Poeme : Une Femme Nue

Une Femme Nue

Une femme nue

Beauté d’une femme nue
Allonger sur un lit de pétale de rose
Admirer les courbes de ce corps
Abréger ce regard qui nous diminue
S’immobiliser et faire une pose
Fixer cette femme et ne pas faire le mort

Des jambes fines et interminables
Envie de caresser mais s’abstenir
Ressemblant à ces grands arbres, s’élançant vers le ciel
Prolongeant un corps admirable
Enlacer du regard mais sans la tenir
Emerveiller et rester de miel

Subjugué devant cette déesse
Que tous l’or du monde
Ne nous feras pas détourner notre regard
Et si c’est le cas faire pénitence
Tous n’est que ondes
Pour faire monter le dard

Beauté fatal d’une femme nue

Chris en thème

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une Femme Nue

  u=ne=fem=me=nue 5

  beau=té=du=ne=fem=me=nue 7
  al=lon=ger=sur=un=lit=de=pé=tale=de=rose 11
  ad=mi=rer=les=cour=bes=de=ce=corps 9
  abré=ger=ce=re=gard=qui=nous=di=mi=nue 10
  sim=mo=bi=li=ser=et=faire=u=ne=pose 10
  fixer=cette=fem=meet=ne=pas=fai=re=le=mort 10

  des=jam=bes=fi=nes=et=in=ter=mi=nables 10
  en=vie=de=ca=res=ser=mais=sabs=te=nir 10
  res=sem=blant=à=ces=grands=ar=bres=sé=lan=çant=vers=le=ciel 14
  pro=lon=geant=un=corps=ad=mi=ra=ble 9
  en=la=cer=du=re=gard=mais=sans=la=te=nir 11
  emer=veil=ler=et=res=ter=de=miel 8

  sub=ju=gué=de=vant=cet=te=déesse 8
  que=tous=lor=du=mon=de 6
  ne=nous=fe=ras=pas=dé=tour=ner=notre=re=gard 11
  et=si=cest=le=cas=fai=re=pé=ni=tence 10
  tous=nest=que=on=des 5
  pour=fai=re=mon=ter=le=dard 7

  beau=té=fa=tal=du=ne=fem=me=nue 9

  chris=en=thè=me 4
 • Phonétique : Une Femme Nue

  ynə famə nɥ

  bote dynə famə nɥ
  alɔ̃ʒe syʁ œ̃ li də petalə də ʁozə
  admiʁe lε kuʁbə- də sə kɔʁ
  abʁeʒe sə ʁəɡaʁ ki nu diminɥ
  simɔbilize e fεʁə ynə pozə
  fikse sεtə famə e nə pa fεʁə lə mɔʁ

  dε ʒɑ̃bə finəz- e ɛ̃tεʁminablə
  ɑ̃vi də kaʁese mε sabstəniʁ
  ʁəsɑ̃blɑ̃ a sε ɡʁɑ̃z- aʁbʁə, selɑ̃sɑ̃ vεʁ lə sjεl
  pʁɔlɔ̃ʒɑ̃ œ̃ kɔʁz- admiʁablə
  ɑ̃lase dy ʁəɡaʁ mε sɑ̃ la təniʁ
  əmεʁvεje e ʁεste də mjεl

  sybʒyɡe dəvɑ̃ sεtə deεsə
  kə tus lɔʁ dy mɔ̃də
  nə nu fəʁa pa detuʁne nɔtʁə ʁəɡaʁ
  e si sε lə ka fεʁə penitɑ̃sə
  tus nε kə ɔ̃də
  puʁ fεʁə mɔ̃te lə daʁ

  bote fatal dynə famə nɥ

  kʁiz- ɑ̃ tεmə
 • Syllabes Phonétique : Une Femme Nue

  y=nə=fa=mə=nɥ 5

  bo=te=dy=nə=fa=mə=nɥ 7
  a=lɔ̃=ʒe=syʁ=œ̃=li=də=pe=ta=lə=də=ʁozə 12
  ad=mi=ʁe=lε=kuʁ=bə=də=sə=kɔʁ 9
  a=bʁe=ʒe=sə=ʁə=ɡaʁ=ki=nu=di=minɥ 10
  si=mɔ=bi=li=ze=e=fε=ʁə=y=nə=po=zə 12
  fik=se=sεtə=fa=mə=e=nə=pa=fε=ʁə=lə=mɔʁ 12

  dε=ʒɑ̃=bə=fi=nə=ze=ɛ̃=tεʁ=mi=na=blə 11
  ɑ̃=vi=də=ka=ʁe=se=mε=sab=stə=niʁ 10
  ʁə=sɑ̃=blɑ̃=a=sε=ɡʁɑ̃=zaʁbʁə=se=lɑ̃=sɑ̃=vεʁ=lə=sjεl 13
  pʁɔ=lɔ̃=ʒɑ̃=œ̃=kɔʁ=zad=mi=ʁa=blə 9
  ɑ̃=la=se=dy=ʁə=ɡaʁ=mε=sɑ̃=la=tə=niʁ 11
  ə=mεʁ=vε=j=e=e=ʁεs=te=də=mjεl 10

  syb=ʒy=ɡe=də=vɑ̃=sε=tə=de=ε=sə 10
  kə=tus=lɔʁ=dy=mɔ̃=də 6
  nə=nu=fə=ʁa=pa=de=tuʁ=ne=nɔ=tʁə=ʁə=ɡaʁ 12
  e=si=sε=lə=ka=fε=ʁə=pe=ni=tɑ̃sə 10
  tus=nε=kə=ɔ̃=də 5
  puʁ=fε=ʁə=mɔ̃=te=lə=daʁ 7

  bo=te=fa=tal=dy=nə=fa=mə=nɥ 9

  kʁi=zɑ̃=tε=mə 4

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/04/2004 00:00Clara a

belle descrption de la femme. . bravo continu. .
bisous clara