Poeme : A Mon Malin Malsain…

A Mon Malin Malsain…

Je me mord pour ne pas l’ouvrir,
Je me tord tellement ça empire…

Tu dis que tu vas mieux digérer,
Alors que rien ne changera même avec les années…
Plus tu me fais croire à une digestion passive,
Plus tu me craches des gifles massives…

L’envie est là, du recul à petits pas
La marche à reculons pour ne pas voir ce qu’il y a au fond…
Dans ce gouffre dont je sens d’ici le souffre
Dans cet abîme d’où sortent mes rimes

Je chuterais bien pour arrêter d’entendre ce que dit le malin
Je « chut-erais » bien, pour que ce diable me laisse tranquille rien qu’un matin…
Je baisse les bras, je m’en irais d’une façon ou d’une autre de là…
Je me demande comment j’y arrive encore alors que je sens arriver cette mort
La mort dans l’âme, parce que je me consumme dans ses flammes
Cette vie remplie de drames, je n’en peux plus de sortir mes rames…

Je t’en supplie, ouvre moi les veines pour que je n’ai plus à avoir autant de peines…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Mon Malin Malsain…

  je=me=mord=pour=ne=pas=lou=vrir 8
  je=me=tord=tel=le=ment=ça=em=pi=re 10

  tu=dis=que=tu=vas=mieux=di=gé=rer 9
  a=lors=que=rien=ne=change=ra=mê=mea=vec=les=an=nées 13
  plus=tu=me=fais=croireà=u=ne=di=ges=tion=pas=sive 12
  plus=tu=me=cra=ches=des=gi=fles=mas=sives 10

  len=vieest=là=du=re=cul=à=pe=tits=pas 10
  la=mar=cheà=re=cu=lons=pour=ne=pas=voir=ce=quil=y=a=au=fond 16
  dans=ce=gouf=fre=dont=je=sens=di=ci=le=souffre 11
  dans=cet=a=bî=me=doù=sor=tent=mes=rimes 10

  je=chute=rais=bien=pour=ar=rê=ter=den=ten=dre=ce=que=dit=le=ma=lin 17
  je=chut=te=rais=bien=pour=que=ce=diable=me=lais=se=tran=quille=rien=quun=ma=tin 18
  je=baisse=les=bras=je=men=i=rais=du=ne=fa=çon=ou=du=neau=tre=de=là 18
  je=me=de=mande=com=ment=jy=ar=ri=veen=co=re=a=lors=que=je=sens=ar=ri=ver=cet=te=mort 23
  la=mort=dans=lâ=me=par=ce=que=je=me=con=sum=me=dans=ses=flammes 16
  cette=vie=rem=plie=de=dra=mes=je=nen=peux=plus=de=sor=tir=mes=rames 16

  je=ten=sup=plie=ouvre=moi=les=vei=nes=pour=que=je=nai=plus=à=a=voir=au=tant=de=peines 21
 • Phonétique : A Mon Malin Malsain…

  ʒə mə mɔʁ puʁ nə pa luvʁiʁ,
  ʒə mə tɔʁ tεllmɑ̃ sa ɑ̃piʁə…

  ty di kə ty va mjø diʒeʁe,
  alɔʁ kə ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒəʁa mεmə avεk lεz- ane…
  plys ty mə fε kʁwaʁə a ynə diʒεstjɔ̃ pasivə,
  plys ty mə kʁaʃə dε ʒiflə masivə…

  lɑ̃vi ε la, dy ʁəkyl a pəti pa
  la maʁʃə a ʁəkylɔ̃ puʁ nə pa vwaʁ sə kil i a o fɔ̃…
  dɑ̃ sə ɡufʁə dɔ̃ ʒə sɑ̃s disi lə sufʁə
  dɑ̃ sεt abimə du sɔʁte mε ʁimə

  ʒə ʃytəʁε bjɛ̃ puʁ aʁεte dɑ̃tɑ̃dʁə sə kə di lə malɛ̃
  ʒə « ʃy təʁεs » bjɛ̃, puʁ kə sə djablə mə lεsə tʁɑ̃kjə ʁjɛ̃ kœ̃ matɛ̃…
  ʒə bεsə lε bʁa, ʒə mɑ̃n- iʁε dynə fasɔ̃ u dynə otʁə də la…
  ʒə mə dəmɑ̃də kɔmɑ̃ ʒi aʁivə ɑ̃kɔʁə alɔʁ kə ʒə sɑ̃sz- aʁive sεtə mɔʁ
  la mɔʁ dɑ̃ lamə, paʁsə kə ʒə mə kɔ̃symə dɑ̃ sε flamə
  sεtə vi ʁɑ̃pli də dʁamə, ʒə nɑ̃ pø plys də sɔʁtiʁ mε ʁamə…

  ʒə tɑ̃ sypli, uvʁə mwa lε vεnə puʁ kə ʒə nε plysz- a avwaʁ otɑ̃ də pεnə…
 • Syllabes Phonétique : A Mon Malin Malsain…

  ʒə=mə=mɔʁ=puʁ=nə=pa=lu=vʁiʁ 8
  ʒə=mə=tɔʁ=tεl=lmɑ̃=sa=ɑ̃=piʁə 8

  ty=dikə=ty=va=mjø=di=ʒe=ʁe 8
  a=lɔʁkə=ʁjɛ̃=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=mε=məa=vεk=lε=za=ne 13
  plys=tymə=fε=kʁwa=ʁəa=y=nə=di=ʒεs=tjɔ̃=pasivə 11
  plys=tymə=kʁa=ʃə=dε=ʒi=flə=masivə 8

  lɑ̃=vi=ε=la=dyʁə=kyl=apə=ti=pa 9
  la=maʁʃəa=ʁə=ky=lɔ̃=puʁ=nə=pa=vwaʁ=sə=kil=i=a=o=fɔ̃ 15
  dɑ̃sə=ɡu=fʁə=dɔ̃ʒə=sɑ̃s=di=si=lə=sufʁə 9
  dɑ̃=sεt=a=bimə=du=sɔʁ=te=mεʁimə 8

  ʒə=ʃytə=ʁε=bjɛ̃=puʁ=a=ʁε=te=dɑ̃=tɑ̃=dʁə=sə=kə=di=lə=ma=lɛ̃ 17
  ʒə=ʃytə=ʁεs=bjɛ̃=puʁ=kə=sə=dja=blə=mə=lε=sə=tʁɑ̃=kjə=ʁjɛ̃=kœ̃=ma=tɛ̃ 18
  ʒə=bεsə=lε=bʁa=ʒə=mɑ̃=ni=ʁε=dy=nə=fa=sɔ̃=u=dy=nəo=tʁə=də=la 18
  ʒə=mə=də=mɑ̃də=kɔ=mɑ̃=ʒi=a=ʁi=vəɑ̃=kɔ=ʁə=a=lɔʁ=kə=ʒə=sɑ̃s=za=ʁi=ve=sε=tə=mɔʁ 23
  la=mɔʁ=dɑ̃=lamə=paʁ=sə=kə=ʒə=mə=kɔ̃=sy=mə=dɑ̃=sε=flamə 15
  sεtə=vi=ʁɑ̃=pli=də=dʁa=mə=ʒə=nɑ̃=pø=plys=də=sɔʁ=tiʁ=mε=ʁamə 16

  ʒə=tɑ̃=sy=pli=uvʁə=mwa=lε=vε=nə=puʁ=kə=ʒə=nε=plys=za=a=vwaʁ=o=tɑ̃=də=pεnə 21

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.