Poeme-France : Lecture Écrit Souvenir

Poeme : Fleurs Et Souvenirs

Poème Souvenir
Publié le 28/12/2015 20:43

L'écrit contient 295 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Coco-Nini

Fleurs Et Souvenirs

Le vieux jardinier parle à ses fleurs,
Les pivoines bordeaux qu’elle aimait,
Ce rosier thé écoutant ses pleurs,
Les oranges soucis qu’il blâmait.

Le seringa l’enivre si fort,
Sous le tilleul s’assoit puis il rêve…
Aux soirs romantiques près du port,
Mouettes tournant dans le ciel sans trêve.

Un bouquet simple et blanc dans la main,
Victor Hugo au bord de ses lèvres,
Lui parlant d’espoirs du lendemain,
Doux mots d’amour le silence crèvent.

Sur la plage son aimée et lui
Veillés par les étoiles ils s’aiment,
La lune pour seul témoin reluit,
Des anges pour eux le bonheur sèment.

Ce chèvrefeuille tant câliné
Distillait son parfum pour sa belle.
Souvenir l’agresse, est aliéné…
N’acceptant jamais sa vie sans elle.

Suivi par son chien et le p’tit chat
Admirant les giroflées, les lys,
C’est ici qu’un crapaud se cacha,
Dans le parterre de myosotis.

Jardin soigné, admiré, choyé,
Chaque saison voit sa renaissance,
Par couleurs et odeurs est gagné
Ô plantes aimées avec patience.

Le lilas ce Printemps fleurira,
Blanc muguet, fraîches jaunes jonquilles,
Les jacinthes blanches cueillera
Pour sa Lise, ses fils et ses filles.

Il garnit les vases en pensant
A cette si jolie femme blonde,
Danoise au sourire ravissant,
Mots gentils offrant pour tout le monde.

Puis il se dirige vers le pré,
Se recueille près d’un monticule
De terre, par la mousse empourpré,
Brise… S’annonce le crépuscule.

Dessous y gisent leurs quatre chiens,
Les tendres bébés, mignons caniches,
Elle les pouponnait ses doyens,
Deux moururent à vingt ans, ses biches.

Hector son bâtard suit à ses pieds,
La nuit sombre s’en venant le gagne,
Tristesse des regrets non expiés,
S’en va, divague dans la campagne.
 • Pieds Hyphénique: Fleurs Et Souvenirs

  le=vieux=jar=di=nier=par=le=à=ses=fleurs 10
  les=pi=voi=nes=bor=deaux=quel=le=ai=mait 10
  ce=ro=si=er=thé=é=cou=tant=ses=pleurs 10
  les=o=ran=ges=sou=cis=quil=blâ=mait 9

  le=se=rin=ga=len=i=vre=si=fort 9
  sous=le=til=leul=sas=soit=puis=il=rê=ve 10
  aux=soirs=ro=man=ti=ques=près=du=port 9
  mouet=tes=tour=nant=dans=le=ciel=sans=trê=ve 10

  un=bou=quet=sim=ple=et=blanc=dans=la=main 10
  vic=tor=hu=go=au=bord=de=ses=lè=vres 10
  lui=par=lant=des=poirs=du=len=de=main 9
  doux=mots=da=mour=le=si=len=ce=crèvent 9

  sur=la=pla=ge=son=ai=mée=et=lui 9
  veil=lés=par=les=é=toi=les=ils=sai=ment 10
  la=lu=ne=pour=seul=té=moin=re=luit 9
  des=an=ges=pour=eux=le=bon=heur=sèment 9

  ce=chè=vre=feu=i=lle=tant=câ=li=né 10
  dis=til=lait=son=par=fum=pour=sa=belle 9
  souve=nir=la=gres=se=est=a=li=é=né 10
  nac=cep=tant=ja=mais=sa=vie=sans=elle 9

  sui=vi=par=son=chien=et=le=p=tit=chat 10
  ad=mi=rant=les=gi=ro=flées=les=lys 9
  cest=i=ci=quun=cra=paud=se=ca=cha 9
  dans=le=par=ter=re=de=my=o=so=tis 10

  jar=din=soi=gné=ad=mi=ré=choy=é 9
  cha=que=sai=son=voit=sa=re=nais=san=ce 10
  par=cou=leurs=et=o=deurs=est=ga=gné 9
  ô=plan=tes=ai=mées=a=vec=pa=tien=ce 10

