Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Arnaud

Poème Amitié
Publié le 23/10/2004 16:25

L'écrit contient 334 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Coconoi

Arnaud

Tu demeures un petit bébé,
Tu tètes et tu sourit,
Mais dans la partie sombre de ton esprit,
Il existe un adulte enfouit.
Tu me chouchoutte et me dorlotte,
Mais tu me meurtrira quand ton amitié s’envolera,
Je t’adore…
Ne l’oublie pas car moi je ne t’oublierai pas avant une décennie,
Que tu sois là-bas ou ici…

Profite de ta vie car peut- être qu’elle est bientôt finie.
Personne ne connaît son avenir
Pourtant tous le monde veut le prédire.

J’espère que aucun mal- entendu ne s’est imissé
NON amour mais amitié
Car je sais que c’est une embiguïté
Quand j’écris des poèmes sur toi
Je tiens a la préciser
Car je ne veux pas perdre ton amitié
Je te parle avec mavoix
Mais surtout avec mon cœur…
Je suis attachée a toi
Mais pas de la facon que tu crois
Je veux des bisous et des câlins
Ca en devient un besoin
Car je suis comme un bébé
Je veux être calinée…

C’est un coup de foudre amical
On s’est de suite bien entendu
Malgré mon caractère qui a faillit tous gacher
Ca m’a fait une terrible peur
Tu étais parti sans un regard
Sans aucune attention
J’ai cru ne plus jamais te revoir
Maintenant je ferai attention…

Deux grands bébé
Sont obligés de vouloir être câlinés
Ma plus grande peur
C’est que à cause de son arrivée
Tu m’oublie à jamais
Car elle comblera tous tes besoins
Et moi je ne servirai plus a rien.
Epérant que son passage ne changera rien
A cette amitié pleine de soin…
Soin pour nos sentiments
Car nous ne voulons pas la tristesse de l’autre
Mais sa joie et sa bonne humeur…
Je crains ce départ incertain
De cette entente inexplicable
De cette amitié imperturbable
Mais j’attendrai toute ma vie s’il le faut
Ton retour prochain
Car je sais que je donnerai tout pour continuer ce refrain…
 • Pieds Hyphénique: Arnaud

  tu=de=meu=res=un=pe=tit=bé=bé 9
  tu=tè=tes=et=tu=sou=rit 7
  mais=dans=la=par=tie=sombre=de=ton=es=prit 10
  il=exis=te=un=a=dul=te=en=fouit 9
  tu=me=chou=chout=te=et=me=dor=lot=te 10
  mais=tu=me=meur=tri=ra=quand=ton=a=mi=tié=sen=vole=ra 14
  je=ta=do=re 4
  ne=lou=blie=pas=car=moi=je=ne=tou=blie=rai=pas=a=vant=une=dé=cen=nie 18
  que=tu=sois=là=bas=ou=i=ci 8

  pro=fite=de=ta=vie=car=peut=ê=tre=quel=leest=bien=tôt=fi=nie 15
  per=son=ne=ne=con=naît=son=a=ve=nir 10
  pour=tant=tous=le=mon=de=veut=le=pré=dire 10

  jes=père=queau=cun=mal=en=ten=du=ne=sest=i=mis=sé 13
  non=a=mour=mais=a=mi=ti=é 8
  car=je=sais=que=cest=une=em=bi=guï=té 10
  quand=jé=cris=des=po=è=mes=sur=toi 9
  je=tiens=a=la=pré=ci=ser 7
  car=je=ne=veux=pas=perdre=ton=a=mi=tié 10
  je=te=par=le=a=vec=ma=voix 8
  mais=sur=tout=a=vec=mon=cœur 7
  je=suis=at=ta=chée=a=toi 7
  mais=pas=de=la=fa=con=que=tu=crois 9
  je=veux=des=bi=sous=et=des=câ=lins 9
  ca=en=de=vient=un=be=soin 7
  car=je=suis=com=me=un=bé=bé 8
  je=veux=ê=tre=ca=li=née 7

  cest=un=coup=de=fou=dre=a=mi=cal 9
  on=sest=de=sui=te=bien=en=ten=du 9
  mal=gré=mon=ca=rac=tère=qui=a=faillit=tous=ga=cher 12
  ca=ma=fait=u=ne=ter=ri=ble=peur 9
  tu=é=tais=par=ti=sans=un=re=gard 9
  sans=au=cu=ne=at=ten=ti=on 8
  jai=cru=ne=plus=ja=mais=te=re=voir 9
  main=te=nant=je=fe=rai=at=ten=ti=on 10

