Poeme-France : Lecture Écrit Âme

Poeme : Je L’Aime Mais Je Le Hais

Poème Âme
Publié le 13/10/2005 19:45

L'écrit contient 293 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Choupinette_24596

Je L’Aime Mais Je Le Hais

Je l ai beaucoup apprécié jusqu’à l’aimé
Je n’ai Jamais vu qu’il pourrait me faire souffrir
Toujours a me taquiner a me faire rire
On c’était plus ou moins rapproché
Beaucoup de personnes on cru a nous deux
A notre histoire même moi
Mais on se trompé tous pour toi
J’étais qu’un petit jeu
Pendant deux ans tu t’es bien amusé
Et moi pendant ce temps je suis tombais amoureuse
Pas pour ton physique mais pour ce que tu es
Malgré tes jugements tu me rendais heureuse
Un jour je suis tombé malade et j ai vu
Que tu t’amusé avec moi ; a me faire souffrir
Mais c’était trop tard tu savais mes sentiments
Et ta n’as bien profité et tout doucement
J’ai commencé à te maudire pour t oubliée
Mais je n’y suis jamais arrivée.
Cette année
Je suis en classe avec ta sœur
Et je ne pourrais plus t’enlever de mes pensés
J’ai toujours eu des sentiments mais la peur
Ma fait mentir bien trop de fois
La vérité était bien trop dure
Une douce voix ma dit que toi
Guillaume ta eu des sentiments pour
Moi mais je l’ai su bien trop tard
Et tu m’as connu autrement… . .

Tu m’as fait souffrir
Tu m’as fait rire
Tu m’as fait pleurer
Tu m’as fait crier
Tu m’as fait subir
Tu m’as fait sourire

Aujourd’hui je sais que malgré nos différents
Je t’aime toujours

Je ne sais pas ce que tu penses de moi
Ce que tu ressens pour moi

Mais y a un truc de sur
Tu me connais très mal
Car j ai bien changé… .
 • Pieds Hyphénique: Je L’Aime Mais Je Le Hais

  je=l=ai=beau=coup=ap=pré=cié=jus=quà=lai=mé 12
  je=nai=ja=mais=vu=quil=pour=rait=me=faire=souf=frir 12
  tou=jours=a=me=ta=qui=ner=a=me=fai=re=rire 12
  on=cé=tait=plus=ou=moins=rap=pro=ché 9
  beau=coup=de=per=son=nes=on=cru=a=nous=deux 11
  a=no=tre=his=toi=re=mê=me=moi 9
  mais=on=se=trom=pé=tous=pour=toi 8
  jé=tais=quun=pe=tit=jeu 6
  pen=dant=deux=ans=tu=tes=bien=a=mu=sé 10
  et=moi=pen=dant=ce=temps=je=suis=tom=bais=a=mou=reuse 13
  pas=pour=ton=phy=si=que=mais=pour=ce=que=tu=es 12
  mal=gré=tes=ju=ge=ments=tu=me=ren=dais=heu=reuse 12
  un=jour=je=suis=tom=bé=ma=lade=et=j=ai=vu 12
  que=tu=ta=mu=sé=a=vec=moi=a=me=faire=souf=frir 13
  mais=cé=tait=trop=tard=tu=sa=vais=mes=sen=ti=ments 12
  et=ta=nas=bien=pro=fi=té=et=tout=dou=ce=ment 12
  jai=commen=cé=à=te=mau=di=re=pour=t=ou=bli=ée 13
  mais=je=ny=suis=ja=mais=ar=ri=vée 9
  cet=te=an=née 4
  je=suis=en=clas=se=a=vec=ta=sœur 9
  et=je=ne=pour=rais=plus=tenle=ver=de=mes=pen=sés 12
  jai=tou=jours=eu=des=sen=ti=ments=mais=la=peur 11
  ma=fait=men=tir=bien=trop=de=fois 8
  la=vé=ri=té=é=tait=bien=trop=du=re 10
  u=ne=dou=ce=voix=ma=dit=que=toi 9
  guillau=me=ta=eu=des=sen=ti=ments=pour 9
  moi=mais=je=lai=su=bien=trop=tard 8
  et=tu=mas=con=nu=au=tre=ment 8