  le=li=las=ce=prin=temps=fleu=ri=ra 9
  blanc=mu=guet=fraî=ches=jau=nes=jon=qui=lles 10
  les=ja=cin=thes=blan=ches=cuei=lle=ra 9
  pour=sa=li=se=ses=fils=et=ses=fi=lles 10

  il=gar=nit=les=va=ses=en=pen=sant 9
  a=cet=te=si=jo=lie=fem=me=blon=de 10
  da=noi=se=au=sou=ri=re=ra=vis=sant 10
  mots=gen=tils=of=frant=pour=tout=le=mon=de 10

  puis=il=se=di=ri=ge=vers=le=pré 9
  se=re=cuei=lle=près=dun=mon=ti=cu=le 10
  de=ter=re=par=la=mous=se=em=pour=pré 10
  bri=se=san=non=ce=le=cré=pus=cu=le 10

  des=sous=y=gi=sent=leurs=qua=tre=chiens 9
  les=ten=dres=bé=bés=mi=gnons=ca=ni=ches 10
  el=le=les=pou=pon=nait=ses=doyens 8
  deux=mou=ru=rent=à=vingt=ans=ses=bi=ches 10

  hec=tor=son=bâ=tard=suit=à=ses=pieds 9
  la=nuit=som=bre=sen=ve=nant=le=ga=gne 10
  tris=tes=se=des=re=grets=non=ex=pi=és 10
  sen=va=di=va=gue=dans=la=cam=pa=gne 10
 • Phonétique : Fleurs Et Souvenirs

  lə vjø ʒaʁdinje paʁlə a sε flœʁ,
  lε pivwanə bɔʁdo kεllə εmε,
  sə ʁozje te ekutɑ̃ sε plœʁ,
  lεz- ɔʁɑ̃ʒə susi kil blamε.

  lə səʁɛ̃ɡa lɑ̃nivʁə si fɔʁ,
  su lə tijəl saswa pɥiz- il ʁεvə…
  o swaʁ ʁɔmɑ̃tik pʁε dy pɔʁ,
  muεtə tuʁnɑ̃ dɑ̃ lə sjεl sɑ̃ tʁεvə.

  œ̃ bukε sɛ̃plə e blɑ̃ dɑ̃ la mɛ̃,
  viktɔʁ yɡo o bɔʁ də sε lεvʁə,
  lɥi paʁlɑ̃ dεspwaʁ dy lɑ̃dəmɛ̃,
  du mo damuʁ lə silɑ̃sə kʁεve.

  syʁ la plaʒə sɔ̃n- εme e lɥi
  vεje paʁ lεz- etwaləz- il sεme,
  la lynə puʁ səl temwɛ̃ ʁəlɥi,
  dεz- ɑ̃ʒə puʁ ø lə bɔnœʁ sεme.

  sə ʃεvʁəfœjə tɑ̃ kaline
  distijε sɔ̃ paʁfœ̃ puʁ sa bεllə.
  suvəniʁ laɡʁεsə, εt- aljene…
  naksεptɑ̃ ʒamε sa vi sɑ̃z- εllə.

  sɥivi paʁ sɔ̃ ʃjɛ̃ e lə ptit ʃa
  admiʁɑ̃ lε ʒiʁɔfle, lε lis,
  sεt- isi kœ̃ kʁapo sə kaʃa,
  dɑ̃ lə paʁteʁə də miozɔti.

  ʒaʁdɛ̃ swaɲe, admiʁe, ʃwaje,
  ʃakə sεzɔ̃ vwa sa ʁənεsɑ̃sə,
  paʁ kulœʁz- e ɔdœʁz- ε ɡaɲe
  o plɑ̃təz- εmez- avεk pasjɑ̃sə.

  lə lila sə pʁɛ̃tɑ̃ fləʁiʁa,
  blɑ̃ myɡε, fʁεʃə ʒonə ʒɔ̃kjə,
  lε ʒasɛ̃tə blɑ̃ʃə kœjʁa
  puʁ sa lizə, sε fisz- e sε fijə.

  il ɡaʁni lε vazəz- ɑ̃ pɑ̃sɑ̃
  a sεtə si ʒɔli famə blɔ̃də,
  danwazə o suʁiʁə ʁavisɑ̃,
  mo ʒɑ̃tilz- ɔfʁɑ̃ puʁ tu lə mɔ̃də.

  pɥiz- il sə diʁiʒə vεʁ lə pʁe,
  sə ʁəkœjə pʁε dœ̃ mɔ̃tikylə
  də teʁə, paʁ la musə ɑ̃puʁpʁe,
  bʁizə… sanɔ̃sə lə kʁepyskylə.

  dəsuz- i ʒize lœʁ katʁə ʃjɛ̃,
  lε tɑ̃dʁə- bebe, miɲɔ̃ kaniʃə,
  εllə lε pupɔnε sε dwajɛ̃,
  dø muʁyʁe a vɛ̃t- ɑ̃, sε biʃə.

