=sɑ̃=tə=ʁj=ɛ̃=puʁ=mwa 13

  a=lɔʁ=sε=la=kə=si=œ̃=ʒuʁ=ta=ʁe=pɔ̃=sə=ε=nɔ̃ 14
  kə=ty=puʁ=ʁa=vwaʁ=a=kεl=pwɛ̃=ʒə=tε=mε 11
  pɥis=kə=ty=mo=ʁa=pεʁ=dy=a=ʒa=mε 10

  ty=ʁə=pʁe=zɑ̃=tə=tɑ̃=puʁ=mwa 8

  mε=ʒə=nə=sɥi=pa=ka=pa=blə=də=tə=lə=di=ʁə 13
  tu=lε=sɑ̃=ti=mɑ̃=ki=ɑ̃=va=ise=ma=vi=sɔ̃=tɑ̃=tʁɛ̃=də=mə=det=ʁɥiʁə 18

  paʁ=fwa=ʒə=pɑ̃=sə=mε=tʁə=fɛ̃=a=mε=ʒuʁ 11
  mε=ʒə=nε=pa=lə=ku=ʁa=ʒə 8
  paʁ=sə=kə=lə=mɔ=mɑ̃=uʒə=nə=sə=ʁε=plys=də=sə=mɔ̃də 14
  lə=ʒuʁ=uʒə=tɔp=sεʁ=və=ʁε=dy=sjεl=e=nə=pɔ=ʁε=tə=tu=ʃe 16
  kɔ=mə=ʒə=lε=tɑ̃=ʁe=ve 7

  mεsə=nə=sɔ̃=kə=dε=ʁε=və=ki=nə=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=ʁe=a=li=te 17
  e=sə=ʁɔ̃=tu=ʒuʁ=zɛ̃=pɔ=si=blə=a=ʁe=a=li=ze 14

  ʒεmə=ʁε=tə=lə=di=ʁəu=bjɛ̃=tə=le=kʁi=ʁə=nwaʁ=syʁ=blɑ̃ 14
  mε=mε=lε=vʁə=sə=ʁε=kɔ=le 8
  e=la=lε=tʁə=sə=ʁa=ka=ʃe=dɑ̃=zy=nə=bwa=tə 13

  ty=nə=so=ʁa=ʒa=mε=kə=ʒə=tε=mə 10

PostScriptum

Tout simplement Je t’aime

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/01/2005 00:00Etoile Noire

J’en reste bouche bée. . .
Magnifique, y’a rien à dire de plus. . .
BizouS
Etoile Noire