  tu=mas=fait=souf=frir 5
  tu=mas=fait=ri=re 5
  tu=mas=fait=pleu=rer 5
  tu=mas=fait=cri=er 5
  tu=mas=fait=su=bir 5
  tu=mas=fait=sou=ri=re 6

  au=jourd=hui=je=sais=que=mal=gré=nos=dif=fé=rents 12
  je=tai=me=tou=jours 5

  je=ne=sais=pas=ce=que=tu=pen=ses=de=moi 11
  ce=que=tu=res=sens=pour=moi 7

  mais=y=a=un=truc=de=sur 7
  tu=me=con=nais=très=mal 6
  car=j=ai=bien=chan=gé 6
 • Phonétique : Je L’Aime Mais Je Le Hais

  ʒə εl ε boku apʁesje ʒyska lεme
  ʒə nε ʒamε vy kil puʁʁε mə fεʁə sufʁiʁ
  tuʒuʁz- a mə takine a mə fεʁə ʁiʁə
  ɔ̃ setε plysz- u mwɛ̃ ʁapʁoʃe
  boku də pεʁsɔnəz- ɔ̃ kʁy a nu dø
  a nɔtʁə istwaʁə mεmə mwa
  mεz- ɔ̃ sə tʁɔ̃pe tus puʁ twa
  ʒetε kœ̃ pəti ʒø
  pɑ̃dɑ̃ døz- ɑ̃ ty tε bjɛ̃ amyze
  e mwa pɑ̃dɑ̃ sə tɑ̃ ʒə sɥi tɔ̃bεz- amuʁøzə
  pa puʁ tɔ̃ fizikə mε puʁ sə kə ty ε
  malɡʁe tε ʒyʒəmɑ̃ ty mə ʁɑ̃dεz- œʁøzə
  œ̃ ʒuʁ ʒə sɥi tɔ̃be maladə e ʒi ε vy
  kə ty tamyze avεk mwa, a mə fεʁə sufʁiʁ
  mε setε tʁo taʁ ty savε mε sɑ̃timɑ̃
  e ta na bjɛ̃ pʁɔfite e tu dusəmɑ̃
  ʒε kɔmɑ̃se a tə modiʁə puʁ te ublje
  mε ʒə ni sɥi ʒamεz- aʁive.
  sεtə ane
  ʒə sɥiz- ɑ̃ klasə avεk ta sœʁ
  e ʒə nə puʁʁε plys tɑ̃ləve də mε pɑ̃se
  ʒε tuʒuʁz- y dε sɑ̃timɑ̃ mε la pœʁ
  ma fε mɑ̃tiʁ bjɛ̃ tʁo də fwa
  la veʁite etε bjɛ̃ tʁo dyʁə
  ynə dusə vwa ma di kə twa
  ɡjomə ta y dε sɑ̃timɑ̃ puʁ
  mwa mε ʒə lε sy bjɛ̃ tʁo taʁ
  e ty ma kɔny otʁəmɑ̃…

  ty ma fε sufʁiʁ
  ty ma fε ʁiʁə
  ty ma fε pləʁe
  ty ma fε kʁje
  ty ma fε sybiʁ
  ty ma fε suʁiʁə

  oʒuʁdɥi ʒə sε kə malɡʁe no difeʁɑ̃
  ʒə tεmə tuʒuʁ

  ʒə nə sε pa sə kə ty pɑ̃sə də mwa
  sə kə ty ʁəsɛ̃ puʁ mwa

  mεz- i a œ̃ tʁyk də syʁ
  ty mə kɔnε tʁε mal
  kaʁ ʒi ε bjɛ̃ ʃɑ̃ʒe…
 • Pieds Phonétique : Je L’Aime Mais Je Le Hais