  εktɔʁ sɔ̃ bataʁ sɥi a sε pje,
  la nɥi sɔ̃bʁə sɑ̃ vənɑ̃ lə ɡaɲə,
  tʁistεsə dε ʁəɡʁε nɔ̃ εkspje,
  sɑ̃ va, divaɡ dɑ̃ la kɑ̃paɲə.
 • Pieds Phonétique : Fleurs Et Souvenirs

  lə=vjø=ʒaʁ=di=nje=paʁ=lə=a=sε=flœʁ 10
  lε=pi=vwa=nə=bɔʁ=do=kεl=lə=ε=mε 10
  sə=ʁo=zj=e=te=e=ku=tɑ̃=sε=plœʁ 10
  lε=zɔ=ʁɑ̃=ʒə=su=si=kil=bla=mε 9

  lə=sə=ʁɛ̃=ɡa=lɑ̃=ni=vʁə=si=fɔʁ 9
  su=lə=ti=jəl=sa=swa=pɥi=zil=ʁε=və 10
  o=swaʁ=ʁɔ=mɑ̃=tik=pʁε=dy=pɔʁ 8
  mu=ε=tə=tuʁ=nɑ̃=dɑ̃=lə=sjεl=sɑ̃=tʁεvə 10

  œ̃=bu=kε=sɛ̃=plə=e=blɑ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 10
  vik=tɔʁ=y=ɡo=o=bɔʁ=də=sε=lε=vʁə 10
  lɥi=paʁ=lɑ̃=dεs=pwaʁ=dy=lɑ̃=də=mɛ̃ 9
  du=mo=da=muʁ=lə=si=lɑ̃=sə=kʁε=ve 10

  syʁ=la=pla=ʒə=sɔ̃=nε=me=e=lɥi 9
  vε=je=paʁ=lε=ze=twa=lə=zil=sε=me 10
  la=ly=nə=puʁ=səl=te=mwɛ̃=ʁəl=ɥi 9
  dε=zɑ̃=ʒə=puʁ=ø=lə=bɔ=nœʁ=sε=me 10

  sə=ʃε=vʁə=fœ=jə=tɑ̃=ka=li=ne 9
  dis=ti=jε=sɔ̃=paʁ=fœ̃=puʁ=sa=bεl=lə 10
  su=və=niʁ=la=ɡʁε=sə=ε=ta=lje=ne 10
  nak=sεp=tɑ̃=ʒa=mε=sa=vi=sɑ̃=zεl=lə 10

  sɥi=vi=paʁ=sɔ̃=ʃj=ɛ̃=e=lə=ptit=ʃa 10
  ad=mi=ʁɑ̃=lε=ʒi=ʁɔ=fle=lε=lis 9
  sε=ti=si=kœ̃=kʁa=po=sə=ka=ʃa 9
  dɑ̃=lə=paʁ=te=ʁə=də=mi=o=zɔ=ti 10

  ʒaʁ=dɛ̃=swa=ɲe=ad=mi=ʁe=ʃwa=j=e 10
  ʃa=kə=sε=zɔ̃=vwa=sa=ʁə=nε=sɑ̃=sə 10
  paʁ=ku=lœ=ʁə=ze=ɔ=dœʁ=zε=ɡa=ɲe 10
  o=plɑ̃=tə=zε=me=za=vεk=pa=sjɑ̃=sə 10

  lə=li=la=sə=pʁɛ̃=tɑ̃=flə=ʁi=ʁa 9
  blɑ̃=my=ɡε=fʁε=ʃə=ʒo=nə=ʒɔ̃kj=ə 9
  lε=ʒa=sɛ̃=tə=blɑ̃=ʃə=kœj=ʁa 8
  puʁ=sa=li=zə=sε=fis=ze=sε=fi=jə 10

  il=ɡaʁ=ni=lε=va=zə=zɑ̃=pɑ̃=sɑ̃ 9
  a=sε=tə=si=ʒɔ=li=fa=mə=blɔ̃=də 10
  da=nwa=zə=o=su=ʁi=ʁə=ʁa=vi=sɑ̃ 10
  mo=ʒɑ̃=til=zɔ=fʁɑ̃=puʁ=tu=lə=mɔ̃=də 10