  deux=grands=bé=bé 4
  sont=o=bli=gés=de=vou=loir=être=câ=li=nés 11
  ma=plus=gran=de=peur 5
  cest=que=à=cau=se=de=son=ar=ri=vée 10
  tu=mou=blie=à=ja=mais 6
  car=el=le=com=ble=ra=tous=tes=be=soins 10
  et=moi=je=ne=ser=vi=rai=plus=a=rien 10
  epé=rant=que=son=pas=sage=ne=chan=ge=ra=rien 11
  a=cette=a=mi=ti=é=plei=ne=de=soin 10
  soin=pour=nos=sen=ti=ments 6
  car=nous=ne=vou=lons=pas=la=tristes=se=de=lautre 11
  mais=sa=joie=et=sa=bon=ne=hu=meur 9
  je=crains=ce=dé=part=in=cer=tain 8
  de=cet=te=en=ten=te=i=nex=pli=cable 10
  de=cette=a=mi=ti=é=im=per=tur=bable 10
  mais=jat=ten=drai=toute=ma=vie=sil=le=faut 10
  ton=re=tour=pro=chain 5
  car=je=sais=que=je=donne=rai=tout=pour=con=ti=nuer=ce=re=frain 15
 • Phonétique : Arnaud

  ty dəməʁəz- œ̃ pəti bebe,
  ty tεtəz- e ty suʁi,
  mε dɑ̃ la paʁti sɔ̃bʁə də tɔ̃n- εspʁi,
  il εɡzistə œ̃n- adyltə ɑ̃fui.
  ty mə ʃuʃutə e mə dɔʁlɔtə,
  mε ty mə məʁtʁiʁa kɑ̃ tɔ̃n- amitje sɑ̃vɔləʁa,
  ʒə tadɔʁə…
  nə lubli pa kaʁ mwa ʒə nə tubljəʁε pa avɑ̃ ynə desεni,
  kə ty swa la ba u isi…

  pʁɔfitə də ta vi kaʁ pø εtʁə kεllə ε bjɛ̃to fini.
  pεʁsɔnə nə kɔnε sɔ̃n- avəniʁ
  puʁtɑ̃ tus lə mɔ̃də vø lə pʁediʁə.

  ʒεspεʁə kə okœ̃ mal ɑ̃tɑ̃dy nə sεt- imise
  nɔ̃ amuʁ mεz- amitje
  kaʁ ʒə sε kə sεt- ynə ɑ̃biɡyite
  kɑ̃ ʒekʁi dε pɔεmə syʁ twa
  ʒə tjɛ̃z- a la pʁesize
  kaʁ ʒə nə vø pa pεʁdʁə tɔ̃n- amitje
  ʒə tə paʁlə avεk mavwa
  mε syʁtu avεk mɔ̃ kœʁ…
  ʒə sɥiz- ataʃe a twa
  mε pa də la fakɔ̃ kə ty kʁwa
  ʒə vø dε bizusz- e dε kalɛ̃
  ka ɑ̃ dəvjɛ̃ œ̃ bəzwɛ̃
  kaʁ ʒə sɥi kɔmə œ̃ bebe
  ʒə vøz- εtʁə kaline…

  sεt- œ̃ ku də fudʁə amikal
  ɔ̃ sε də sɥitə bjɛ̃ ɑ̃tɑ̃dy
  malɡʁe mɔ̃ kaʁaktεʁə ki a faji tus ɡaʃe
  ka ma fε ynə teʁiblə pœʁ
  ty etε paʁti sɑ̃z- œ̃ ʁəɡaʁ
  sɑ̃z- okynə atɑ̃sjɔ̃
  ʒε kʁy nə plys ʒamε tə ʁəvwaʁ
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə fəʁε atɑ̃sjɔ̃…

  dø ɡʁɑ̃ bebe
  sɔ̃t- ɔbliʒe də vulwaʁ εtʁə kaline
  ma plys ɡʁɑ̃də pœʁ
  sε kə a kozə də sɔ̃n- aʁive
  ty mubli a ʒamε
  kaʁ εllə kɔ̃bləʁa tus tε bəzwɛ̃
  e mwa ʒə nə sεʁviʁε plysz- a ʁjɛ̃.
  əpeʁɑ̃ kə sɔ̃ pasaʒə nə ʃɑ̃ʒəʁa ʁjɛ̃
  a sεtə amitje plεnə də swɛ̃…
  swɛ̃ puʁ no sɑ̃timɑ̃
  kaʁ nu nə vulɔ̃ pa la tʁistεsə də lotʁə
  mε sa ʒwa e sa bɔnə ymœʁ…
  ʒə kʁɛ̃ sə depaʁ ɛ̃sεʁtɛ̃
  də sεtə ɑ̃tɑ̃tə inεksplikablə
  də sεtə amitje ɛ̃pεʁtyʁbablə
  mε ʒatɑ̃dʁε tutə ma vi sil lə fo
  tɔ̃ ʁətuʁ pʁoʃɛ̃
  kaʁ ʒə sε kə ʒə dɔnəʁε tu puʁ kɔ̃tinɥe sə ʁəfʁɛ̃…
 • Pieds Phonétique : Arnaud