  ʒə=εl=ε=bo=ku=a=pʁe=sje=ʒys=ka=lε=me 12
  ʒə=nε=ʒa=mε=vy=kil=puʁ=ʁεmə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 12
  tu=ʒuʁ=za=mə=ta=ki=ne=a=mə=fε=ʁə=ʁiʁə 12
  ɔ̃=se=tε=plys=zu=mwɛ̃=ʁa=pʁo=ʃe 9
  bo=ku=də=pεʁ=sɔ=nə=zɔ̃=kʁy=a=nu=dø 11
  a=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=mε=mə=mwa 9
  mε=zɔ̃=sə=tʁɔ̃=pe=tus=puʁ=twa 8
  ʒe=tε=kœ̃=pə=ti=ʒø 6
  pɑ̃=dɑ̃=dø=zɑ̃=ty=tε=bj=ɛ̃=a=my=ze 11
  e=mwa=pɑ̃=dɑ̃=sə=tɑ̃ʒə=sɥi=tɔ̃=bε=za=mu=ʁøzə 12
  pa=puʁ=tɔ̃=fi=zi=kə=mε=puʁ=sə=kə=ty=ε 12
  mal=ɡʁe=tε=ʒy=ʒə=mɑ̃=ty=mə=ʁɑ̃=dε=zœ=ʁøzə 12
  œ̃=ʒuʁʒə=sɥi=tɔ̃=be=ma=la=də=e=ʒi=ε=vy 12
  kə=ty=ta=my=ze=a=vεk=mwa=amə=fε=ʁə=su=fʁiʁ 13
  mε=se=tε=tʁo=taʁ=ty=sa=vε=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 12
  e=ta=na=bjɛ̃=pʁɔ=fi=te=e=tu=du=sə=mɑ̃ 12
  ʒε=kɔ=mɑ̃se=a=tə=mo=di=ʁə=puʁ=te=u=blje 12
  mε=ʒə=ni=sɥi=ʒa=mε=za=ʁi=ve 9
  sε=tə=a=ne 4
  ʒə=sɥi=zɑ̃=kla=sə=a=vεk=ta=sœ=ʁə 10
  e=ʒə=nə=puʁ=ʁε=plys=tɑ̃=lə=ve=də=mε=pɑ̃se 12
  ʒε=tu=ʒuʁ=zy=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=mε=la=pœ=ʁə 12
  ma=fε=mɑ̃=tiʁ=bj=ɛ̃=tʁo=də=fwa 9
  la=ve=ʁi=te=e=tε=bj=ɛ̃=tʁo=dy=ʁə 11
  y=nə=du=sə=vwa=ma=di=kə=twa 9
  ɡj=o=mə=ta=y=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=puʁ 10
  mwa=mε=ʒə=lε=sy=bj=ɛ̃=tʁo=taʁ 9
  e=ty=ma=kɔ=ny=o=tʁə=mɑ̃ 8

  ty=ma=fε=su=fʁiʁ 5
  ty=ma=fε=ʁi=ʁə 5
  ty=ma=fε=plə=ʁe 5
  ty=ma=fε=kʁj=e 5
  ty=ma=fε=sy=biʁ 5
  ty=ma=fε=su=ʁi=ʁə 6

  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=sε=kə=mal=ɡʁe=no=di=fe=ʁɑ̃ 12
  ʒə=tε=mə=tu=ʒuʁ 5

  ʒə=nə=sε=pa=sə=kə=ty=pɑ̃=sə=də=mwa 11
  sə=kə=ty=ʁə=sɛ̃=puʁ=mwa 7

  mε=zi=a=œ̃=tʁyk=də=syʁ 7
  ty=mə=kɔ=nε=tʁε=mal 6
  kaʁ=ʒi=ε=bj=ɛ̃=ʃɑ̃=ʒe 7

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/10/2005 20:10Choupinette_24596

coucou ce poéme est tré joli est bien réaliste comment aimer sans hair bonne continuation gros bisous
une dénomé file