  pɥi=zil=sə=di=ʁi=ʒə=vεʁ=lə=pʁe 9
  sə=ʁə=kœ=jə=pʁε=dœ̃=mɔ̃=ti=ky=lə 10
  də=te=ʁə=paʁ=la=mu=sə=ɑ̃=puʁ=pʁe 10
  bʁi=zə=sa=nɔ̃=sə=lə=kʁe=pys=ky=lə 10

  də=su=zi=ʒi=ze=lœʁ=ka=tʁə=ʃj=ɛ̃ 10
  lε=tɑ̃=dʁə=be=be=mi=ɲɔ̃=ka=ni=ʃə 10
  εl=lə=lε=pu=pɔ=nε=sε=dwa=jɛ̃ 9
  dø=mu=ʁy=ʁe=a=vɛ̃=tɑ̃=sε=bi=ʃə 10

  εk=tɔʁ=sɔ̃=ba=taʁ=sɥi=a=sε=pj=e 10
  la=nɥi=sɔ̃=bʁə=sɑ̃=və=nɑ̃=lə=ɡa=ɲə 10
  tʁis=tε=sə=dεʁ=ə=ɡʁε=nɔ̃=εk=spj=e 10
  sɑ̃=va=di=va=ɡə=dɑ̃=la=kɑ̃=pa=ɲə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/12/2015 21:14Claude408

Ce jardin et ses fleurs éveillent de nombreux souvenirs. Merci Coconini de ce beau partage

Auteur de Poésie
28/12/2015 22:34Tulipe Noire

J’aime beaucoup les fleurs surtout le matin, quel beauté leurs divers couleurs et parfums, vous donnent l’impression et le sentiment qu’elles sont de vraies anges, votre très joli écrit me rappel le bon souvenir d’un temps ou j’ai vécu entre ce monde de beauté au pays bas,qui est connu par ses multiples jardins de jolies fleurs, merci du partage et plaisir de lecture.......Amicalement .......TLPN

Auteur de Poésie
28/12/2015 22:49Clém

J’aimerais avoir un jardin qui ressemble à celui là, il donne envie

Auteur de Poésie
28/12/2015 23:22Coburitc

Un jardin aux milles parfums, aux souvenirs tendres , aux compagnons disparus.
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
29/12/2015 04:30BK Gogoi

J’aime beaucoup l’écrit. Merci pour du partage.

Auteur de Poésie
29/12/2015 13:28Isa

On sent que tu aimes les fleurs et la nature dans tes poèmes en général Coconini

Auteur de Poésie
14/03/2016 12:33Coco-Nini

Stellastp, touchée par tes commentaires qui me vont droit au coeur, grande amoureuse de la nature et des animaux, j’aime la tristesse, plus profonde que la joie... :^)

Auteur de Poésie
14/03/2016 12:48Coco-Nini

LOLAmerci pour ce tableau fleuri, j’aime beaucoup les fleurs et souvent dans mes écrits elles y sont présentes.

Auteur de Poésie
14/03/2016 13:41Coco-Nini

Isa ainsi que tu l’écris oui j’aime les fleurs et la nature ainsi que les animaux! Je m’en inspire souvent dans mes écrits, merci de ton commentaire et de la jolie fleur! 🙂

Auteur de Poésie
14/03/2016 13:57Coco-Nini

Fbusr100007805655952 merci pour votre commentaire, touchée que vous l’appréciiez.

Auteur de Poésie
14/03/2016 14:01Coco-Nini

Coburitc, en effet les fleurs se mêlent aux souvenirs, dans son jardin chacune d’elles lui rappelle son aimée disparue...
Merci de ton appréciation 🙂

Auteur de Poésie
14/03/2016 14:28Coco-Nini

Clém, merci de votre commentaire, un jardin aimé de son jardinier ne peut être que beau, les fleurs ont besoin d’amour, en échange elles nous offrent leur beauté et parfums qui font ressurgir bons et mauvais souvenirs.

Auteur de Poésie
14/03/2016 14:52Coco-Nini

Tulipe Noire ton commentaire m’honore! Tu aimes comme moi les fleurs, les tulipes multicolores égayant nos jardins...
Le matin j’adore les regarder fraîches et scintillantes de perles de rosée, puis le soleil venant leurs parfums envoutants s’exhalent...
Ha que la nature est belle. 🙂