Poeme-France : Lecture Écrit Ciel

Poeme : Songe Hindou

Poème Ciel
Publié le 10/04/2018 09:20

L'écrit contient 218 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Coburitc

Songe Hindou

Les cris et les chants remontaient vers la Gare de l’est,
A bord de chars colorés de fleurs lilas des musiciens
Jouaient une musique bruyante, festive pleine d’entrain
Qui agitait une foule serrée aux gestes lestes.

Les parfums d’encens se répandaient dans les rues
Faisant tourner la tête à de jeunes ingénues,
Je m’éloignais un instant du cortège illuminé
Pour m’abriter prés d’une impasse isolée.

Je m’enfonçais un peu plus dans l’impasse,
Un silence assourdissait la folie de la fête
M’enlevant en quelque instant mon mal de tête,
L’étrange vertige se faisait moins loquace.

Je vis alors sur les murs couverts de lierres grimpant
D’étranges ombres s’agiter comme dans un ballet,
Toute cette danse se déroulant dans un silence pesant
Ou aucun souffle de vent ne jouait…

Monté sur un cygne blanc descendant des toits
Brahma sortait de nuages gris blanc
Aussi compactes qu’une Montagne géante,
Kali le suivait incisant de coups d’épées
Les flancs vaporeux du mont effiloché,
Elle tirait la langue à un danseur trépidant,
Shiva le bienfaiteur aux cheveux racine du Gange,
Cette folie me laissait sans voix.

Tout doucement la musique du cortège
Eloigna les visions divines.
Le ciel reprenait son teint beige,
Aux nuages gris cendrés bercés de bruines.
 • Pieds Hyphénique: Songe Hindou

  les=cris=et=les=chants=re=mon=taient=vers=la=ga=re=de=lèst 14
  a=bord=de=chars=co=lo=rés=de=fleurs=li=las=des=mu=si=ciens 15
  jou=aient=une=mu=si=que=bruyan=te=fes=ti=ve=plei=ne=den=train 15
  qui=a=gi=tait=u=ne=fou=le=ser=rée=aux=ges=tes=lestes 14

  les=par=fums=den=cens=se=ré=pan=daient=dans=les=rues 12
  fai=sant=tour=ner=la=tê=te=à=de=jeu=nes=in=gé=nues 14
  je=mé=loi=gnais=un=ins=tant=du=cor=tè=ge=illu=mi=né 14
  pour=ma=bri=ter=prés=du=ne=im=pas=se=i=so=lée 13

  je=men=fon=çais=un=peu=plus=dans=lim=pas=se 11
  un=si=len=ce=as=sour=dis=sait=la=fo=lie=de=la=fête 14
  men=le=vant=en=quel=que=ins=tant=mon=mal=de=tê=te 13
  lé=tran=ge=ver=ti=ge=se=fai=sait=moins=lo=qua=ce 13

  je=vis=a=lors=sur=les=murs=cou=verts=de=lier=res=grim=pant 14
  dé=tran=ges=om=bres=sa=gi=ter=com=me=dans=un=bal=let 14
  toute=cet=te=dan=se=se=dé=rou=lant=dans=un=si=len=ce=pe=sant 16
  ou=au=cun=souf=fle=de=vent=ne=jou=ait 10

  mon=té=sur=un=cy=gne=blanc=des=cen=dant=des=toits 12
  brah=ma=sor=tait=de=nu=a=ges=gris=blanc 10
  aus=si=com=pac=tes=quu=ne=mon=ta=gne=gé=an=te 13
  ka=li=le=sui=vait=in=ci=sant=de=coups=dé=pées 12
  les=flancs=va=po=reux=du=mont=ef=fi=lo=ché 11
  el=le=ti=rait=la=lan=gue=à=un=dan=seur=tré=pi=dant 14
  shi=va=le=bien=fai=teur=aux=che=veux=ra=ci=ne=du=gange 14
  cet=te=fo=lie=me=lais=sait=sans=voix 9

  tout=dou=ce=ment=la=mu=si=que=du=cor=tè=ge 12
  eloi=gna=les=vi=si=ons=di=vi=nes 9
  le=ciel=re=pre=nait=son=teint=bei=ge 9
  aux=nu=a=ges=gris=cen=drés=ber=cés=de=brui=nes 12
 • Phonétique : Songe Hindou

  lε kʁiz- e lε ʃɑ̃ ʁəmɔ̃tε vεʁ la ɡaʁə də lεst,
  a bɔʁ də ʃaʁ kɔlɔʁe də flœʁ lila dε myzisjɛ̃
  ʒuε ynə myzikə bʁyiɑ̃tə, fεstivə plεnə dɑ̃tʁɛ̃
  ki aʒitε ynə fulə seʁe o ʒεstə lεstə.

  lε paʁfœ̃ dɑ̃sɛ̃ sə ʁepɑ̃dε dɑ̃ lε ʁy
  fəzɑ̃ tuʁne la tεtə a də ʒənəz- ɛ̃ʒenɥ,
  ʒə melwaɲεz- œ̃n- ɛ̃stɑ̃ dy kɔʁtεʒə ilymine
  puʁ mabʁite pʁe dynə ɛ̃pasə izɔle.

  ʒə mɑ̃fɔ̃sεz- œ̃ pø plys dɑ̃ lɛ̃pasə,
  œ̃ silɑ̃sə asuʁdisε la fɔli də la fεtə
  mɑ̃ləvɑ̃ ɑ̃ kεlkə ɛ̃stɑ̃ mɔ̃ mal də tεtə,
  letʁɑ̃ʒə vεʁtiʒə sə fəzε mwɛ̃ lɔkasə.