  ty=də=mə=ʁə=zœ̃=pə=ti=be=be 9
  ty=tε=tə=ze=ty=su=ʁi 7
  mε=dɑ̃=la=paʁ=ti=sɔ̃bʁə=də=tɔ̃=nεs=pʁi 10
  il=εɡ=zistə=œ̃=na=dyl=tə=ɑ̃=fu=i 10
  ty=mə=ʃu=ʃu=tə=e=mə=dɔʁ=lɔ=tə 10
  mε=tymə=məʁ=tʁi=ʁa=kɑ̃=tɔ̃=na=mi=tje=sɑ̃=vɔ=lə=ʁa 14
  ʒə=ta=dɔ=ʁə 4
  nə=lu=bli=pa=kaʁ=mwaʒə=nə=tu=bljə=ʁε=pa=a=vɑ̃=y=nə=de=sε=ni 18
  kə=ty=swa=la=ba=u=i=si 8

  pʁɔ=fitə=də=ta=vi=kaʁ=pø=ε=tʁə=kεlləε=bjɛ̃=to=fi=ni 14
  pεʁ=sɔ=nə=nə=kɔ=nε=sɔ̃=na=və=niʁ 10
  puʁ=tɑ̃=tus=lə=mɔ̃=də=vø=lə=pʁe=diʁə 10

  ʒεs=pεʁə=kəo=kœ̃=mal=ɑ̃=tɑ̃=dy=nə=sε=ti=mise 12
  nɔ̃=a=muʁ=mε=za=mi=tj=e 8
  kaʁʒə=sε=kə=sε=ty=nəɑ̃=bi=ɡy=i=te 10
  kɑ̃=ʒe=kʁi=dε=pɔ=ε=mə=syʁ=twa 9
  ʒə=tj=ɛ̃=za=la=pʁe=si=ze 8
  kaʁ=ʒə=nə=vø=pa=pεʁdʁə=tɔ̃=na=mi=tje 10
  ʒə=tə=paʁ=lə=a=vεk=ma=vwa 8
  mε=syʁ=tu=a=vεk=mɔ̃=kœ=ʁə 8
  ʒə=sɥi=za=ta=ʃe=a=twa 7
  mε=pa=də=la=fa=kɔ̃=kə=ty=kʁwa 9
  ʒə=vø=dε=bi=zus=ze=dε=ka=lɛ̃ 9
  ka=ɑ̃=də=vj=ɛ̃=œ̃=bə=zwɛ̃ 8
  kaʁ=ʒə=sɥi=kɔ=mə=œ̃=be=be 8
  ʒə=vø=zε=tʁə=ka=li=ne 7

  sε=tœ̃=ku=də=fu=dʁə=a=mi=kal 9
  ɔ̃=sε=də=sɥi=tə=bj=ɛ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy 10
  mal=ɡʁe=mɔ̃=ka=ʁak=tεʁə=ki=a=fa=ji=tus=ɡa=ʃe 13
  ka=ma=fε=y=nə=te=ʁi=blə=pœ=ʁə 10
  ty=e=tε=paʁ=ti=sɑ̃=zœ̃=ʁə=ɡaʁ 9
  sɑ̃=zo=ky=nə=a=tɑ̃=s=j=ɔ̃ 9
  ʒε=kʁy=nə=plys=ʒa=mε=tə=ʁə=vwaʁ 9
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=fə=ʁε=a=tɑ̃=sj=ɔ̃ 10

  dø=ɡʁɑ̃=be=be 4
  sɔ̃=tɔ=bli=ʒe=də=vu=lwaʁ=εtʁə=ka=li=ne 11
  ma=plys=ɡʁɑ̃=də=pœ=ʁə 6
  sε=kə=a=ko=zə=də=sɔ̃=na=ʁi=ve 10
  ty=mu=bli=a=ʒa=mε 6
  kaʁ=εl=lə=kɔ̃=blə=ʁa=tus=tε=bə=zwɛ̃ 10
  e=mwa=ʒə=nə=sεʁ=vi=ʁε=plys=za=ʁjɛ̃ 10
  ə=pe=ʁɑ̃kə=sɔ̃=pa=sa=ʒə=nə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=ʁjɛ̃ 12
  a=sε=tə=a=mi=tje=plε=nə=də=swɛ̃ 10
  swɛ̃=puʁ=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 6
  kaʁ=nunə=vu=lɔ̃=pa=la=tʁis=tε=sə=də=lotʁə 11
  mε=sa=ʒwa=e=sa=bɔ=nə=y=mœ=ʁə 10
  ʒə=kʁɛ̃=sə=de=paʁ=ɛ̃=sεʁ=tɛ̃ 8
  də=sε=tə=ɑ̃=tɑ̃=tə=i=nεk=spli=kablə 10
  də=sε=tə=a=mi=tje=ɛ̃=pεʁ=tyʁ=bablə 10
  mε=ʒa=tɑ̃=dʁε=tutə=ma=vi=sil=lə=fo 10
  tɔ̃=ʁə=tuʁ=pʁo=ʃɛ̃ 5
  kaʁʒə=sε=kə=ʒə=dɔ=nə=ʁε=tu=puʁ=kɔ̃=tin=ɥe=sə=ʁə=fʁɛ̃ 15

PostScriptum

je tien gavé a toi. . . ne l’oublie pas. . . .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/09/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.