  ʒə vis alɔʁ syʁ lε myʁ kuvεʁ də ljeʁə- ɡʁɛ̃pɑ̃
  detʁɑ̃ʒəz- ɔ̃bʁə- saʒite kɔmə dɑ̃z- œ̃ balε,
  tutə sεtə dɑ̃sə sə deʁulɑ̃ dɑ̃z- œ̃ silɑ̃sə pəzɑ̃
  u okœ̃ suflə də vɑ̃ nə ʒuε…

  mɔ̃te syʁ œ̃ siɲə blɑ̃ desɑ̃dɑ̃ dε twa
  bʁama sɔʁtε də nɥaʒə ɡʁi blɑ̃
  osi kɔ̃paktə kynə mɔ̃taɲə ʒeɑ̃tə,
  kali lə sɥivε ɛ̃sizɑ̃ də ku depe
  lε flɑ̃k vapɔʁø dy mɔ̃ efiloʃe,
  εllə tiʁε la lɑ̃ɡ a œ̃ dɑ̃sœʁ tʁepidɑ̃,
  ʃiva lə bjɛ̃fεtœʁ o ʃəvø ʁasinə dy ɡɑ̃ʒə,
  sεtə fɔli mə lεsε sɑ̃ vwa.

  tu dusəmɑ̃ la myzikə dy kɔʁtεʒə
  əlwaɲa lε vizjɔ̃ divinə.
  lə sjεl ʁəpʁənε sɔ̃ tɛ̃ bεʒə,
  o nɥaʒə ɡʁi sɑ̃dʁe bεʁse də bʁɥinə.
 • Pieds Phonétique : Songe Hindou

  lε=kʁi=ze=lε=ʃɑ̃ʁə=mɔ̃=tε=vεʁ=la=ɡa=ʁə=də=lεst 13
  a=bɔʁdə=ʃaʁ=kɔ=lɔ=ʁe=də=flœʁ=li=la=dε=my=zi=sjɛ̃ 14
  ʒu=ε=ynə=my=zi=kə=bʁy=iɑ̃=tə=fεs=ti=və=plε=nə=dɑ̃=tʁɛ̃ 16
  ki=a=ʒi=tε=y=nə=fu=lə=se=ʁe=o=ʒεs=tə=lεstə 14

  lε=paʁ=fœ̃=dɑ̃=sɛ̃=sə=ʁe=pɑ̃=dε=dɑ̃=lε=ʁy 12
  fə=zɑ̃=tuʁ=ne=la=tεtə=a=də=ʒə=nə=zɛ̃=ʒenɥ 12
  ʒə=me=lwa=ɲε=zœ̃=nɛ̃s=tɑ̃=dy=kɔʁ=tεʒə=i=ly=mi=ne 14
  puʁ=ma=bʁi=te=pʁe=dynə=ɛ̃=pa=sə=i=zɔ=le 12

  ʒə=mɑ̃=fɔ̃=sε=zœ̃=pø=plys=dɑ̃=lɛ̃=pa=sə 11
  œ̃=si=lɑ̃sə=a=suʁ=di=sε=la=fɔ=li=də=lafεtə 12
  mɑ̃=lə=vɑ̃=ɑ̃=kεl=kə=ɛ̃s=tɑ̃=mɔ̃=mal=də=tεtə 12
  le=tʁɑ̃=ʒə=vεʁ=ti=ʒə=sə=fə=zε=mwɛ̃=lɔ=kasə 12

  ʒə=vis=a=lɔʁ=syʁ=lε=myʁ=ku=vεʁdə=ljeʁə=ɡʁɛ̃=pɑ̃ 12
  de=tʁɑ̃ʒə=zɔ̃=bʁə=sa=ʒi=te=kɔ=mə=dɑ̃=zœ̃=ba=lε 13
  tutə=sε=tə=dɑ̃=sə=sə=de=ʁu=lɑ̃=dɑ̃=zœ̃=si=lɑ̃=sə=pə=zɑ̃ 16
  u=o=kœ̃=su=flə=də=vɑ̃=nə=ʒu=ε 10

  mɔ̃=te=syʁ=œ̃=si=ɲə=blɑ̃=de=sɑ̃=dɑ̃=dε=twa 12
  bʁa=ma=sɔʁ=tε=də=nɥ=a=ʒə=ɡʁi=blɑ̃ 10
  o=si=kɔ̃=pak=tə=ky=nə=mɔ̃=ta=ɲə=ʒe=ɑ̃tə 12
  ka=li=lə=sɥi=vε=ɛ̃=si=zɑ̃=də=ku=de=pe 12
  lε=flɑ̃k=va=pɔ=ʁø=dy=mɔ̃=e=fi=lo=ʃe 11
  εllə=ti=ʁε=la=lɑ̃ɡ=a=œ̃=dɑ̃=sœʁ=tʁe=pi=dɑ̃ 12
  ʃi=valə=bjɛ̃=fε=tœʁ=o=ʃə=vø=ʁa=si=nə=dyɡɑ̃ʒə 12
  sε=tə=fɔ=li=mə=lε=sε=sɑ̃=vwa 9

  tu=du=sə=mɑ̃=la=my=zi=kə=dy=kɔʁ=tε=ʒə 12
  ə=lwa=ɲa=lε=vi=zj=ɔ̃=di=vi=nə 10
  lə=sjεl=ʁə=pʁə=nε=sɔ̃=tɛ̃=bε=ʒə 9
  o=nɥ=a=ʒə=ɡʁi=sɑ̃=dʁe=bεʁ=se=də=bʁɥi=nə 12

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/04/2018 13:24Tulipe Noire

Joli ce songe mon ami, merci du partage.